CARDALIS 10 mg/80 mg tablety pro psy L

Balení:
30tbl.
Léková forma:
Tablety pro psy
Aktivní látka:
Benazepril hydrochlorid, Spironolacton
Detail:
Popis:
Kardiakum.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes

 

Příbalová informace

 

CARDALIS 10 mg/80 mg tbl. ad us. vet.
tablety pro psy L

 

Výrobce:

Catalent Germany Schorndorf GmbH, Schorndorf, SRN, Ceva Sante Animale, Loudeac, Francie.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Ceva Sante Animale, Libourne, Francie.

 

Složení:

2,5 mg/20 mg: Benazeprili hydrochloridum 2,5 mg, Spironolactonum 20 mg v 1 tabletě.
5 mg/40 mg: Benazeprili hydrochloridum 5 mg, Spironolactonum 40 mg v 1 tabletě. 10 mg/80 mg: Benazeprili hydrochloridum 10 mg, Spironolactonum 80 mg.

Pomocké látky:

Lactosum monohydricum, Cellulosum microcristallinum, Povidonum K30, Aroma carnis bovini artificiale (umělé aroma hovězího masa), Saccharosum compressibile, Crospovidonum, Magnesii stearas.

 

Cílový druh zvířat:

Psi.

Popis přípravku:

Hnědé podlouhlé tablety s půlicí rýhou. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

 

Druh obalu:

Bílá HDPE lahvička s dětským bezpečnostním uzávěrem, krabička.

 

Balení:

30 tablet

 

Farmakoterapeutická skupina:

Veterinaria – pharmaceutica, kardiakum.

 

Charakteristika:

Spironolakton a jeho aktivní metabolity (zahrnující 7alfa-thiomethyl-spironolaktonu a kanrenonu) působí jako specifičtí antagonisté aldosteronu, přičemž jejich aktivita je daná kompetitivní vazbou na receptory mineralokortikoidů lokalizované v ledvinách, srdci a cévách. V ledvinách spironolakton inhibuje retenci sodíku způsobenou aldosteronem, což vede ke zvýšenému vylučování sodíku a následně vody a retenci draslíku. Výsledné snížení extracelulárního objemu snižuje srdeční zátěž a tlak v levé předsíni. Výsledkem je zlepšení srdeční funkce. V kardiovaskulárním systému spironolakton brání nežádoucím účinkům aldosteronu. Přestože není ještě přesný mechanismus účinku jasně definován, aldosteron se podílí na myokardiální fibróze, myokardiální a vaskulární remodelaci a endoteliální dysfunkci. V experimentálních modelech u psů bylo prokázáno, že dlouhodobá léčba antagonistou aldosteronu brání progresivní dysfunkci levé komory a zmírňuje remodelaci levé komory u psů s chronickým srdečním selháním.
Benazepril-hydrochlorid je prodrug (lékový prekurzor) hydrolyzovaný in vivo na svůj aktivní metabolit benazeprilát. Benazeprilát je vysoce účinný a selektivní inhibitor angiotensin konvertujícího enzymu (ACE), a proto brání přeměně z neaktivního angiotensinu I na aktivní angiotensin II. Proto blokuje účinky zprostředkované angiotensinem II, včetně vazokonstrikce tepen a žil a zadržování sodíku a vody ledvinami.
Přípravek způsobuje u psů dlouhodobou inhibici účinku ACE v plazmě, s více než 95% inhibicí maximálního účinku a významnou účinností (> 80%) přetrvávající 24 hodin po podání.
Spojení spironolaktonu a benazeprilu je prospěšné společným působením na renin-angiotensinaldosteronový systém (RAAS), ale na různých úrovních této kaskády.
Benazepril tím, že zabraňuje vzniku angiotensinu II, brání nežádoucím účinkům jako je vazokonstrikce a stimulace uvolňování aldosteronu. Nicméně uvolňování aldosteronu není plně kontrolováno ACE inhibitory, protože angiotensin II je také produkován bez vlivu ACE, a to účinkem chymázy (fenomén známý jako „únik aldosteronu“). Sekrece aldosteronu může být také stimulována jinými faktory než angiotensinem II, zejména zvýšením K+ nebo ACTH. Proto se pro dosažení úplné inhibice škodlivých účinků zvýšeného působení RAAS, které se při srdečním selhání vyskytuje, doporučuje použití antagonistů aldosteronu, jako je spironolakton, současně s ACE inhibitory, a tak specificky blokovat účinek aldosteronu (bez ohledu na původ) cestou kompetitivního antagonismu na mineralokortikoidních receptorech. Klinické studie zaměřené na dobu přežití demonstrovali, že kombinace látek prodloužila průměrnou délku života psů s chronickým srdečním selháním s 89% snížením relativního rizika úhynu z důvodů onemocnění srdce hodnoceným u psů léčených spironolaktonem v kombinaci s benazeprilem (jako hydrochlorid) ve srovnání se psy léčenými samotným benazeprilem (hydrochloridem) (úmrtnost byla klasifikována jako smrt nebo eutanazie v důsledku srdečního selhání). To také umožnilo rychlejší zlepšení kašle a aktivity a pomalejší zhoršování kašle, srdečních ozev a chuti k jídlu.
Při léčbě může být pozorováno mírné zvýšení hladiny aldosteronu v krvi u zvířat. To je pravděpodobně vyvoláno aktivací mechanismů zpětné vazby bez nepříznivých klinický účinků. Při vysokých dávkách může dojít k hypertrofii zona glomerulosa nadledvin závislé na dávce.

 

Indikace:

Léčba srdečního selhání z důvodu chronického degenerativního onemocnění chlopní u psů (v indikovaných případech s podporou diurézy).

 

Kontraindikace:

Nepoužívat u psů, u který se předpokládá použití k chovu nebo u chovných psů.
Nepoužívat u psů trpících hypoadrenokorticismem, hyperkalémii nebo hyponatrémií.
Psům trpícím renální insuficiencí nepodávat spolu s nesteroidními protizánětlivými léky (NSAID).
Nepoužívat v případě přecitlivělosti na inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu (ACE inhibitory), nebo na některou z pomocných látek.
Nepoužívat v případě snížení srdečního výdeje v důsledku aortální nebo pulmonální stenózy.

 

Nežádoucí účinky:

Při léčbě spironolaktonem je často u psů pozorována reverzibilní atrofie prostaty.

 

Interakce:

Použití furosemidu s kombinací benazeprilu (hydrochloridu) a spironolaktonu u psů se srdečním selháním nevedlo k žádným klinicky zjevným nežádoucím interakcím. Současné podávání tohoto veterinárního léčivého přípravku s ostatními antihypertenzními léčivy (např. blokátory kalciových kanálů, beta-blokátory nebo diuretiky), anestetiky nebo sedativy může vést k zvýšení hypotenzích účinků. Současné podávání tohoto veterinárního léčivého přípravku s další draslík šetřící léčbou (jako jsou beta-blokátory, blokátory kalciových kanálů, blokátory receptorů angiotensinu) může vést k hyperkalémii (viz. bod „Zvláštní opatření pro použití u zvířat“). Současné podávání NSAID s tímto veterinárním léčivým přípravkem může omezit jeho antihypertenzní účinek, jeho natriuretický účinek a zvýšit hladinu draslíku v séru. Proto je třeba psy léčené současně NSAID pečlivě monitorovat a vhodně hydratovat.
Podávání deoxykortikosteronu s přípravkem může vést k mírnému snížení natriuremického účinku (snížení vylučování sodíku močí) spironolaktonu. Spironolakton snižuje vylučování dioxinu, a tím zvyšuje jeho plazmatickou koncentraci. Vzhledem k tomu, že terapeutický index digoxinu je velmi úzký, doporučuje se bedlivě monitorovat psy léčené současně digoxinem a kombinaci benazeprilu (hydrochloridu) a spironolaktonu. Spironolakton může vyvolat jak indukci, tak inhibici enzymů cytochromu P450 a může tak ovlivnit metabolismus jiných látek využívajících tyto metabolické cesty. Proto by měl být přípravek používán s opatrností s dalšími veterinárními léčivými přípravky, které indukují, inhibují tyto enzymy, nebo které jsou těmito enzymy metabolizovány.

 

Březost a laktace:

Nepodávat v průběhu březosti a laktace. Laboratorní studie s benazeprilem u potkanů prokázaly embryotoxický účinek (malformace močových cest plodu) v dávkách netoxických pro matky.

 

Upozornění:

Před zahájením léčby benazeprilem (hydrochloridem) a spironolaktonem je třeba vyhodnotit funkci ledvin a hladinu draslíku, zvláště u psů, kteří mohou trpět hypoadrenokorticismem, hyperkalémií nebo hyponatrémií. Vzhledem k antiandrogennímu účinku spironolaktonu, se nedoporučuje podávat veterinární léčivý přípravek rostoucím psům.
Psům trpícím poruchou funkce jater podávejte přípravek obezřetně, protože u nich může dojít k narušení intenzivní biotransformace spironolaktonu v játrech.

 

Dávkování:

Tento kombinovaný přípravek by měl být používán pouze u psů, u kterých je nutné podávat během léčby obě léčivé látky v dávce s daným poměrem léčivých látek.
Tablety Cardalis by se měly podávat psům jedenkrát denně v dávce 0,25 mg benazeprilhydrochloridu/kg ž.hm. a 2 mg spironolaktonu/kg ž.hm.
Tablety různých sil se vhodně kombinují:
2,5-5 kg: 1/2 tablety 2,5 mg/20 mg,
5-10 kg: 1 tableta 2,5 mg/20 mg,
10-20 kg: 1 tableta 5 mg/40 mg,
20-40 kg: 1 tableta 10 mg/80 mg,
40-60 kg: 1 + 1/2 teblety 10 mg/80 mg,
60-80 kg: 2 tablety 10 mg/80 mg.

 

Způsob použití:

Perorální podání.
Tablety by se měly podávat s krmivem, buď zamíchané do malého množství krmiva, které se nabídne psovi před hlavním krmením, nebo se podá v krmivu samotném.

 

Ochranná lhúta:

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

Použití, exspirace:

24 m., po prvním otevření lahvičky 6 měsíců.

 

Způsob skladování:

 Žádné zvláštní podmínky uchovávání.

 

Datum zpracování:

24.4.2013

 

Autor článku:

Dle SPC a PI.

 

Hledat produkt

Zrušit filtr