Catebovit

Balení:
100 ml, 250ml
Léková forma:
injekční roztok
Aktivní látka:
Butafosfanum, Cyanocobalaminum (vitamin B12)
Detail:
Popis:
Jako podpůrná léčba metabolických nebo reprodukčních poruch, při potřebě suplementace fosforu akyanokobalaminu.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes, Kočka, Skot, Kůň

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

Catobevit 100 mg/ml + 0,05 mg/ml injekční roztok pro skot, koně, psy a kočky

 

 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

 

Držitel rozhodnutí o registraci :

KRKA d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

 

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

KRKA d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Německo

 

 

 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Catobevit 100 mg/ml + 0,05 mg/ml injekční roztok pro skot, koně, psy a kočky

Butafosfanum, cyanocobalaminum

 

 

 1. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

1 ml obsahuje:

 

Léčivé látky:

Butafosfanum:                                                           100,00 mg

Cyanocobalaminum (vitamin B12):               0,05 mg

 

Pomocné látky:

Fenol:                                                             4,00 mg

 

Růžový až načervenalý roztok.

 

 

 1. INDIKACE

 

Jako podpůrná léčba metabolických nebo reprodukčních poruch, při potřebě suplementace fosforu a

kyanokobalaminu.

V případě peripartální metabolické poruchy, tetanie a parézy (mléčná horečka), přípravek má být

podáván navíc společně s vápníkovou a hořčíkovou léčbou, v uvedeném pořadí.

Podpora svalové výkonnosti za přítomnosti nedostatků fosforu a/nebo kyanokobalaminu.

 

 

 1. KONTRAINDIKACE

 

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivé látky nebo pomocné látky.

 

 

 1. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

U koček, po subkutánním podání v mezilopatkové oblasti, mohou být pozorovány reakce v místě injekčního podání (otok, edém, erytém a indurace).

 

Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků a to i takové, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo nefunguje, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu

lékaři.

Nežádoucí účinky můžete hlásit prostřednictvím formuláře na webových stránkách ÚSKVBL elektronicky, nebo také přímo na adresu: Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Hudcova 56a, 621 00 Brno, Mail: adr@uskvbl.cz, Webové stránky: http://www.uskvbl.cz/cs/farmakovigilance

 

 

 1. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Skot, koně, psi a kočky.

 

 

 1. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

 

Způsob podání:

Skot, koně: intravenózní podání

Psi, kočky: intravenózní, intramuskulární, subkutánní podání

 

Dávkování:

 

Živočišný

druh

/kategorie

Butafosfan

(mg/kg)

Vitamin B12

(µg/kg)

Léčivý přípravek

(ml/kg)

Způsob podání
Skot 2,0 – 5,0 1,0 – 2,5 0,02 – 0,05 i.v.
Telata 3,3 – 5,6 1,65 – 2,8 0,033 – 0,056 i.v.
Koně 2,0 – 5,0 1,0 – 2,5 0,02 – 0,05 i.v.
Hříbata 3,3 – 5,6 1,65 – 2,8 0,033 – 0,056 i.v.
Psi 2,5 – 25 1,0 – 2,5 0,025 – 0,25 i.v., i.m., s.c.
Kočky 10 – 50 5 – 25 0,1 – 0,5 i.v., i.m., s.c.

 

Podle potřeby se podání opakuje jednou denně.

 

 

 1. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

 

Zátka může být bezpečně propíchnuta až 25 krát. Je-li potřebné více než 25 propíchnutí,

doporučuje se použít odběrovou jehlu.

K léčbě psů a koček se doporučuje použít 100 ml balení.

 

 

 1. OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

 

Ochranná(é) lhůta(y):

Skot, koně:

Maso: Bez ochranných lhůt.

Mléko: Bez ochranných lhůt.

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnost uvedené na lahvičce za EXP. Datum použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Doporučuje se určit příčinu metabolických poruch nebo reprodukčních chorob a definovat

nejvhodnější opatření prevence a léčby a terapie s dodáním fosforu a vitaminu B12.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Lidé se známou přecitlivělostí na některou ze složek přípravku by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Přípravek může být mírně dráždivý při zasažení kůže nebo očí. Proto je třeba zabránit dermální a oční expozici. V případě náhodného zasažení kůže nebo očí opláchněte kůži a/nebo oči vodou.

 

Březost a laktace:

U krav, klisen, fen a koček nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti a laktace. Nicméně jeho použití během březosti a laktace u těchto druhů by nemělo představovat žádný problém.

 

Hlavní inkompatibility:

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen

s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

 

 1. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

 

Únor 2019

 

 1. DALŠÍ INFORMACE

 

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

 

100 ml injekční lahvička typu II, uzavřená potahovanou zátkou z bromobutylové pryže a  hliníkovým flip-off uzávěrem.

250 ml injekční lahvička typu I, uzavřená potahovanou zátkou z bromobutylové pryže a  hliníkovým flip-off uzávěrem.

 

Velikosti balení:

Krabička s 1 x 100ml lahvičkou

Krabička s 1 x 250ml lahvičkou

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

 

Hledat produkt

Zrušit filtr