Comfortis

Balení:
140, 180, 270, 425, 665, 1040, 1620mg x 6tbl
Léková forma:
Žvýkací tableta
Aktivní látka:
Spinosadum
Detail:
Popis:
Léčba a prevence zablešení (Ctenocephalides felis).Prevence opětovného zablešení je založena na insekticidním účinku proti dospělým blecháma na snížení produkce vajíček, a přetrvává po dobu až 4 týdnů po jednorázovém podání přípravku.Veterinární léčivý přípravek může být použit jako součást léčebné strategie při kontrole alergie na bleší kousnutí (FAD).Léčba a prevence zablešení (Ctenocephalides felis).Prevence opětovného zablešení je založena na insekticidním účinku proti dospělým blecháma na snížení produkce vajíček, a přetrvává po dobu až 4 týdnů po jednorázovém podání přípravku.Veterinární léčivý přípravek může být použit jako součást léčebné strategie při kontrole alergie na bleší kousnutí (FAD).
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes
 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Comfortis 90 mg žvýkací tablety pro psy a kočky

Comfortis 140 mg žvýkací tablety pro psy a kočky

Comfortis 180 mg žvýkací tablety pro psy a kočky

Comfortis 270 mg žvýkací tablety pro psy a kočky

Comfortis 425 mg žvýkací tablety pro psy a kočky

Comfortis 665 mg žvýkací tablety pro psy

Comfortis 1040 mg žvýkací tablety pro psy

Comfortis 1620 mg žvýkací tablety pro psy

 

 

 1. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

 

Každá tableta obsahuje:

 

 

Léčivá látka:

 

Comfortis 90 mg

Comfortis 140 mg

Comfortis 180 mg

Comfortis 270 mg

Comfortis 425 mg

Comfortis 665 mg

Comfortis 1040 mg

 

Comfortis 1620 mg

 

 

Spinosadum 90 mg

Spinosadum 140 mg

Spinosadum 180 mg

Spinosadum 270 mg

Spinosadum 425 mg

Spinosadum 665 mg

Spinosadum 1040 mg

 

Spinosadum 1620 mg

 

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

 

 

 1. LÉKOVÁ FORMA

 

Žvýkací tablety.

 

Žlutohnědé až hnědé nebo skvrnité, kulaté, ploché tablety se zkosenými okraji, na jedné straně hladké a na druhé straně s vyraženým číslem, jak je uvedeno níže:

 

140 mg: 4222

425 mg: 4229

1040 mg: 4231

 

1620 mg: 4227

 

Žlutohnědé až hnědé nebo skvrnité, kulaté, ploché tablety se zkosenými okraji, na jedné straně hladké a na druhé straně s vyraženým podtrženým číslem, jak je uvedeno níže:

 

90 mg: 4221

270 mg: 4223

 

665 mg: 4230

 

Žlutohnědé až hnědé nebo skvrnité s tmavšími částicemi, kulaté, ploché tablety se zkosenými okraji, na jedné straně hladké a na druhé straně s vyraženým číslem, nad nímž je čára:

 

180 mg: 4228

 

 

2

 

 1. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Cílové druhy zvířat

Psi a kočky.

 

4.2         Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

 

Léčba a prevence zablešení (Ctenocephalides felis).

 

Prevence opětovného zablešení je založena na insekticidním účinku proti dospělým blechám

a na snížení produkce vajíček, a přetrvává po dobu až 4 týdnů po jednorázovém podání přípravku.

 

Veterinární léčivý přípravek může být použit jako součást léčebné strategie při kontrole alergie na bleší kousnutí (FAD).

 

4.3         Kontraindikace

 

Nepoužívat u psů a koček mladších 14 týdnů.

 

Nepoužívat v případě známé přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

 

4.4         Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

 

Veterinární léčivý přípravek by měl být podáván s krmivem nebo bezprostředně po krmení. Doba účinnosti může být zkrácena, pokud je přípravek aplikován nalačno.

 

Ošetřeni by měli být všichni psi a kočky chované v domácnosti.

 

Blechy z domácích zvířat často napadají zvířecí koše, povlečení a místa odpočinku, jako jsou koberce a bytový textil, vše by se mělo v případě masivního napadení a na začátku léčby ošetřit vhodným insekticidem a pravidelně vysávat.

 

Blechy mohou přetrvávat po určitou dobu po aplikaci přípravku, z důvodu líhnutí dospělých blech z kukel již přítomných v životním prostředí. Pravidelné měsíční ošetření přípravkem Comfortis narušuje životní cyklus blech a může být zapotřebí pro potlačení populace blech v kontaminovaných domácnostech.

 

4.5         Zvláštní opatření pro použití

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

 

Podávejte obezřetně u psů a koček s již existující epilepsií.

 

Přesné dávkování není možné u psů s hmotností nižší než 1,3 kg a koček s hmotností nižší než 1,2 kg.

 

Použití přípravku u těchto menších psů a menších koček se proto nedoporučuje.

 

Je třeba dodržovat doporučené dávkovací schéma (viz bod 4.10, kde jsou uvedeny informace týkající se předávkování).

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

 

Náhodné pozření může způsobit nežádoucí účinky.

 

Děti nesmí přijít do styku s tímto veterinárním léčivým přípravkem.

 

 

 

 

 

3

 

V případě náhodného pozření, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

 

Po použití si umyjte ruce.

 

4.6         Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

 

Psi

 

Často pozorovanou nežádoucí reakcí u psů je zvracení, které se vyskytuje během prvních 48 hodin po podání dávky a je velmi pravděpodobně způsobeno místním účinkem v tenkém střevě. V terénních studiích byl v den, nebo následující den po podání spinosadu v dávce 45–70 mg/kg živé hmotnosti, pozorovaný výskyt zvracení u 5,6 % první měsíc léčby, 4,2 % druhý měsíc a 3,6 % třetí měsíc léčby. Výskyt zvracení pozorovaný po prvním a druhém ošetření byl vyšší (8 %) u psů s dávkami při horní hranici dávkování. Ve většině případů bylo zvracení přechodné, mírné a nevyžadovalo symptomatickou léčbu.

 

Neobvyklou reakcí u psů byla letargie, nechutenství a průjem. Svalový třes, ataxie a záchvaty byly vzácné. Ve velmi vzácných případech byla pozorována slepota, narušené vidění a jiná onemocnění očí.

 

Kočky

 

Často pozorovanou nežádoucí reakcí u koček je zvracení, vyskytující se během prvních 48 hodin po podání dávky a je velmi pravděpodobně způsobeno místním účinkem v tenkém střevě. V globálních terénních studiích byl v den, nebo následující den po podání spinosadu v dávce 50–75 mg/kg živé hmotnosti pozorovaný výskyt zvracení mezi 6 % a 11 % v prvních třech měsících léčby. Ve většině případů bylo zvracení přechodné, mírné a nevyžadovalo symptomatickou léčbu.

 

Další často pozorované nežádoucí reakce u koček byly průjem a anorexie. Letargie, ztráta kondice a slinění byly neobvyklé. Záchvaty byly vzácné.

 

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

 • velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)
 • časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

 

 • neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)
 • vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)

 

 • velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení)

 

4.7         Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

 

Březost:

 

Laboratorní studie u potkanů a králíků nepodaly důkaz o teratogenním, fetotoxickém účinku nebo maternální toxicitě.

 

U březích fen nebyla bezpečnost spinosadu dostatečně prokázána. Bezpečnost spinosadu u březích koček nebyla posouzena.

 

Laktace:

U psů se spinosad vylučuje do mleziva a mléka laktujících fen, a proto se předpokládá, že se spinosad vylučuje i do mleziva a mléka laktujících koček. Jelikož bezpečnost přípravku pro sající štěňata a koťata nebyla posouzena, je třeba používat přípravek v průběhu březosti a laktace pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

 

Plodnost:

Laboratorní studie u potkanů a králíků neprokázaly jakýkoliv účinek na reprodukční schopnost samic

 • samců.

 

 

4

 

Bezpečnost přípravku u chovných psů a kocourů nebyla stanovena.

 

4.8         Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

 

Bylo prokázáno, že spinosad je substrátem pro P-glykoprotein (PgP). Spinosad by proto mohl reagovat s ostatními substráty PgP (například digoxinem a doxorubicinem) a možná i zvýšit nežádoucí účinky těchto molekul nebo narušit jejich účinnost.

 

Zprávy po uvedení na trh ukazují, že v návaznosti na souběžné podávání Comfortisu a vysokých dávek ivermektinu v rámci off-label použití, se u psů objevují třes/záškuby, slinění/slintání, záchvaty, ataxie, mydriáza, slepota a dezorientace.

 

4.9         Podávané množství a způsob podání

 

Pro perorální podání.

 

Veterinární léčivý přípravek by měl být podáván s krmivem nebo bezprostředně po krmení.

 

Psi:

 

Veterinární léčivý přípravek by měl být podáván v souladu s následující tabulkou, aby byla zajištěna dávka 45–70 mg/kg živé hmotnosti u psů.

 

Živá hmotnost psa (kg) Počet tablet a síla tablety (mg spinosadu)
1,3–2 1 x 90 mg tableta
2,1–3 1 x 140 mg tableta
3,1–3,8 1 x 180 mg tableta
3,9–6 1 x 270 mg tableta
6,1–9,4 1 x 425 mg tableta
9,5–14,7 1 x 665 mg tableta
14,8–23,1 1 x 1040 mg tableta
23,2–36 1 x 1620 mg tableta
36,1–50,7 1 x 1620 mg tableta + 1 x 665 mg tableta
50,8–72 2 x 1620 mg tableta

 

Kočky:

 

Veterinární léčivý přípravek by měl být podáván v souladu s následující tabulkou, aby byla zajištěna dávka 50–75 mg/kg živé hmotnosti u koček.

 

Živá hmotnost kočky (kg) Počet tablet a síla tablety (mg spinosadu)
1,2–1,8 1 x 90 mg tableta
1,9–2,8 1 x 140 mg tableta
2,9–3,6 1 x 180 mg tableta
3,7–5,4 1 x 270 mg tableta
5,5–8,5 † 1 x 425 mg tableta

† Kočky s hmotností vyšší než 8,5 kg: podejte vhodnou kombinaci tablet.

 

Tablety Comfortis jsou žvýkací a pro psy chutné. Pokud pes nebo kočka nebude přijímat tablety přímo, mohou být podávány s krmivem nebo po otevření tlamy zvířeti mohou být umístěny přímo na zadní část jazyka.

 

Pokud dojde ke zvracení během hodiny po podání a pokud je vidět tableta, opakujte podání s plnou dávkou, abyste zajistili dosažení maximálního účinku přípravku.

 

 

5

 

Pokud dojde k vynechání dávky, podejte veterinární léčivý přípravek s dalším krmením a pokračujte v měsíčním dávkovacím plánu.

 

Veterinární léčivý přípravek může být bezpečně podáván v měsíčních intervalech v doporučené dávce. Zbytkové insekticidní vlastnosti přípravku přetrvávají až 4 týdny po jednorázovém podání. Pokud se blechy objeví ve čtvrtém týdnu, může být interval léčby zkrácen u psů až o 3 dny. U koček by měl být čtyřtýdenní interval mezi léčbou zachován, i když dojde k opětovnému výskytu blech před uplynutím 4 týdnů.

 

Vyhledejte veterinárního lékaře a požádejte o informace o optimální době zahájení léčby tímto přípravkem.

 

4.10      Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

 

Nejsou k dispozici žádná antidota. V případě nežádoucích účinků je potřeba zvíře léčit symptomaticky.

 

Psi:

 

V den podání nebo následující den po podání byl pozorován zvýšený výskyt zvracení, které bylo v poměru k výši dávky. Zvracení je velmi pravděpodobně způsobeno místním účinkem v tenkém střevě. U dávek, které převyšují doporučené dávkování, se zvracení stává velmi častou událostí. Dávka odpovídající přibližně 2,5násobku doporučené dávky spinosadu způsobuje zvracení u naprosté většiny psů.

 

V dávkách až do 100 mg/kg živé hmotnosti denně po dobu 10 dnů je jediným klinickým příznakem předávkování zvracení, k němuž dochází obvykle do 2,5 hodiny po podání. K mírnému zvýšení ALT (alaninaminotransferázy) došlo u všech psů léčených Comfortisem, hodnoty se však vrátily na výchozí úroveň do 24 dnů. Také se objevila fosfolipidóza (vakuolizace lymfatické tkáně), ta ale nebyla spojena s klinickými příznaky u psů léčených po dobu 6 měsíců.

 

Kočky:

 

Při jednorázovém akutním předávkování odpovídajícím 1,6násobku maximální doporučené dávky vyvolal spinosad asi u poloviny koček zvracení a vzácně depresi, popocházení/těžké dýchání a silný průjem.

 

V dávkách 75 až 100 mg/kg živé hmotnosti denně po dobu 5 dní podávaných v měsíčních intervalech po dobu šesti měsíců, bylo nejčastěji pozorovaným klinickým příznakem u koček zvracení. Dále byl u samic pozorován snížený příjem potravy, nebylo však pozorováno významné snížení jejich živé hmotnosti. Také se objevila fosfolipidóza (vakuolizace buněk jater, nadledvin a plic). U samců i samic byla také pozorována difúzní hepatocelulární hypertrofie a tento nález byl spojen s vyšší souhrnnou průměrnou hmotností jater. Klinická pozorování a klinické chemické parametry však neprokázaly žádnou poruchu funkce orgánů.

 

4.11      Ochranné lhůty

 

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

 

 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

Farmakoterapeutická skupina: ostatní ektoparazitika pro systémové podání.

ATCvet kód: QP53BX03

 

 

 

 

 

 

6

 

5.1         Farmakodynamické vlastnosti

 

Spinosad obsahuje spinosyn A a spinosyn D. Insekticidní aktivitu spinosadu charakterizuje nervová excitace vedoucí ke svalové kontrakci a třesu, vyčerpání, ochrnutí a rychlému úmrtí blechy. Tyto účinky jsou způsobeny především aktivací nikotinovým cholinergních receptorů (nAChRs). Spinosad má proto jiný způsob účinku, než jiné přípravky proti blechám a hmyzu. Nereaguje s vazebnými místy jiných nikotinových nebo GABAergních insekticidů, jako jsou neonikotinidy (imidakloprid nebo nitenpyram), fiproly (fipronil), milbemyciny, avermektiny (např. selamektin) nebo cyklodieny, ale účinkuje novým insekticidním mechanismem.

 

Přípravek začne zabíjet blechy 30 minut po podání; 100 % blech je mrtvých/umírajících do 4 hodin po ošetření u psů a do 24 hodin u koček.

 

Insekticidní účinnost proti nové infestaci přetrvává po dobu až 4 týdnů.

 

5.2         Farmakokinetické údaje

 

Přibližně 90 % spinosadu se skládá ze spinosynů A a D. Z těchto 90 % je poměr spinosynu A ku A + D 0,85 počítáno jako spinosyn A/spinosyn A + D. Konzistence této hodnoty ve farmakokinetických a jiných studiích ukazuje na srovnatelnost při vstřebávání, metabolismu a vylučování těchto dvou hlavních spinosynů.

 

U psů se spinosyny A a D po perorálním podání rychle vstřebávají a jsou široce distribuovány v organismu. Byla zjištěna přibližně 70 % biologická dostupnost. Průměrná hodnota Tmax pro spinosyny A a D je v rozmezí 2–4 hodiny a průměrný poločas vylučování v rozmezí 127,5 až 162,6 hodin, respektive 101,3 až 131,9 hodin. Hodnoty AUC a Cmax byly vyšší u psů nakrmených než u psů nalačno a zvyšují se přibližně lineárně se zvyšující se dávkou v určeném terapeutickém rozmezí. Doporučuje se proto léčit psy při krmení, čímž se zvýší šance, že blechy přijmou letální množství spinosadu. U potkanů a psů byly identifikovány primární žlučové metabolity a metabolity ve stolici a moči jako demethylované spinosyny, glutathionové konjugáty původní látky a N-demetylované spinosyny A a D. Exkrece probíhá primárně žlučí a stolicí, a také v menší míře močí. Stolicí je u psů vylučována převážná většina metabolitů. U laktujících fen je spinosad vylučován do mleziva/mléka.

 

Po perorálním podání u koček také dochází k rychlému vstřebání a rozsáhlé distribuci spinosynů A a D. Vazba na plazmatické proteiny je vysoká (~ 99 %). Byla prokázána 100 % biologická dostupnost, s nejvyššími plazmatickými koncentracemi dosaženými přibližně 4–12 hodin po podání , přičemž poločas rozpadu spinosynu A a spinosynu D se pohyboval v rozmezí mezi 5 a 20 dny u koček, dostávajících 50–100 mg spinosadu/kg živé hmotnosti. Hodnoty AUC a Cmax byly vyšší u nakrmených koček než u koček nalačno. Doporučuje se proto léčit kočky při krmení, čímž se zvýší šance, že blechy přijmou letální množství spinosadu. U dospělých koček se hodnota AUC zvýšila během 3 po sobě jdoucích měsíců po podání dávky 75 mg spinosadu/kg živé hmotnosti přičemž poté bylo dosaženo stabilního stavu; toto však nemělo žádný klinický dopad.

 

U potkanů a koček byly identifikovány primární metabolity ve stolici a moči jako glutathionové konjugáty původní látky a N-demetylované spinosyny A a D. Exkrece probíhá primárně stolicí, a také v menší míře močí. Stolicí je u koček vylučována převážná většina metabolitů.

 

 

 1. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek

Mikrokrystalická celulosa

Umělé aroma hovězího masa

Hyprolosa

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Sodná sůl kroskarmelosy

 

 

7

 

Magnesium-stearát

 

6.2         Inkompatibility

 

Neuplatňuje se.

 

6.3         Doba použitelnosti

 

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

 

6.4         Zvláštní opatření pro uchovávání

 

Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl chráněn před světlem.

 

6.5         Druh a složení vnitřního obalu

 

Kartonová krabička obsahující průhledné blistry z PCTFE/PE/PVC potažené hliníkovou fólií obsahující 3 nebo 6 žvýkacích tablet.

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

6.6        Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

 

 1. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

Elanco GmbH

Heinz-Lohmann-Str. 4

 

27472 Cuxhaven

Německo

 

 

 1. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

 

EU/2/10/115/016 (90 mg, 3 tablety)

EU/2/10/115/017 (90 mg, 6 tablet)

EU/2/10/115/018 (140 mg, 3 tablety)

EU/2/10/115/019 (140 mg, 6 tablet)

EU/2/10/115/020 (180 mg, 3 tablety)

EU/2/10/115/021 (180 mg, 6 tablet)

EU/2/10/115/011 (270 mg, 3 tablety)

EU/2/10/115/001 (270 mg, 6 tablet)

EU/2/10/115/012 (425 mg, 3 tablety)

EU/2/10/115/003 (425 mg, 6 tablet)

EU/2/10/115/013 (665 mg, 3 tablety)

EU/2/10/115/005 (665 mg, 6 tablet)

EU/2/10/115/014 (1040 mg, 3 tablety)

EU/2/10/115/007 (1040 mg, 6 tablet)

EU/2/10/115/015 (1620 mg, 3 tablety)

EU/2/10/115/009 (1620 mg, 6 tablet)

 

 

 1. DATUM REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

 

 

8

 

Datum registrace: 11/02/2011

Datum posledního prodloužení:

 

 

 1. DATUM REVIZE TEXTU

 

Podrobné informace o veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webové stránce Evropské lékové agentury http://www.ema.europa.eu/.

 

 

ZÁKAZ PRODEJE, VÝDEJE A/NEBO POUŽITÍ Neuplatňuje se.

Hledat produkt

Zrušit filtr