CANIHELMIN Plus 50 mg/144 mg/150 mg tablety pro psy

Balení:
10*10 tablety
Léková forma:
Tablety se čtvrtící rýhou
Aktivní látka:
Jedna tableta obsahuje: Léčivé látky: Praziquantelum 50 mg,Pyranteli embonas 144 mg )ekvivalentní 50 mg pyrantelum), Febantelum 150 mg
Detail:
Doporučené dávky jsou: 1 tableta na 10 kg živé hmotnosti v jedné dávce (5 mg prazikvantelu, 15 mg febantelu a 14,4 mg pyrantel embonátu na kg živé hmotnosti).
Popis:
Indikace: Psi: Léčba smíšených infekcí hlísticemi a tasemnicemi následujících druhů: Hlístice: Škrkavky: Toxocara canis, Toxascaris leonina (dospělci). Měchovci: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (dospělci). Tenkohlavci: Trichuris vulpis (dospělci). Tasemnice: Tasemnice: Echinococcus spp. (Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis), Taenia spp. (Taenia hydatigena, Taenia pisiformis, Taenia taeniaeformis), Dipylidium caninum (dospělci).
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes

Canihelmin plus 50 mg/144 mg/150 mg tablety pro psy

TENTO PRODUKT JE REGISTROVÁN POUZE V CZ, NA SK JE REGISTROVÁN POD NÁZVEM PRAZINON PLUS.

Jedna tableta obsahuje:

Léčivé látky:

Praziquantelum                                          50 mg

Pyranteli embonas                                      144 mg

(ekvivalentní 50 mg pyrantelum)

Febantelum                                                 150 mg

Léková forma: Tableta. Žlutá, kulatá, plochá tableta s křížovou rýhou na jedné straně.

Tablety lze dělit na stejné čtvrtiny.

Cílové druhy zvířat: Psi.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat: Léčba smíšených infekcí hlísticemi a tasemnicemi následujících druhů:

Hlístice:

Škrkavky: Toxocara canis, Toxascaris leonina (dospělci).

Měchovci: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (dospělci).

Tenkohlavci: Trichuris vulpis (dospělci).

Tasemnice:

Tasemnice: Echinococcus spp. (Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis), Taenia spp. (Taenia hydatigena, Taenia pisiformis, Taenia taeniaeformis), Dipylidium caninum (dospělci).

Kontraindikace:

Nepoužívat současně s piperazinovými sloučeninami.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivé látky nebo na některou z pomocných látek.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Blechy slouží jako mezihostitelé pro jeden běžně   rozšířený druh tasemnice – Dipylidium caninum.

Pokud nedojde k regulaci mezihostitelů, jako jsou blechy, myši apod., je zaručená opětovná infestace psů tasemnicemi.

Infestace tasemnicí je nepravděpodobná u štěňat mladších 6 týdnů.

Rezistence parazitů vůči kterékoliv skupině anthelmintik se může vyvinout po častém, opakovaném použití anthelmintik ze stejné skupiny.

Je třeba se vyvarovat následujících praktik, protože zvyšují riziko vzniku rezistence a mohly by, v konečném důsledku, vést k neúčinné léčbě.

Strategie, kterým je třeba se vyhnout, protože by mohly vést ke zvýšenému riziku vzniku rezistence vůči anthelmintikům, zahrnují:

–             příliš časté a opakované použití anthelmintik ze stejné skupiny po delší časové období;

–             poddávkování.

Podezřelé klinické případy rezistence vůči anthelmintikům je třeba dále vyšetřit vhodnými testy (např. test snížení počtu vajíček ve výkalech). Pokud výsledky testu (ů) potvrzují existenci rezistence na konkrétní anthelmintikum, je nutné použít anthelmintikum patřící do jiné farmakologické třídy, mající odlišný mechanismus účinku.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Aby bylo zajištěno podání správné dávky, je třeba stanovit živou hmotnost co nejpřesněji. Nepoužívat u psů mladších než 2 týdny anebo vážících méně než 3 kg.Jakoukoliv nespotřebovanou rozdělenou tabletu je nutno zlikvidovat.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Zabraňte vniknutí do očí. V případě vniknutí do očí propláchněte velkým množstvím vody. Při nakládání s přípravkem zabraňte přenosu z rukou do očí a z rukou do úst.

V případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Po použití si umyjte ruce.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky:

Březost:

U ovcí a potkanů byly zaznamenány teratogenní účinky přisuzované vysokým dávkám febantelu. U psů nebyly prováděny žádné studie v průběhu časné březosti. Použití přípravku během březosti by mělo být v souladu s posouzením prospěchu a rizika odpovědným veterinárním lékařem.

Feny by neměly být léčeny během prvních 40 dnů březosti.

Při léčbě březích fen nepřekračujte stanovenou dávku.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Souběžné používání s jinými sloučeninami s cholinergním účinkem může působit toxicky.

Tento přípravek by neměl být podáván současně s jinými léky s cholinergním účinkem.

Současné podávání sloučenin, které inhibují aktivitu acetylcholinesterázy – ACE (např. organofosfáty), může zvýšit systémový účinek pyrantelu.

Nepoužívat současně s přípravky obsahujícími piperazin, protože anthelmintický účinek pyrantelu a piperazinu může být antagonizován.

Podávané množství a způsob podání:

Perorální podání.

Tento přípravek lze podávat psům přímo nebo skrytě v potravě (v kusu masa, sýru atd.). Doporučuje se léčit zvířata před krmením a hladovka před léčbou nebo po léčbě není nutná.

Doporučené dávky jsou: 1 tableta na 10 kg živé hmotnosti v jedné dávce (5 mg prazikvantelu, 15 mg febantelu a 14,4 mg pyrantel embonátu na kg živé hmotnosti). Pro zajištění správného dávkování je třeba stanovit živou hmotnost co nejpřesněji.

Štěňata a malí psi

3–5 kg ž.hm.                    1/2 tablety

>5–10 kg ž.hm.               1 tableta

Střední psi

>10–20 kg ž.hm.             2 tablety

>20–30 kg ž.hm.             3 tablety

Velcí psi

>30–40 kg ž.hm.             4 tablety

V případě rizika recidivy infestace, poraďte se se svým veterinárním lékařem, pokud jde o potřebu a frekvenci opakovaného podání.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné:

Kombinace prazikvantelu, pyrantelu embonátu a febantelu je u psů dobře snášena. Ve studiích bezpečnosti při jednorázovém 5násobném a vyšším překročení doporučené dávky bylo pozorováno občasné zvracení.

Ochranná lhůta: Není určeno pro potravinová zvířata.

Farmakoterapeutická skupina: Anthelmintika, praziquantel, kombinace, ATCvet kód: QP52AA51

Tento přípravek obsahuje anthelmintika účinná proti gastrointestinálním oblým a plochým červům. Přípravek obsahuje tři následující léčivé látky:

  1. Febantel, probenzoimidazol
  2. Pyrantel embonát (pamoát), derivát tetrahydropyrimidinu
  3. Prazikvantel, částečně hydrogenovaný pyrazino-izochinolinový derivát

Všechny druhy prazikvantel kvantitativně a rychle absorbují a metabolizují. Všechny druhy rychle vylučují mateřskou látku a její metabolity; 24 hodin po podání radioaktivně značené sloučeniny měla radioaktivita v séru stejnou řádovou hodnotu jako mez detekce. Hlavní cestou eliminace prazikvantelu a jeho metabolitů je vylučování ledvinami.

Embonátová sůl pyrantelu se špatně absorbuje ze zažívacího traktu a absorbovaná léčivá látka se rychle metabolizuje a vylučuje výkaly. Veškerá podaná radioaktivně značená látka byla vyloučena během 96 hodin. Pes je jediným druhem, který vylučuje větší podíl léčiva/metabolitů v moči v porovnání s výkaly.

Febantel se absorbuje ze zažívacího traktu, metabolizuje se v játrech a vylučuje se – až ze 70 % – žlučí při poločasu eliminace 9 hodin u potkanů. Febantel se rychle metabolizuje na fenbendazol. U potkanů byla zaznamenána střední absorpce febantelu, kdy se přibližně 25–30 % perorální dávky vylučovalo v moči, přestože 70% exkrece žlučí po parenterální dávce naznačuje, že počáteční absorpce po perorálním podání může být vyšší.

Doba použitelnosti:

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

Doba použitelnosti zbylých částí tablet: spotřebujte ihned.

Druh a složení vnitřního obalu:

Přípravek je dodáván v Al–PE/Al–PE stripu s potiskem na jedné straně. Do papírové krabičky jsou vloženo 10 stripů po 10 tabletách.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

GENERA Inc., Svetonedeljska 2, Kalinovica, 10436 Rakov Potok, CHORVATSKO

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A): 96/070/16-C

ván pouze na předpis.

Hledat produkt

Zrušit filtr