Dehinel pro kočky 230/20 mg

Balení:
30 tbl.
Léková forma:
potahované tablety
Aktivní látka:
Praziquantelum, Pyranteli embonas
Detail:
Popis:
Léčba smíšených invazí způsobených hlísticemi a tasemnicemi u koček
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Kočka

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO

Dehinel 230 mg/20 mg potahované tablety pro kočky

 

 

1.       JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

 

Držitel rozhodnutí o registraci:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

 

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Německo

 

 

2.       NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Dehinel 230 mg/20 mg potahované tablety pro kočky

Pyranteli embonas/praziquantelum

 

 

3.       OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

Jedna potahovaná tableta obsahuje:

Léčivé látky:

Pyranteli embonas       230 mg (odpovídá pyrantelum 80 mg)

Praziquantelum                       20 mg

 

Bílá až téměř bílá bikonvexní oválná potahovaná tableta s dělící rýhou na jedné straně. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

 

 

4.       INDIKACE

 

Léčba smíšených invazí způsobených hlísticemi a tasemnicemi u koček, a to:

–                 dospělými stádii škrkavek: Toxocara cati (syn. mystax)

–                 dospělými stádii měchovců: Ancylostoma tubaeforme, Ancylostoma braziliense

–                 tasemnicemi: Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum, Hydatigera (Taenia) taeniaeformis, Mesocestoides spp., Joyeuxiella pasqualei.

 

 

5.       KONTRAINDIKACE

 

Nepoužívat v případě známé přecitlivělosti na léčivé látky nebo na některou z pomocných látek.

Viz bod 12.

 

 

6.       NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Ve velmi vzácných případech mohou nastat mírné a přechodné poruchy zažívacího traktu, jako je hypersalivace a/nebo zvracení, a mírné a přechodné neurologické poruchy, jako je ataxie.

 

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.       CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Kočky.

 

 

8.       DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA (Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

 

Dávkování:

5 mg prazikvantelu a 20 mg pyrantelu báze (to odpovídá 57,5 mg pyrantel-embonátu) na kg živé hmotnosti. To odpovídá 1 tabletě na 4 kg živé hmotnosti.

 

Živá hmotnostTablety
1,0  –  2,0 kg
2,1  –  4,0 kg
4,1  –  6,0 kg
6,1  –  8,0 kg
1/2
1
1 1/2
2

 

Nepoužívat u koťat s živou hmotností menší než 1kg, jelikož není možné zajistit správné dávkování.

 

Způsob podání:

Perorální podání.

Tablety se podávají přímo do tlamy, ale v případě potřeby je možné je podávat i v malém množství krmiva.

 

Délka používání:

Jednorázová léčba.

 

 

9.       POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

 

V případě napadení škrkavkami, a to zejména u koťat, nelze očekávat úplnou eliminaci parazitů, a riziko nákazy pro člověka tak může přetrvávat. Měla by se proto provádět opakovaná ošetření vhodnými přípravky účinnými proti hlísticím ve 14 denních intervalech až do období 2-3 týdnů po odstavu.

 

 

10.     OCHRANNÁ LHŮTA

 

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

 

11.     ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

 

Zbylé nepoužité poloviny tablet uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Zbylé nepoužité poloviny tablet vraťte zpět do blistru a uchovávejte v původním obalu mimo dohled a dosah dětí.

Doba použitelnosti zbylé poloviny tablety: 1 měsíc.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce po „EXP“. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

 

 

12.     ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

 

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Invaze tasemnicemi se vyskytuje u koček nejdříve ve třetím týdnu života.

Blechy jsou mezihostiteli jednoho běžně rozšířeného druhu tasemnic – Dipylidium caninum.

Invaze tasemnicemi se bude nepochybně opakovat, pokud nedojde k regulaci mezihostitelů, jako jsou blechy, myši atd.

 

Z důvodu zvýšení rizika možného vývoje rezistence, které by mohlo vést k neúčinné terapii, je třeba přistupovat k podání přípravku obezřetně a vyhnout se následujícím praktikám:

–   příliš častému a opakujícímu se používání anthelmintik ze stejné skupiny, příliš dlouhé době podávání

–   poddávkování, z důvodu špatného stanovení živé hmotnosti nebo chybného podání přípravku

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

V případě náhodného pozření vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci praktickému lékaři.

V zájmu správné hygieny si osoby, které podávají tablety kočce přímo nebo je přidávají do potravy pro kočku, mají po podání umýt ruce.

 

Další opatření:

Echinokokóza představuje riziko pro člověka. Protože echinokokóza je onemocnění s povinným hlášením Světové organizaci pro zdraví zvířat (OIE), je třeba získat konkrétní pokyny pro léčbu, následné sledování a bezpečnost osob od příslušné autority.

 

Březost:

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti.

Nepoužívat v průběhu březosti.

Lze použít během laktace.

 

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Nepoužívejte současně se sloučeninami piperazinu, protože specifické působení piperazinu (nervosvalová paralýza parazitů) může inhibovat účinnost pyrantelu (spastickou paralýzu parazitů).

 

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Příznaky předávkování se po méně než 5násobku doporučené dávky nevyskytují. První očekávaný příznak intoxikace je zvracení.

 

Inkompatibility:

Neuplatňuje se.

 

 

13.     ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

 

14.     DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

 

Květen 2017

 

 

15.     DALŠÍ INFORMACE

 

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu – platí pro balení 1 blistr po 2 tabletách.

2 blistry po 2 tabletách a 1 blistr po 10 tabletách v krabičce.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis – platí pro balení 3 blistry po 10 tabletách.

5 blistrů po 10 tabletách a 10 blistrů po 10 tabletách v krabičce.

 

Krabička s 1 blistrem po 2 tabletách.

Krabička se 2 blistry po 2 tabletách.

Krabička s 1 blistrem po 10 tabletách.

Krabička se 3 blistry po 10 tabletách.

Krabička s 5 blistry po 10 tabletách.

Krabička s 10 blistry po 10 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

 

KRKA ČR, s.r.o.

Sokolovská 192/79

180 00 Praha 8

Tel: 221 115 150

info.cz@krka.biz

Hledat produkt

Zrušit filtr