Canidryl 100 mg

Balení:
100 tbl
Léková forma:
Tableta
Aktivní látka:
Carprofenum
Detail:
Popis:
Snížení zánětu a bolesti při onemocněních muskuloskeletárního systému a degenerativních onemocněních kloubů. Tlumení pooperační bolesti jako pokračování parenterální analgezie.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Canidryl 100 mg tablety pro psy

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
Léčivá látka
Carprofenum 100,0 mg v jedné tabletě
Pomocné látky
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA
Tableta
Bílé až našedlé kulaté tablety s křížovou dělící rýhou na jedné straně.
Tablety lze dělit na poloviny nebo čtvrtiny.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cílové druhy zvířat
Psi.

4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat
Snížení zánětu a bolesti při onemocněních muskuloskeletárního systému a degenerativních onemocněních kloubů.
Tlumení pooperační bolesti jako pokračování parenterální analgezie.

4.3 Kontraindikace
Nepoužívejte u koček.
Nepoužívejte u štěňat mladších 4 měsíců.
Nepoužívejte v případě přecitlivosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.
Nepoužívejte u psů trpících srdečními, jaterními anebo ledvinovými nemocemi a u kterých hrozí nebezpečí gastrointestinální ulcerace, krvácení nebo je prokázana krevní dyskrazie.
Viz bod 4.7.

4.4 Zvláštní upozornění pro cílový druh
Viz body 4.3 a 4.5

4.5 Zvláštní opatření pro použití
Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Použití u starších psů představuje určité riziko. Jestli je použití nevyhnutelné, je nutné pečlivé klinické sledování psů.
Nepoužívat u dehydrovaných, hypovolemických anebo hypotenzních psů, protože hrozí riziko zvýšené renální toxicity.
Nepodávat současně s potenciálně nefrotoxickými léčivy.
NSAIDs mohou způsobit inhibici fagocytózy, a proto v případě léčby zánětu, který je spojen s bateriální infekcí, je nutné zvážit použití vhodné antimikrobiální terapie.
Nepodávejte současně nebo v průběhu (před a po) 24 hodin jiná NSAIDs.
Některá NSAIDs se mohou silně vázat na plasmatické bílkoviny, a tak soutěžit s jinými silně navázanými léčivy, což může vést k toxickým účinkům.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
V případě náhodného požití tablet vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci ošetřujícímu lékaři. Po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce.

4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)
Mohou se vyskytnout typické nežádoucí účinky spojené s užíváním NSAIDs, jako je zvracení, měkké výkaly/průjem, krev ve stolici, ztráta apetitu a letargie. Tyto nežádoucí účinky se objevují v průběhu prvního týdne léčby, jsou ve většině případů přechodného charakteru a vymizí v průběhu léčby. Zřídka mají vážný nebo fatální průběh.
Pokud dojde k nežádoucí reakci, je třeba pozastavit podávání přípravku a vyhledat radu veterinárního lékaře.
Stejně jako u ostatních NSAIDs existuje riziko zřídkavých ledvinových nebo idiosynkratických jaterních nežádoucích účinků.

4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky
Laboratorní studie u zvířat (krysa a králík) prokázaly fetotoxický účinek karprofenu u dávek blízkých dávce terapeutické. Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti a laktace. Nepoužívejte u březích nebo kojících fen.

4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce
Karprofen se nesmí podávat s glukokortikoidy.
Viz také bod 4.5

4.9 Podávané množství a způsob podání
Perorální podání.
4 mg karprofenu na kg ž.hm. denně.
Počáteční dávka 4 mg karprofenu na kg ž.hm. podaná jako jediná denní dávka nebo rozdělena na dvě stejně velké dávky. V závislosti na klinické odezvě může být denní dávka snížena.
Délka léčby je závislá na klinické odezvě. Dlouhodobá léčba by měla probíhat pod dohledem veterinárního lékaře.
Na prodloužení analgetického a protizánětového účinku po operaci může být karprofen podáván jako pokračování parenterální předoperační léčby injekčně podaným karprofenem v dávce 4 mg/ kg ž.hm./ den po dobu 5 dnů.
Nepřekračovat doporučené dávkování.
Zbylé nepoužité části tablet vraťte zpět do blistru nebo lahve a spotřebujte do 72 hodin. Zbylé části tablet je nutné podat při příštím podání. Nepoužité části tablet zbylé po posledním podání přípravku zlikvidujte.

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné
Neobjevily se žádné známky toxicity, když byli psi léčeni karprofenem v dávce až 6 mg/kg dvakrát denně po dobu 7 dnů (3-násobek doporučené dávky 4 mg/kg) a 6mg/kg jednou denně po dobu dalších 7 dnů. (1,5-násobek doporučené dávky 4 mg/kg). Neexistuje žádné specifické antidotum při předávkování karprofenem, postupuje se podle obecných zásad podpůrné terapie při předávkování NSAIDs .

4.11 Ochranné lhůty
Není určeno pro potravinová zvířata.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
Farmakoterapeutická skupina: Nesteroidní protizánětlivá látka,
ATCvet kód: QM01AE91.

5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Karprofen je nesteroidní antiflogistikum (NSAIDs), které patří do skupiny 2 – arylpropionové kyseliny. Má antiflogistické, analgetické a antipyretické účinky. Karprofen je chirální látka.
Mechanizmus účinku karprofenu, podobně jako u jiných NSAIDs, je inhibice enzymu cyklooxygenázy kaskády kyseliny arachidonové.Nicméně inhibice syntézy prostaglandinů karprofenem je nepatrná ve srovnání s jeho protizánětovou a analgetickou potencí. Přesný způsob činnosti karprofenu není znám.

5.2 Farmakokinetické údaje
Po perorálním podání psům je karprofen dobře absorbován. Po podání tablet Canidrylu psům byla dosažena průměrná hodnota Cmax (maximální koncentrace v séru) 15,8 ng/ml a 12,2 ng/ml přibližně za 2 hodiny pro karprofen R(-)a za 1,7 hodiny pro Karprofen S(+). Poločas eliminace pro oba enantiomery je přibližně 6 hodin. Analgetický účinek každé dávky přetrvává nejméně 12 hodin.
Karprofen má malý distribuční objem a nízkou systémovou clearance. Má vysokou vazbu k plazmatickým bílkovinám.
Karprofen je metabolizován v játrech cestou konjugace a oxidace. Většina glukuronidových konjugátů se po biliární exkreci vyloučí trusem.
glykuronidu je hlavně výkaly po žlučové exkreci.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek
Monohydrát laktosy
Mikrokrystalická celulosa
Koloidní bezvodý oxid křemičitý
Magnesium-stearát
Aroma grilovaného masa

6.2 Hlavní inkompatibility
Nejsou známy.

6.3 Doba použitelnosti
Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu je 3 roky.
Zbylé nepoužité části tablet vraťte zpět do blistru nebo lahve.
Doba použitelnosti zbylých částí tablety: 72 hodin

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání
Uchovávejte v suchu v původním obalu.
Chraňte před světlem.

6.5 Druh a složení vnitřního obalu
i) Šroubovací bílé plastové HDPE lahve s dětským bezpečnostním uzávěrem z bílého PP
ii) Blistry z PVC/PVdC (250µm/40g/m2) s 20mu hliníkovou fólií (hard temper)

Velikosti balení: Blistry
Velikost balení: 6 tablet: Balení 1 blistru. Každý blistr obsahuje 6 tablet
Velikost balení: 10 tablet: Balení 1 blistru. Každý blistr obsahuje 10 tablet
Velikost balení: 14 tablet: Balení 1 blistru. Každý blistr obsahuje 14 tablet
Velikost balení: 20 tablet: Balení 2 blistrů. Každý blistr obsahuje 10 tablet
Velikost balení: 28 tablet: Balení 2 blistrů. Každý blistr obsahuje 14 tablet
Velikost balení: 30 tablet: Balení 3 blistrů. Každý blistr obsahuje 10 tablet
Velikost balení: 42 tablet: Balení 3 blistrů. Každý blistr obsahuje 14 tablet
Velikost balení: 50 tablet: Balení 5 blistrů. Každý blistr obsahuje 10 tablet
Velikost balení: 56 tablet: Balení 4 blistrů. Každý blistr obsahuje 14 tablet
Velikost balení: 60 tablet: Balení 6 blistrů. Každý blistr obsahuje 10 tablet
Velikost balení: 70 tablet: Balení 5 blistrů s každým blistrem obsahujícím 14 tablet nebo Balení 7 blistrů s každým blistrem obsahujícím 10 tablet
Velikost balení: 84 tablet: Balení 6 blistrů. Každý blistr obsahuje 14 tablet
Velikost balení: 98 tablet: Balení 7 blistrů. Každý blistr obsahuje 14 tablet
Velikost balení: 100 tablet: Balení 10 blistrů. Každý blistr obsahuje 10 tablet
Velikost balení: 140 tablet: Balení 10 blistrů s každým blistrem obsahujícím 14 tablet nebo Balení 14 blistrů s každým blistrem obsahujícím 10 tablet
Velikost balení: 180 tablet: Balení 18 blistrů. Každý blistr obsahuje 10 tablet
Velikost balení: 200 tablet: Balení 20 blistrů. Každý blistr obsahuje 10 tablet
Velikost balení: 250 tablet: Balení 25 blistrů. Každý blistr obsahuje 10 tablet
Velikost balení: 280 tablet: Balení 28 blistrů s každým blistrem obsahujícím 10 tablet nebo Balení 20 blistrů s každým blistrem obsahujícím 14 tablet
Velikost balení: 300 tablet: Balení 30 blistrů. Každý blistr obsahuje 10 tablet
Velikost balení: 500 tablet: Balení 50 blistrů. Každý blistr obsahuje 10 tablet
Velikost balení: 1 000 tablet: Balení 100 blistrů. Každý blistr obsahuje 10 tablet

Velikosti balení pro lahve:
Velikosti a objemy balení lahví jsou následující:

100 mg:
Velikost balení Objem lahve
6, 10, 14 15 ml
20, 28, 30 35 ml
42, 50 60 ml
60, 70 75 ml
84, 98 100 ml
100 150 ml
140, 180, 200 200 ml
250 250 ml
280, 300 400 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku
Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,
Loughrea,
Co. Galway,
Irsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO
96/021/08-C
9. DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE
16. 4. 2008/ 8. 9. 2011
10 DATUM REVIZE TEXTU
Listopad 2019

Hledat produkt

Zrušit filtr