Dexdomitor 0.1 mg/ml

Balení:
15ml
Léková forma:
Injekční roztok
Aktivní látka:
Dexmedetomidini hydrochloridum
Detail:
Popis:
Neinvazivní, mírně nebo středně bolestivé zákroky a vyšetření vyžadující zklidnění, sedaci a analgezii u psů a koček. Hluboká sedace a analgezie u psů při současném podání s butorfanolem pro vyšetření a menší chirurgické zákroky. Premedikace psů a koček před uvedením do celkové anestézie a udržováním anestézie.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes, Kočka

DEXDOMITOR 0,1 mg/ml injekční roztok

 

 

 1. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

 

Léčivá látka:                     Jeden ml obsahuje 0,1 mg dexmedetomidini hydrochloridum

 

což odpovídá 0,08 mg dexmedetomidinum.

 

Pomocné látky:                Metyl parahydroxybenzoát (E 218)  2,0 mg/ml

 

Propyl parahydroxybenzoát (E 216)   0,2 mg/ml

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

 

 

 1. LÉKOVÁ FORMA

 

Injekční roztok

 

Čirý, bezbarvý roztok

 

 

 1. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Cílové druhy zvířat

 

Psi a kočky.

 

4.2     Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

 

Neinvazivní, mírně nebo středně bolestivé zákroky a vyšetření vyžadující zklidnění, sedaci a analgezii u psů a koček.

 

Hluboká sedace a analgezie u psů při současném podání s butorfanolem pro vyšetření a menší chirurgické zákroky.

 

Premedikace psů a koček před uvedením do celkové anestézie a udržováním anestézie.

 

4.3     Kontraindikace

 

Nepoužívat u zvířat s chorobami kardiovaskulárního systému.

 

Nepoužívat u zvířat se závažnými systémovými nemocemi nebo u zvířat umírajících.

 

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku, nebo na některou z pomocných látek.

 

4.4     Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

 

Podání dexmedetomidinu štěňatům mladším 16 týdnů a koťatům mladším 12 týdnů nebylo zkoumáno.

 

Bezpečnost dexmedetomidinu nebyla stanovena u samců určených k chovu.

 

Během sedace může dojít u koček ke vzniku neprůhlednosti rohovky. Oči chraňte vhodným očním lubrikantem.

 

 

 

 

 

2

 

4.5     Zvláštní opatření pro použití

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

 

Ošetřovaná zvířata udržujte v teplém prostředí za stálé teploty jak během vlastního zákroku, tak během probouzení.

 

Je doporučeno, aby byla zvířata před aplikací dexmedetomidinu 12 hodin lačná. Vodu je možné podávat.

 

Po léčbě nepodávat zvířeti vodu nebo jídlo dokud není schopno polykat.

 

Oči chraňte vhodným lubrikantem.

 

Dbejte zvýšené opatrnosti u starších zvířat.

 

Nervózní, agresivní nebo rozrušená zvířata nechejte před začátkem ošetření zklidnit.

 

Mělo by být prováděno časté a pravidelné monitorování dechových a srdečních funkcí. Pulzní oxymetrie může být užitečná, ale není nezbytná pro adekvátní monitoring. Pro případ dechové deprese nebo apnoe při následném použití dexmedetomidinu a ketaminu k indukci anestézie u koček by mělo být dostupné vybavení pro manuální ventilaci. Rovněž je vhodné mít snadno dostupný kyslík pro případ hypoxémie nebo podezření na ni.

 

Nemocné a vysílené psy a kočky dexmedetomidinem premedikujte před indukcí a vedením celkové anestézie pouze podle zhodnocení poměru léčebného prospěchu a rizika.

 

Použití dexmedetomidinu k premedikaci psů a koček signifikantně redukuje množství léčiva použitého k indukci anestézie. Pozornost by měla být věnována účinku léčiva použitého k indukci anestézie během jeho intravenózního podání. Potřeba inhalačních anestetik k udržení anestézie je rovněž snížena.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

 

 • případě náhodného požití ústy nebo v případě, že injekci aplikujete sami sobě, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a ukažte lékaři příbalový leták nebo etiketu, ale NEŘIĎTE MOTOROVÁ VOZIDLA, neboť se může dostavit sedace a změny krevního tlaku.

 

Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi; doporučuje se používat nepropustné rukavice. V případě zasažení pokožky či sliznice opláchněte exponovanou pokožku ihned po expozici velkým množstvím vody a odstraňte kontaminovaný oděv, který je v přímém kontaktu s pokožkou. V případě zasažení očí vypláchněte velkým množstvím pitné vody. Pokud se dostaví symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.

 

Pokud s přípravkem manipulují těhotné ženy, je třeba, aby dbaly zvláštní opatrnosti a přípravek si neaplikovaly, neboť po náhodné systémové expozici se mohou objevit děložní stahy a snížení fetálního krevního tlaku.

 

Informace pro lékaře: Dexdomitor je agonista α2-adrenergního receptoru, symptomy po vstřebání mohou zahrnovat klinické účinky včetně sedace odvíjející se od dávky, respirační deprese, bradykardie, hypotenze, sucha v ústech a hyperglykémie. Hlášeny byly rovněž komorové arytmie. Respirační a hemodynamické symptomy je třeba léčit symptomaticky. Specifický antagonista α2-adrenergního receptoru, atipamezol, který je registrovaný pro použití u zvířat, byl u lidí použit jako antagonista účinků dexmedetomidinu pouze experimentálně.

 

 

 

3

 

Lidé se známou přecitlivělostí na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek by měli podávat veterinární léčivý přípravek obezřetně.

 

4.6     Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

 

Vzhledem ke své α2-adrenergní aktivitě způsobuje dexmedetomidin snížení tepové frekvence a tělesné teploty.

 

U některých psů a koček může dojít ke snížení dechové frekvence. Byly hlášeny zřídkavé případy plicního edému. Krevní tlak se zpočátku zvýší, následně klesne k normálu nebo níže. Vzhledem k periferní vazokonstrikci a venózní desaturaci při normální arteriální oxygenaci mohou mít sliznice modrý nádech nebo mohou být bledé.

 

Po 5–10 minutách po injekci může dojít ke zvracení. Někteří psi a kočky mohou zvracet také během probouzení.

 

Během sedace může dojít ke svalovému třesu.

 

Během sedace může dojít ke vzniku neprůhlednosti rohovky (viz bod 4.5).

 

Při následném použití dexmedetomidinu a ketaminu v intervalu 10 minut může u koček výjimečně dojít ke vzniku AV-blokády nebo extrasystol. Očekávané změny respiračních funkcí jsou bradypnoe, nepravidelné dýchání, hypoventilace a apnoe. V klinických studiích byl výskyt hypoxémie běžný, zvláště během prvních 15 minut dexmedetomidin-ketaminové anestézie. Po použití této kombinace bylo popsáno zvracení, hypotermie a nervozita.

 

Při současném použití dexmedetomidinu a butorfanolu u psů může dojít k bradypnoe, tachypnoe, nepravidelnému dýchání (20–30 sekund apnoe následováno několika rychlými dechy), hypoxémii, svalovým záškubům nebo třesu nebo hrabání na prázdno, excitaci, hypersalivaci, dávení, zvracení, močení, kožnímu erytému, náhlému probuzení nebo prolongované sedaci. Byly popsány brady-

 

a tachyarytmie. Tyto mohou zahrnovat hlubokou sinusovou bradykardii, AV blokádu 1. a 2. stupně, zástavu sinusového uzlu nebo jeho pauzu, stejně jako atriální, supraventrikulární a ventrikulární extrasystoly.

 

Pokud je dexmedetomidin použit k premedikaci psů, může dojít k bradypnoe, tachypnoe a zvracení. Byly popsány brady- a tachyarytmie, které zahrnují hlubokou sinusovou bradykardii, AV blokádu 1. a

 1. stupně a zástavu sinusového uzlu. Ve vzácných případech mohou být pozorovány také supraventrikulární a ventrikulární extrasystoly, pauza sinusového uzlu a AV blok 3. stupně.

 

Pokud je dexmedetomidin použit k premedikaci koček, může dojít ke zvracení, říhání, zesvětlení sliznice, snížení tělesné teploty. Intramuskulární dávka 40 mikrogramů/kg (následována ketaminem nebo propofolem) často vede k sinusové bradykardii a sinusové arytmii, příležitostně vede

 

k atrioventrikulárnímu bloku 1. stupně a vzácně vede k supraventrikulární předčasné depolarizaci, atrialní bigeminii, pozastavení sinusového vzruchu, atrioventrikulárnimu bloku 2. stupně nebo zástavě tepu/rytmu.

 

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

 

 • velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)

 

 • časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)

 

 • neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)

 

 • vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat)

 

 • velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

 

 

 

 

4

 

4.7     Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

 

Nebyla stanovena bezpečnost dexmedetomidinu pro použití během březosti a laktace u cílových druhů zvířat. Proto není použití přípravku během březosti a laktace doporučeno.

 

4.8     Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

 

Při použití dalších látek tlumících centrální nervovou soustavu lze očekávat potenciaci účinku dexmedetomidinu, a proto je třeba vhodně upravit jeho dávku. Anticholinergika používejte současně s dexmedetomidinem obezřetně.

 

Podání atipamezolu po dexmedetomidinu rychle ruší jeho účinek a tím zkracuje dobu zotavení. Psi a kočky se budí a vstávají během 15 minut.

 

Kočky: Po intramuskulárním podání 40 mikrogramů dexmedetomidinu/kg ž.hm. současně s 5 mg ketaminu/kg ž.hm. dochází u koček ke dvojnásobnému vzestupu koncentrace dexmedetomidinu, ale není ovlivněn Tmax. Průměrný biologický poločas eliminace dexmedetomidinu je zvýšený na 1,6 h a celková doba působení (AUC) je zvýšena o 50 %.

 

Dávka 10 mg ketaminu/kg podaná současně se 40 mikrogramy dexmedetomidinu/kg může způsobit tachykardii.

 

Informace týkající se nežádoucích účinků viz bod 4.6 Nežádoucí účinky.

 

Informace týkající se bezpečnosti cílových zvířecích druhů při předávkování viz bod 4.10 Předávkování.

 

4.9     Podávané množství a způsob podání

 

Přípravek určen pro:

 

 • Psi: intravenózní nebo intramuskulární podání

 

 • Kočky: intramuskulární podání

 

Přípravek není určen k opakovanému injekčnímu podání.

 

Dexdomitor, butorfanol a/nebo ketamin lze míchat ve stejné injekční stříkačce, jelikož byla prokázána jejich farmaceutická kompatibilita.

 

Dávkování: doporučeny jsou následující dávky:

 

PSI:

 

Určení dávky dexmedetomidinu je založeno na velikosti tělesného povrchu:

 

Intravenózně: až 375 mikrogramů/metr čtvereční tělesného povrchu

 

Intramuskulárně: až 500 mikrogramů/metr čtvereční tělesného povrchu

 

Při podání současně s butorfanolem (0,1 mg/kg) k navození hluboké sedace a analgezie je intramuskulární dávka dexmedetomidinu 300 mikrogramů/metr čtvereční tělesného povrchu. Premedikační dávka dexmedetomidinu je 125–375 mikrogramů/metr čtvereční tělesného povrchu, podaná 20 minut před započetím postupů vyžadovaných pro anestézii. Dávka by měla být přizpůsobena typu chirurgického výkonu, délce výkonu a temperamentu pacienta.

 

 

 

 

 

5

 

Současné podání dexmedetomidinu a butorfanolu vyvolává sedativní a analgetické účinky nastupující nejpozději za 15 minut po podání. Maximálního sedativního a analgetického účinku je dosaženo

za 30 minut od podání. Sedace trvá nejméně 120 minut od podání, analgezie nejméně 90 minut od podání. Ke spontánnímu zotavení dojde do 3 hodin.

 

Premedikace dexmedetomidinem signifikantně sníží potřebnou dávku léčiva indukujícího anestézii a sníží také nároky na volatilní anestetikum potřebné k udržení anestézie. V klinické studii byly nároky na propofol a thiopental sníženy o 30 % respektive 60 %. Všechny látky použité k indukci nebo udržení anestézie by měly být podávány, dokud není dosaženo jejich účinku. V klinické studii přispěl dexmedetomidin k pooperační analgezii v rozsahu 0,5 – 4 hodin. Její trvání je však závislé na mnoha faktorech a v souladu s klinickým posouzením by měla být podána další analgezie.

 

Odpovídající dávky podle tělesné hmotnosti jsou popsány v následujících tabulkách. Pro zajištění

 

přesného dávkování při podávání malých objemů je doporučeno používat vhodně kalibrované injekční stříkačky.

 

Pes   Dexmedetomidin Dexmedetomidin   Dexmedetomidin
hmotnost   125 mikrogramů/m2 375 mikrogramů/m2   500 mikrogramů/m2
(kg)   (mg/kg) (ml) (mg/kg) (ml)   (mg/kg) (ml)
2-3 9,4 0,2 28,1 0,6   40 0,75
3,1-4 8,3 0,25 25 0,85   35 1
4,1-5 7,7 0,35 23 1   30 1,5
5,1-10 6,5 0,5 19,6 1,45   25 2
10,1-13 5,6 0,65 16,8 1,9      
13,1-15 5,2 0,75          
15,1-20 4,9 0,85          
           
      Pro hlubokou sedaci a analgezii s butorfanolem    
             
Pes       Dexmedetomidin    
hmotnost     300 mikrogramů/m2 intramuskulárně  
(kg)     (mg/kg)       (ml)  
2–3     24       0,6  
3,1–4     23       0,8  
4,1–5     22,2       1  
5,1–10     16,7       1,25  
10,1–13     13       1,5  
13,1–15     12,5       1,75  

 

U vyšších hmotností použijte DEXDOMITOR 0,5 mg/ml a jeho dávkovací schéma.

 

KOČKY:

 

Dávkování pro kočky při použití před neinvazivními, mírně až středně bolestivými zákroky vyžadujícími zklidnění, sedaci a analgezii je 40 mikrogramů dexmedetomidin hydrochloridu/kg ž.hm. což odpovídá objemové dávce 0,4 ml Dexdomitoru/kg ž.hm. K premedikaci koček se používá stejná dávka dexmedetomidinu. Premedikace dexmedetomidinem výrazně sníží dávku potřebného indukčního agens a sníží požadavky na inhalační anestetikum pro udržení anestézie. V klinických studiích se požadavky na propofol snížily o 50 %. Všechna anestetika používaná pro navození nebo udržení anestézie by se měla podat do dosažení účinku.

 

Anestézie může být navozena 10 minut po premedikaci intramuskulárním podáním ketaminu v cílové dávce 5 mg/kg ž.hm. nebo intravenózně podaným propofolem. Dávkování pro kočky je popsáno v následující tabulce.

 

 

 

6

 

Kočka    
hmotnost Dexmedetomidin 40 mikrogramů/kg intramuskulárně
(kg) (mg/kg) (ml)
1-2 40 0,5
2,1–3 40 1

 

U vyšších hmotností použijte DEXDOMITOR 0,5 mg/ml a jeho dávkovací schéma.

 

Očekávaného sedativního a analgetického účinku je dosaženo do 15 minut od aplikace a trvá asi

 

60 minut. Sedaci možno zvrátit atipamezolem. Atipamezol by se neměl podávat dříve než 30 minut po podání ketaminu.

 

4.10   Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

 

Psi: V případě předávkování nebo pokud účinky dexmedetomidinu začnou být život ohrožující, podejte atipamezol v dávce 10krát vyšší než byla původní dávka dexmedetomidinu (v mikrogramech/kg ž.hm. nebo mikrogramech/metr čtvereční tělesné plochy). Při koncentraci 5 mg/ml odpovídá objemová dávka atipamezolu jedné pětině (1/5) objemové dávky Dexdomitoru 0,1 mg/ml podaného psovi nezávisle na způsobu podání.

 

Kočky: V případě předávkování nebo pokud účinky dexmedetomidinu začnou být život ohrožující, je vhodným antagonistou atipamezol podaný intramuskulárně v následující dávce: 5krát vyšší než byla původní dávka dexmedetomidinu v mikrogramech/kg ž.hm.

 

Po současném podání trojnásobku (3×) maximální dávky dexmedetomidinu a 15 mg ketaminu/kg, může být podán atipamezol v doporučených dávkách ke zrušení účinků navozených dexmedetomidinem.

 

Při vysokých sérových koncentracích dexmedetomidinu nedochází k prohloubení sedace, i když hladina analgezie se stupňující dávkou zvyšuje. Objem dávky atipamezolu s koncentrací 5 mg/ml se rovná jedné desetině (1/10) objemu Dexdomitoru 0,1 mg/ml podaného kočce.

 

4.11   Ochranná(é) lhůta(y)

 

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

 

 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

Farmakoterapeutická skupina: ostatní hypnotika a sedativa, ATCvet kód: QN05CM18.

 

5.1     Farmakodynamické vlastnosti

 

Dexdomitor obsahuje účinnou látku dexmedetomidin, která vyvolává sedaci a analgezii u psů a koček. Trvání a hloubka sedace a analgezie závisí na podané dávce. Při maximálním účinku je zvíře relaxované, ležící a neodpovídá na vnější podněty.

 

Dexmedetomidin je silný, selektivní agonista α2-adrenergních receptorů inhibující uvolňování noradrenalinu z noradrenergních neuronů. Tím je přerušena neurotransmise sympatiku a snížena úroveň vědomí. Po podání dexmedetomidinu lze sledovat snížení srdeční frekvence a dočasný AV blok. Krevní tlak se po počátečním zvýšení snižuje na normální nebo nižší hodnotu. Někdy dojde ke snížení dechové frekvence. Dexmedetomidin vyvolává také řadu dalších účinků zprostředkovaných α2-adrenergními receptory, které zahrnují ježení chlupů (piloerekci), snížení motorické a sekreční funkce gastrointestinálního traktu, diurézy a hyperglykémie.

 

Může být pozorováno mírné snížení tělesné teploty.

 

 

7

 

5.2     Farmakokinetické údaje

 

Dexmedetomidin se jako lipofilní sloučenina dobře vstřebává po intramuskulárním podání. Dexmedetomidin je také rychle distribuován v organismu a snadno proniká hematoencefalickou bariérou. Podle studií prováděných na potkanech je jeho maximální koncentrace v centrálním nervovém systému několikrát vyšší než koncentrace plazmatická. V krevním oběhu je dexmedetomidin převážně vázán na plazmatické proteiny (>90 %).

 

Psi: Po intramuskulární aplikaci dávky 50 mikrogramů/kilogram je maximální plazmatické koncentrace 12 nanogramů/ml dosaženo asi za 0,6 hodiny. Biologická dostupnost dexmedetomidinu je 60 % a zdánlivý distribuční objem (Vd) je 0,9 l/kg. Biologický poločas eliminace (t½) je 40–50 minut.

 

Hlavní biotransformační procesy u psů probíhají v játrech a patří k nim hydroxylace, konjugace

 

s kyselinou glukuronovou a N-metylace. Žádný ze známých metabolitů nemá farmakologickou aktivitu. Metabolity jsou vylučovány hlavně močí, v menší míře také stolicí. Dexmedetomidin má vysokou clearance a jeho vyloučení závisí na krevním průtoku játry. Prodloužený poločas eliminace je proto očekáván u předávkování nebo když je dexmedetomidin podáván současně s jinými látkami ovlivňujícími jaterní cirkulaci.

 

Kočky: Maximální plazmatické koncentrace je po intramuskulárním podání dosaženo asi za 0,24 hodiny. Po intramuskulárním podání dávky 40 mikrogramů/kg ž.hm. je (Cmax) 17 nanogramů/ml. Zdánlivý distribuční objem (Vd) je 2,2 l/kg a biologický poločas eliminace (t½) je jedna hodina.

 

Biotransformace u koček probíhá hydroxylací v játrech. Metabolity jsou vylučovány převážně močí

 

(51 % dávky) a v menší míře stolicí. Stejně jako u psů, i u koček má dexmedetomidin vysokou clearance a eliminace je závislá na krevním průtoku játry. Prodloužený poločas eliminace je proto očekáván

 

 • předávkování nebo když je dexmedetomidin podáván současně s jinými látkami ovlivňujícími jaterní cirkulaci.

 

 

 1. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek

 

Metyl parahydroxybenzoát (E 218)

 

Propyl parahydroxybenzoát (E 216)

 

6.2     Hlavní inkompatibility

 

Nejsou známy.

 

Dexdomitor je kompatibilní s butorfanolem a ketaminem ve stejné injekční stříkačce minimálně po dobu dvou hodin.

 

6.3     Doba použitelnosti

 

3 roky

 

Doba použitelnosti po prvním otevření balení je 3 měsíce při teplotě 25 °C.

 

6.4     Zvláštní opatření pro uchovávání

 

Chraňte před mrazem.

 

 

 

 

8

 

6.5     Druh a složení vnitřního obalu

 

Kartonová krabice s jednou skleněnou (typ I) 20 ml injekční lahvičkou (s plným obsahem 15 ml) s bromobutylovou gumovou zátkou a hliníkovým víčkem.

 

Velikost balení: 15 ml, 10 x 15 ml.

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

6.6    Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

 

 1. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

Orion Corporation

 

Orionintie 1

 

FI-02200 Espoo

 

Finsko

 

 

 1. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

 

EU/2/02/033/003-004

 

 

 1. DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

 

30.08.2002 / 02.08.2007

 

 

 1. DATUM REVIZE TEXTU

 

Podrobné informace o tomto veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky (http://www.ema.europa.eu/).

 

 

ZÁKAZ PRODEJE, VÝDEJE A/NEBO POUŽITÍ

 

Neuplatňuje se.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

DEXDOMITOR 0,5 mg/ml injekční roztok

 

 

 1. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

 

Léčivá látka:                     Jeden ml obsahuje 0,5 mg dexmedetomidini hydrochloridum

 

což odpovídá 0,42 mg dexmedetomidinum.

 

Pomocné látky:                Metyl parahydroxybenzoát (E 218)  1,6 mg/ml

 

Propyl parahydroxybenzoát (E 216)   0,2 mg/ml

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

 

 

 1. LÉKOVÁ FORMA

 

Injekční roztok

 

Čirý, bezbarvý roztok

 

 

 1. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Cílové druhy zvířat

 

Psi a kočky.

 

4.2     Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

 

Neinvazivní, mírně nebo středně bolestivé zákroky a vyšetření vyžadující zklidnění, sedaci a analgezii u psů a koček.

 

Hluboká sedace a analgezie u psů při současném podání s butorfanolem pro vyšetření a menší chirurgické zákroky.

 

Premedikace psů a koček před uvedením do celkové anestézie a udržováním anestézie.

 

4.3     Kontraindikace

 

Nepoužívat u zvířat s chorobami kardiovaskulárního systému.

 

Nepoužívat u zvířat se závažnými systémovými nemocemi nebo u zvířat umírajících.

 

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku, nebo na některou z pomocných látek.

 

4.4     Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

 

Podání dexmedetomidinu štěňatům mladším 16 týdnů a koťatům mladším 12 týdnů nebylo zkoumáno.

 

Bezpečnost dexmedetomidinu nebyla stanovena u samců určených k chovu.

 

Během sedace může dojít u koček ke vzniku neprůhlednosti rohovky. Oči chraňte vhodným očním lubrikantem.

 

 

 

 

10

 

4.5     Zvláštní opatření pro použití

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

 

Ošetřovaná zvířata udržujte v teplém prostředí za stálé teploty jak během vlastního zákroku, tak během probouzení.

 

Je doporučeno, aby byla zvířata před aplikací dexmedetomidinu 12 hodin lačná. Vodu je možné podávat.

 

Po léčbě nepodávat zvířeti vodu nebo jídlo dokud není schopno polykat.

 

Oči chraňte vhodným lubrikantem.

 

Dbejte zvýšené opatrnosti u starších zvířat.

 

Nervózní, agresivní nebo rozrušená zvířata nechejte před začátkem ošetření zklidnit.

 

Mělo by být prováděno časté a pravidelné monitorování dechových a srdečních funkcí. Pulzní oxymetrie může být užitečná, ale není nezbytná pro adekvátní monitoring.

 

Pro případ dechové deprese nebo apnoe při následném použití dexmedetomidinu a ketaminu k indukci anestézie u koček by mělo být dostupné vybavení pro manuální ventilaci. Rovněž je vhodné mít snadno dostupný kyslík pro případ hypoxémie nebo podezření na ni.

 

Nemocné a vysílené psy a kočky dexmedetomidinem premedikujte před indukcí a vedením celkové anestézie pouze podle zhodnocení poměru léčebného prospěchu a rizika.

 

Použití dexmedetomidinu k premedikaci psů a koček signifikantně redukuje množství léčiva použitého k indukci anestézie. Pozornost by měla být věnována účinku léčiva použitého k indukci anestézie během jeho intravenózního podání. Potřeba inhalačních anestetik k udržení anestézie je rovněž snížena.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

 

 • případě náhodného požití ústy nebo v případě, že injekci aplikujete sami sobě, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a ukažte lékaři příbalový leták nebo etiketu, ale NEŘIĎTE MOTOROVÁ VOZIDLA, neboť se může dostavit sedace a změny krevního tlaku.

 

Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi; doporučuje se používat nepropustné rukavice. V případě zasažení pokožky či sliznice opláchněte exponovanou pokožku ihned po expozici velkým množstvím vody a odstraňte kontaminovaný oděv, který je v přímém kontaktu s pokožkou. V případě zasažení očí vypláchněte velkým množstvím pitné vody. Pokud se dostaví symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.

 

Pokud s přípravkem manipulují těhotné ženy, je třeba, aby dbaly zvláštní opatrnosti a přípravek si neaplikovaly, neboť po náhodné systémové expozici se mohou objevit děložní stahy a snížení fetálního krevního tlaku.

 

Informace pro lékaře: Dexdomitor je agonista α2-adrenergního receptoru, symptomy po vstřebání mohou zahrnovat klinické účinky včetně sedace odvíjející se od dávky, respirační deprese, bradykardie, hypotenze, sucha v ústech a hyperglykémie. Hlášeny byly rovněž komorové arytmie. Respirační a hemodynamické symptomy je třeba léčit symptomaticky. Specifický antagonista α2-adrenergního receptoru, atipamezol, který je registrovaný pro použití u zvířat, byl u lidí použit jako antagonista účinků dexmedetomidinu pouze experimentálně.

 

 

 

11

 

Lidé se známou přecitlivělostí na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek by měli podávat veterinární léčivý přípravek obezřetně.

 

4.6     Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

 

Vzhledem ke své α2-adrenergní aktivitě způsobuje dexmedetomidin snížení tepové frekvence a tělesné teploty.

 

U některých psů a koček může dojít ke snížení dechové frekvence. Byly hlášeny zřídkavé případy plicního edému. Krevní tlak se zpočátku zvýši, následně klesne k normálu nebo níže. Vzhledem k periferní vazokonstrikci a venózní desaturaci při normální arteriální oxygenaci mohou mít sliznice modrý nádech nebo mohou být bledé.

 

Po 5–10 minutách po injekci může dojít ke zvracení. Někteří psi a kočky mohou zvracet také během probouzení.

 

Během sedace může dojít ke svalovému třesu.

 

Během sedace může dojít ke vzniku neprůhlednosti rohovky (viz bod 4.5).

 

Při následném použití dexmedetomidinu a ketaminu v intervalu 10 minut může u koček výjimečně dojít ke vzniku AV-blokády nebo extrasystol. Očekávané změny respiračních funkcí jsou bradypnoe, nepravidelné dýchání, hypoventilace a apnoe. V klinických studiích byl výskyt hypoxémie běžný, zvláště během prvních 15 minut dexmedetomidin-ketaminové anestézie. Po použití této kombinace bylo popsáno zvracení, hypotermie a nervozita.

 

Při současném použití dexmedetomidinu a butorfanolu u psů může dojít k bradypnoe, tachypnoe, nepravidelnému dýchání (20–30 sekund apnoe následováno několika rychlými dechy), hypoxémii, svalovým záškubům nebo třesu nebo hrabání na prázdno, excitaci, hypersalivaci, dávení, zvracení, močení, kožnímu erytému, náhlému probuzení nebo prolongované sedaci. Byly popsány brady-

 

a tachyarytmie. Tyto mohou zahrnovat hlubokou sinusovou bradykardii, AV blokádu 1. a 2. stupně, zástavu sinusového uzlu nebo jeho pauzu, stejně jako atriální, supraventrikulární a ventrikulární extrasystoly.

 

Pokud je dexmedetomidin použit k premedikaci psů, může dojít k bradypnoe, tachypnoe a zvracení. Byly popsány brady- a tachyarytmie, které zahrnují hlubokou sinusovou bradykardii, AV blokádu 1. a

 1. stupně a zástavu sinusového uzlu. Ve vzácných případech mohou být pozorovány také supraventrikulární a ventrikulární extrasystoly, pauza sinusového uzlu a AV blok 3. stupně.

 

Pokud je dexmedetomidin použit k premedikaci koček, může dojít ke zvracení, říhání, zesvětlení sliznice, snížení tělesné teploty. Intramuskulární dávka 40 µg/kg (následována ketaminem nebo propofolem) často vede k sinusové bradykardii a sinusové arytmii, příležitostně vede

 

k atrioventrikulárnímu bloku 1. stupně a vzácně vede k supraventrikulární předčasné depolarizaci, atrialní bigeminii, pozastavení sinusového vzruchu, atrioventrikulárnimu bloku 2. stupně nebo zástavě tepu/rytmu.

 

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

 

 • velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)

 

 • časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)

 

 • neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)

 

 • vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat)

 

 • velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

 

 

 

 

12

 

4.7     Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

 

Nebyla stanovena bezpečnost dexmedetomidinu pro použití během březosti a laktace u cílových druhů zvířat. Proto není použití přípravku během březosti a laktace doporučeno.

 

4.8     Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

 

Při použití dalších látek tlumících centrální nervovou soustavu lze očekávat potenciaci účinku dexmedetomidinu, a proto je třeba vhodně upravit jeho dávku. Anticholinergika používejte současně s dexmedetomidinem obezřetně.

 

Podání atipamezolu po dexmedetomidinu rychle ruší jeho účinek a tím zkracuje dobu zotavení. Psi a kočky se budí a vstávají během 15 minut.

 

Kočky: Po intramuskulárním podání 40 mikrogramů dexmedetomidinu/kg ž.hm. současně s 5 mg ketaminu/kg ž.hm. dochází u koček ke dvojnásobnému vzestupu koncentrace dexmedetomidinu, ale není ovlivněn Tmax. Průměrný biologický poločas eliminace dexmedetomidinu je zvýšený na 1,6 h a celková doba působení (AUC) je zvýšena o 50 %.

 

Dávka 10 mg ketaminu/kg podaná současně se 40 mikrogramy dexmedetomidinu/kg může způsobit tachykardii.

 

Informace týkající se nežádoucích účinků viz bod 4.6 Nežádoucí účinky.

 

Informace týkající se bezpečnosti cílových zvířecích druhů při předávkování viz bod 4.10 Předávkování.

 

4.9     Podávané množství a způsob podání

 

Přípravek určen pro:

 

 • Psi: intravenózní nebo intramuskulární podání

 

 • Kočky: intramuskulární podání

 

Přípravek není určen k opakovanému injekčnímu podání.

 

Dexdomitor, butorfanol a/nebo ketamin lze míchat ve stejné injekční stříkačce, jelikož byla prokázána jejich farmaceutická kompatibilita.

 

Dávkování: doporučeny jsou následující dávky:

 

PSI:

 

Určení dávky dexmedetomidinu je založeno na velikosti tělesného povrchu:

 

Intravenózně: až 375 mikrogramů/metr čtvereční tělesného povrchu

 

Intramuskulárně: až 500 mikrogramů/metr čtvereční tělesného povrchu

 

Při podání současně s butorfanolem (0,1 mg/kg) k navození hluboké sedace a analgezie je intramuskulární dávka dexmedetomidinu 300 mikrogramů/metr čtvereční tělesného povrchu. Premedikační dávka dexmedetomidinu je 125–375 mikrogramů/metr čtvereční tělesného povrchu, podaná 20 minut před započetím postupů vyžadovaných pro anestézii. Dávka by měla být přizpůsobena typu chirurgického výkonu, délce výkonu a temperamentu pacienta.

 

 

 

 

 

13

 

Současné podání dexmedetomidinu a butorfanolu vyvolává sedativní a analgetické účinky nastupující nejpozději za 15 minut. Maximálního sedativního a analgetického účinku je dosaženo za 30 minut od podání. Sedace trvá nejméně 120 minut od podání, analgezie nejméně 90 minut od podání. Ke spontánnímu zotavení dojde do 3 hodin.

 

Premedikace dexmedetomidinem signifikantně sníží potřebnou dávku léčiva indukujícího anestézii a sníží také nároky na volatilní anestetikum potřebné k udržení anestézie. V klinické studii byly nároky na propofol a thiopental sníženy o 30 % respektive 60 %. Všechny látky použité k indukci nebo udržení anestézie by měly být podávány, dokud není dosaženo jejich účinku. V klinické studii přispěl dexmedetomidin k pooperační analgezii v rozsahu 0,5–4 hodin. Její trvání je však závislé na mnoha faktorech a v souladu s klinickým posouzením by měla být podána další analgezie.

 

Odpovídající dávky podle tělesné hmotnosti jsou popsány v následujících tabulkách. Pro zajištění

 

přesného dávkování při podávání malých objemů je doporučeno používat vhodně kalibrované injekční stříkačky.

 

Pes Dexmedetomidin Dexmedetomidin Dexmedetomidin
hmotnost 125 mg/m2   375 mg/m2 500 mg/m2
(kg) (mg/kg) (ml) (mg/kg) (ml) (mg/kg) (ml)
2-3 9,4 0,04 28,1 0,12 40 0,15
3-4 8,3 0,05 25 0,17 35 0,2
4-5 7,7 0,07 23 0,2 30 0,3
5-10 6,5 0,1 19,6 0,29 25 0,4
10-13 5,6 0,13 16,8 0,38 23 0,5
13-15 5,2 0,15 15,7 0,44 21 0,6
15-20 4,9 0,17 14,6 0,51 20 0,7
20-25 4,5 0,2 13,4 0,6 18 0,8
25-30 4,2 0,23 12,6 0,69 17 0,9
30-33 4 0,25 12 0,75 16 1,0
33-37 3,9 0,27 11,6 0,81 15 1,1
37-45 3,7 0,3 11 0,9 14,5 1,2
45-50 3,5 0,33 10,5 0,99 14 1,3
50-55 3,4 0,35 10,1 1,06 13,5 1,4
55-60 3,3 0,38 9,8 1,13 13 1,5
60-65 3,2 0,4 9,5 1,19 12,8 1,6
65-70 3,1 0,42 9,3 1,26 12,5 1,7
70-80 3 0,45 9 1,35 12,3 1,8
>80 2,9 0,47 8,7 1,42 12 1,9

 

  Pro hlubokou sedaci a analgezii s butorfanolem  
     
Pes Dexmedetomidin  
hmotnost 300 mg/m2 intramuskulárně  
(kg) (mg/kg) (ml)
2–3 24 0,12
3–4 23 0,16
4–5 22,2 0,2
5–10 16,7 0,25
10–13 13 0,3
13–15 12,5 0,35
15–20 11,4 0,4
20–25 11,1 0,5

 

 

 

14

 

25–30 10 0,55
30–33 9,5 0,6
33–37 9,3 0,65
37–45 8,5 0,7
45–50 8,4 0,8
50–55 8,1 0,85
55–60 7,8 0,9
60–65 7,6 0,95
65–70 7,4 1
70–80 7,3 1,1
>80 7 1,2

 

KOČKY:

 

Dávkování pro kočky při použití před neinvazivními, mírně až středně bolestivými zákroky vyžadujícími zklidnění, sedaci a analgezii je 40 mikrogramů dexmedetomidin hydrochloridu/kg ž.hm. což odpovídá objemové dávce 0,08 ml Dexdomitoru/kg ž.hm. K premedikaci koček se používá stejná dávka dexmedetomidinu. Premedikace dexmedetomidinem výrazně sníží dávku potřebného indukčního agens a sníží požadavky na inhalační anestetikum pro udržení anestézie. V klinických studiích se požadavky na propofol snížily o 50 %. Všechna anestetika používaná pro navození nebo udržení anestézie by se měla podat do dosažení účinku.

 

Anestezie může být navozena 10 minut po premedikaci intramuskulárním podáním ketaminu v cílové dávce 5 mg/kg ž.hm. nebo intravenózně podaným propofolem. Dávkování pro kočky je popsáno v následující tabulce.

 

Kočka    
hmotnost Dexmedetomidin 40 mg/kg intramuskulárně
(kg) (mg/kg) (ml)
1-2 40 0,1
2–3 40 0,2
3–4 40 0,3
4–6 40 0,4
6–7 40 0,5
7–8 40 0,6
8–10 40 0,7

 

Očekávaného sedativního a analgetického účinku je dosaženo do 15 minut od aplikace a trvá asi

 

60 minut. Sedaci možno zvrátit atipamezolem. Atipamezol by se neměl podávat dříve než 30 minut po podání ketaminu.

 

4.10   Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

 

Psi: V případě předávkování nebo pokud účinky dexmedetomidinu začnou být život ohrožující, podejte atipamezol v dávce 10krát vyšší než byla původní dávka dexmedetomidinu (v mikrogramech/kg ž.hm. nebo mikrogramech/metr čtvereční tělesné plochy). Při koncentraci 5 mg/ml odpovídá objemová dávka atipamezolu objemové dávce Dexdomitoru podaného psovi nezávisle na způsobu podání.

 

Kočky: V případě předávkování nebo pokud účinky dexmedetomidinu začnou být život ohrožující, je vhodným antagonistou atipamezol podaný intramuskulárně v následující dávce: 5krát vyšší než byla původní dávka dexmedetomidinu v mikrogramech/kg ž.hm.

 

Po současném podání trojnásobku (3×) maximální dávky dexmedetomidinu a 15 mg ketaminu/kg, může být podán atipamezol v doporučených dávkách ke zrušení účinků navozených dexmedetomidinem.

 

Při vysokých sérových koncentracích dexmedetomidinu nedochází k prohloubení sedace, i když hladina

 

 

15

 

analgezie se stupňující dávkou zvyšuje. Objem dávky atipamezolu s koncentrací 5 mg/ml se rovná polovině objemu Dexdomitoru podaného kočce.

 

4.11   Ochranná(é) lhůta(y)

 

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

 

 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

Farmakoterapeutická skupina: ostatní hypnotika a sedativa, ATCvet kód: QN05CM18.

 

5.1     Farmakodynamické vlastnosti

 

Dexdomitor obsahuje účinnou látku dexmedetomidin, která vyvolává sedaci a analgezii u psů a koček. Trvání a hloubka sedace a analgezie závisí na podané dávce. Při maximálním účinku je zvíře relaxované, ležící a neodpovídá na vnější podněty.

 

Dexmedetomidin je silný, selektivní agonista α2-adrenergních receptorů inhibující uvolňování noradrenalinu z noradrenergních neuronů. Tím je přerušena neurotransmise sympatiku a snížena úroveň vědomí. Po podání dexmedetomidinu lze sledovat snížení srdeční frekvence a dočasný AV blok. Krevní tlak se po počátečním zvýšení snižuje na normální nebo nižší hodnotu. Někdy dojde ke snížení dechové frekvence. Dexmedetomidin vyvolává také řadu dalších účinků zprostředkovaných α2-adrenergními receptory, které zahrnují ježení chlupů (piloerekci), snížení motorické a sekreční funkce gastrointestinálního traktu, diurézy a hyperglykémie.

 

Může být pozorováno mírné snížení tělesné teploty.

 

5.2     Farmakokinetické údaje

 

Dexmedetomidin se jako lipofilní sloučenina dobře vstřebává po intramuskulárním podání. Dexmedetomidin je také rychle distribuován v organismu a snadno proniká hematoencefalickou bariérou. Podle studií prováděných na potkanech je jeho maximální koncentrace v centrálním nervovém systému několikrát vyšší než koncentrace plazmatická. V krevním oběhu je dexmedetomidin převážně vázán na plazmatické proteiny (>90 %).

 

Psi: Po intramuskulární aplikaci dávky 50 mikrogramů/kilogram je maximální plazmatické koncentrace 12 ng/ml dosaženo asi za 0,6 hodiny. Biologická dostupnost dexmedetomidinu je 60 % a zdánlivý distribuční objem (Vd) je 0,9 l/kg. Biologický poločas eliminace (t½) je 40–50 minut. Hlavní biotransformační procesy u psů probíhají v játrech a patří k nim hydroxylace, konjugace s kyselinou glukuronovou a N-metylace. Žádný ze známých metabolitů nemá farmakologickou aktivitu. Metabolity jsou vylučovány hlavně močí, v menší míře také stolicí. Dexmedetomidin má vysokou clearance a jeho vyloučení závisí na krevním průtoku játry. Prodloužený poločas eliminace je proto očekáván

 

 • předávkování nebo když je dexmedetomidin podáván současně s jinými látkami ovlivňujícími jaterní cirkulaci.

 

Kočky: Maximální plazmatické koncentrace je po intramuskulárním podání dosaženo asi za 0,24 hodiny. Po intramuskulárním podání dávky 40 mikrogramů/kg ž.hm. je (Cmax) 17 ng/ml. Zdánlivý distribuční objem (Vd) je 2,2 l/kg a biologický poločas eliminace (t½) je jedna hodina.

 

Biotransformace u koček probíhá hydroxylací v játrech. Metabolity jsou vylučovány převážně močí

 

(51 % dávky) a v menší míře stolicí. Stejně jako u psů, i u koček má dexmedetomidin vysokou clearance a eliminace je závislá na krevním průtoku játry. Prodloužený poločas eliminace je proto očekáván

 

 

 

 

16

 

 • předávkování nebo když je dexmedetomidin podáván současně s jinými látkami ovlivňujícími jaterní cirkulaci.

 

 

 1. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek

 

Metyl parahydroxybenzoát (E 218)

 

Propyl parahydroxybenzoát (E 216)

 

6.2     Hlavní inkompatibility

 

Nejsou známy.

 

Dexdomitor je kompatibilní s butorfanolem a ketaminem ve stejné injekční stříkačce minimálně po dobu dvou hodin.

 

6.3     Doba použitelnosti

 

3 roky

 

Doba použitelnosti po prvním otevření balení je 3 měsíce při teplotě 25 °C.

 

6.4     Zvláštní opatření pro uchovávání

 

Chraňte před mrazem.

 

6.5     Druh a složení vnitřního obalu

 

Kartonová krabice s jednou skleněnou (typ I) injekční lahvičkou o obsahu 10 ml s chlorobutylovou nebo bromobutylovou gumovou zátkou a hliníkovým víčkem.

 

Velikost balení: 10 ml, 10 x 10 ml

 

6.6    Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

 

 1. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

Orion Corporation

 

Orionintie 1

 

FI-02200 Espoo

 

Finsko

 

 

 1. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

 

EU/2/02/033/001-002

 

 

 

 

 

17

 

 1. DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

 

30.08.2002 / 02.08.2007

 

 

 1. DATUM REVIZE TEXTU

 

Podrobné informace o tomto veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky (http://www.ema.europa.eu/).

 

 

ZÁKAZ PRODEJE, VÝDEJE A/NEBO POUŽITÍ

 

Neuplatňuje se.

Hledat produkt

Zrušit filtr