Comforion vet 100 mg/ml

Balení:
100ml
Léková forma:
Injekční roztok
Aktivní látka:
Ketoprofenum
Detail:
Popis:
Koně: Protizánětlivá a analgetická léčba muskuloskeletálních poruch. Zmírnění viscerálních bolestí spojených s kolikou. Skot: Protizánětlivá a analgetická léčba při onemocnění mléčné žlázy. Snížení pyrexie provázející onemocnění dýchacího ústrojí za současného použití antimikrobní terapie. Prasata: Snížení pyrexie provázející onemocnění dýchacího ústrojí. Podpůrná terapie poporodního syndromu dysgalakcie (PDS- post partum dysgalactiae syndrome) ( MMA syndrom) za současného použití antimikrobní terapie.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase, Skot, Kůň

 

  1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Comforion Vet 100 mg/ml  injekční roztok pro koně, skot a prasata

 

 

  1. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

 

Léčivá látka:

1 ml obsahuje ketoprofenum                         100 mg

 

Pomocné látky:

1 ml obsahuje benzylalkohol                          10 mg

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

 

 

  1. LÉKOVÁ FORMA

 

Injekční roztok

 

Čirý, bezbarvý až slabě žluto-hnědý roztok

 

 

  1. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1       Cílové druhy zvířat

 

Koně, skot, prasata

 

4.2       Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

 

Koně: Protizánětlivá a analgetická léčba muskuloskeletálních poruch. Zmírnění viscerálních bolestí spojených s kolikou.

 

Skot: Protizánětlivá a analgetická léčba při onemocnění mléčné žlázy. Snížení pyrexie provázející onemocnění dýchacího ústrojí za současného použití antimikrobní terapie.

 

Prasata: Snížení pyrexie provázející onemocnění dýchacího ústrojí. Podpůrná terapie poporodního syndromu dysgalakcie (PDS- post partum dysgalactiae syndrome) ( MMA syndrom) za současného použití antimikrobní terapie.

 

4.3       Kontraindikace

 

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na ketoprofen nebo na některou z pomocných látek..

Nepoužívat v případě vážné jaterní, ledvinové nebo srdeční insuficience, gastrointestinálních vředů, silného krvácení nebo příznaků krevní dyskrazie.

 

4.4     Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

 

Nejsou.

 

4.5     Zvláštní opatření pro použití

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

 

Vyvarujte se intraarteriálního podání. Nepřekračujte doporučenou dávku ani délku trvání léčby. U dehydrovaných nebo hypotenzivních zvířat používejte opatrně. Při kolice může být další dávka podána pouze po opětném důkladném vyšetření. Použití ketoprofenu se nedoporučuje u hříbat mladších než 15 dnů. Použití u zvířat mladších než 6 týdnů nebo u starých zvířat může zahrnovat další riziko. Nelze-li se použití v těchto případech vyhnout, je třeba snížit dávku a opatrně provést. Pokud jde o použití u březích klisen a prasnic, viz bod 4.7.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

 

Vyvarujte se styku s pokožkou a očima. Po použití si umyjte ruce. Dojde-li k náhodnému styku s pokožkou nebo očima, vymyjte důkladně množstvím vody. V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte lékařskou pomoc.

 

4.6     Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

 

Opakované intramuskulární podání může způsobit mírné, přechodné podráždění. Vzhledem k mechanismu působení ketoprofenu (inhibice syntézy prostaglandinu) může vzniknout žaludeční a střevní podráždění nebo vředy, nebo ledvinová nesnášenlivost.

 

4.7     Použití v průběhu březost nebo laktace

 

Bezpečnost ketoprofenu byla zjišťována na březích laboratorních zvířatech (potkanech, myších, králících) a skotu. Žádné nežádoucí účinky nebyly pozorovány. Jelikož bezpečnost ketoprofenu nebyla u březích kobyl ani prasnic zjišťována, měl by se přípravek v těchto případech použít pouze po řádném zhodnocení výhod a rizik odpovědným veterinárním lékařem.

 

4.8     Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

 

Jiné nesteroidní antiflogistika by se neměla používat současně nebo během 24 hodin po podání přípravku. Soutěž o vazebná místa plazmatických bílkovin by mohla vést k otravě. Je nutné vyvarovat se souběžného podání s diuretiky, antikoagulancii a nefrotoxickými léky.

 

4.9       Podávané množství a způsob podání

 

Koně: 2,2 mg ketoprofenu/kg živé hmotnosti/den intravenózně. Například 11 ml/500 kg/den i.v. nejvýše po 3 dny. Při kolice viz bod 4.5, Zvláštní opatření pro použití.

 

Skot: 3 mg ketoprofenu/kg živé hmotnosti/den intravenózně nebo intramuskulárně. Například 3 ml/100 kg/den intravenózně nebo hlubokou intramuskulární aplikací nejvýše po 3 dny.

 

Prasata: 3 mg ketoprofenu/kg živé hmotnosti/den intramuskulárně. Například 3 ml/100 kg/den hlubokou intramuskulární aplikací nejvýše po 3 dny.

 

4.10     Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

 

Příznaky předávkování jsou uvedeny v bodě 4.6. Léčba je symptomatická.

 

4.11   Ochranná lhůta

 

Maso: 4 dny

Mléko: Bez ochranných lhůt

 

 

  1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

Farmakoterapeutická skupina: nesteroidní protizánětlivá a protirevmatická léčiva
ATCvet kód: QM01AE03

 

5.1     Farmakodynamické vlastnosti

 

Ketoprofen je nesteroidní protizánětlivý lék, patřící do skupiny NSAID kyseliny 2-arylpropionové. Kromě svého protnizánětlivého účinku má též antipyretický a analgezický účinek. Farmakologický mechanismus působení ketoprofenu je založen na inhibici cyklooxygenázy a lipoxygenázy. Ketoprofen brání také tvorbě bradykininu a stabilizuje buněčné stěny lyzosomů, čímž brání uvolňování lyzosomálních enzymů, které zprostředkovávají destrukci tkáně.

 

5.2     Farmakokinetické údaje

 

Ketoprofen je po intramuskulárním podání rychle absorbován. Maximální koncentrace v plazmě je po 30 minutách po jednorázové injekční aplikaci rovna 16,3 mg/l u prasat a 9,7 mg/l u skotu. Ketoprofen se váže přibližně v 95% na plazmatické bílkoviny a jeho biologická dostupnost po intramuskulárním podání je 80-100%. Poločas rozpadu je přibližně 1 hodina u koní, přibližně 2,5 hodiny u skotu a 2-3 hodiny u prasat. Pouze malé množství ketoprofenu se vylučuje mlékem. Devadesát procent dávky je eliminováno moči, zejména ve formě metabolitů. Eliminace ze synoviální tekutiny je zpožděná.

 

 

  1. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

 

6.1     Seznam pomocných látek

 

Arginin

Benzylalkohol

Monohydrát kyseliny citronové (E 330)

Voda pro injekci

 

6.2     Hlavní inkompatibility

 

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

 

6.3     Doba použitelnosti

 

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

 

6.4     Zvláštní opatření pro uchovávání

 

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.

Po prvním otevření vnitřního obalu: uchovávejte při teplotě do 25 °C.

 

6.5     Druh a složení vnitřního obalu

 

Injekční lahvička z hnědého skla typu II s bromobutylovou gumovou zátkou typu I a hliníkovou pertlí.

Velikost balení: 50 ml, 100 ml, 10x 50 ml, 10x 100 ml

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

6.6     Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

 

  1. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

Orion Corporation

Orionintie 1

FI – 02200 Espoo

Finsko

 

  1. Registrační číslo(a)

 

96/022/07-C

 

  1. Datum registrace/ prodloužení registrace

 

25.6.2007/24.6.2008

 

10        DATUM REVIZE TEXTU

 

Březen 2020

 

DALŠÍ INFORMACE

 

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

 

Hledat produkt

Zrušit filtr