DEPO-PROMONE

Balení:
50mg/ml 3ml
Léková forma:
Injekční suspenze
Aktivní látka:
Medroxyprogesteroni acetas
Detail:
Medroxyprogesteroni acetas
Popis:
Pohlavní hormony pro psy a kočky
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes, Kočka
  1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Depo-Promone 50 mg/ml injekční suspenze

 

  1. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

 

1 ml obsahuje:

Léčivá látka:

Medroxyprogesteroni acetas  50 mg

 

Pomocné látky:

Methylparaben            1,3 mg

Propylparaben 0,14 mg

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

 

  1. LÉKOVÁ FORMA

 

Injekční suspenze.

Bílá suspenze.

 

  1. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1       Cílové druhy zvířat

 

Psi.

 

4.2       Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

 

Potlačení říje, metrorhagie.

 

4.3       Kontraindikace

 

Nepoužívat v následujících případech:

– proestrus, estrus, metestrus

– falešná březost nebo falešná březost v anamnéze

– nepravidelná říje, nymfomanie

– urogenitální infekce v anamnéze

– tumory mléčné žlázy

– nedospělá a rostoucí zvířata

– chovná zvířata

– březí zvířata: progestageny stimulují proliferační a sekreční aktivitu endometria

u fen

– jiné pozorované abnormality endokrinního nebo reprodukčního systému

U fen s výrazně zvětšenou dělohou či perzistujícím vaginálním výtokem je vhodné provést ovariohysterektomii ještě za dobré kondice.

 

Podání přípravku může exacerbovat existující diabetes mellitus. Je tudíž kontraindikováno u zvířat trpících tímto onemocněním.

 

4.4       Zvláštní upozornění

 

Nejsou.

 

4.5       Zvláštní opatření pro použití

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Klinické testy prokázaly, že přípravek (medroxyprogesteron acetat) může u některých fen způsobovat zduření mléčné žlázy a laktaci. Těmto zvířatům by neměl být přípravek podruhé podáván. Stupeň zvětšení mléčné žlázy se liší od nepatrného po případy, kdy je zvětšení nežádoucí. Ačkoliv byl tento syndrom zaznamenán u zvířat několika plemen, efekt byl shledán nejvíce nežádoucí u fen chrtů určených pro závodění. U těchto zvířat by se nemělo s léčbou přípravkem pokračovat.

U některých fen vystavených vyšším hladinám předgestačních steroidů byl pozorován vznik uzlin v mléčné žláze. Zvířata léčená přípravkem by měla být pravidelně vyšetřována, zda se uzliny nezvětšují, aby v  případě jejich zvětšení mohl být zvolen správný postup.

Některá zvířata léčená přípravkem mají sklon k obezitě. Taková zvířata by měla být pravidelně vyšetřována pro zjištění další možné příčiny, aby v tomto případě mohl být zvolen správný postup. Měly by být také zváženy nutriční úpravy.

Přípravky s prokázaným kortikoidním účinkem mohou způsobovat zhoršení diabetes mellitus. Proto by přípravek neměl být používán současně při léčbě diabetes mellitus bez bližšího pozorování, zda nedochází k rozvoji nežádoucích účinků.

U některých zvířat léčených přípravkem byla zaznamenána cystická hyperplazie endometria. Majitelé fen určených k chovným účelům by měli být varováni, že možným důsledkem cystické hyperplazie endometria může být až ovariohysterektomie.

Jestliže není injekční podání pravidelně opakované, dojde u fen k obnově normální říje. Kvůli individuálním rozdílům v absorpci a metabolismu medroxyprogesteronu acetátu se může cyklus některých zvířat vrátit k normálu po 5 až 36 měsících, v ojedinělých případech i delším období. Feny by neměly být určeny k chovu do druhé standardní říje následující po injekčním podání. K určení standardního období říje mohou být použity vaginální stěry. Obecně je nejdřívější doba k uchovnění fen užívajících přípravek zhruba rok po posledním injekčním podání, ale může se také jednat o dobu až čtyř nebo více let.  Majitel by měl být informován o této proměnlivé době. V současné době neexistují žádná doporučení jak navodit cyklus u fen podstupujících léčbu přípravkem. Jestliže je požadováno další období bez říje, může být injekční podání opakováno, jak je uvedeno v bodě 4.9.

 

Indukce cyklu pomocí gonadotropinů (FSH, LH) a estrogenů je kontraindikována. Současné použití těchto sloučenin s progestogenem může teoreticky zvýšit pravděpodobnost endometriální hyperplazie.

Po injekčním podání přípravku dochází k hromadění amorfní hmoty léku v místě injekčního podání. Z důvodu možnosti přítomnosti semipermanentních puchýřků, ztenčování kůže nebo změn barvy srsti je třeba provést subkutánní podání na nenápadné místo, ideálně vnitřní strana stehna nebo vnitřní záhyb slabin.

 

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. V případě zasažení pokožky nebo očí opláchněte postižené místo velkým množstvím vody.

Přípravek by neměly podávat těhotné ženy.

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Po manipulaci s přípravkem si omyjte ruce vodou a mýdlem.

 

4.6       Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

 

Po subkutánním podání přípravku  může dojít k lehkému odbarvení srsti v místě injekčního podání nebo k jejímu vypadávání.  Je tedy lépe přípravek aplikovat na méně viditelná místa např. vnitřní stranu stehna. U fen plemene greyhound je kontraindikována dlouhodobá léčba přípravkem z důvodu možného zvětšení mléčné žlázy.

Pokud se přípravek používá podle návodu (v pozdním anestru) je riziko objevení se cystózní hyperplazie endometria a pyometry po parenterální aplikaci malé. Podání progestagenu, jakým je DEPO-PROMONE, se musí provádět obezřetně v důsledku možného stimulačního účinku progestagenu na proliferaci tumorů. Doporučuje se tedy kontinuální kontrola existující neoplazie.

 

4.7       Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

 

Nebyly provedeny žádné studie o použití přípravku u březích a laktujících fen. Proto je během březosti  použití  přípravku  kontraindikováno.

 

4.8       Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

 

Nejsou známy.

 

4.9       Podávané množství a způsob podání

 

Subkutánní podání.

Potlačení říje:

50 mg medroxyprogesteronu (1 ml přípravku) pro toto s.c., ve druhé polovině anestru. Velká plemena psů (feny nad 45 kg): 75 až 100 mg medroxyprogesteronu (1,5 – 2 ml přípravku) pro toto.

Aplikaci opakovat každých 6 měsíců. Aplikaci provést na nepříliš nápadném místě (viz bod 4.6).

 

Metrorrhagie:

50 mg medroxyprogesteronu (1 ml přípravku) pro toto, s.c.

 

Před použitím protřepat.

 

4.10     Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

 

Pokud již bylo provedeno podání přípravku DEPO-PROMONE, neexistuje žádný přípravek jako antidotum. Je možné chirurgické odstranění místa aplikace, kde se nachází depo přípravku. Účinná látka přípravku medroxyprogesteron je uvolňována po dlouhou dobu.

 

4.11     Ochranné lhůty

 

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

  1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

Farmakoterapeutická skupina: progestiny

ATCvet kód: QG03AC06

 

5.1       Farmakodynamické vlastnosti

Medroxyprogesteron acetát, 17 -alfa-hydroxy-6-alfamethylprogesterone acetát (MPA) je steroid, jehož chemická struktura a aktivita jsou velmi podobné přirozeně se vyskytujícímu progesteronu. MPA zabraňuje ovulaci a říji. Studie prováděné u samic králíků ukazují, že MPA je 24 – 48 krát účinnější než progesteron podaný s.c.

 

5.2       Farmakokinetické údaje

Nízká rozpustnost MPA ve vodě značně ovlivňuje jeho absorpci  po perorálním podání a rovněž jeho uvolňování a absorpci z depotního místa po injekční aplikaci.

Po subkutánní aplikaci se MPA pomalu uvolňuje.

MPA je eliminován primárně fekální exkrecí, která se pohybuje od 45 % (u lidí) do 91 %

(u krys). U psa dochází   k exkreci  pouze 20 % močí. Močí je MPA  vylučován podle druhu

v rozmezí od 5 % (u krys) až do 44 % (u lidí). Obě aplikace jak p.o., tak i  i.m. mají  u MPA stejný exkreční profil  u krysy, opice a psa.

Po p.o. podání dosáhly plazmatické hodnoty svého maxima za 2 hodiny, po i.m. aplikaci za

4 dny u psa. Do oběhu se  MPA dostává pomaleji po i.m. aplikaci 1,5mg/kg ve srovnání

s perorálním podáním. Biologický poločas byl přibližně 12 dní po i.m. aplikaci. Měřitelné plazmatické hodnoty preparátu a příbuzných látek byly detekovány po dobu 90 dní od  i.m. aplikace MPA značeného  tritiem u psů. Exkreční hodnoty byly mnohem pomalejší po i.m. aplikaci než po perorálním podáním s měřitelnými  hladinami preparátu podobných látek v moči a feces dokazatelných po dobu 90 dnů.

Průměrná vrcholová sérová hladina (Cmax.) po aplikaci 3 mg/kg MPA u psů činí 6,83 ± 3,45 ng/ml v 8,4 dnech, po podání 30 mg/kg  byla hladina 23,30 ± 3,45 ng/ml v 7 dnech, po 75 mg/kg  68,04 ± 12,41 ng/ml v 11,9 dnech. Průměrný sérový poločas je 33,5 hodin po aplikaci 3 mg/kg  a 183,6 hodin  po  dávce 75 mg/kg.

Clearance MPA  je u psa rychlejší než u jiných druhů, ale pomalejší nežli je tomu u přirozeného progesteronu.

 

  1. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

 

6.1       Seznam pomocných látek

 

Makrogol 3350

Methylparaben

Propylparaben

Polysorbát 80

Chlorid sodný

Voda pro injekci

 

6.2       Inkompatibility

 

Nejsou známy.

 

6.3       Doba použitelnosti

 

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 5 let

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

 

6.4       Zvláštní opatření pro uchovávání

 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

 

6.5       Druh a složení vnitřního obalu

 

Injekční lahvička z čirého skla typu I s butylovou gumovou zátkou, hliníkovou pertlí a umělohmotným propichovacím víčkem, vloženo do papírové krabičky.

Velikosti balení: 1 x 3 ml, 1 x 5 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

6.6       Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

  1. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

Zoetis Česká republika, s.r.o., Náměstí 14. října 642/17, 150 00  Praha 5, Česká republika

 

  1. Registrační číslo(a)

 

96/230/94-C

 

  1. Datum registrace/ prodloužení registrace

 

25.2.1994, 8.2.2001, 24.10.2005, 21.1.2011

 

  1. DATUM REVIZE TEXTU

 

Říjen 2018

 

DALŠÍ INFORMACE

 

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

 

Hledat produkt

Zrušit filtr