Butox 7.5 mg/ml

Balení:
1l
Léková forma:
suspenze pro nalévání na hřbet - pour on
Aktivní látka:
Deltamethrinum
Detail:
Popis:
Prevence a léčba napadení skotu a ovcí mouchami, vešmi a všenkami, včetně napadení ovcí klošem.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Skot, Ovce

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

Butox 7,5 mg/ml Pour-On suspenze pro nalévání na hřbet

Deltamethrinum

 

1.       JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

 

Držitel rozhodnutí o registraci:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko

 

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Intervet Productions S.A.

Rue de Lyons

27460 Igoville

Francie

 

2.       NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Butox 7,5 mg/ml Pour-On suspenze pro nalévání na hřbet

Deltamethrinum

 

3.       OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

1 ml obsahuje

 

Léčivá látka:

Deltamethrinum           7,5 mg

 

Našedlá až světlehnědá suspenze.

 

4.       INDIKACE

 

Prevence a léčba napadení skotu a ovcí mouchami, vešmi a všenkami, včetně napadení ovcí klošem.

 

5.       KONTRAINDIKACE

 

Nejsou.

 

6.       NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Nebyly pozorovány.

 

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

7.       CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Skot, ovce.

 

8.       DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

 

Podání naléváním na hřbet – pour-on

Dávkování:

Prevence a léčba napadení skotu mouchami:

živá hmotnost    do 100 kg                    10 ml

100-300 kg               20 ml

nad 300 kg                30 ml

 

Aplikaci lze po 6-10 týdnech opakovat.

 

Prevence a léčba napadení vešmi, všenkami a kloši:

skot i ovce bez ohledu na živou hmotnost          10 ml jednorázově

 

9.       POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

 

Přípravek se rovnoměrně nanáší na hřbet zvířete v ose páteře od prostoru mezi lopatkami směrem

k ocasu.

 

Návod k použití:

 

 

Odšroubujte uzávěr č.2 z dávkovacího zásobníku na láhvi přípravku. Uzávěr č. 1 zůstává neustále

uzavřený.

 

 

Našroubujte aplikátor na dávkovací zásobník.

 

 

 

Naplňte dávkovací zásobník zmáčknutím láhve.

 

Důležité:

 

 

 

Uchopte láhev na straně aplikátoru. Po obrácení láhve a během aplikace držte aplikátor níž než je

dávkovací zásobník (viz obrázek výše). Aplikujte dávku tak, že polijete hřbet zvířete podél páteře od

temena hlavy až k ocasu, a přitom lehce mačkejte láhev. (Opakujte postup při ošetření proti mouchám

u zvířat vážících více než 100 kg, která vyžadují dávku vyšší než 10 ml).

 

 

 

Ujistěte se, že na hřbet zvířete byla aplikována úplná dávka.

 

 

 

Po ošetření všech zvířat odšroubujte aplikátor a láhev opět uzavřete původním uzávěrem.

 

10.     OCHRANNÁ LHŮTA

 

Skot: Maso: 18 dnů

Ovce: Maso: 1 den

Skot: Mléko: Bez ochranných lhůt.

Ovce: Mléko: 11 hodin

 

11.     ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Uchovávat mimo dosah dětí.

 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C

Chraňte před světlem.

 

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 30 týdnů

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě a krabičce po EXP.

 

12.     ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

 

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Nejsou.

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Neaplikovat za horka kvůli nebezpečí olizování ostatními zvířaty.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Zabraňte kontaktu přípravku s kůží a sliznicemi. Používejte ochranné rukavice při aplikaci přípravku.

Nejezte, nepijte a nekuřte během aplikace přípravku. V případě kontaktu přípravku s kůží omyjte

zasažené místo ihned vodou a mýdlem. Pokud dojde k zasažení očí, vypláchněte je dostatečným

množstvím vody. Pokud se dostaví potíže, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci

nebo etiketu praktickému lékaři. Přípravek je určen pouze k vnější aplikaci.

 

Březost a laktace:

Lze použít během březosti a laktace.

 

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Některé insekticidy na bázi organofosfátů mohou zpomalovat metabolismus a tím zvyšovat toxicitu

deltamethrinu. Proto se přípravek nedoporučuje aplikovat současně s přípravky na bázi organofosfátů.

 

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Aplikace dvojnásobku doporučené dávky nevyvolává žádné nežádoucí účinky.

 

Inkompatibility:

Nejsou známy.

 

13.     ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

 

Přípravek je toxický pro včely a vodní organismy, jeho vstup do vodních ekosystémů může být

příčinou dlouhotrvajících změn v životním prostředí. Zamezte kontaminaci vodních toků přípravkem

nebo odpadem, který pochází z tohoto přípravku.

Léčivý přípravek se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

 

14.     DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

 

 

Duben 2015

 

 

15.     DALŠÍ INFORMACE

 

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

 

Balení: 250 ml nebo 1000 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

 

Hledat produkt

Zrušit filtr