AviPro THYMOVAC

Balení:
1000d, 10x500d, 10*1000d, 10x2500d, 1x2500d
Léková forma:
Lyofilizát k rozpuštění v pitné vodě
Aktivní látka:
Virus anemiae infectiosae gallinarum (Cux 1)
Detail:
Virus anemiae infectiosae gallinarum (Cux 1)
Popis:
Živá virová vakcína pro kuřata kura domácího od 8. týdne stáří
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Drůbež

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

AviPro THYMOVAC

Lyofilizát k rozpuštění v pitné vodě

1. Jméno a adresa držitele rozhodnutí o registraci a držitele povolení k výrobě odpovědného za uvolnění šarže, pokud se neshoduje

Lohmann Animal Health GmbH & Co. KG,

Heinz-Lohmann-Straße 4, D-27472 Cuxhaven

2. Název veterinárního léčivého přípravku

AviPro THYMOVAC

Lyofilizát k rozpuštění v pitné vodě.

3. Obsah léčivých a ostatních látek

1 dávka obsahuje

Účinná látka:

Virus anemiae infectiosae gallinarum (Cux 1): 104.5 – 105.5 TCID50*

* TCID50 = 50% infekční dávka pro tkáňové kultury: titr viru potřebný k vyvolání infekce u 50 % inokulovaných buněčných kultur

Hostitelský systém: oplodněná SPF vejce

Excipients: Dihydrogenfosforečnan draselný, dihydrát fosforečnanu disodného, monohydrát laktózy, odstředěné mléko

Vzhled: červený až hnědý lyofilizát

4. Indikace

Ochrana vakcinovaných chovných ptáků proti exkreci viru anémie kuřat a přenosu viru do vajec.

U této aktivní imunizace,

nástup imunity: 4 týdny

trvání imunity: 43 týdnů, prokázáno čelenžním testem.

Pasivní ochrana určená potomstvu proti klinickým příznakům a poškozením v důsledku anémie kuřat. Ochrana potomstva je zaručena na dobu až 51 týdnů po vakcinaci chovných kuřat, přičemž jsou chráněna již  jednodenní kuřata (jak prokázal čelenžní  test).

ATC Vet kód: QI01AD04.

5. Kontraindikace

Nepoužívat u nemocných ptáků.

6. Nežádoucí účinky

Žádné.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7. Cílový druh zvířat

Kuřata kura domácího od 8. týdne stáří.

8. Dávkování pro každý druh, cesta(y) a způsob podání

Pro podání v pitné vodě po rozpuštění.

Každý pták by měl dostat jednu dávku (104.5 – 105.5 TCID50/pták).

Vakcinaci provádějte od 8 týdnů života, nejméně 6 týdnů před zahájením snášky.

Dávkování a způsob podání:

Aplikace do pitné vody:

Stanovte počet vakcinačních dávek a potřebné množství vody (viz níže). Nerozdělujte velké lékovky pro vakcinaci více než  jednoho hejna ptáků či jednoho systému pitné vody, aby nedošlo k chybám v dávkování.

Zajistěte, aby pitná voda a veškerá zařízení, jako je potrubí, hadice, žlaby, napáječky atd. byla důkladně očištěna a zbavena jakýchkoliv zbytků dezinfekčních prostředků, detergentů atd.

Je třeba použít pouze chladnou a čistou vodu, nejlépe bez chloru a neobsahující kovové ionty. Do vody lze přidat sušené nízkotučné (t.j. < 1 % tuku) odstředěné mléko (2 – 4 gramů na litr vody) nebo odstředěné mléko (20 – 40 ml na litr vody) ke zkvalitnění vody a zvýšení stability viru. To je však nutno provést nejméně 10 minut před naředěním vakcíny.

Uzávěr ampule s vakcínou otevřete pod vodou a obsah důkladně rozřeďte. Ampuli i její uzávěr je nutno opatrně zcela vyprázdnit a propláchnout je vodou.

Voda přítomná v napájecím systému se musí spotřebovat, aby před vakcinací v napáječkách zůstala co nejnižší hladina. Veškeré potrubí je nutno vypustit, aby napáječky obsahovaly pouze vodu s vakcínou. Je-li voda stále přítomna, proveďte před aplikací vakcíny odvodnění.

Aplikujte vakcínu v průběhu (max.) 2 hodin, přičemž je nutno zajistit, aby všichni ptáci v této době pili.  Vzhledem k tomu, že se pitný režim ptáků stále mění, může se stát, že bude nutné vodu na některých místech před vakcinací pozastavit, aby se zajistilo, že všichni ptáci budou během fáze vakcinace pít.

Ptákům by se měla podat jedna dávka jednou vakcinací

V ideálním případě by se vakcína měla podat v množství vody spotřebované ptáky v průběhu 2 hodin. Naředěnou vakcínu přidejte do chladné a čerstvé vody v poměru 1.000 dávek vakcíny na maximálně 40 litrů vody pro 1.000 kuřat. V případě pochybností je zapotřebí stanovit příjem vody den před vakcinací.

Podejte naředěnou vakcínu ptákům bez prodlení.

zajistěte, aby ptáci neměli během vakcinace přístup k běžné vodě.

Dbejte dodržování pokynů pro správné podání, aby všichni ptáci dostali správnou dávku. Nedostatečná vakcinace může vést ke snížené účinnosti.

9.  Pokyny pro správné podání

Nepoužívat u nosnic ve snášce a během 6 týdnů před začátkem snáškového období. Před vakcinací, během vakcinace i po ní zamezte stresujícím vlivům. Použijte celý obsah otevřených láhví najednou.

10. Ochranná lhůta

Bez ochranných lhůt.

11. Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C). Chraňte před přímým slunečním světlem. Chraňte před mrazem.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku.

Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu: 2 hodiny

Chraňte naředěnou vakcínu před přímým slunečním zářením a teplotami nad 25 °C. Chraňte před mrazem.

12. Zvláštní upozornění

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Vakcinace by se měla provést u ptáků ve stáří 8 týdnů a více, ale nejpozději 6 týdnů před zahájením doby snášky, aby se zajistil vývoj ochranné imunity  ještě před začátkem snáškového

období .

Virus ve vakcíně se může rozšířit na nevakcinovaná kuřata, protože je minimálně 14 dní vylučován trusem. Protože virus může u velmi mladých kuřat vyvolat klinické symptomy, je nutno zabránit přenosu na nechráněné ptáky. Zabraňte rozšíření na sedící slepice, na ptáky chystající se k snášce a mladé ptáky do 3 týdnů života. Vakcína by se neměla podávat v chovech, kde jsou zvířata různého věku. Nepodávejte ptákům v době snášky a méně než šest týdnů před zahájením snášky.

Virus vakcíny lze zjistit v různých orgánech a tkáních v době od 7 do 49 dne od provedení vakcinace.

Po podání desetinásobného předávkování nebyly zjištěny žádné nežádoucí účinky.

Ke snížení infekčního tlaku  před nástupem imunity je nutno odstranit stelivo a drůbežárnu je nutno vyčistit mezi jednotlivými zástavy drůbeže.

Zvláštní opatření, která musí učinit osoba aplikující veterinární léčivý přípravek zvířatům

Vakcína obsahuje živý virus, tudíž je nutno zachovávat opatrnost (např. použití rukavic, ochrana očí, mytí a dezinfekce rukou atd.), aby nedošlo k jakékoliv kontaminaci, např. postříkáním nebo únikem látky. Je nutno zachovávat opatrnost také při manipulaci s drůbežími výkaly, protože virus se může vylučovat výkaly po dobu nejméně 14 dní.

Po aplikaci si důkladně umyjte a vydezinfikujte ruce a totéž proveďte i se zařízením.

Nejsou k dispozici informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny při souběžném podání jakéhokoliv jiného veterinárního léčivého přípravku. Tudíž rozhodnutí o podání této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku je nutno provádět vždy podle konkrétního případu.

Přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky.

13. Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitých přípravků nebo odpadu,  pokud je jich třeba

Likvidovat odpad vařením, spálením nebo ponořením do vhodného dezinfekčního prostředku v souladu s místními požadavky.

14. Datum poslední revize příbalové informace

Říjen 2010

15. Další informace

Pouze k ošetření zvířat.

Registrační číslo: 97/066/09-C

Popis primárního obalu:

Vakcína je k dispozici v těchto velikostech balení:

Krabice obsahující 1 nebo 10 skleněných lékovek typu 1 o obsahu 500, 1.000, 2.500, 5.000 nebo 10.000 dávek v jedné lékovce. Tyto láhve mají chlorobutylové pryžové zátky a jsou opatřeny hliníkovou pertlí, která se před upotřebením strhne.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Vakcinací chovů je docíleno imunity proti infekcím vyvolaným virem anémie kuřat. Zabraňuje se tak exkreci viru a potažmo vertikálnímu rozšíření na vejce a horizontálnímu rozšíření prostřednictvím výkalů. Chovná drůbež se vakcinuje ve věku, kdy virus anémie kuřat již nikdy nevyvolá klinické příznaky, cílem vakcinace je přenos mateřských  protilátek potomstvu, aby bylo chráněno před infekcí v době mezi vylíhnutím a vytvořením jejich vlastní odolnosti vůči infekční anémii kuřat.

Hledat produkt

Zrušit filtr