Canigen DHPPi L

Balení:
10x1d
Léková forma:
Lyofilizát a suspenze pro přípravu injekční suspenze
Aktivní látka:
Leptospira interrogans sérovar icterohaemorrhagiae, Leptospira interrogans sérovar canicola, Virus febris contagiosae canis attenuatum, kmen Lederle, Virus laryngotracheitidis contagiosae canis attenuatum, kmen Manhattan, Parvovirus enteritidis canis attenuatum, kmen CPV780916, Virus parainfluensis canis attenuatum, kmen Manhattan
Detail:
Popis:
K aktivní imunizaci psů od 8 týdnů věku.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

CANIGEN DHPPi/L

 

 

1.       JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

 

VIRBAC S.A.

1ére Avenue – 2065m

L.I.D.

06516 Carros, Francie

 

2.       NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

CANIGEN DHPPi/L

Lyofilizát a suspenze pro injekční suspenzi pro psy.

 

3.       OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

1 dávka (1 ml) obsahuje:

Léčivé látky:

Lyofilizát:

Virus febris contagiosae canis attenuatum (CDV) kmen Lederle . . . . . . . . . . . . . . . 103,0-104,9  TCID50*

Virus laryngotracheitidis contagiosae canis atten. (CAV-2) kmen Manhattan          104,0-106,0   TCID50*

Parvovirus enteritidis canis attenuatum (CPV) kmen CPV780916 . .  . . . . . . . . . . . .105,0 -106,8  TCID50*

Virus parainfluensis canis attenuatum  (CPiV) kmen Manhattan . . . . . . . . . . . . . 105,0 -106,9   TCID50*˛

Suspenze:

Leptospira interrogans sérovar canicola inactivata, kmen 601903 . . .  > 80% ochranná dávka **

Leptospira interrogans sérovar icterohaemorrhagiae inactivata, kmen 601895 .. .> 80% ochranná dávka **

 

* 50% infekční dávka pro tkáňové kultury

** dle monografie 447 Evropského lékopisu, zkouška účinnosti na křečcích

Lyofilizát a suspenze pro injekční suspenzi.

Lyofilizát: Bílá peleta

Suspenze: Průhledná tekutina

 

4.       INDIKACE

 

K aktivní imunizaci psů od 8 týdnů věku:
– k prevenci mortality a klinických příznaků způsobených virem psinky;
– k prevenci mortality a klinických příznaků způsobených psím adenovirem typu 1;
– k prevenci klinických příznaků a mortality a snížení vylučování psího parvoviru dle čelenžních studií provedených s CPV-2b kmenem;
– k prevenci klinických příznaků a snížení vylučování psího parvoviru  dle čelenžní  studie provedené s CPV-2c kmenem;
– ke snížení respiračních klinických příznaků a vylučování viru parainfluenzy psů a psího adenoviru typu 2;
– k prevenci mortality a snížení infekce, klinických příznaků, kolonizace a lézí ledvin a vylučování L. canicola močí;
– ke snížení infekce, klinických příznaků, kolonizace ledvin a vylučování L. icterohaemorrhagiae močí;

 

Nástup imunity

Nástup imunity byl prokázán 3 týdny po primovakcinaci u psinky, parvovirózy a infekční laryngotracheitidy (CAV–2),  po 4 týdnech u infekční hepatitidy ( CAV-1) a parainfluenzy, po 5 týdnech u L.canicola a po 2 týdnech u L. icterohaemorrhagiae.

 

Doba trvání imunity

Doba trvání imunity je jeden rok po primovakcinaci u všech složek.

Ve studiích trvání imunity jeden rok po primovakcinaci nebyl zjištěn žádný významný rozdíl mezi skupinou vakcinovaných a kontrolních psů ve vylučování viru pro CPiV a CAV-2, ve snížení kolonizace ledvin pro L. canicola a L. icterohaemorrhagiae, ani ve snížení ledvinových lézí a vylučování L. Canicola močí.
Po roční (booster) revakcinaci, trvá imunita proti CDV, CAV-1, CAV-2 a CPV 3 roky.
Trvání imunity proti CAV-2 po roční revakcinaci nebylo stanoveno čelenží, zakládá se na přítomnosti CAV-2 protilátek 3 roky po booster vakcinaci.

 

 

5.       KONTRAINDIKACE

 

Nejsou.

 

 

6.       NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Po podání jedné dávky přípravku může být často pozorována mírná lokální reakce, která spontánně vymizí během 1 až 2 týdnů. Tato přechodná lokální reakce může být otok ( 4 cm), nebo mírný difuzní lokální edém, ve vzácných případech spojený s bolestí nebo svěděním.
Přechodné post-vakcinační letargické stavy jsou běžné. Ve vzácných případech může být pozorována hypertermie nebo zažívací poruchy, jako je anorexie, průjem nebo zvracení.
Byly popsány velmi vzácné hypersenzitivní reakce, v případě takové alergické nebo anafylaktické reakce by měla být podána adekvátní symptomatická léčba.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:
– Velmi časté (více než 1 z 10 zvířat, která vykazují nežádoucí účinky v průběhu jednoho ošetření)
– Časté (u více než 1, ale méně než 10 zvířat ze 100 zvířat)
– Neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 zvířat z 1000 zvířat)
– Vzácné (u více než 1, ale méně než 10 zvířat z 10.000 zvířat)
– Velmi vzácné (u méně než 1 zvíře z 10.000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

 

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

7.       CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Psi.

 

8.       DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

 

Po smíchání lyofilizované a tekuté složky okamžitě podávejte subkutánně jednu dávku Canigenu DHPPi/L dle následujícího vakcinačního schématu:

 

Primovakcinace:

První vakcinace se provádí u štěňat od 8 týdnů věku.

Druhá vakcinace po 3 – 4 týdnech.

 

Revakcinace:

Každoročně.

Jedna booster injekce jedné dávky by měla být podána 1 rok po druhé injekci a poté každý rok.

 

Mateřské protilátky mohou v některých případech ovlivnit imunitní odpověď na vakcinaci. V takových případech se doporučuje aplikovat třetí dávku vakcíny od 15 týdnů věku.

9.       POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

 

Vzhled rekonstituovaného přípravku je lehce narůžovělý béžový

 

 

10.     OCHRANNÁ LHŮTA

 

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

11.     ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2°C – 8°C).

Chraňte před světlem.

Chraňte před mrazem.

 

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě

po EXP.

Doba použitelnosti po prvním otevření: obsah lékovky spotřebujte bezprostředně po naředění.

 

 

12.     ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

 

Zvláštní upozornění

Přítomnost mateřských protilátek (u štěňat  od vakcinovaných fen), může v některých případech ovlivnit vakcinaci. Proto by mělo být vakcinační schéma odpovídajícím způsobem upraveno

(viz oddíl „dávkování pro každý druh, cesty a způsob podání“).

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Vakcinovat pouze zdravá zvířata.

Po vakcinaci se živé virové vakcinační kmeny (CAV-2, CPV) mohou rozšířit na nevakcinovaná

zvířata bez jakéhokoli patologického efektu pro zvířata v kontaktu.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou

pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

 

Použití v průběhu březosti a laktace:

Nepoužívat během březosti a laktace.

 

Interakce:

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným

veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném

veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

 

 

 

Předávkování:

Desetinásobná dávka neprokázala žádné jiné vedlejší účinky než ty uvedené v sekci „Nežádoucí účinky“ s výjimkou, že doba trvání lokálních reakcí byla zvýšena (až 26 dnů).

 

Inkompatibility

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

 

 

13.     ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU,  POKUD  JE JICH TŘEBA

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto veterinárního léčivého přípravku musí být likvidován v souladu s místními požadavky.

 

14.     DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

 

Únor 2016

 

15.     DALŠÍ INFORMACE

 

Pouze pro zvířata.

 

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

 

Velikosti balení:

1 x 1 dávka, (1 lahvička lyofilizátu a 1 lahvička suspenze),

10 x 1 dávka, (10 lahviček lyofilizátu a 10 lahviček suspenze),

25 x 1dávka, (25 lahviček lyofilizátu a 25 lahviček suspenze),

50 x1 dávka, (50 lahviček lyofilizátu a 50 lahviček suspenze),

100 x 1 dávka, (100 lahviček lyofilizátu a 100 lahviček suspenze),

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

 

Hledat produkt

Zrušit filtr