Element EHT5 – hematologický analyzátor

Nový veterinární hematologický analyzátor Element HT5® umožňuje provádění spolehlivého pětidílného diferenciálu bílých krvinek (WBC) a analýzy parametrů červených krvinek (RBC) a krevních destiček (PLT) s využitím laserových, impedančních a kolorimetrických technologií. Z pouhých 15 μl vzorku získáte za méně než 1 minutu prokazatelně přesné výsledky.

 

SNADNÉ POUŽITÍ 

 • Výsledky do 60 sekund, včetně spolehlivého pětidílného diferenciálu bílých krvinek a parametrů červených krvinek a krevních destiček – a nebudete potřebovat více než 15 μl vzorku.
 • Testovat můžete vzorky těchto zvířat: psi, kočky, koně, skot, fretky, kozy, lamy, opice, myši, prasata, králíci, krysy, ovce, pandy velké, pandy červené.
 • Velká barevná dotyková obrazovka s intuitivní navigací pro snazší zadávání údajů o pacientech a prohlížení výsledků.
 • Prohlížení číselných výsledků, histogramů a bodových grafů.
 • Jednoduchá práce s činidly díky skeneru čárových kódů a vestavěným funkcím. Díky možnosti uchovávat činidla uvnitř přístroje budete mít v ordinaci více prostoru a méně starostí s uskladňováním spotřebního materiálu.
Jak přesný je nový veterinární hematologický analyzátor Element HT5 od společnosti Heska?
Abychom mohli definovat přesnost, musíme znát dva základní údaje: reprodukovatelnost a korelaci.
Reprodukovatelnost je statistický ukazatel schopnosti analyzátoru „reprodukovat“ neboli opakovat tutéž hodnotu, pokud analyzuje stejný vzorek několikrát. Přesnost je zárukou toho, že analyzátor generuje konzistentní a spolehlivé výsledky. Vysoce kvalitní analyzátory by měly generovat hodnoty, které jsou při každém testu totožného vzorku velmi podobné.
Bez vysoké reprodukovatelnosti není možné dosáhnout požadované přesnosti!
Pokud systém vykazuje spolehlivou reprodukovatelnost, je kalibrován podle příslušného standardu a kalibrace je monitorována validním programem kontroly kvality (QC), uživatel má jistotu, že analýzy jsou spolehlivé.
Níže uvádíme grafy znázorňující reprezentativní reprodukovatelnost dvaceti (20) po sobě jdoucích replikačních analýz vzorku krve psa provedených na analyzátoru Element HT5: (pro každý graf platí, že typické výkonnostní rozmezí programu QC pro tyto hodnoty je uvedeno v závorkách)

 1. Graf WBC
 2. Graf MCV/HCT/HGB/RBC
 3. Graf PLT

Shrnutí:

 • Pokud reprodukovatelnost splňuje toleranční limity programu QC, je dostačující.
 • Reprodukovatelnost analyzátoru Element HT5 je vynikající.

Korelace stanovíme tak, že určitý počet vzorků analyzujeme na „testovacím“ analyzátoru a tytéž vzorky poté testujeme na referenčním přístroji. Statistická korelace (hodnota r) vyjadřuje podobnost výsledků na obou přístrojích. Analyzátor Element HT5 byl testován v provozu renomované fakultní veterinární nemocnice při analýzách krve psů, koček a koní s širokou škálou zdravotních potíží. Vzorky těchto zvířat vykazovaly široké spektrum hematologických abnormalit. Tytéž vzorky byly také testovány na referenčním laboratorním analyzátoru (hematologický systém Bayer ADVIA® 120) a diferenciál byl získán také spočítáním 100 buněk pod mikroskopem.
Údaje zde uvedené vychází z analýzy krve 97 psů, 60 koček a 49 koní. Bodové grafy sestávají z více než 200 bodů, takže některé z nich se překrývají.

Shrnutí:

 • V populaci zvířat testovaných dvěma různými technologiemi byla zjištěna vynikající korelace.
 • Dynamické shlukování krevních destiček zvyšuje rozptyl v rámci všech studií korelace analýz krevních destiček.

Hematologický analyzátor Element HT5 nabízí:

 • Plnohodnotný pětidílný diferenciál bílých krvinek (WBC) a analýzu parametrů červených krvinek (RBC) a krevních destiček (PLT)
 • Výsledky do 1 minuty pouze z 15 μl vzorku
 • Režim předběžného naředění

Použité metody měření:

 • Metoda elektrické impedance pro stanovení parametrů RBC (červených krvinek) a PLT (krevních destiček).
 • Kolorimetrická metoda pro stanovení HGB (hemoglobinu).
 • Laserová průtoková cytometrie pro stanovení parametrů WBC (bílých krvinek).

Ostatní parametry jsou stanoveny výpočtem.

Metoda elektrické impedance:
Počet a velikost RBC a PLT jsou stanoveny metodou elektrické impedance. Tato metoda je založena na měření změn elektrického odporu částice, v tomto případě krevní buňky, suspendované ve vodivém ředícím činidle při průchodu štěrbinou známých rozměrů. Do kapaliny na každé straně štěrbiny jsou ponořeny elektrody, aby došlo k vytvoření elektrického pole. Jak jednotlivé částice procházejí štěrbinou, přechodně se mění odpor mezi elektrodami. Tato změna odporu vytváří měřitelný elektrický pulz. Počet pulzů představuje počet částic, které prošly štěrbinou. Amplituda každého pulzu je úměrná objemu dané částice.
Výstupy měření zahrnují číselné hodnoty, procentuální hodnoty, histogramy pro RBC, WBC a PLT a bodové grafy znázorňující analýzu objemu, komplexity a granularity buněk. Obrázky jsou převzaty z prodejních materiálů.
Laserová průtoková cytometrie

Přístroj nasaje předem stanovený objem krve a zředí ji předepsaným množstvím činidla. Vzorek je poté vstříknut do průtokové komory. Krevní buňky jsou obklopeny izolační kapalinou (sheath fluid) a prochází po jedné zvýšenou rychlostí sloupcem ve středu průtokové komory. Buňka suspendovaná v ředícím činidle je při průchodu průtokovou komorou ozářena laserovým paprskem.
Intenzita rozptýleného světla je úměrná velikosti a nitrobuněčné hustotě krevní buňky. Rozptýlené světlo pod malými úhly je ukazatelem velikosti buňky, rozptýlené světlo pod velkými úhly je ukazatelem nitrobuněčné hustoty (velikost a hustota jádra). Rozptýlené světlo zachycuje optické čidlo, které je převádí na elektrické pulzy. Na základě těchto pulzů je možné graficky trojrozměrně znázornit distribuci hodnot (bodový diagram).
Rozptyl světla ve třech úhlech umožňuje detekci objemu, komplexity a granularity buněk.

Rozptyl pod malými úhly (LAS) detekuje objem buňky
Rozptyl pod středními úhly (MAS) detekuje komplexitu buněk
Rozptyl pod velkými úhly (WAS) detekuje granularitu buněk
Bodové diagramy, založené na více úhlech rozptylu, usnadňují stanovení diferenciálu WBC.

Kolorimetrická metoda
Ředění WBC/HGB je přeneseno do HGB lázně, kde je probubláváním promícháno s předepsaným množstvím činidla, které přemění hemoglobin na hemoglobinový komplex. Tento komplex je měřitelný při vlnové délce 530 nm. Na boční straně lázně je instalována LED dioda, která vyzařuje paprsek monochromatického světla, jehož střední vlnová délka je 530 nm. Světlo prochází vzorkem a je měřeno optickým senzorem, který je nainstalován na protější straně. Signál je poté zesílen a je změřeno napětí, které je porovnáno s čistým referenčním odečtem (hodnota odečtená v případě, že je v lázni pouze ředící činidlo). Analyzátor nakonec automaticky měří a vypočítává HGB.

Retikulocyty
Anémie bývá zjištěna v 5-10% vzorcích krve malých zvířat. V těchto případech je vhodné testovat krev na přítomnost regenerace a abnormalit červených krvinek, které mohou pomoci odhalit příčinu anémie. Společnost Heska doporučuje jako optimální způsob hodnocení regenerace vyšetření barveného krevního nátěru pro zjištění polychromazie (retikulocytů). Je vhodné zaměřit se i na abnormality RBC. Pokud Element HT5 zjistí zvýšené RDW a/nebo MCV, pravděpodobně se jedná o retikulocytózu, která by nicméně měla být potvrzena vyšetřením pod mikroskopem.
Zprávy o patologii vzorku
Systém Element HT5 zobrazuje informační krátké zprávy týkající se patologického stavu vzorku. Tyto krátké zprávy jsou užitečné při stanovování kritérií týkajících se výsledku testu vzorku pro účely případného mikroskopického revizního vyšetření v laboratoři. Tyto zprávy naznačují, že podrobnější mikroskopická analýza by mohla odhalit další diagnostické informace, které přístroj nezaznamenal.

20 TESTOVÝCH PARAMETRŮ

Bílé krvinky Červené krvinky
Celkový počet bílých krvinek (WBC) Celkový počet červených krvinek (RBC)
Počet neutrofilů (NEU#) Hemoglobin (HGB)
Procento neutrofilů (NEU%) Hematocrit (HCT)
Počet lymfocytů (LYM#) Střední objem erytrocytů (MCV)
Procento lymfocytů (LYM%) Střední objem hemoglobinu (MCH)
Počet monocytů (MON#) Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytech (MCHC)
Procento monocytů (MON%) Distribuční křivka červených krvinek (RDW-CV)
Počet eozinofilů (EOS#)
Procento eozinofilů (EOS%) Krevní destičky
Počet bazofilů (BAS#) Celkový počet krevních destiček (PLT)
Procento bazofilů (BAS%) Střední objem krevních destiček (MPV)

 

Testovat můžete vzorky těchto zvířat:

Psi, kočky, koně, skot, fretky, kozy, lamy, opice, myši, prasata, králíci, krysy, ovce, pandy velké, pandy červené.

Rozhraní:

4 USB porty
1 eternetový port

Napájení:

Frekvence vstupního napětí: Analyzátor (100V-240V~)±10% 300 VA (50Hz/60Hz)±1Hz

Pojistka:

POZOR: Používejte pouze předepsané pojistky. Specifikace pojistky: 250V T3.15AH

Popis EMC:

Zařízení nepoužívejte v těsné blízkosti silného elektromagnetického záření (např. nestíněné zdroje rádiových vln), aby nedošlo k narušení správné funkce přístroje. Toto zařízení odpovídá požadavkům na emise a odolnost norem EN61326–1:2006 a EN61326–2–6:2006.
POZNÁMKA: Povinností výrobce je poskytnout zákazníkům či uživatelům informace o elektromagnetické kompatibilitě zařízení.
POZNÁMKA: Povinností uživatele je zajistit, že zařízení bude provozováno v elektromagneticky kompatibilním prostředí, které je možné udržovat tak, aby zařízení pracovalo určeným způsobem.

Zvuk:

Maximální úroveň zvuku: 65 dBA

Podmínky pro provoz:

Optimální provozní teplota: 50-86° F (10-30° C)
Optimální provozní vlhkost: 20-85%
Atmosférický tlak: 70-106 kPa

Podmínky při uskladnění:

Okolní teplota: -50-104°F (-45,5-40° C)
Relativní vlhkost: 10-90%
Atmosférický tlak: 50-106 kPa

Provozní prostředí:

Okolní teplota: 50-104°F (10-40° C)
Relativní vlhkost: 10-90%
Atmosférický tlak: 70-106 kPa
POZNÁMKA: Zařízení musí být provozováno a uskladněno při výše specifikovaných podmínkách.

Rozměry a hmotnost:

Vážená paní doktorko, pane doktore,
rádi Vám přinášíme dobrou zprávu – HESKA MLUVÍ ČESKY!!
Laserový hematologický analyzátor s kombinací tří technologií a jednoduchou obsluhou.Mailing1
Mailing2

  Pro více informací, nebo v případě zájmu nás kontaktujte. Napište nám na email analyzatory@cymedica.com nebo volejte +420 732 990 237, +420 603 880 555.

  Můžete nám také zanechat na vás kontakt a my se vám co nejdříve ozveme.