Anaestamine

Balení:
Léková forma:
injekční roztok
Aktivní látka:
Ketaminum
Detail:
Popis:
Přípravek lze používat v kombinaci se sedativem za účelem: znehybnění (imobilizace), sedace a celkové anestezie.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes, Kočka, Prase, Skot, Ovce, Kůň, Koza, Králík, Exotičtí ptáci

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

Anaestamine 100 mg/ml injekční roztok

 

 

 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

 

Držitel rozhodnutí o registraci:

Le Vet Beheer B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Nizozemsko

 

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Produlab Pharma B.V.

Forellenweg 16

4841 SJ Raamsdonksveer

Nizozemsko

 

 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Anaestamine 100 mg/ml injekční roztok

Ketaminum

 

 1. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

Jeden ml obsahuje:

 

Léčivá látka:

Ketaminum                        100 mg

(ut ketamini hydrochloridum 115,34 mg)

 

Pomocné látky:

Chlorkresol                        1 mg

 

Čirý, bezbarvý vodný roztok.

 

 1. INDIKACE

 

Přípravek lze používat v kombinaci se sedativem za účelem:

– znehybnění (imobilizace),

– sedace,

– celkové anestezie.

 

 1. KONTRAINDIKACE

 

Nepoužívat u zvířat, u kterých se projevuje:

– závažná hypertenze,

– kardiorespirační nedostatečnost,

– jaterní nebo renální dysfunkce.

 

Nepoužívat u zvířat s glaukomem.

Nepoužívat u zvířat s eklampsií nebo preeklampsií.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku, nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat přípravek jako samotné anestetikum u žádného z cílových druhů zvířat.

Nepoužívat pro chirurgický zákrok na hltanu, hrtanu, průdušnici nebo průduškovém stromě, pokud není zajištěna dostatečná relaxace podáváním svalového relaxantu (povinná intubace). Nepoužívat při očních chirurgických zákrocích.

Nepoužívat u zvířat podstupujících vyšetření kostní dřeně, myelogram.

Nepoužívat u pacientů s feochromocytomem nebo neléčenou hypertyreózou.

 

 1. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

U koní a psů byl vzácně a velmi vzácně hlášen výskyt reakcí, jako například ataxie, přecitlivělost na podněty, excitace.

U koček byla hlášena velmi vzácně salivace.

Velmi vzácně byl hlášen zvýšený tonus kosterního svalstva u koček, psů, koní, králíků, skotu a koz. Velmi vzácně byla hlášena respirační deprese, jejíž hloubka je závislá na dávce, což může vést k zástavě dechu u koček, psů, králíků, skotu a koz. Kombinace s respiračními depresory může tento respirační účinek zvýšit.

Velmi vzácně byla hlášena zvýšená srdeční frekvence u koček a psů. Velmi vzácně byl hlášen zvýšený arteriální krevní tlak se současným zvýšením sklonu ke krvácení u psů.

Velmi vzácně byly hlášeny u koček oči zůstávající otevřené s patrnou mydriázou a nystagmem.

Velmi vzácně byla hlášena u koček bolestivost při intramuskulárním podání.

Všechny nežádoucí účinky a frekvence jsou z dobrovolných spontánních hlášení.

 

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

– velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)

– časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)

– neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)

– vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat)

– velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

 

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

Můžete také hlásit prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků {údaje o národním systému}.

 

 1. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Psi, kočky, skot, ovce, kozy, koně, prasata, morčata, křečci, králíci, potkani, myši.

 

 1. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

 

Intravenózní a intramuskulární podání.

U laboratorních zvířat je možné také intraperitoneální podání.

 

Jedna dávka 10 mg ketaminu na kg živé hm. odpovídá 0,1 ml roztoku 100 mg/ml na kg živé hm.

 

Před podáním ketaminu se prosím ujistěte, že jsou zvířata náležitě zklidněna sedativy.

 

PES

Kombinace s xylazinem nebo medetomidinem

Xylazin (1,1 mg/kg IM) nebo medetomidinem (10 až 30 µg/kg IM) může být použit s ketaminem (5 až 10 mg/kg, tj. 0,5 až 1 ml/10 kg IM) pro krátkodobou anestezii od 25 do 40 min. Dávku ketaminu lze upravit podle požadované doby trvání chirurgického zákroku.

 

KOČKA

Kombinace s xylazinem

Xylazin (0,5 až 1,1 mg/kg IM) s atropinem nebo bez něj se podává 20 minut před ketaminem (11 až 22 mg/kg IM, tj. 0,11 až 0,22 ml/kg IM).

 

Kombinace s medetomidinem

Medetomidin (10 až 80 µg/kg IM) se může kombinovat s ketaminem (2,5 až 7,5 mg/kg IM, tj. 0,025 až 0,075 ml/kg IM). Při zvýšení dávky medetomidinu je třeba snížit dávku ketaminu.

 

KŮŇ

Kombinace s detomidinem

Detomidin 20 µg/kg IV, po 5 minutách ketamin 2,2 mg/kg rychle IV (2,2 ml/100 kg IV).

Nástup účinku je pozvolný, přičemž k ulehnutí dojde přibližně za 1 minutu a anestetický účinek trvá přibližně 10 až 15 minut.

 

Kombinace s xylazinem

Xylazin 1,1 mg/kg IV, poté ketamin 2,2 mg/kg IV (2,2 ml/100 kg IV).

Nástup účinku je pozvolný, trvá přibližně 1 minutu, doba trvání účinku anestetika je variabilní a trvá 10 až 30 minut, ale obvykle méně než 20 minut.

Po injekci  kůň ulehne spontánně bez jakékoliv další pomoci. Je-li současně požadováno výrazné uvolnění svalů, ležícímu zvířeti mohou být podávána svalová relaxancia, dokud se u něho neprojeví první příznaky relaxace.

 

SKOT

Kombinace s xylazinem

U dospělého skotu lze provádět krátkodobou anestezii podáním xylazinu (0,1 až 0,2 mg/kg IV) a poté ketaminu (2 mg/kg IV, tj. 2 ml/100kg IV). Pokud skot váží více než 600 kg, použije se nižší dávka xylazinu. Anestezie trvá přibližně 30 minut, ale může být prodloužena o 15 minut dodatečným podáním ketaminu (0,75 až 1,25 mg/kg IV, tj. 0,75 až 1,25 ml/100kg IV).

 

OVCE

Ketamin 7,5 až 22 mg/kg IV, tj. 0,75 až 2,2 ml/10kg IV v závislosti na použitém sedativu.

 

KOZA

Ketamin 11 až 22 mg/kg IM, tj. 1,1 až 2,2 ml/10kg IM v závislosti na použitém sedativu.

 

PRASE

Kombinace s azaperonem

Ketamin 15 – 20 mg/kg IM (1,5 – 2 ml/10 kg) a 2 mg/kg azaperonu IM.

 

LABORATORNÍ ZVÍŘATA

Kombinace s xylazinem

Králíci: xylazin (5-10 mg/kg IM) + ketamin (35-50 mg/kg IM, tj. 0,35 až 0,50 ml/kg IM)

Potkani: xylazin (5-10 mg/kg IP, IM) + ketamin (40-80 mg/kg IP, IM, tj. 0,4 až 0,8 ml/kg IP, IM)

Myši: xylazin (7,5-16 mg/kg IP) + ketamin (90-100 mg/kg IP, tj. 0,9 až 1,0 ml/kg IP)

Morčata: xylazin (0,1-5 mg/kg IM) + ketamin (30-80 mg/kg IM, tj. 0,3 až 0,8 ml/kg IM)

Křečci: xylazin (5-10 mg/kg IP) + ketamin (50-200 mg/kg IP, tj. 0,5 až 2 ml/kg IP)

 

Dávka pro udržování anestezie:

V případě potřeby lze dosáhnout prodloužení účinku opakovaným podáním volitelně snížené počáteční dávky.

 

 1. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

 

Ketamin může vykazovat velké interindividuální rozdíly v účinku, a proto by dávkování mělo být přizpůsobeno jednotlivým zvířatům v závislosti na faktorech, jako je věk, zdravotní stav, intenzita a doba trvání anestezie.

 

Zátku injekční lahvičky lze propíchnout až dvacetkrát. Uživatel přípravku by měl zvolit nejvhodnější velikost lahvičky podle cílových druhů, které budou přípravkem ošetřeny, a cesty podání.

 

 1. OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

 

Skot, ovce, kozy a koně:

Maso: 1 den

Mléko: Bez ochranných lhůt.

 

Prasata:

Maso: 1 den

 

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.

Uchovávejte lahvičku ve svislé poloze.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů.

 

 1. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

 

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Při velmi bolestivých a větších chirurgických zákrocích, jakož i pro udržení anestezie, je nutná kombinace s injekčními nebo inhalačními anestetiky. Svalového uvolnění potřebného pro chirurgické postupy nelze dosáhnout samotným ketaminem, a proto by měla být současně použita další svalová relaxancia. Pro zlepšení anestezie nebo prodloužení účinku lze ketamin kombinovat s α2-adrenergními agonisty, anestetiky, neuroleptanalgetiky, trankvilizéry a inhalačními anestetiky.

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Malá část zvířat nereaguje na běžné dávky ketaminu použitého jako anestetika. Po použití premedikace by mělo následovat odpovídající snížení dávky.

U kočky a psa zůstávají oči otevřené a zornice rozšířené. Oči lze chránit překrytím vlhkým gázovým tamponem nebo vhodnou mastí.

Ketamin se může projevovat prokřečovými i protikřečovými účinky, a proto by měl být u pacientů s křečovými stavy používán s opatrností.

Ketamin může zvýšit nitrolební tlak, a proto nemusí být vhodný pro pacienty s cerebrovaskulárním onemocněním.

Při použití ketaminu v kombinaci s jinými přípravky se seznamte s kontraindikacemi a upozorněními uvedenými v údajích připojených k příslušným přípravkům.

Reflex očních víček zůstává zachovaný.

Při odeznívání účinků ketaminu se mohou objevit záškuby a excitace. Je důležité, aby jak premedikace, tak probouzení probíhaly v klidném a tichém prostředí. Pro zajištění bezproblémového probouzení je třeba podat vhodná analgetika a premedikaci, pokud jsou indikovány.

Současné užívání jiných preanestetik nebo anestetik by mělo být předmětem zvážení terapeutického poměru prospěchu a rizika, s přihlédnutím ke složení použitých léčiv a jejich dávkování a k povaze zákroku. Doporučené dávky ketaminu se budou pravděpodobně lišit v závislosti na současně použitém preanestetiku a anestetiku.

Po zvážení terapeutického poměru prospěchu a rizika veterinárním lékařem lze zvážit předchozí podání anticholinergika, jako je atropin nebo glykopyrolát, aby se zabránilo vzniku nežádoucích účinků, zejména hypersalivaci.

Ketamin by měl být používán s opatrností, pokud je přítomno plicní onemocnění nebo podezření na plicní onemocnění.

U malých hlodavců by mělo být zabráněno podchlazení.

 

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Tento přípravek se vyznačuje velmi silnými účinky. Předcházejte náhodnému samopodání injekce.

Lidé se známou přecitlivělostí na ketamin nebo na kteroukoli z pomocných látek by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Zabraňte kontaktu s kůží a očima. Zasaženou kůži a oči ihned omyjte velkým množstvím vody.

Nelze vyloučit nežádoucí účinky na plod. Veterinární léčivý přípravek by neměly podávat těhotné ženy.

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, nebo pokud se objeví příznaky po kontaktu přípravku s očima nebo dutinou ústní, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři, ale NEŘIĎTE MOTOROVÉ VOZIDLO.

 

Pro lékaře:

Nenechávejte pacienta bez dozoru. Udržujte dýchání a poskytněte symptomatickou a podpůrnou léčbu.

 

Březost a laktace:

Ketamin přechází velmi snadno placentární bariérou a vstupuje do krevního oběhu plodu, ve kterém může být dosaženo 75 až 100 % koncentrace nacházející se v krvi matky. Tím je způsobena částečná anestezie u novorozenců narozených císařským řezem. Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti a laktace. Použít pouze po zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

 

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Neuroleptika, trankvilizéry, cimetidin a chloramfenikol zesilují anestezii vyvolanou ketaminem (viz také bod „Zvláštní upozornění pro každý cílový druh“).

Barbituráty, opiáty a diazepam mohou prodloužit dobu probouzení.

Mohou zesilovat účinky ketaminu. Může být nutné snížení dávky jedné nebo obou látek.

 

Při použití ketaminu v kombinaci s thiopentalem nebo halotanem existuje možnost zvýšeného rizika srdeční arytmie. Halotan prodlužuje eliminační poločas ketaminu.

Souběžné intravenózní podání spasmolytika může vyvolat kolaps.

 

Teofylin podaný současně s ketaminem může zhoršit epileptické krize.

 

Je-li detomidin používán společně s ketaminem, je probouzení pomalejší, než když je použit samotný ketamin.

 

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

V případě předávkování může dojít k srdeční arytmii a respirační depresi až paralýze. Pokud je to nutné, měly by být použity vhodné podpůrné prostředky pro udržení ventilace a srdečního výdeje, dokud nedojde k dostatečné eliminaci ketaminu z organizmu. Farmakologické srdeční stimulátory se nedoporučují, lze je použít pouze v případě, že nejsou k dispozici žádná další podpůrná opatření.

 

Inkompatibility:

Vzhledem k chemické inkompatibilitě nemísit ve stejné injekční stříkačce barbituráty nebo diazepam s ketaminem.

Přípravek nesmí být mísen s jinými veterinárními léčivými přípravky, s výjimkou infuzních roztoků 0,9% chloridu sodného, Ringerova roztoku a  Ringerova roztoku s laktátem.

 

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

 

 1. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

 

Srpen 2019

 

 1. DALŠÍ INFORMACE

 

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Přípravek obsahuje návykové látky.

 

 

Čiré injekční lahvičky ze skla typu I obsahující 10 ml, 25 ml a 50 ml přípravku s uzávěrem z bromobutylové pryže a s hliníkovým uzávěrem v kartonové krabičce.

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Hledat produkt

Zrušit filtr