CONVENIA 80 mg/ml

Balení:
4 ml, 10 ml inj.sic.+ sol.
Léková forma:
Prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem
Aktivní látka:
Cefovecinum (ut natricum)
Detail:
Cefovecinum (ut natricum)
Popis:
Antibiotika pro psy a kočky
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes, Kočka

Příbalová informace

 

CONVENIA 80 mg/ml
prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok pro psy a kočky
Cefovecin

 

Držitel rozhodnutí o registraci:

Zoetis Belgium SA, Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgie.

 

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Haupt Pharma Latina S.r.L., SS 156 Km 47.600, 041 00 Borgo San Michele (Latina), Itálie.

 

Obsah léčivých a ostatních látek:

Každá 20 ml injekční lahvička lyofilizovaného prášku obsahuje:
Léčivá látka 852 mg Cefovecinum (ut natricum).

Excipiens: Každá lahvička lyofilizovaného prášku obsahuje:
19,17 mg methylparaben (E218), 2,13 mg propylparaben (E216).

 

Každá 5 ml injekční lahvička lyofilizovaného prášku obsahuje:
Léčivá látka 340 mg Cefovecinum (ut natricum).

Excipiens: Každá lahvička lyofilizovaného prášku obsahuje:

7,67 mg methylparaben (E218), 0,85 mg propylparaben (E216).

 

Každá 15 ml injekční lahvička rozpouštědla obsahuje:
13 mg/ml benzylalkohol, 10,8 ml voda na injekci.

 

Každá 10 ml injekční lahvička rozpouštědla obsahuje:
13 mg/ml benzylalkohol, 4,45 ml voda na injekci.

 

Doplňující informace: Po naředění podle pokynů na obalu injekční roztok obsahuje:
80,0 mg/ml Cefovecinum (ut natricum), 1,8 mg/ml methylparaben (E218), 0,2 mg/ml propylparaben (E216), 12,3 mg/ml benzylalkohol.

 

Indikace:

K použití pouze pro následující infekce vyžadující prodlouženou léčbu. Antimikrobiální aktivita Convenia po jednorázové injekci trvá až 14 dnů.

Psi:

Na léčbu infekcí kůže a měkkých tkání včetně pyodermie, ran a abscesů vyvolaných Staphylococcus pseudintermedius, beta-hemolytickými streptokoky, Escherichia coli a/nebo Pasteurella multocida.

Na léčbu infekcí močových cest vyvolaných Escherichia coli a/nebo Proteus spp.

Jako podpůrná léčba při mechanickém nebo chirurgickém parodontálním zákroku při léčbě závažných infekcí dásní a parodontální tkáně vyvolaných Porphyromonas spp. (viz. také bod „Zvláštní upozornění pro zvířata“).

Kočky:

Na léčbu ran a abscesů v kůži a v měkkých tkáních spojených s Pasteurella multocida, Fusobacterium spp., Bacteroides spp., Prevotella oralis, beta-hemolytickými streptokoky a/nebo Staphylococcus pseudintermedius.

Na léčbu infekcí močových cest vyvolaných Escherichia coli.

 

Kontraindikace:

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na cefalosporinová nebo penicilinová antibiotika.

Nepoužívat u malých býložravců (včetně morčat a králíků).

Nepoužívat u psů a koček mladších 8 týdnů.

  

Nežádoucí účinky:

Ve velmi ojedinělých případech byly pozorovány gastro-intestinální příznaky včetně zvracení a/nebo průjmu.

Ve velmi ojedinělých případech byly zaznamenány neurologické příznaky a reakce v místě aplikace po podání přípravku.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

Cílový druh zvířat:

Psi a kočky.

 

Dávkování:

Psi a kočky: 8 mg cefovecin/kg živé hmotnosti (1 ml/10 kg živé hmotnosti).

Pro hmotnost zvířete (psi a kočky) 2,5 kg podáváme objem 0,25 ml;

pro 5 kg 0,5 ml;

pro 10 kg 1,0 ml;

pro 20 kg 2,0 ml;

pro 40 kg 4,0 ml;

pro 60 kg 6,0 ml.

Pro rozředění vezměte 10 ml dodaného rozpouštědla z lékovky a přidejte do lékovky obsahující lyofilizovaný prášek. Lékovku protřepávejte dokud se prášek úplně nerozpustí.

Infekce kůže a měkkých tkání u psů:

Jednorázová subkutánní injekce. Pokud je třeba, lze léčbu opakovat ve 14-ti denních intervalech celkově 3-krát. V souladu se správnou veterinární praxí by měla léčba pyodermie pokračovat i po úplném vymizení klinických příznaků.

Závažné infekce dásní a parodontální tkáně u psů:

Jednorázová subkutánní injekce 8 mg/kg živé hmotnosti (1 ml na 10 kg živé hmotnosti.

Rány a abscesy v kůži a měkkých tkáních u koček:

Jednorázová subkutánní injekce. Pokud je třeba, další dávka může být podána 14 dnů po první injekci.

Infekce močových cest u psů a koček:

Jednorázová subkutánní injekce.

 

Způsob použití:

Pokyny pro správné podání:

Pro zajištění správné dávky by měla být hmotnost zvířete stanovena co nejpřesněji, aby se předešlo poddávkování.

Pyoderma je často druhotná k výchozímu onemocnění. Proto je vhodné stanovit výchozí příčinu a podle toho zvíře léčit

 

Ochranná lhůta:

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

Uchovávání:

Uchovávat mimo dosah dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnost uvedené na krabičce.

 

Doba použitelnosti po rekonstituci podle návodu: 28 dnů.

Podobně jako u jiných cefalosporinů, barva naředěného roztoku může ztmavnout během této doby. Nicméně, pokud je uchováván jako je doporučeno, účinnost není ovlivněna.

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Před rekonstitucí:

Uchovávejte v chladničce (2-8 st. C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte v originálním balení za účelem ochrany před světlem.

Po rekonstituci:

Uchovávejte v chladničce (2-8 st. C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte v originálním balení za účelem ochrany před světlem.

 

Zvláštní upozornění:

Pro zvířata:

Je rozumné ponechat třetí generaci cefalosporinů na léčbu klinických stavů, které měly slabou odezvu, nebo se očekává slabá odezva na ostatní skupiny antibiotik nebo na cefalosporiny první generace.

Použití přípravku by mělo být na základě testu citlivosti a se zřetelem na místní antibiotickou politiku.

Základním požadavkem léčby onemocnění parodontu je mechanický a/nebo chirurgický zásah veterinárního lékaře.

Bezpečnost Convenia nebyla hodnocená u zvířat trpících závažnou dysfunkcí ledvin.

Obezřetnost by měla být věnována pacientům, kteří dříve prokázali reakce přecitlivělosti na cefovecin, jiné cefalosporiny, peniciliny nebo jiné léky. V případě alergické reakce, nepodávat další cefovecin a měla by být zavedena vhodná terapie pro přecitlivělost na beta-laktamy. Vážné akutní reakce přecitlivělosti mohou vyžadovat léčbu adrenalinem a další záchranná opatření, včetně kyslíku, intravenózních tekutin, intravenózního antihistaminu, kortikosteroidů a řízeného dýchání, pokud je klinicky indikováno. Veterináři by si měli být vědomi, že se alergické příznaky mohou znovu objevit po přerušení symptomatické léčby.

Opakované dávkování (8 podání) 5-násobku doporučené dávky ve 14-ti denních intervalech mladým psům bylo dobře tolerováno. Slabé a přechodné otoky v místě injekce byly pozorované po prvním a druhém podání. Jednorázová dávka 22,5-násobku doporučené dávky způsobila přechodný edém a dráždění v místě vpichu.

Opakované dávkování (8 podání) 5-násobku doporučené dávky ve 14-ti denních intervalech mladým kočkám bylo dobře tolerováno. Jednorázová dávka 22,5-násobku doporučené dávky způsobila přechodný edém a dráždění v místě vpichu.

Pro uživatele:

Peniciliny a cefalosporiny mohou způsobit přecitlivělost (alergii) následně po injekci, inhalaci, požití nebo kontaktu s pokožkou. Přecitlivělost k penicilinům může vést ke zkřížené reakci s cefalosporiny a opačně. Alergické reakce na tyto látky mohou být někdy vážné. Nemanipulujte s tímto přípravkem, víte-li, že jste citliví nebo jste byli upozorněni, aby jste nepracovali s těmito druhy přípravků.

Zacházejte s přípravkem opatrně, aby se zabránilo kontaktu s přípravkem, dodržujte všechna doporučená opatření.

Jestliže se následně po expozici přípravkem vyvinou příznaky jako je svědění pokožky, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte toto varování praktickému lékaři. Otoky obličeje, rtů nebo očí nebo obtíže při dýchání jsou vážnější příznaky a vyžadují okamžité lékařské ošetření.

Pokud víte, že jste citlivý na peniciliny nebo cefalosporiny, vyhněte se kontaktu s kontaminovaným odpadem. V případě kontaktu, umýt pokožku mýdlem a vodou.

 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA
Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

Další informace

Cefovecin je cefalosporin třetí generace s širokým spektrem účinnosti proti gram-pozitivním a gram-negativním baktériím. Od jiných cefalosporinů se liší silnou vazbou na proteiny a dlouhodobým účinkem. Tak jako ostatní cefalosporiny, cefovecin inhibuje syntézu buněčné stěny – cefovecin má baktericidní účinek.
Cefovecin projevuje in-vitro účinnost proti Staphylococcus pseudintermedius a Pasteurella multocida, které jsou spojeny s infekcemi kůže u psů a koček. U anaerobních bakterií jako jsou Bacteroides spp. a Fusobacterium spp. izolované z abscesů u psů byla prokázána citlivost. U Porphyromonas gingivalis a Prevotella intermedia izolované z parodontálních onemocnění psů byla rovněž prokázána citlivost. Navíc, cefovecin projevuje in-vitro účinnost proti Escherichia coli způsobující infekce močových cest u psů a koček.
Rezistence k cefalosporinům vyplývá nejčastěji z enzymatické inaktivace (produkce β-laktamázy) nebo dalších mechanizmů. Rezistence může být chromozomální nebo plazmid-kódující a může být přenosná pokud je spojená s transposony nebo plazmidy. Může být pozorována zkřížená rezistence s dalšími cefalosporiny a β-laktamovými antibakteriálními látkami. Při aplikaci navrhovaného mikrobiologického break-pointu S ≤ 2 μg/ml nebyla zjištěna žádna rezistence k cefovecinu u terénních izolátů Pasteurella multocida, Fusobacterium spp. a Porphyromonas spp. Při aplikaci navrhovaného mikrobiologického break-pointu I ≤ 4 μg/ml, cefovecinová rezistence u S. pseudintermedius a beta-hemolytických izolátů streptokoků byla nižší než 0,02 % a 3,4 % u izolátů Prevotella intermedia. Procento cefovecin rezistentních izolátů E. coli, Prevotella oralis, Bacteroides spp. a Proteus spp. bylo 2,3 %, 2,7 %, 3,1 % a 1,4 %. Procento cefovecin rezistentních izolátů u koaguláza negativních stafylokoků (např. S. xylosus, S. schleiferi, S. epidermidis) je 9,5 %. Izoláty Pseudomonas spp., Enterococcus spp. a Bordetella bronchiseptica jsou přirozeně rezistentní na cefovecin.

Cefovecin má jedinečné farmakokinetické vlastnosti s mimořádně dlouhými biologickými poločasy u psů a koček.
Přípravek je k dostání ve velikosti balení buď 5 ml nebo 20 ml složené z injekční lahvičky obsahující lyofilizovaný prášek a z druhé injekční lahvičky obsahující rozpouštědlo. Po naředění vznikne buď 4 ml nebo 10 ml injekčního roztoku. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

 

Poznámka:

Podrobné informace o veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webové stránce Evropské lékové agentury (EMA) http://www.ema.europa.eu/.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Belgie/Belgique/Belgien: Pfizer Animal Health s.a., Tel./Tél.: +32 (0)2 5546211.

Luxembourg/Luxemburg: Pfizer Animal Health s.a., Tél.: + 32 (0)2 5546211.

Česká republika: Pfizer Animal Health, Tel: +420 283004111.

Magyarország: Pfizer KFT, Tel: +361 4883695.

Danmark: Orion Pharma, Animal Health, Tel: +356 21465797.

Malta: Agrimed Limited, Tlf: +45 49126765.

Deutschland: Pfizer GmbH, Tel: +49 (0)721610101.

Nederland: Pfizer Animal Health B.V., Tel: +31 (0)10 4064600.

Eesti: Pfizer Animal Health, Tel: +370 52691796.

Norge: Orion Pharma AS, Tlf.: +47 40004190.

Ellada: Pfizer Hellas A.E., Tlf: +30 2106785800.

Espana: Pfizer S.A., Tel: +34 914909900.

France: Pfizer, Tél: +33 (0)1 58074600.

Ireland: Pfizer Healthcare Ireland, trading as: Pfizer Animal Health, Tel: +353 (0)1 4676500.

Ísland: Icepharma Ltd, Tel: +354 5408000.

Italia: Pfizer Italia S.r.l., Tel: +39 0633182933.

Kípros: Pfizer Hellas A.E., Tlf: +30 2106785800.

Latvija: Pfizer Animal Health, Tel: +370 52691796.

Lietuva: Pfizer Animal Health, Tel: +370 52691796.

Österreich: Pfizer Corporation Austria G.m.b.H., Tel: +43 (0)1 52115720.

Polska: Pfizer Trading Polska Sp. z.o.o., Tel: +48 223356199.

Portugal: Laboratórios Pfizer, Lda., Tel: +351 214235500.

Slovenija: Pfizer Animal Health, Pfizer Luxemburg SARL, Tel: +386 (0) 15211670.

Slovenská republika:  Pfizer Animal Health, Tel: +421 259301818.

Suomi/Finland: Pfizer Oy Animal Health, Puh/Tel: +358 (0)9 430040.

Sverige: Orion Pharma AB, Tel: +46 (0)8 6236440.

United Kingdom: Pfizer Ltd, Tel: +44 (0)1304 616161.

 

.

 

Hledat produkt

Zrušit filtr