CERENIA 10 mg/ml

Balení:
20 ml
Léková forma:
Injekční roztok pro psy a kočky
Aktivní látka:
Maropitanti citras monohydricus
Detail:
Maropitanti citras monohydricus
Popis:
Antiemetika a antinauseans pro psy
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes

Příbalová informace

 

CERENIA 10 mg/ml
injekční roztok pro psy a kočky
Maropitantum

 

Výrobce:

Pfizer PGM, 37530 Poce-sur-Cisse, Francie.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Pfizer Limited, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Spojené království.

 

Složení:

Injekční roztok obsahuje 10 mg Maropitantum v ml jako Maropitanti citras monohydricus.

Pomocné látky: Metakresol jako konzervační prostředek.

 

Popis přípravku:

Čirý, bezbarvý až světležlutý roztok.

 

Cílový druh zvířat:

Psi, kočky.

 

Indikace:

Na léčbu a prevenci nauzey vyvolané chemoterapií.

Na prevenci zvracení kromě toho, které bylo vyvoláno kinetózou.

Na léčbu zvracení v kombinaci s jinými veterinárními a podpůrnými opatřeními.

 

Kontraindikace:

Nejsou.

 

Speciální upozornění:

Zvracení může být spojené s vážnými, vysilujícími stavy a příčiny by se měly vyšetřit. Přípravky jako Cerenia by se měly používat v kombinaci s jinými postupy jako například dietení opatření a rehydratační léčba, dle doporučení vašeho veterinárního lékaře.

Maropitant je metabolizován v játrech a proto by se měl u zvířat s jaterními onemocněními používat obezřetně.

Bezpečnost Cerenia nebyla stanovena u psů mladších 16 týdnů a u březích a laktujících fen. Příslušný veterinární lékař by měl zvážit přínos a riziko před použitím Cerenia u psů mladších 16 týdnů nebo u březích nebo laktujících fen. Cerenia by se měla použít obezřetně u zvířat trpících nebo majících predispozici k onemocněním srdce.

Po použití umýt ruce. V případě náhodného samopodání vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Pokud dojde k náhodnému kontaktu s očima, vypláchněte oči dostatečným množstvím vody a vyhledejte lékařské ošetření.

Cerenia se nesmí míchat s jinými veterinárními léčivými přípravky ve stejné stříkačce, protože nebyla testována kompatibilita s jinými přípravky.

 

Nežádoucí účinky:

V místě vpichu se může objevit bolestivost.

Ve velmi vzácných případech se může objevit anafylaktický typ reakce (alergické otoky, kopřivka, erytém, kolaps, dušnost, bledé sliznice). Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

Interakce:

Cerenia by se neměla používat současně s blokátory Ca kanálů, protože maropitant má afinitu k Ca kanálům.

Maropitant se dobře váže na plazmatické proteiny a může soutěžit s jinými léky se silnou vazbou.

 

Dávkování:

Cerenia injekční roztok by měl být aplikovaný subkutánně, jednou denně v dávce 1 mg/kg ž.hm. (1 ml/10 kg ž.hm.). Léčba může být opakována po dobu 5 po sobě následujících dnů.

Cerenia může být použitá na léčbu nebo prevenci zvracení buď ve formě tablet, nebo jako injekční roztok, jednou denně po dobu až 5 dnů.

 

Způsob použití:

Pro subkutánní podání.

Na prevenci zvracení by se měl Cerenia injekční roztok podat více než 1 hodinu předem. Délka účinku je přibližně 24 hodin a proto může být léčba podána večer před podáním látky, která může způsobit zvracení např. chemoterapie.

 

Upozornění:

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

 

Informace pro pacienta:

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Belgie/Belgique/Belgien: Pfizer Animal Health s.a., Tel./Tél.: +32 (0)2 554 62 11.

Česká republika: Pfizer Animal Health, Tel: +420 283 004 111.

Danmark: Orion Pharma Animal Health, Tlf: +45 49 12 67 65.

Deutschland: Pfizer GmbH, Tel: +49 (0)721 6101 438.

Eesti: Pfizer Animal Health, Tel: +370 5 269 17 96.

Ellada: Pfizer Hellas A.E., Tlf: +30 2 10 75 17 981.

Espana: Pfizer S.A., Teléfono: +34 91 4909900.

France: Pfizer, Téléphone: +33 (0)1 58 07 46 00.

Ireland: Pfizer Healthcare Ireland; trading as: Pfizer Animal Health, Telephone: + 353 (0)1 467 6500.

Island: Icepharma Ltd, Tel: +354 540 80 80.

Italia: Pfizer Italia S.r.l., Telefono: +39 06 3318 2933.

Kípros: Pfizer Hellas A.E., Tel: +30 2 10 75 17 981.

Luxembourg/Luxemburg: Pfizer Animal Health s.a., Tél.: + 32 (0)2 554 62 11.

Magyarország: Pfizer KFT, Tel: +361 488 3695.

Malta: Agrimed Limited, Tel: +356 21 465 797.

Nederland: Pfizer Animal Health B.V., Tel: +31 (0)10 4064 600.

Norge: Orion Pharma Animal Health, Tlf: +47 22 88 7320.

Österreich: Pfizer Corporation Austria G.m.b.H, Tel: +43 (0)1 52 11 57 20.

Polska: Pfizer Polska sp. z.o.o., Tel: +48 22 549 38 99.

Portugal: Laboratórios Pfizer, LDA., Telefone: +351 21 423 55 00.

Slovenija: Pfizer Animal Health; Pfizer Luxembourg SARL, Tel: +386 (0) 1 52 11 670.

Slovenská republika: Pfizer Animal Health, Tel: +421 2 5930 1818.

Suomi/Finland: Pfizer Oy Animal Health, Telephone: +358 (0)9 4300 40.

Sverige: Orion Pharma AB, Tel: +46 (0)8 623 64 40.

Latvija: Pfizer Animal Health, Tel: +370 5 269 17 96.

United Kingdom: Pfizer Ltd, Telephone: +44 (0) 1304 616161.

Lietuva: Pfizer Animal Health, Tel: +370 5 269 17 96.

 

Varování:

Uchovávat mimo dosah dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnost uvedené na etiketě lékovky po EXP.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

Balení:

Cerenia 10 mg/ml injekční roztok pro psy a kočky se dodává v 20 ml lékovkách z tmavého skla. Každá kartónová krabička obsahuje 1 lékovku.

 

Ochranná lhůta:

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

Použití, exspirace:

Doba použitelnosti po prvním otevření: 28 dní.

 

Datum zpracování:: 20.10.2009

Autor článku: ÚSKVBL, Brno.

Hledat produkt

Zrušit filtr