Bacipremix 50

Balení:
25kg
Léková forma:
Aktivní látka:
Detail:
Popis:
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Králík

DRŽITEL ROZHODNUTÍ  O REGISTRACI A ROBCE

Andrés Pintaluba, s.a.

C/ Prudenci Bertrana, 5.43206 Reus Tarragona,  Španělsko

 

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Zink bacitracin                            0,05 g (2.100 MJ) Excipient         1,0 g

 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI Farmakodynamické vlastnosti

Zink bacitracin je polypeptidové bakteriální antibiotikum. Způsob účinku je založen na inhibici bakteriální buněčné stěny, tím, že interferuje v syntéze peptidoglykanů. Spektrum účinku zahrnuje G+ baktérie, včetně Streptococcus, Staphylococcus a Clostridium,

G- baktérie  jako Neisseria a Haemophilus influenza a spirochety

jako Treponema pallidum. Většina G- bakterií není citlivých,  protože přípravek nepenetruje přes zevní membránu. Vývoj rezistence

u bakterií citlivých k bacitracinu není častý. In vivo rezistence,

která byla prokázána u některých bakteriálních kmenů, je dočasná a ve většině případech zmizí, pokud je léčba bacitracinem ukončena. Není prokázáno, že rezistence k tomuto antibiotiku může být přenášena plazmidy. Křížová rezistence zink bacitracinu

s jinými antibiotiky nebyla popsána.

 

Farmakokinetické údaje

Zink bacitracin není po perorálním podání výrazně absorbován z gastrointestinálního traktu. Přibližně 95-97% podané dávky je vyloučeno trusem a pouze 3% se dostává do krve a toto malé množství je rychle eliminováno močí (glomerulární filtrace). Distribuce do orgánů není významná, kromě trávicího traktu.

 

 

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Králíci

 

INDIKACE S UPŘESNĚNÍM PRO CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT Prevence a léčba epizootické enterokolitidy u králíků po odstavu a během výkrmu.

 

KONTRAINDIKACE

Nejsou známy.

 

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY (frekvence a závažnost)

Při perorálním podání zink bacitracinu v doporučené dávce nejsou popsány nežádoucí účinky.

 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ

Nejsou.

 

POUŽITÍ V PRŮBĚHU BŘEZOSTI A LAKTACE

Laboratorní studie u potkanů neprokázaly embryotoxické, fetotoxické a teratogenní účinky. Nebyly provedeny specifické studie u samic králíků. Použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

 

INTERAKCE S DALŠÍMI  LÉČIVÝMI PŘÍPRAVKY A DALŠÍ FORMY INTERAKCE

Účinek zink bacitracinu může být inhibován přítomností Mg

2+, Ca 2+, EDTA, citráty a pyrofosfáty. Nedochází k interakci s antikokcidiky.

 

DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ

Králík: 420 MJ/kg živé hmotnosti/den (tj. 10 mg/kg živé hmotnosti/ den) po dobu 21 dní. K dosažení správné dávky v krmivu by při průměrné hmotnosti 1,2 kg měla být denní průměrná spotřeba krmiva 120 gramů. Z tohoto důvodu je dávka podávaná v krmivu

100 mg zink bacitracinu/ kg krmiva (100 ppm) ekvivalentní ke 2 kg Bacipremixu 50 na tunu krmiva. Přípravek se podává během výkrmu.

 

PŘEDÁVKOVÁNÍ (SYMPTOMY, PRVNÍ POMOC, ANTIDOTA)

4 násobek doporučené dávky (1680 MJ) a dvojnásobná  doba podávání (42 dní) nezpůsobuje žádné nežádoucí účinky.

 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ U ZVÍŘAT

Nejsou známy.

 

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: 0 dní

 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ VČETNĚ ZVLÁŠTNÍHO OPATŘENÍ URČENÉ OSOBÁM, KTERÉ PODÁVAJÍ VETERINÁRNÍ LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK ZVÍŘATŮM

Lidé se známou přecitlivělostí na bacitracin by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem. Při zamíchání přípravků a při zacházení  s medikovaným krmivem se vyhněte přímému kontaktu s očima a kůží. Nekuřte, nejezte nebo nepijte během zacházení s přípravkem.

 

INKOMPATIBILITY

Nejsou známy.

 

DOBA POUŽITELNOSTI PO ZAMÍCHÁNÍ PŘÍPRAVKU NEBO PO OTEVŘENÍ OBALU

Bacipremix 50 premix: 3 roky

Bacipremix 50 premix po zamíchání do peletovaného krmiva:

3 měsíce

Bacipremix 50 premix po prvním otevření vnitřního obalu: 1 měsíc

 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

 

DRUH A SLOŽENÍ OBALU

Premix je balen do 25 kg pytlů.

 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ  NEPOUŽITÉHO VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU, KTERÝ POCHÁZÍ Z TOHOTO PŘÍPRAVKU

Všechen nepoužitý  veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

 

Hledat produkt

Zrušit filtr