Canidryl 50 mg

Balení:
100 tbl
Léková forma:
Tableta
Aktivní látka:
Carprofenum
Detail:
Popis:
Zmírnění zánětu a bolesti při onemocněních muskuloskeletálního systému a degenerativních onemocnění kloubů. Tlumení pooperační bolesti jako pokračování parenterální analgezie.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Canidryl 50 mg tablety pro psy

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
Léčivá látka
Carprofenum 50,0 mg v jedné tabletě
Pomocné látky
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA
Tableta
Hladká, plochá, kulatá tableta se zkosenými hranami bílé až našedlé barvy, na jedné straně s půlící rýhou. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cílové druhy zvířat
Psi.

4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat
Zmírnění zánětu a bolesti při onemocněních muskuloskeletálního systému a degenerativních onemocnění kloubů.
Tlumení pooperační bolesti jako pokračování parenterální analgezie.

4.3 Kontraindikace
Nepoužívat u koček.
Nepoužívat u štěňat mladších 4 měsíců.
Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.
Nepoužívat u psů trpících srdečními, jaterními, ledvinovými nemocemi nebo u kterých hrozí nebezpečí gastrointestinální ulcerace, krvácení nebo je prokázána krevní dyskrazie.
Viz bod 4.7.

4.4 Zvláštní upozornění pro cílový druh
Viz body 4.3 a 4.5

4.5 Zvláštní opatření pro použití
Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Použití u starších psů představuje určité riziko. Jestliže je použití nevyhnutelné, je nutné pečlivé klinické sledování psů.
Nepoužívat u dehydrovaných, hypovolemických nebo hypotenzních psů, protože hrozí riziko zvýšení renální toxicity.
Nepodávat současně s potencionálně nefrotoxickými léčivy.
NSAIDs mohou způsobit inhibici fagocytózy, a proto v případě léčby zánětu, který je spojen s bakteriální infekcí, je nutné zvážit použití antimikrobiální terapie.
Nepodávat současně nebo v průběhu (před a po) 24 hodin jiná NSAIDs.
Některá NSAIDs se mohou silně vázat na plasmatické bílkoviny a tak soutěžit s jinými silně navázanými léčivy, což může vést k toxickému účinku.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
V případě náhodného požití tablet vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci ošetřujícímu lékaři. Po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce.

4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Mohou se vyskytnout typické nežádoucí účinky spojené s užíváním NSAIDs, jako jsou zvracení, měkké výkaly/průjem, krev ve stolici, ztráta apetitu a letargie. Tyto nežádoucí účinky se objevují nejčastěji v průběhu prvního týdne léčby, jsou ve většině případů přechodného charakteru a vymizí v průběhu léčby. Zřídka mají vážný nebo fatální průběh.
Pokud dojde k nežádoucí reakci, je třeba pozastavit podávání přípravku a vyhledat radu veterinárního lékaře.
Stejně jako u ostatních NSAIDs existuje riziko zřídkavých ledvinových nebo idiosynkratických jaterních nežádoucích účinků .

4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky
Laboratorní studie u zvířat (krysa a králík) prokázaly fetotoxický účinek karprofenu u dávek blízkých dávce terapeutické. Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti a laktace. Nepoužívejte u březích nebo laktujících fen.

4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce
Karprofen se nesmí podávat s glukokortikoidy.
Viz také bod 4.5

4.9 Podávané množství a způsob podání
Perorální podání.
4 mg karprofenu na kg ž.hm. denně.
Počáteční dávka 4 mg karprofenu na kg ž.hm. podaná jako jediná denní dávka nebo rozdělena na dvě stejně velké dávky. V závislosti na klinické odezvě může být denní dávka snížena.
Délka léčby je závislá na klinické odezvě. Dlouhodobá léčba by měla probíhat pod dohledem veterinárního lékaře.
Na prodloužení analgetického a protizánětlivého účinku po operaci, může být karprofen podáván jako pokračování parenterální předoperační léčby injekčně podaným karprofenem v dávce 4 mg/ kg ž. hm./ den po dobu 5 dní.
Nepřekračovat doporučené dávkování.

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné
Nebyly zaznamenané žádné toxické účinky při léčbě karprofenem v dávce až 6 mg/kg ž. hm. 2 x denně po dobu 7 dní (trojnásobek doporučené dávky 4 mg/kg ž. hm./ den) ani při dávce 6 mg / kg ž. hm./ den po dobu 7 dní (1,5 násobek doporučené dávky 4 mg/kg ž. hm./ den).
Neexistuje žádné specifické antidotum při předávkování karprofenem, postupuje se podle obecných zásad podpůrné terapie při předávkování NSAIDs .

4.11 Ochranné lhůty
Není určeno pro potravinová zvířata.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
Farmakoterapeutická skupina: Nesteroidní antiflogistika,
ATCvet kód: QM01AE91.

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Karprofen je nesteroidní antiflogistikum (NSAIDs), které patří do skupiny 2 – arylpropionové kyseliny. Má antiflogistické, analgetické a antipyretické účinky. Karprofen je chirální látka.
Mechanizmus účinku karprofenu, podobně jako u jiných NSAIDs, je inhibice enzymu cyklooxygenázy kaskády kyseliny arachidonové.Nicméně inhibice syntézy prostaglandinů karprofenem je nepatrná ve srovnání s jeho protizánětovou a analgetickou potencí. Přesný mechanismus účinku karprofenu není znám.

5.2 Farmakokinetické údaje
Po perorálním podání psům je karprofen dobře absorbován. Po podání tablet Canidrylu psům byla dosažena průměrná hodnota Cmax (maximální koncentrace v séru) 15,8 g/ml a 12,2 g/ml přibližně za 2 hodiny pro karprofen R(-)a za 1,7 hodiny pro Karprofen S(+). Poločas rozpadu pro oba enantiomery je přibližně 6 hodin. Analgetický účinek každé dávky přetrvává nejméně 12 hodin.
Karprofen má malý distribuční objem a nízkou systémovou clearance. Má vysokou vazbu k plazmatickým bílkovinám.
Karprofen je metabolizován v játrech cestou konjugace a oxidace. Většina glukuronidových konjugátů se po biliární exkreci vyloučí trusem.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek
Monohydrát laktosy
Mikrokrystalická celulosa
Koloidní oxid křemičitý
Magnesium-stearát
Aroma grilovaného masa

6.2 Inkompatibility
Nejsou známy.

6.3 Doba použitelnosti
Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku baleného v blistrech: 4roky
Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku baleného v HDPE lahvi: 3 roky
Nepoužité půlky tablet zlikvidujte.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání
Uchovávejte v suchu v původním obalu.
Chraňte před světlem.

6.5 Druh a složení vnitřního obalu
i) Šroubovací bílé plastové HDPE lahve s dětským bezpečnostním uzávěrem z bílého PP
ii) Blistry z PVC/PVdC (250µm/40g/m2) s 20mu hliníkovou fólií (hard temper)

Velikosti balení: Blistry
Velikost balení: 6 tablet: Balení 1 blistru. Každý blistr obsahuje 6 tablet
Velikost balení: 10 tablet: Balení 1 blistru. Každý blistr obsahuje 10 tablet
Velikost balení: 14 tablet: Balení 1 blistru. Každý blistr obsahuje 14 tablet
Velikost balení: 20 tablet: Balení 2 blistrů. Každý blistr obsahuje 10 tablet
Velikost balení: 28 tablet: Balení 2 blistrů. Každý blistr obsahuje 14 tablet
Velikost balení: 30 tablet: Balení 3 blistrů. Každý blistr obsahuje 10 tablet
Velikost balení: 42 tablet: Balení 3 blistrů. Každý blistr obsahuje 14 tablet
Velikost balení: 50 tablet: Balení 5 blistrů. Každý blistr obsahuje 10 tablet
Velikost balení: 56 tablet: Balení 4 blistrů. Každý blistr obsahuje 14 tablet
Velikost balení: 60 tablet: Balení 6 blistrů. Každý blistr obsahuje 10 tablet
Velikost balení: 70 tablet: Balení 5 blistrů s každým blistrem obsahujícím 14 tablet nebo Balení 7 blistrů s každým blistrem obsahujícím 10 tablet
Velikost balení: 84 tablet: Balení 6 blistrů. Každý blistr obsahuje 14 tablet
Velikost balení: 98 tablet: Balení 7 blistrů. Každý blistr obsahuje 14 tablet
Velikost balení: 100 tablet: Balení 10 blistrů. Každý blistr obsahuje 10 tablet
Velikost balení: 140 tablet: Balení 10 blistrů s každým blistrem obsahujícím 14 tablet nebo Balení 14 blistrů s každým blistrem obsahujícím 10 tablet
Velikost balení: 180 tablet: Balení 18 blistrů. Každý blistr obsahuje 10 tablet
Velikost balení: 200 tablet: Balení 20 blistrů. Každý blistr obsahuje 10 tablet
Velikost balení: 250 tablet: Balení 25 blistrů. Každý blistr obsahuje 10 tablet
Velikost balení: 280 tablet: Balení 28 blistrů s každým blistrem obsahujícím 10 tablet nebo Balení 20 blistrů s každým blistrem obsahujícím 14 tablet
Velikost balení: 300 tablet: Balení 30 blistrů. Každý blistr obsahuje 10 tablet
Velikost balení: 500 tablet: Balení 50 blistrů. Každý blistr obsahuje 10 tablet
Velikost balení: 1 000 tablet: Balení 100 blistrů. Každý blistr obsahuje 10 tablet

Velikosti balení pro lahve:
Velikosti a objemy balení lahví jsou následující:

50 mg:
Velikost balení Objem lahve
6, 10, 14, 20, 28, 30 15 ml
42, 50 30 ml
60, 70 50 ml
84, 98, 100 75 ml
140, 180, 200 100 ml
250, 280 150 ml
300 200 ml
500 300 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku
Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,
Loughrea,
Co. Galway,
Irsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO
96/020/08-C
9. DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE
16. 4. 2008 / 8. 9. 2011
10 DATUM REVIZE TEXTU
SRPEN 2011

Hledat produkt

Zrušit filtr