Dinalgen 300mg/ml

Balení:
100ml
Léková forma:
Perorální roztok
Aktivní látka:
Ketoprofenum
Detail:
Ketoprofenum
Popis:
Protizánětlivá a protirevmatická léčiva pro skot ve výkrmu a prasata
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase, Skot

 

Příbalová informace

 

DINALGEN 300 mg/ml perorální roztok pro skot a prasata
Ketoprofen

 

Výrobce:

PFIZER OLOT S.L.U., Crta. Camprodón s/n, Finca La Riba, Vall de Bianya, 17813 Gerona, Španělsko.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Laboratorios Dr. ESTEVE, S.A., Avda. Mare de Déu de Montserrat, 221 08041 – Barcelona (Španělsko).

 

Složení:

Každý ml obsahuje 300 mg účinné látky Ketoprofenum.

 

Cílový druh zvířat:

Skot ve výkrmu a prasata.

 

Indikace:

Skot ve výkrmu a prasata: léčba vedoucí ke snížení dlouhotrvající horečky a dušnosti provázející respirační onemocnění v kombinaci s vhodnou antiinfekční terapií.

 

Kontraindikace:

Nepodávat sajícím telatům.

Nepodávat zvířatům nepřijímajícím potravu nebo zvířatům s omezeným přístupem k potravě.

Nepoužívat u zvířat, u nichž jsou možné změny v gastrointestinálním traktu, vředy nebo krvácení, aby nedošlo ke zhoršení jejich stavu.

Nepoužívat u dehydratovaných, hypovolemických nebo hypotenzních zvířat z důvodu možného rizika zvýšené renální toxicity.

Nepodávat prasatům drženým v extenzivních nebo semiextenzivních zemědělských provozech s přístupem k hlíně nebo cizím objektům, které by mohly poškodit sliznici žaludku, nebo v místech s vysokým zatížením parazity, nebo ve vysoce stresujících podmínkách.

Nepoužívat u zvířat trpících poruchou srdce, jater nebo ledvin.

Nepoužívat v případě dyskrazie krve.

Nepoužívat u zvířat, u kterých byly v minulosti zaznamenány příznaky přecitlivělosti na ketoprofen, kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné pomocné látky.

 

Speciální upozornění:

Protože ketoprofen může způsobit vředy v zažívacím traktu, nedoporučuje se jeho použití v případě PMWS (syndromu multisystémového chřadnutí selat po odstavu), protože vředy tento patologický stav často provázejí.

Z důvodu snížení rizika nežádoucích účinků nepřekračujte doporučené dávkování nebo délku léčby.

Při podávání velmi mladým zvířatům je nutné přesně přizpůsobit dávku a provést důkladné klinické vyšetření.

Za účelem snížení rizika vzniku vředů by měl být přípravek podáván v průběhu 24 hodin. Z bezpečnostních důvodů by neměla maximální doba léčby přesáhnout 3 dny. V případě výskytu vedlejších účinků musí být léčba přerušena a měli byste vyhledat pomoc veterinárního lékaře.

Léčba celé skupiny musí být pozastavena.

Doba bez aplikace léků by však měla zohledňovat farmakologické vlastnosti přípravků, které byly předtím podány. Tento přípravek nesmí být podáván společně s jinými nesteroidními protizánětlivými přípravky nebo glukokorikosteroidy, protože by mohlo dojít k exacerbaci vředů v trávicím traktu. Ketoprofen má vysokou schopnost vázat se na plazmatické proteiny. Současné podávaní látek, které také mají vysokou schopnost se vázat na plazmatické proteiny, může soupeřit s ketoprofenem a existuje možnost následných toxických účinků v důsledku nenavázaných frakcí léku. Antikoagulanty, zvláště deriváty kumarinu, jako je warfarin, by neměly být užívány v kombinaci s ketoprofenem. Současné užívání s diuretiky nebo případnými nefrotoxickými léky představuje vyšší riziko vzniku poruchy ledvin jako vedlejšího příznaku klesajícího krevního toku způsobeného inhibicí prostaglandinů.

Při přípravě veterinárního léčivého přípravku používejte osobní ochranné pomůcky sestávající z gumových rukavic a ochranných brýlí. V případě náhodného zasažení pokožky ihned opláchněte postižené místo vodou. V případě náhodného zasažení očí okamžitě vypláchněte oči proudem čisté vody. Jestliže podráždění přetrvává, vyhledejte lékaře. Potřísněný oděv vyměňte a potřísněnou pokožku ihned opláchněte vodou. Po použití si umyjte ruce. Mohou se objevit hypersenzitivní reakce (kožní vyrážka, kopřivka). Osoby se známou přecitlivělostí na účinnou látku by se měly vyhnout kontaktu s tímto veterinárním léčivým přípravkem.

 

Nežádoucí účinky:

Podávání ketoprofenu v doporučené léčebné dávce může u prasat způsobit povrchovou i hloubkovou erozi zažívacího traktu.

Vážné nežádoucí účinky žaludeční povahy byly velmi vzácně pozorovány u odstavených telat ve vysoce stresových situacích (přeprava, dehydratace, nepřijímání potravy atd.). Případy žaludečních ulcerace s následným úhynem byly pozorovány u černých iberských prasat; tyto vznikly následkem výkrmu v kotcích s hliněnou podlahou s vysokým zatížením parazity a možností pozření cizích objektů. Ostatní případy v zemědělské výrobě se týkaly nucené hladovky před léčbou nebo v jejím průběhu.

Může dojít k přechodnému změkčení výkalů, které v každém případě zmizí v průběhu nebo na konci léčby.

V případě výskytu vedlejších účinků musí být léčba celé skupiny přerušena a měli byste vyhledat pomoc veterinárního lékaře.

 

Interakce:

Interakce mezi ketoprofenem a nejčastěji používanými antibiotiky nebyly zkoumány. Předchozí léčba jinými protizánětlivými látkami nebo kortikosteroidy může být příčinou dalších nebo prohloubených vedlejších účinků. Tyto léky by se tedy neměly aplikovat alespoň 24 hodin před zahájením léčby.

 

Těhotenství a laktace:

Nepoužívat u břazích prasnic.

 

Dávkování:

Skot:

1 ml Dinalgen 300 mg/ml perorálního roztoku/100 kg ž.hm./den (tj. 3 mg ketoprofenu/kg ž.hm./den).

Prasata:

0,5-1 ml Dinalgen 300 mg/ml perorálního roztoku/100 kg ž.hm./den (tj. 1,5-3 mg ketoprofenu/kg ž.hm./den). Dávka 1,5 mg/kg je účinná při léčbě mírného až středního průběhu (tělesná teplota

Délka léčby by měla činit 1 den. Může být prodloužena o další 1-2 dny po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem; viz také zvláštní upozornění pro každý cílový druh a nežádoucí účinky.

 

Způsob použití:

Tento veterinární léčivý přípravek se podává perorálně, rozpuštěný v pitné vodě. Doporučuje se podávat po 24 hodinách. Voda obsahující léčivý přípravek by měla být jediným zdrojem vody v průběhu léčby a měla by být vyměněna každých 24 hodin. Přípravek lze dát přímo do zásobníku nebo jej lze podávat přes dávkovač vody. Jakmile je doba léčby dovršena, měla by mít zvířata k dispozici nemedikovanou vodu.

Zvířata musí mít před a v průběhu léčby přístup k potravě a vodě obsahující přípravek ad libitum.

Zahajte léčbu ležících zvířat parenterální aplikací. Abyste se vyvarovali předávkování, měla by být prasata roztříděna podle živé hmotnosti a průměrná hmotnost odhadnuta co nejpřesněji.

Před provedením výpočtu celkového množství přípravku, který má být každý den podán, je nutné změřit příjem vody u léčených zvířat. Aby bylo možné přesně vypočítat množství Dinalgenu 300 mg/ml perorálního roztoku, které se má přimíchat do pitné vody, je nutné přesně odhadnout průměrnou hmotnost a příjem vody u zvířat, která mají být léčena, na základě průměrných hodnot ze dnů bezprostředně před léčbou.

Pokud je přípravek podáván přidáním přímo do nádrže s vodou k pití, tato musí obsahovat dostatek vody odpovídající předpokládané konzumaci pro následujících 24 hodin. Do nádrže přidejte množství přípravku vycházející z výpočtu dle následujícího vzorce:

ml DINALGEN 300 mg/ml perorálního roztoku, jenž má být přidán do nádrže s vodou každých 24 h =

Průměrná hmotnost zvířat (kg) x počet léčených zvířat x dávka (ml/100 kg) děleno 100.

Je-li přípravek podáván přímým dávkovačem do vodních trubek bez předchozího rozpuštění, správnou koncentraci přípravku určí následující rovnice:

ml DINALGEN 300 mg/ml perorálního roztoku / litr pitné vody =

Průměrná hmotnost zvířat (kg) x dávka (ml/100 kg) děleno Průměrný denní příjem vody na 1 zvíře (l) x 100.

Je-li nutné předchozí rozpuštění, je nutné náležitě přizpůsobit výslednou koncentraci.

Aby byl zajištěn příjem správné dávky během celé léčby, bude nutné denně přizpůsobovat množství přípravku v pitné vodě.

Pro zajištění dostatečného příjmu vody je nutné jej u léčených zvířat sledovat. Jestliže není denní příjem vody dostačující, je nutná medikace jednotlivých zvířat, nejlépe injekčním podáním.

 

Předávkování:

Předávkování nesteroidními protizánětlivými léky může vést ke gastrointestinální ulceraci, ztrátě bílkovin, poškození jater a ledvin.

Žaludeční vředy byly prokázány v tolerančních studiích prováděných s perorálním roztokem Dinalgen 300 mg/ml u skotu a prasat až u 25% zvířat léčených pětinásobkem maximální doporučené dávky (15 mg/ml) po tři dny nebo doporučenou dávkou (3 mg/ml) po trojnásobnou maximální doporučenou dobu léčby (9 dní). Mezi prvotní příznaky toxicity patří ztráta chuti k příjmu potravy a pastovitý trus nebo průjem. V případě předávkování má být zahájena symptomatická léčba. Výskyt vředů závisí do určité míry na dávce.

 

Upozornění:

Pro zajištění dostatečného příjmu vody je nutné jej u léčených zvířat sledovat. Jestliže není denní příjem vody dostačující, je nutná medikace jednotlivých zvířat, nejlépe injekčním podáním.

 

Uchovávání:

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvi.

 

Poznámka:

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

 

Varování:

Uchovávat mimo dosah dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP.

Pouze pro zvířata – veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být zlikvidován podle místních právních předpisů.

 

Balení:

Balení po 100 ml a 500 ml. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Balení obsahuje 30 ml odměrku se stupnicí pro přesné odměření dávky.

 

Ochranná lhůta:

Maso: 24 hodin.

 

Použití, exspirace:

Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 3 měsíce.

Doba použitelnosti po rekonstituci v pitné vodě: 24 hodin.

 

Datum zpracování: 30.1.2012

Autor článku: ÚSKVBL, Brno.

 

 

Hledat produkt

Zrušit filtr