APSAMIX COLISTINA 40mg/g

Balení:
25kg
Léková forma:
Premix pro medikaci krmiva pro prasata
Aktivní látka:
Colistinum (ut sulfas)
Detail:
Colistinum (ut sulfas)
Popis:
Antibakteriální léčiva pro prasata
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase

Příbalová informace

 

APSAMIX COLISTINA 40 mg/g
Colistini sulfas
premix pro medikaci krmiva pro prasata

 

Výrobce:

Andrés Pintaluba S.A., Pol. Industrial Agro-Reus, C/ Prudenci Bertrana no 5, 43206-Reus (Tarragona), Španělsko.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Andrés Pintaluba S.A., Pol. Industrial Agro-Reus, C/ Prudenci Bertrana no 5, 43206-Reus (Tarragona), Španělsko.

 

Složení:

Každý gram obsahuje:
Colistinum (ut sulfas) 40 mg (ekvivalentní 1 200 000 IU/).

Pomocné látky: Prášek ze skořápek mandlí a lískových ořechů.
Další pomocné látky q.s. 1 g.

 

Farmakoterapeutická skupina:

Farmakoterapeutická skupina: Střevní antiinfektiva, antibiotika, ATCvet kód: QA07AA10.

 

Farmakokinetické údaje:

Kolistin penetruje do bakteriální buněčné membrány a díky interakci kolistinu s fosfolipidy buněčné bakteriální membrány vyvolává změny její permeability.

V důsledku pak dochází ke změně osmotické bariéry a bakterie se stávají citlivé k chemismu prostředí, což vyvolává jejich lýzi.

Spektrum účinku kolistinu zahrnuje především gramnegativní bakterie: Escherichia coli a Salmonella spp.

Ze skupiny gramnegativní bakterií jsou rezistentní vůči kolistinu zejména Proteus spp., Serratia spp. a Providencia spp.

Mezi různými polymyxiny byla popsána zkřížená rezistence, ta je úplná v případě polymyxinu B. Nebyla popsána žádná rezistence mezi kolistinem a antibiotiky jiných skupin používaných ve veterinární medicíně.

Kolistin sulfát je špatně absorbován po perorálním podání, a v důsledku toho jsou plasmatické koncentrace prakticky nedetekovatelné. Kolistin zůstává v lumenu gastrointestinálního traktu a jeho distribuce do ostatních orgánů a tkání je omezená.

Existence aktivních metabolitů není známa. Po perorálním podání je zcela vyloučen prostřednictvím féces.

 

Cílový druh zvířat:

Prasata (selata a prasata ve výkrmu).

 

Indikace:

Léčba a prevence kolibacilózy a salmonelózy u selat a prasat ve výkrmu vyvolaných bakteriemi citlivými na kolistin. Přípravek by měl být použit na základě diagnostiky původců onemocnění ve stádě.

 

Kontraindikace:

Nepoužívat v případě známé hypersenzitivity na polypeptidová antibiotika nebo na jakoukoliv pomocnou látku.

Nepoužívejte v případě vzniku rezistence na kolistin.

 

Speciální upozornění:

Příjem léčiva zvířaty může být změněný v důsledku onemocnění. V případě nedostatečného příjmu krmiva by měla být zvířata léčena parenterálně.

 

Nežádoucí účinky:

U cílového druhu zvířat nebyly popsány žádné nežádoucí účinky spojené s užíváním kolistin sulfátu v doporučených dávkách. Jelikož se jedná o antibiotikum působící ve střevech, může dojít ke změnám zažívání jako střevní dysbióza, plynatost nebo mírný průjem.

 

Interakce:

Kolistin je synergický s širokou řadou antimikrobních látek včetně: beta-laktamových, erytromycinu, tetracyklinů, sulfonamidů, trimetoprimu a bacitracinu. Jeho působení je inhibováno dvojmocnými kationy, jako jsou Ba2+, Ca2+ a Mg2+, nenasycenými mastnými kyselinami a kvartérními sloučeninami amonia. Při perorálním užití nebyl popsán žádný antagonismus s ostatními antibiotiky.

 

Těhotenství a laktace:

Během studií provedených na laboratorních zvířatech (krysy a myši) se neprojevily žádné známky embryotoxických, fetotoxických nebo teratogenních účinků. Protože nebyly provedeny žádné specifické studie během březosti nebo období laktace, přípravek lze použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

 

Dávkování:

Dávka je 6 mg kolistinu na kg živé hmotnosti na den v krmivu (ekvivalent 180000 IU/kg ž.hm./den) po dobu 7 dnů.

Tohoto je dosaženo zamícháním 3,75 kg přípravku/t krmiva, což odpovídá 150 mg kolistinu na kg krmiva, za předpokladu, že spotřeba krmiva na jeden kus je cca 4% vlastní hmotnosti.

Vzhledem k cestě podání a vzhledem ke skutečnosti, že spotřeba potravy závisí na klinickém stavu zvířete, se přidání příslušného množství přípravku APSAMIX COLISTINA 40 mg/g do krmiva k zajištění správného dávkování vypočítá pomocí následující tabulky:

Denní příjem potravy  v procentech ž.hm.Množství přípravku APSAMIX COLISTINA 40 mg/g,

které se má zamíchat do 1 tuny krmiva (ppm)

 2%7,5 kg premixu pro medikaci/tuna
3%5 kg premixu pro medikaci/tuna
4%3,75 kg premixu pro medikaci/tuna
5%3 kg premixu pro medikaci/tuna

Na základě doporučené dávky a živé hmotnosti léčených zvířat, se přesné množství APSAMIX COLISTINA 40 mg/vypočítá pomocí následujícího vzorce:

150 mg APSAMIX COLISTINA 40 mg/g na kg ž.hm. x Průměrná živá hmotnost prasete (kg) / Průměrný denní příjem krmiva (kg/zvíře) = mg APSAMIX COLISTINA 40 mg/g na kg krmiva.

Během léčby musí být podáváno pouze medikované krmivo.

Peletování Apsamix Colistina 40 mg/g může být provedeno při průměrné teplotě 65 st. C, maximálně 75 st. C. Za normálních podmínek by měla být maximální doba procesu 20 minut.

 

Způsob použití:

Perorální podání, prostřednictvím krmiva.

 

Předávkování:

U prasat, kterým byla podána dávka dvakrát vyšší než dávka doporučená (300 000 IU/kg ž.hm./den) ve dvou periodách podávání (14 dnů), nebyly pozorovány toxické příznaky. Nicméně nelze vyloučit případy vylučování měkkých výkalů a tympanie v případě předávkování prasat léčených kolistinem, které ustanou po přerušení léčby.

 

Upozornění:

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Při použití přípravku je nutno vycházet z výsledků vyšetření citlivosti a zohlednit pravidla oficiální a místní antibiotické politiky.

Je třeba se vyhnout prodlouženému nebo opakovanému podávání přípravku prostřednictvím zlepšení managementu stáda, čištění a dezinfekce. Důraz je nutné klást zejména na zlepšení farmářské praxe a vyvarovat se stresujících podmínek.

Použití přípravku jiným způsobem než je uvedeno v pokynech v SPC může zvýšit rozšíření bakterií rezistentních na kolistin a snížit účinnost léčby jinými polypeptidy vzhledem k možnosti zkřížené rezistence.

Zvláštní opatření pro použití, včetně zvláštních opatření určených osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Lidé se známou přecitlivělostí na kolistin by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Při míchání přípravku do krmiva a při manipulaci s medikovaným krmivem zamezte přímému kontaktu přípravku s pokožkou, očima a sliznicemi.

Během manipulace s přípravkem dodržujte tato bezpečnostní opatření:

Přijměte adekvátní opatření, aby během přimíchávání přípravku do krmiva nedocházelo k rozptylování prášku.

Používejte respirátor dle evropského standardu EN140, nepropustné rukavice, ochranný oblek a schválené ochranné brýle.

Zamezte kontaktu přípravku s pokožkou a očima. Dojde-li k němu, doporučujeme postižená místa omýt dostatečným množstvím vody.

Během manipulace s přípravkem nekuřte, nejezte a nepijte.

Pokud se rozvinou postexpoziční příznaky jako kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu ošetřujícímu lékaři. Otok obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné symptomy a je doporučeno v těchto případech vyhledat lékařské ošetření.

 

Uchovávání:

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchování.

Uchovávejte v původním obalu.

 

Varování:

Uchovávat mimo dosah dětí.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis veterinárního lékaře.

Pouze pro zvířata.

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

 

Ochranná lhůta:

Maso: bez ochranných lhůt.

 

Použití, exspirace:

Doba použitelnosti po zamíchání do potravy nebo peletovaného krmiva: 3 měsíce.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 1 měsíc.

 

Datum zpracování: 3.10.2011

Autor článku: ÚSKVBL, Brno.

Hledat produkt

Zrušit filtr