ATIPAM 5,0 mg/ml injekční roztok pro kočky a psy

Balení:
10 ml
Léková forma:
Injekční roztok
Aktivní látka:
Atipamezoli hydrochloridum 5,0 mg (odpovídá 4,27 mg Atipamezolum báze)
Detail:
Atipamezoli hydrochloridum 5,0 mg (odpovídá 4,27 mg Atipamezolum báze)
Popis:
Selektivní alfa2-antagonista , který je indikován ke zrušení sedativních účinků medetomidinu a dexmedetomidinu u koček a psů.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes, Kočka

Příbalová informace

 

ATIPAM 5,0 mg/ml injekční roztok pro kočky a psy
Atipamezoli hydrochloridum

 

Výrobce: Eurovet Animal Health B.V., Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Nizozemsko.

Držitel rozhodnutí: Eurovet Animal Health B.V., Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Nizozemsko.

 

Složení:

1 ml čirého a bezbarvého vodného injekčního roztoku obsahuje: Atipamezoli hydrochloridum 5,0 mg (odpovídá 4,27 mg Atipamezolum báze).

Pomocné látky: Methylparaben (E 218) 1,0 mg.

 

Indikace:

Cílový druh zvířat: Psi a kočky.

Atipamezol hydrochlorid je selektivní alfa2-antagonista , který je indikován ke zrušení sedativních účinků medetomidinu a dexmedetomidinu u koček a psů.

 

Kontraindikace:

Přípravek by neměl být používán u: chovných zvířat, zvířat trpících onemocněním jater nebo ledvin.

 

Nežádoucí účinky:

Během prvních 10 minut po podání atipamezol hydrochloridu byl pozorován přechodný hypotenzní účinek. Ve vzácných případech může nastat hyperaktivita, tachykardie, salivace, atypická vokalizace, svalový třes, zvracení, zrychlené dýchání, nekontrolované močení a nekontrolovaná defekace. Ve velmi vzácných případech může nastat recidiva sedace nebo se doba zotavení po podání atipamezolu nezkrátí.

U koček, když jsou použity nízké dávky k částečnému zrušení účinků medetomidinu nebo dexmedetomidinu, je zapotřebí opatrnosti z důvodu možné hypotermie (a to i při probouzení ze sedace).

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři nebo lékárníkovi.

 

Interakce:

Současné podání atipamezolu s dalšími centrálně působícími veterinárními léčivými přípravky, jako jsou diazepam, acepromazin nebo opiáty, se nedoporučuje.

 

Březost a laktace:

Bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti a laktace nebyla odpovídajícím způsobem dokumentována. Proto se podávání během březosti a laktace nedoporučuje.

 

Dávkování:

Jednorázové intramuskulární podání u koček a psů. Doporučuje se použít vhodně dělenou injekční stříkačku, aby bylo zajištěno přesné dávkování malých objemů. Atipamezol se obecně podává 15 až 60 minut po aplikaci medetomidinu nebo dexmedetomidinu.

Psi: Dávka atipamezol hydrochloridu (v mg) je pětinásobkem předchozí dávky medetomidin hydrochloridu nebo desetinásobkem předchozí dávky dexmedetomidin hydrochloridu. Je potřebný stejný objem každého přípravku díky 5násobné koncentraci léčivé látky (atipamezolu hydrochloridu) v tomto léčivém přípravku v porovnání s koncentrací v přípravcích obsahujících 1 mg medetomidinu hydrochloridu na jeden ml a 10násobně vyšší koncentraci v porovnání s koncentrací v přípravcích obsahujících 0,5 mg dexmedetomidinu hydrochloridu.

Příklad dávkování pro psy:

Medetomidin 1,0 mg/ml, injekční roztok: Dávka 0,04 ml/kg živé hmotnosti (ž.hm.), tj. 40 mikrogramů/kg ž.hm. – Atipam 5,0 mg/ml, injekční roztok: Dávka 0,04 ml/kg ž.hm. tj. 200 mikrogramů/kg ž.hm.

Dexmedetomidin 0,5 mg/ml, injekční roztok: Dávka 0,04 ml/kg živé hmotnosti (ž.hm.), tj. 20 mikrogramů/kg ž.hm. – Atipam 5,0 mg/ml, injekční roztok: Dávka 0,04 ml/kg ž.hm. tj. 200 mikrogramů/kg ž.hm.

Kočky: Dávka atipamezol hydrochloridu (v mikrogramech) je 2,5násobkem předchozí dávky medetomidin hydrochloridu nebo pětinásobkem předchozí dávky dexmedetomidinu hydrochloridu. Je potřebná polovina objemu každého přípravku vůči dříve podanému medetomidinu nebo dexmedetomidinu díky 5násobné koncentraci léčivé látky (atipamezolu hydrochloridu) v tomto léčivém přípravku v porovnání s koncentrací v přípravcích obsahujících 1 mg medetomidinu hydrochloridu na jeden ml a 10násobně vyšší koncentraci v porovnání s koncentrací v přípravcích obsahujících 0,5 mg dexmedetomidinu hydrochloridu.

Příklad dávkování pro kočky:

Medetomidin 1,0 mg/ml, injekční roztok: Dávka: 0,08 ml/kg živé hmotnosti (ž.hm.), tj. 80 mikrogramů/kg ž.hm. – Atipam 5,0 mg/ml, injekční roztok: Dávka 0,04 ml/kg ž.hm. tj. 200 mikrogramů/kg ž.hm.

Dexmedetomidin 0,5 mg/ml, injekční roztok: Dávka 0,08 ml/kg živé hmotnosti (ž.hm.), tj. 40 mikrogramů/kg ž.hm. – Atipam 5,0 mg/ml, injekční roztok: Dávka 0,04 ml/kg ž.hm. tj. 200 mikrogramů/kg ž.hm.

Doba zotavení je zkrácena přibližně na 5 minut. Zvířata budou mobilní přibližně za 10 minut po podání přípravku.

 

Způsob použití:

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být používán zároveň s jinými veterinárními léčivými přípravky ve stejné injekční stříkačce. Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné speciální podmínky pro uchovávání.

 

Předávkování:

Předávkování atipamezol hydrochloridem může způsobit přechodnou tachykardii a přílišnou živost (hyperaktivita, svalový třes). Je-li nutné, lze tyto symptomy zvrátit dávkou medetomidin hydrochloridu, která je nižší než obvykle použitá klinická dávka.

Bude-li atipamezol hydrochlorid nedopatřením podán zvířeti, kterému nebyl předtím podán(dex)medetomidin hydrochlorid, může se vyskytnout hyperaktivita a svalový třes. Tyto účinky mohou trvat přibližně 15 minut.

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Po podání přípravku by měla být zvířata umístěna na klidném místě. Během zotavování by zvířata neměla být ponechána bez dozoru.

Z důvodu odlišného dávkování u jiných zvířat než jsou cílová je doporučena opatrnost v případě použití přípravku off-label. Jestliže jsou podávána i jiná sedativa než medetomidin, nesmí se zapomínat na to, že jejich účinky mohou přetrvávat i po zrušení účinku (dex)medetomidinu.

Atipamezol neruší účinek ketaminu, který může vyvolat záchvaty u psů a křeče u koček, pokud je podáván samostatně. Atipamezol nepodávejte dříve než za 30-40 minut po předchozím podání ketaminu.

Před poskytnutím jakéhokoliv krmiva nebo pití se ujistěte, že zvíře opětovně nabylo normální polykací reflex.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Vyhněte se přímému kontaktu s kůží, vniknutí do očí a styku se sliznicemi. V případě náhodného kontaktu přípravku s kůží nebo očima vypláchněte zasažené části velkým množstvím vody. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc. Svlékněte kontaminovaný oděv, který je v přímém kontaktu s kůží.

Vyhněte se náhodnému požití nebo sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem. V případě náhodného požití nebo sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

 

Upozornění:

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Uchovávat mimo dosah dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku po EXP.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

Balení:

5, 10 nebo 20 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení (národní položka).

 

Ochranná lhůta:

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

Použití, exspirace:

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů.

Jakýkoliv zbývající obsah léčivého přípravku je zapotřebí po této době zlikvidovat.

 

Datum změny: 7.8.2013

Hledat produkt

Zrušit filtr