ECOMECTIN 18,7 mg/g perorální pasta pro koně

Balení:
1 ks
Léková forma:
Perorální pasta
Aktivní látka:
Ivermectinum
Detail:
Ivermectinum
Popis:
Endektoparazitika pro koně
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Kůň

 

Ecomectin 18,7 mg/g perorální pasta pro koně

Příbalová informace

 

1.  JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

ECO Animal Health Ltd., 78 Coombe Road, New Malden, Surrey KT3 4QS,
VELKÁ BRITÁNIE

 

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Battle, Hayward & Bower Ltd., Croton Drive, Allenby Road Industrial Estate,
Lincoln LN3 4NP, VELKÁ BRITÁNIE

 

2.  NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ecomectin 18,7 mg/g perorální pasta pro koně

Ivermectinum

 

3.  OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Ivermectinum   18,7 mg/g

 

4.  INDIKACE

Léčba infekcí způsobených následujícími hlísticemi či členovci:

 

Velcí strongylidi:

Strongylus vulgaris (dospělci a L4 larvální stadia [arteriální])

Strongylus edentatus (dospělci a L4 larvální stadia [tkáňová])

Strongylus equines (dospělci)

 

Malí strongylidi (včetně kmenů rezistentních na benzimidazoly):

Cyathostomum spp.(dospělci a luminální L4 larvální stadia)

Cylicocyclus spp. (dospělci a luminální L4 larvální stadia)

Cylicodontophorus spp. (dospělci a luminální L4 larvální stadia)

Cylicostephanus spp. (dospělci a luminální L4 larvální stadia)

Gyalocephalus spp. (dospělci a luminální L4 larvální stadia)

 

Škrkavky: Parascaris equorum (luminální L5 larvální stadia a dospělci)

 

Roupi: Oxyuris equi (L4 larvální stadia a dospělci)

 

Krční vlasovci: Onchocerca spp. (mikrofilarie)

 

Žaludeční střečkovitost: Gasterophilus spp. (ústní a žaludeční stadia)

 

5.  KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u klisen, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum

Nepoužívat u koní se známou přecitlivělostí na léčivou látku.

Nepoužívejte pro psy nebo kočky, mohlo by dojít k vážným nežádoucím reakcím.

 

6.  NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy

 

7.  CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Koně

 

8.  DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Dávkování:

Dávkování:

Jeden díl stříkačky s pastou na 100 kg živé hmotnosti (na základě doporučeného dávkování 200 μg ivermektinu na kg živé hmotnosti).

Stříkačky o obsahu 7,49 g poskytne dostatek pasty k léčbě koně o hmotnosti 700 kg ž. hm. při doporučeném dávkování.

 

Podávání: Pasta se podává orálně.

 

9.  POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Aby byla pasta správně použita, je třeba přesně stanovit hmotnost koně. Aby bylo zaručeno, že zvíře lék spolkne, nesmí mít v tlamě žádné žrádlo. Nastavte otočné měřítko na pístu stříkačky na živou hmotnost koně. Hrot těla stříkačky vsuňte do mezizubního prostoru (do mezery mezi předními a zadními zuby) a pastu aplikujte

na bázi jazyka. Píst zatlačte co nejdál; lék se přitom aplikuje na bázi jazyka. Hlavu koně ihned na několik sekund zvedněte, abyste zajistili polknutí.

10.  OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: 34 dnů.

Nepoužívat u klisen, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum

 

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25ºC.

Přípravek je určen k jednorázovému použití. Po použití stříkačku zlikvidujte.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě/kartonu.

 

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Někteří koně s těžkou infekcí mikrofilariemi Onchocerca mívají po aplikaci otoky a svědění, které jsou pravděpodobně způsobeny odúmrtí velkého počtu mikrofilarií. Tyto příznaky během několika dnů pominou, ale doporučuje se symptomatická léčba.

 

Použití anthelmintik, které může vést ke zvýšenému riziku vývoje rezistence na anthelmintika, zahrnuje:

příliš časté a opakované používání anthelmintik ze stejné skupiny po dlouhou dobu,

poddávkování.

 

Pro optimalizaci kontroly nad parazitózami a snížení pravděpodobnosti vývoje rezistence na anthelmintika by měla být poskytnuta doporučení veterinárního lékaře týkající se příslušných  dávkovacích programů a zvládání nákazové situace ve stádě. V případě, že je přípravek podezřelý z neúčinnosti,  měl by chovatel vyhledat veterinární konzultaci.

 

Přípravek je určen pouze pro použití u koní. Kočky, psi (zvláště kolie, bobtailové a příbuzná plemena a jejich kříženci) a také mořské a sladkovodní želvy mohou být nežádoucím způsobem ovlivněni koncentrací ivermektinu v tomto přípravku pokud spolknou rozlitou pastu nebo mají přístup k použitým stříkačkám.

 

Přípravek je možné podávat klisnám v jakémkoli stadiu březosti nebo laktace.

 

Mírné přechodné příznaky (pomalejší reakce zornic na světlo a deprese) byly pozorovány u vyšší dávky 1,8 mg/kg (devítinásobek doporučené dávky). Další příznaky pozorované u vyšších dávek zahrnují mydriázu, ataxii, tremor, strnulost, kóma a úhyn. Méně závažné příznaky jsou přechodné.

 

Přestože nebylo zjištěno žádné antidotum, může být prospěšná symptomatická léčba.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Při zacházení s tímto přípravkem nekuřte, nejezte a nepijte.

Po použití si umyjte ruce.

Tento přípravek může vyvolat podráždění pokožky a očí,proto by se měl uživatel vyvarovat kontaktu přípravku s pokožkou a očima. V případě kontaktu je okamžitě omyjte velkým množstvím vody.

V případě náhodného požití či podráždění očí po kontaktu vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu lékaři.

 

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

 

EXTRÉMNĚ NEBEZPEČNÉ PRO RYBY A VODNÍ ŽIVOT. Neznečišťujte přípravkem nebo použitou nádobou povrchové vody nebo žlaby. Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto veterinárního léčivého přípravku, musí být likvidován podle místních předpisů.

 

14.  DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

2013

 

15. DALŠÍ INFORMACE

 

Registrační číslo: 96/008/09 – C

 

Velikost balení: 1 stříkačka obsahuje 7,49 g pasty.

 

Hledat produkt

Zrušit filtr