Carprodolor

Balení:
50 ml
Léková forma:
injekční roztok
Aktivní látka:
Carprofenum
Detail:
Popis:
Přípravek je indikován jako doplněk antimikrobiální léčby, ke snížení klinických příznaků u případů akutních respiračních onemocnění infekčního původu a u akutních mastitid skotu.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Skot

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO

Carprodolor 50 mg/ml injekční roztok pro skot

 

 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

 

Držitel rozhodnutí o registraci:

Le Vet Beheer B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Nizozemsko

 

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Produlab Pharma B.V.

Forellenweg 16

4941 SJ Raamsdonksveer

Nizozemsko

 

 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Carprodolor 50 mg/ml injekční roztok pro skot

Carprofenum

 

 1. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

1 ml obsahuje:

 

Léčivá látka:

Carprofenum              50 mg

 

Pomocné látky:

Ethanol 96 % (v/v)                 0,1 ml

 

Čirý slámově žlutý roztok.

 

 1. INDIKACE

 

Přípravek je indikován jako doplněk antimikrobiální léčby, ke snížení klinických příznaků u případů akutních respiračních onemocnění infekčního původu a u akutních mastitid skotu.

 

 1. KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat u zvířat trpících poruchami srdce, jater nebo ledvin.

Nepoužívat u zvířat trpících gastrointestinálními vředy nebo krvácením.

Nepoužívat při potvrzené krevní dyskrasii.

 

 1. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Studie u skotu prokázaly, že v místě aplikace může ve velmi vzácných případech dojít k přechodné lokální reakci.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

– velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 ošetřených zvířat),

– časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat),

– neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat),

– vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10 000 ošetřených zvířat),

– velmi vzácné (u méně než 1 z 10 000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

 

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím, vašemu veterinárnímu lékaři.

 

 1. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Skot.

 

 1. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA (Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

 

Jednorázové subkutánní nebo intravenózní podání v dávce 1,4 mg karprofenu /kg ž. hm. (1 ml /35 kg) v kombinaci s léčbou antibiotiky, dle potřeby.

 

Nepropichujte zátku více než 20krát.

 

 1. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

 

Neuplatňuje se.

 

 1. OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

 

Maso: 21 dnů

Mléko: Bez ochranných lhůt.

 

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

 

Chraňte před chladem nebo mrazem.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnost uvedené na krabičce a injekční lahvičce po EXP.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

 

 1. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

 

Nejsou.

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Nepoužívejte u dehydratovaných, hypovolemických nebo hypotenzních zvířat, protože v těchto případech existuje potenciální riziko zvýšené renální toxicity. Vyhněte se současné aplikaci potenciálně nefrotoxických léčiv.

 

Nepřekračujte doporučené dávky nebo délku léčby.

 

Nepodávejte jiné NSAID současně nebo během 24 hodin.

 

Protože léčba NSAID může být spojena s gastrointestinálními poruchami nebo poškozením ledvin, je třeba zvážit doplňkovou rehydratační terapii zejména při léčbě akutní mastitidy.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Karprofen, stejně jako jiné NSAID látky, prokázal v laboratorních studiích fotosenzibilizační potenciál. Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou a očima. V případě potřísnění omyjte ihned zasažená místa vodou. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.

Předcházejte náhodnému sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem. V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci praktickému lékaři.

 

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Protože nebyly provedeny studie u březích krav, lze u těchto zvířat přípravek použít pouze po zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika ošetřujícím veterinárním lékařem

 

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

U karprofenu nebyly hlášeny žádné významné specifické lékové interakce. Během klinických studií byly použity u skotu čtyři rozdílné skupiny antibiotik: makrolidy, tetracykliny, cefalosporiny a potencované peniciliny, bez zjištěných interakcí. Avšak, tak jako u ostatních NSAID, karprofen by neměl být podáván současně s jiným veterinárním léčivým přípravkem ze skupiny NSAID nebo glukokortikoidů. Pokud je karprofen podáván současně s antikoagulancii, měla by být zvířata pečlivě sledována.

NSAID jsou silně vázány na plazmatické bílkoviny a mohou soutěžit s jinými silně vaznými léky, což při souběžném podání může vést k toxickým účinkům.

 

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

V klinických studiích nebyly hlášeny žádné nežádoucí účinky po intravenózním a subkutánním podání dávky do pětinásobku doporučené dávky.

Pro předávkování karprofenem neexistuje žádné specifické antidotum, ale měla by být použita obecná podpůrná terapie, která se aplikuje při klinickém předávkování nesteroidními protizánětlivými léky (NSAID).

 

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

 1. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

 

Září 2018

 

 1. DALŠÍ INFORMACE

 

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

 

50ml skleněná injekční lahvička.

Hledat produkt

Zrušit filtr