Borgal 200/40 mg/ml

Balení:
100ml
Léková forma:
injekční roztok
Aktivní látka:
Trimethoprimum, Sulfadoxinum
Detail:
Popis:
Léčba primárních bakteriálních infekčních onemocnění respiračního, gastrointestinálního, urogenitálního traktu a infekcí kůže a léčba sekundárních infekcí v průběhu virových onemocnění způsobených zárodky citlivými na sulfadoxin nebo trimethoprim nebo jejich kombinaci u skotu, koní, prasat a morčat.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase, Skot, Ovce, Kůň, Exotičtí ptáci

 

 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

 

1.         NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Borgal 200/40 mg/ml injekční roztok

 

 

2.         KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

 

1 ml obsahuje:

Léčivé látky:

 

Sulfadoxinum     200 mg

Trimethoprimum 40 mg

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

 

 

3.         LÉKOVÁ FORMA

 

Injekční roztok

Čirý žlutohnědý roztok

 

4.         KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1       Cílové druhy zvířat

 

Skot, koně, prasata a morčata.

 

4.2       Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

 

Léčba primárních bakteriálních infekčních onemocnění respiračního, gastrointestinálního, urogenitálního traktu a infekcí kůže a léčba sekundárních infekcí v průběhu virových onemocnění způsobených zárodky citlivými na sulfadoxin nebo trimethoprim nebo jejich kombinaci u skotu, koní, prasat a morčat.

 

4.3       Kontraindikace

 

Přípravek se nesmí podávat zvířatům, o nichž je známo, že jsou přecitlivělá na sulfonamidy.

Přípravek se nesmí podávat zvířatům s vážným postižením ledvin nebo jater.

Přípravek se nesmí podávat zvířatům s poruchami krvetvorby.

Nepodávat březím zvířatům.

 

4.4       Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

 

Nejsou.

 

4.5       Zvláštní opatření pro použití

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

 

Neuplatňuje se.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Neuplatňuje se.

 

4.6       Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

 

Po intramuskulární nebo subkutánní aplikaci se může objevit přechodná místní reakce.

  1. U koní byly pozorovány srdeční a respirační šok, nejčastěji po intravenózním podání. Proto se doporučuje intravenózní aplikace pouze v terapeuticky nezbytných případech.
  2. Roztok by měl mít k injekční aplikaci přibližně tělesnou teplotu. Při prvních příznacích nesnášenlivosti by měla být aplikace přerušena a nasazena protišoková terapie. Přípravek by se měl aplikovat pomalu, jak jen to praktické okolnosti dovolují.
  3. Intravenózní aplikace je kontraindikována po předchozí nebo při současné aplikaci látek tlumících centrální nervový systém (např. anestetika, neuroleptika).
  4. Je třeba pamatovat na možný výskyt anafylaktické nebo hypersenzitivní reakce po aplikaci, i když tyto jsou výjimečné.
  5. Jako u všech potencovaných sulfonamidů je třeba myslet na možnost potenciálního poškození jater, ledvin nebo krvetvorného systému.

 

4.7       Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

 

Kvůli obsahu glycerolformalu nepoužívat u březích zvířat.

 

4.8       Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

 

Nejsou známy.

 

4.9       Podávané množství a způsob podání

 

  1. Parenterální podání:

Obecná dávka je 3 ml / 50 kg živé hmotnosti.

Skot: intravenózní, intramuskulární, subkutánní podání.

Koně: přednostně intravenózně, jinak intramuskulární podání.

Prasata: intravenózní, intramuskulární nebo subkutánní podání.

 

Jedna aplikace je často postačující. Jestliže do 24 hodin nedojde k léčebnému efektu nebo zlepšení klinického stavu není dostatečné, lze aplikaci během 48 hodin ve stejné dávce zopakovat.

 

  1. Perorální aplikace v napájecí vodě u morčat:

Průměrná živá hmotnost zvířat (v kg) x počet zvířat x 0,1 = denní dávka přípravku (ml), tj. 0,1 ml přípravku / kg ž. hm. / den.

Polovina vypočtené denní dávky se přidává do napájecí vody ráno a polovina odpoledne. Roztoky je nutno připravovat vždy čerstvé. Profylakticky se medikuje 4 dny, terapeuticky podle průběhu onemocnění.

 

4.10     Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

 

Nejsou známy žádné zvláštní příznaky předávkování.

 

4.11     Ochranné lhůty

 

Maso skotu, koní, prasat: 8 dní.

Mléko: 96hod.

 

 

5.         FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

Farmakoterapeutická skupina: Kombinace sulfonamidů a trimethoprimu, včetně derivátů

 

ATCvet kód: QJ01EW13

Sulfadoxin patří do skupiny sulfonamidových chemoterapeutik a trimethoprim k diaminopyrimidinovým antimikrobním látkám.

Obě účinné látky působí inhibičně na metabolismus kyseliny listové u zárodků ve dvou odlišných stupních (sekvenční účinek).

Obě účinné látky se vstřebávají po perorální nebo parenterální aplikaci samostatně a maximálních plazmatických hladin dosahují za 1-8 hodin. Poločas rozpadu sulfadoxinu je 7-16 hodin (nejdéle až 25 hodin) a trimethoprimu 0,5-3 hodiny (maximálně 4 hodiny). Sulfadoxin i trimethoprim jsou distribuovány do všech tkání, distribuční objem trimethoprimu je poněkud větší než u sulfadoxinu.

Trimethoprim se vylučuje po částečné metabolizaci (N-oxidací) močí a trusem. Sulfadoxin se metabolizuje (N4-acetylací) a vylučuje se nejvíce močí, v menší míře v mléce, žlučí a slinami.

 

 

6.         FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

 

6.1       Seznam pomocných látek

 

Hydroxid sodný

Glycerolformal

Voda na injekci

 

6.2       Inkompatibility

 

Nejsou známy.

 

6.3       Doba použitelnosti

 

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 5 let

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní

 

6.4       Zvláštní opatření pro uchovávání

 

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Chraňte před chladem a mrazem.

 

6.5       Druh a složení vnitřního obalu

 

Skleněná injekční lahvička typu II uzavřená gumovou zátkou zajištěnou hliníkovou pertlí.

Balení: 100 ml.

 

6.6       Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

 

7.         DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

Virbac, 1ére avenue – L.I.D. – 2065 m, 06516 – CARROS, Francie

 

 

8.         Registrační číslo(a)

 

96/047/95-C

 

 

9.         Datum registrace/ prodloužení registrace

 

01/1995; 29.12.2000, 19. 10. 2005

 

 

10.       DATUM REVIZE TEXTU

 

Únor 2010

 

Hledat produkt

Zrušit filtr