CORTIZEME

Balení:
125 ml
Léková forma:
Suspenze k lokálnímu použití
Aktivní látka:
Prednisolonum, Neomycini sulfas
Detail:
Popis:
Léčba ekzémů nebo infekčních dermatitid.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes, Kočka

 

 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

 

 

1.       NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

CORTIZEME kožní suspenze

 

 

2.       KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

 

1 ml obsahuje :

Léčivé látky:

Neomycini sulfas …………………………………………………………………….                               5 mg

Prednisolonum ………………………………………………………………………..                               1 mg

Pomocné látky:

Benzylalkohol (E 1519)…………………………………………………………………………….                            0,005 ml

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

 

 

3.       LÉKOVÁ FORMA

 

Kožní suspenze

Bílá homogenní suspenze

 

 

4.       KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1     Cílové druhy zvířat

 

Psi, kočky.

 

4.2     Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

 

Léčba ekzémů nebo infekčních dermatitid.

 

4.3     Kontraindikace

 

Nepoužívat v případě přecitlivělosti vůči kortikoidům.

 

4.4     Zvláštní upozornění <pro každý cílový druh

 

Nejsou.

 

4.5     Zvláštní opatření pro použití

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

 

Mělo by být zabráněno zvířeti se olizovat, aby se zabezpečil co možná nejdelší možný

kontakt přípravku s postiženými oblastmi kůže.

Používejte po dobu maximálně 2 týdnů.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

 

Při aplikaci je doporučeno použití rukavic. Po použití přípravku si umyjte ruce.

 

4.6     Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

 

Hypersensitivní reakce.

 

4.7     Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

 

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti a laktace.

 

4.8     Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

 

Nejsou známy.

 

4.9     Podávané množství a způsob podání

 

Množství přípravku se aplikuje v závislosti na povrchu lézí, které jsou léčeny. Striktní

dávkování při použití lokálních léčiv není doporučeno. Aplikaci opakujte 1-2krát denně po

dobu několika dnů až do zřetelného vyléčení lézí.

Před aplikací je doporučeno vyholení resp. Ostříhání srsti pokrývající postiženou oblast.

 

4.10   Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

 

 

4.11   Ochranné lhůty

 

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

 

5.       FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

Farmakoterapeutická skupina: Kortikosteroidy, slabě účinné, kombinace s antibiotiky

ATCvet kód:  QD07CA03

 

Cortizeme obsahuje dvě účinné látky:

 

ü  Steroidní látka s protizánětlivým a protialergickým účinkem (prednisolon)

ü  Antibiotikum klasicky používané na kožní infekce (neomycin)

 

Neomycin, aminoglykosid se širokým spektrem účinku, který při lokální aplikaci působí proti

většině mikrobiálních zárodků, které vyvolávají kožní infekce u psů a koček.

Prednisolon je derivát kortikoidu s protizánětlivými a vasokonstrikčními účinky, které jsou

24krát větší než u hydrokortizonů. Při lokálním použití se prednisolon příliš neabsorbuje

a vyvolává jen málo systemických účinků, pravděpodobně díky svému vasokonstrikčnímu

účinku.

Spektrum účinku

Neomycin má širší spektrum než streptomycin, jeho klinické použití je většinou vedeno proti

gram-negativním bakteriím kmenů Salmonella spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp., Proteus spp.a druhy jako

jsou E.coli, Acinetobacter spp.

Mechanismus účinku

Aminoglykosidy a neomycin jsou účinnější proti rychle se množícím organismům, působí

a definitivně hubí baktérie několika mechanismy. K tomu je zapotřebí pouze krátký kontakt

s baktérií. Jejich hlavním místem účinku je membránový bakteriální ribosom, skrz který

interferují s proteinovou syntézou.

 

 

6.       FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

 

6.1     Seznam pomocných látek

 

Benzylalkohol

Natrium-hydroxymethansulfinát

Levandulová silice

Glycerol

Cetylsterylalkohol s cetomakrogolem

Tekutý parafín

Simetikonová emulze

Kyselina chlorovodíková 35%

Voda čištěná

 

6.2     Inkompatibility

 

Nejsou známy.

 

6.3     Doba použitelnosti

 

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 15 měsíců

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 3 měsíce

 

6.4     Zvláštní opatření pro uchovávání

 

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

 

6.5     Druh a složení vnitřního obalu

 

Plastová lahev o objemu 125 ml se šroubovacím uzávěrem vybavená dávkovačem umožňující pohodlné dávkování.

Bez vnějšího přebalu.

125 ml

 

6.6     Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

 

7.       DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

VIRBAC SA

1ére avenue – L.I.D. – 2065 m

06516 – CARROS (Francie)

 

 

8.       Registrační číslo(a)

 

96/039/03-C

 

9.       Datum registrace/ prodloužení registrace

 

13.5.2003, 27.7.2010

 

 

10.     DATUM REVIZE TEXTU

 

Leden 2014

 

Hledat produkt

Zrušit filtr