Cyclix 250 ug/ml

Balení:
20, 50ml
Léková forma:
injekční roztok
Aktivní látka:
Cloprostenolum natricum
Detail:
Popis:
Indukce luteolýzy umožňující obnovení říje a ovulace u cyklujících samic, pokud se použije během diestru, synchronizace říje (během 2-5 dnů) ve skupinách cyklujících samic ošetřených současně, léčba anestru a onemocnění dělohy v souvislosti s funkčním nebo perzistujícím žlutým tělískem (endometritida, pyometra), léčba ovariálních luteálních cyst, indukce abortu do 150. dne březosti, vybavení mumifikovaných plodů, indukce porodu.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Skot

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Cyclix injekční roztok (250 mikrogramů kloprostenolu/ml) pro skot

 

 

1.       JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Virbac SA, 1ére Avenue – L.I.D. – 2065m, 06516 – Carros, Francie

 

2.       NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Cyclix injekční roztok (250 mikrogramů/ml) pro skot

 

3.       OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

1 ml injekčního roztoku obsahuje:

 

Léčivá(é) látka(y):

Cloprostenolum natricum                   263 µg

(odpovídá 250 µg cloprostenolum)

 

Pomocné látky:

Chlorkresol                 1 mg

 

Bezbarvý roztok

 

4.       INDIKACE

 

Indukce luteolýzy umožňující obnovení říje a ovulace u cyklujících samic, pokud se použije během diestru, synchronizace říje (během 2-5 dnů) ve skupinách cyklujících samic ošetřených současně, léčba anestru a onemocnění dělohy v souvislosti s funkčním nebo perzistujícím žlutým tělískem (endometritida, pyometra), léčba ovariálních luteálních cyst, indukce abortu do 150. dne březosti, vybavení mumifikovaných plodů, indukce porodu.

 

5.       KONTRAINDIKACE

 

Nepoužívat u březích zvířat, u kterých nechceme vyvolat abort nebo porod. Nepoužívat u zvířat se spastickým onemocněním respiračního nebo gastrointestinálního traktu.

 

6.       NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Zejména po intramuskulární aplikaci se mohou,  v případě infiltrace anaerobních bakterií do tkáně v místě injekčního podání, vyskytnout anaerobní infekce. Pokud se použije pro indukci porodu a v závislosti na načasování aplikace vzhledem k termínu zabřeznutí, může se zvýšit výskyt zadržených plodových obalů.

Ve velmi vzácných případech, lze pozorovat reakce anafylaktického typu, které mohou být život ohrožující a vyžadují rychlou lékařskou péči.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

– velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)

– časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

– neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)

– vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z  10000 zvířat)

– velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

 

 

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

7.       CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Krávy.

 

8.       DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

 

Intramuskulární podání

2 ml, což odpovídá 0,5 mg kloprostenolu, pro toto, u všechn indikací

 

9.       POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

 

Za účelem synchronizace říje ve skupinách samic se doporučuje dvojí aplikace přípravku v intervalu 11 dnů.

 

10.     OCHRANNÁ LHŮTA

 

Maso:              2 dny.

Mléko: Bez ochranných lhůt.

 

11.     ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Uchovávat mimo dosah dětí.

 

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce.

Chraňte před světlem.

 

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnost uvedené na krabičce.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů.

 

Po prvním otevření vnitřního obalu zaznamenejte datu, za použití doby použitelnosti uvedené v této příbalové informaci, po kterém musí být zbylý přípravek v lahvičce zlikvidován. Toto datum uveďte do vyhrazeného místa na obalu.

 

12.     ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Při parenterálním podání jakékoli látky by měla být dodržena základní pravidla asepticity. Místo

injekčního podání musí být důkladně očištěno a dezinfikováno, aby se snížilo riziko infekce

anaerobními bakteriemi.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V průběhu aplikace přípravku nekuřte, nejezte a nepijte.

Je třeba zabránit přímému kontaktu přípravku s kůží nebo sliznicemi. Prostaglandiny typu F se mohou vstřebávat přes kůži a vyvolat bronchospasmus nebo potrat.  S přípravkem musí být manipulováno tak, aby nedošlo k náhodnému samopodání nebo kontaktu s kůží. Těhotné ženy, ženy v plodném věku, astmatici a osoby s jiným onemocněním dýchacího traktu by měly při manipulaci s kloprostenolem dbát zvýšených bezpečnostních opatření. Zvláště tyto osoby by měly při aplikaci přípravku používat gumové (nebo plastové) rukavice. Při náhodném potřísnění kůže je třeba postižené místo ihned omýt mýdlem a vodou. V případě náhodného injekčního samopodání přípravku, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

 

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nepoužívat u březích zvířat, u kterých nechceme vyvolat abort nebo porod. Přípravek lze bezpečně použít během laktace.

 

Interakce

Současné použití oxytocinu a kloprostenolu zvyšuje účinky na dělohu. Po aplikaci cloprostenolu může

být zvýšen účinek jiných uterotonik.

Nepoužívat u zvířat léčených nesteroidními antiflogistiky, inhibujícími syntézu endogenních

prostaglandinů.

 

Předávkování

Terapeutická snášenlivost u skotu je široká. Více než 10-násobná předávkování jsou dobře snášena. Velké předávkování může způsobit přechodný průjem. Nejsou dostupná žádná antidota.

Předávkování neurychlí regresi žlutého tělíska.

 

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

 

13.     ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, se musí likvidovat podle místních právních předpisů.

 

14.     DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

 

Květen 2015

 

15.     DALŠÍ INFORMACE

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Hledat produkt

Zrušit filtr