EFFIPRO 2.5 mg/ml

Balení:
100, 250, 500 ml
Léková forma:
kožní sprej, roztok
Aktivní látka:
fipronilum
Detail:
Popis:
Léčba infestací blechami (Ctenocephalides spp.) u psů a koček. Léčba infestací klíšťaty (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) u psů a koček. Léčba infestací všenkami u psů (Trichodectes canis) a koček (Felicola subrostratus).
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes, Kočka

 

Označení na obalu = PI

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM A VNITŘNÍM OBALU

 

100 ml SPRAY

 

 

1.       NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

EFFIPRO 2,5 mg/ml kožní sprej, roztok pro kočky a psy

Fipronilum

 

 

2.       OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

Léčivá látka:

Fipronilum                  2,5 mg/ml

 

3.       LÉKOVÁ FORMA

 

Kožní sprej, roztok

 

4.       VELIKOST BALENÍ

 

100 ml

 

5.       CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Psi a kočky.

 

6.       INDIKACE

 

Léčba infestací blechami (Ctenocephalides spp.) u psů a koček.

Léčba infestací klíšťaty (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) u psů a koček.

Léčba infestací všenkami u psů (Trichodectes canis) a koček (Felicola subrostratus).

Přípravek může být použit jako součást léčebné strategie alergie na bleší kousnutí (FAD).

 

Insekticidní účinnost proti novým infestacím dospělci blech přetrvává až 6 týdnů u koček a až 3 měsíce u psů, v závislosti na promořenosti prostředí.

Přípravek má perzistentní akaricidní účinek proti klíšťatům po dobu až 4 týdnů, v závislosti na promořenosti prostředí.

 

7.       KONTRAINDIKACE

 

Nepoužívejte u nemocných zvířat (tj. celkové onemocnění, horečka…) nebo zvířatům v rekonvalescenci.

Nepoužívejte u králíků z důvodu nebezpečí nežádoucích reakcí až úhynu.

Nepoužívejte v případě přecitlivělosti k léčivé látce nebo kterékoliv pomocné látce.

 

 

 

8.       NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Pokud dojde k olíznutí, může se objevit krátkodobá hypersalivace způsobená povahou vehikula.

Mezi velmi vzácně očekávanými nežádoucími účinky byly po použití přípravku udávány přechodné kožní reakce v místě aplikace (vyblednutí a vypadávání srsti, svědění, zarudnutí kůže) a celkové svědění nebo vypadávání srsti. Výjimečně byly pozorovány hypersalivace, reversibilní neurologické symptomy (hyperesthesie, deprese, nervozita), zvracení nebo dýchací příznaky.

 

 

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

9.       DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

 

Cesta podání a dávkování:

Spray s mechanickou pumpičkou pouze k zevnímu podání.

Pumpička dávkuje 0,5 ml (láhev 100 ml) nebo 1,5 ml (láhev 250 ml) nebo 3ml (láhev 500 ml) na jedno zmáčknutí.

 

Dávkování:

Aby se zvlhčila srst až na kůži, aplikujte 3 až 6 ml na kg ž.hm. (7,5 až 15 mg účinné látky na kg ž.hm.) v závislosti na délce srsti.

Dávky může být dosaženo 6 až 12 stisky pumpičky na kg ž.hm. u 100 ml balení, nebo 2 až 4 stisky pumpičky u 250 ml balení nebo 1 až 2 stisky pumpičky u 500 ml balení.

 

V závislosti na délce srsti

balení 100 ml umožňuje 4 až 8 ošetření 4 kg kočky nebo až 3 ošetření 10 kg psa,

balení 250 ml umožňuje 2 až 4 ošetření 20 kg psa,

balení 500 ml umožňuje 2 až 4 ošetření 40 kg psa.

 

Způsob podání:

U balení 250 ml a 500 ml nastavte trysku na “spray”.

Stříkejte na tělo zvířete ze vzdálenosti cca 10-20 cm. Stříkejte proti směru růstu srsti a zajistěte, aby byla veškerá srst zvlhčená. Načechrejte srst zejména u dlouhosrstých zvířat, aby mohl přípravek proniknout až na kůži. K ošetření hlavy a k ošetření mladých a neklidných zvířat nastříkejte přípravek na rukavici a jemně vetřete do srsti. Nechejte přirozeně zaschnout. Nevysušujte vytíráním ručníkem.

 

1    Nastavte trysku

2    Stříkejte proti směru růstu srsti, psa přidržujte

3    Široký střik na zadní část těla a boky, zvíře stojí

4    Široký střik na hruď a břicho, zvíře sedí anebo leží

5    Úzký střik na tlapy a záhyby kůže, zvíře stojí

6    Pro oblast tlamy nastříkejte přípravek na rukavici

 

Vlastnosti:

Přípravek obsahuje složku, která na srsti vytváří film a srst se může lesknout.

 

 

 

 

10.     POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

 

Program ošetření by měl být založen na místní epidemiologické situaci z důvodu nejvhodnějšího tlumení infestací blechami a/nebo klíšťaty.

 

Vzhledem k absenci studií týkajících se bezpečnosti přípravku je minimální interval mezi aplikacemi 4 týdny.

 

Štěňata a koťata od 2 dnů věku mohou být bezpečně ošetřena.

 

11.     OCHRANNÁ LHŮTA

 

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

12.     ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÁ

 

 

 

Speciální upozornění pro každý cílový druh

 

Pokud je přípravek používán jako součást léčebné strategie  alergie na bleší kousnutí, doporučuje se aplikovat měsíčně na alergického pacienta a ostatní kočky a psy v domácnosti

 

Pro dosažení optimálního účinku se nedoporučuje koupat nebo šamponovat zvířata v průběhu dvou dnů před nebo po ošetření. Koupání nebo šamponování čtyřikrát v průběhu dvou měsíců nevykázalo žádný podstatný účinek na reziduální účinnost přípravku. Při častějším šamponování se doporučuje měsíční ošetření.

 

Ošetření pelechů, koberců a vybavení bytu vhodným insekticidem redukuje promořenost prostředí a pomůže dosáhnout maximální ochrany poskytované přípravkem proti opětovnému napadení.

 

Pro optimální tlumení bleších infestací v domácnostech s více domácími zvířaty by měli být všichni psi a kočky ošetřeni vhodným insekticidem.

 

Jednotlivá klíšťata se mohou přichytit. Z tohoto důvodu není možné vyloučit přenos transmisivních infekčních onemocnění, pokud jsou podmínky nepříznivé.

 

Přípravek není vhodný k přímému ošetření prostředí.

 

 

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

 

Nepřekračujte doporučené dávkování.

Zamezte kontaktu přípravku s očima zvířete.

Neaplikujte přímo na poraněnou kůži.

Nechte zvířata oschnout v dobře větrané místnosti (viz. také bod 4.5).

Nenechávejte zvířata v uzavřených prostorech nebo transportních boxech dokud srst není zcela suchá.

 

Je důležité zabezpečit, aby se zvířata po ošetření navzájem neolizovala.

 

Udržujte ošetřená zvířata po dobu alespoň 30 minut po nastříkání a dokud není srst zcela suchá mimo dosah ohně, zdrojů tepla a povrchů, které by mohly být ovlivněny sprejem na bázi alkoholu.

 

 

 

 

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

 

Tento přípravek může způsobit podráždění sliznice a očí. Vyhněte se proto kontaktu přípravku s ústy a očima.

 

Lidé se známou přecitlivělostí na fipronil nebo na pomocné látky by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Zabraňte kontaktu přípravku s prsty. V případě potřísnění si umyjte ruce vodou s mýdlem.

V případě náhodného zasažení oka jej důkladně vypláchněte vodou.

 

Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud aplikovaný přípravek nezaschne. Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne, ale v podvečer, a nedovolit čerstvě ošetřeným zvířatům spát s jejich majiteli, zejména dětmi.

 

Přípravek aplikujte zvířatům na volném prostranství nebo v dobře větrané místnosti.

Sprej nevdechujte. Během aplikace nekuřte, nepijte ani nejezte.

Při ošetřování zvířat noste rukavice z PVC nebo nitrilu. Při aplikaci se doporučuje obléci si nepromokavou zástěru k ochraně oblečení. Pokud došlo k postříkání oblečení, mělo by být před opětovným nošením vypráno.

Rukavice po použití vyhoďte a umyjte si ruce vodou s mýdlem.

 

Postřik z kůže omyjte ihned vodou a mýdlem. Pokud se objeví podráždění, vyhledejte lékaře. Lidé se známou přecitlivělostí nebo astmatem mohou být k tomuto přípravku obzvlášť citliví. Přípravek nepoužívejte, pokud jste již jednou reakci na něj zaregistrovali.

 

Ošetření většího počtu zvířat: Dobré větrání je důležité především tam, kde se ošetřuje větší množství zvířat. Větší množství zvířat ošetřujte venku nebo zabraňte hromadění výparů alkoholu přemístěním ošetřených zvířat z prostor, kde dochází k aplikaci, a zajistěte, aby byla místnost, kde dochází k ošetření,  mezi jednotlivými aplikacemi dobře větrána. Zajistěte také dobré větrání místnosti, kde zvířata schnou a vyhněte se umístění několika čerstvě ošetřených zvířat do jednoho prostoru.

 

Další opatření

 

Fipronil může nepříznivě působit na vodní živočichy. Psům by nemělo být dovoleno plavat ve vodních tocích po dobu 2 dnů po ošetření.

 

Použití v průběhu březosti a laktace

Laboratorní studie neprokázaly teratogenní nebo embryotoxický účinek fipronilu u potkana a králíka. Fipronil je velmi dobře snášen u štěňat  po ošetření laktující feny. Údaje ke specifickým studiím v průběhu březosti u fen a samic koček nejsou k dispozici. Bezpečnost veterinárního léčivého přípravku nebyla stanovena, proto jeho použití by mělo být provedeno pouze po zvážení poměru přínosů a rizik veterinárním lékařem.

 

Předávkování

 

Riziko vzniku nežádoucích účinků se může zvýšit v případech předávkování.

V případě předávkování zahajte adekvátní symptomatickou léčbu.

 

13.     DATUM EXSPIRACE

 

EXP {měsíc/rok}. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedeného na lahvi.

Doba pužitelnosti po 1. otevření: 1 rok

Po prvním otevření spotřebujte do:…

 

14.     ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Vysoce hořlavé.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

 

15.     ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÉHO PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní organismy. Nekontaminujte rybníky, vodní toky nebo stoky přípravkem nebo prázdnými obaly.

 

16.     SLOVA “POUZE PRO ZVÍŘATA” A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

 

Pouze pro zvířata.

Bez předpisu.

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek

 

 

17.     SLOVA “UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ”

 

Uchovávat mimo dosah dětí.

 

18.     JMÉNO A ADRESA DRŽITELE REGISTRAČNÍHO ROZHODNUTÍ

 

Držitel registračního rozhodnutí a výrobce zodpovědný za uvolnění šarže:

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – L.I.D.

06516 Carros

FRANCIE

+ 33 (0)4 92 08 73 04

+ 33 (0)4 92 08 73 48

 

19.     REGISTRAČNÍ ČÍSLO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

99/069/09-C

 

20.     ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

 

<Šarže> {číslo}

 

21.     DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU

Srpen 2014

 

22.     OSTATNÍ INFORMACE

 

Velikosti balení

100 ml, 250 ml, 500 ml.

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Po prvním otevření přípravku se musí zjistit datum použití dle etikety. Toto datum pak musí být napsáno na místě tomu určeném.

 

Označení na obalu = PI

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM A VNITŘNÍM OBALU

 

250 ml SPRAY

 

 

1.       NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

EFFIPRO 2,5 mg/ml kožní sprej, roztok pro kočky a psy

Fipronilum

 

 

2.       OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

Léčivá látka:

Fipronilum                  2,5 mg/ml

 

3.       LÉKOVÁ FORMA

 

Kožní sprej, roztok

 

4.       VELIKOST BALENÍ

 

250 ml

 

5.       CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Psi a kočky.

 

6.       INDIKACE

 

Léčba infestací blechami (Ctenocephalides spp.) u psů a koček.

Léčba infestací klíšťaty (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) u psů a koček.

Léčba infestací všenkami u psů (Trichodectes canis) a koček (Felicola subrostratus).

Přípravek může být použit jako součást léčebné strategie  alergie na bleší kousnutí (FAD).

 

Insekticidní účinnost proti novým infestacím dospělci blech přetrvává až 6 týdnů u koček a až 3 měsíce u psů, v závislosti na promořenosti prostředí.

Přípravek má perzistentní akaricidní účinek proti klíšťatům po dobu až 4 týdnů, v závislosti na promořenosti prostředí.

 

7.       KONTRAINDIKACE

 

Nepoužívejte u nemocných zvířat (tj. celkové onemocnění, horečka…) nebo zvířatům v rekonvalescenci.

Nepoužívejte u králíků z důvodu nebezpečí nežádoucích reakcí až úhynu.

Nepoužívejte v případě přecitlivělosti k léčivé látce nebo kterékoliv pomocné látce.

 

8.       NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Pokud dojde k olíznutí, může se objevit krátkodobá hypersalivace způsobená povahou vehikula.

Mezi velmi vzácně očekávanými nežádoucími účinky byly po použití přípravku udávány přechodné kožní reakce v místě aplikace (vyblednutí a vypadávání srsti, svědění, zarudnutí kůže) a celkové svědění nebo vypadávání srsti. Výjimečně byly pozorovány hypersalivace, reversibilní neurologické symptomy (hyperesthesie, deprese, nervozita), zvracení nebo dýchací příznaky.

 

 

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

9.       DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

 

Cesta podání a dávkování:

Spray s mechanickým pumpičkovým mechanismem pouze k zevnímu podání.

Pumpička dodává 1,5 ml (láhev 250 ml) na jedno zmáčknutí.

 

Dávkování:

Aby se zvlhčila srst až na kůži, aplikujte 3 až 6 ml na kg ž.hm. (7,5 až 15 mg účinné látky na kg ž.hm.) v závislosti na délce srsti.

Dávky může být dosaženo 2 až 4 stisky pumpičky u 250 ml balení.

 

V závislosti na délce srsti balení 250 ml umožňuje 2 až 4 ošetření 20 kg psa.

 

Způsob podání:

Nastavte trysku na “spray”.

Stříkejte na tělo zvířete ze vzdálenosti cca 10-20 cm. Stříkejte proti směru růstu srsti a zajistěte, aby byla veškerá srst zvlhčená. Načechrejte srst zejména u dlouhosrstých zvířat, aby mohl přípravek proniknout až na kůži. K ošetření hlavy a k ošetření mladých a neklidných zvířat nastříkejte přípravek na rukavici a jemně vetřete do srsti. Nechejte přirozeně zaschnout. Nevysušujte vytíráním ručníkem.

 

1    Nastavte trysku

2    Stříkejte proti směru růstu srsti, psa přidržujte

3    Široký střik na zadní část těla a boky, zvíře stojí

4    Široký střik na hruď a břicho, zvíře sedí anebo leží

5    Úzký střik na tlapy a záhyby kůže, zvíře stojí

6    Pro oblast tlamy nastříkejte přípravek na rukavici

 

Vlastnosti:

Přípravek obsahuje složku, která na srsti vytváří film a srst se může lesknout.

 

10.     POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

 

Program ošetření by měl být založen na místní epidemiologické situaci z důvodu nejvhodnějšího tlumení infestací blechami a/nebo klíšťaty.

 

Vzhledem k absenci studií týkajících se bezpečnosti přípravku je minimální interval mezi aplikacemi 4 týdny.

 

Štěňata a koťata od 2 dnů věku mohou být bezpečně ošetřena.

 

 

11.     OCHRANNÁ LHŮTA

 

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

12.     ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÁ

 

 

Speciální upozornění pro každý cílový druh

 

Pokud je přípravek používán jako součást léčebné strategie  alergie na bleší kousnutí, doporučuje se aplikovat měsíčně na alergického pacienta a ostatní kočky a psy v domácnosti

 

Pro dosažení optimálního účinku se nedoporučuje koupat nebo šamponovat zvířata v průběhu dvou dnů před nebo po ošetření. Koupání nebo šamponování čtyřikrát v průběhu dvou měsíců nevykázalo žádný podstatný účinek na reziduální účinnost přípravku. Při častějším šamponování se doporučuje měsíční ošetření.

 

Ošetření pelechů, koberců a vybavení bytu vhodným insekticidem redukuje promořenost prostředí a pomůže dosáhnout maximální ochrany poskytované přípravkem proti opětovnému napadení.

 

Pro optimální tlumení bleších infestací v domácnostech s více domácími zvířaty by měli být všichni psi a kočky ošetřeni vhodným insekticidem.

 

Jednotlivá klíšťata se mohou přichytit. Z tohoto důvodu není možné vyloučit přenos transmisivních infekčních onemocnění, pokud jsou podmínky nepříznivé.

 

Přípravek není vhodný k přímému ošetření prostředí.

 

 

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

 

Nepřekračujte doporučené dávkování.

Zamezte kontaktu přípravku s očima zvířete.

Neaplikujte přímo na poraněnou kůži.

Nechte zvířata oschnout v dobře větrané místnosti (viz. také bod 4.5).

Nenechávejte zvířata v uzavřených prostorech nebo transportních boxech dokud srst není zcela suchá.

 

Je důležité zabezpečit, aby se zvířata po ošetření navzájem neolizovala.

 

Udržujte ošetřená zvířata po dobu alespoň 30 minut po nastříkání a dokud není srst zcela suchá mimo dosah ohně, zdrojů tepla a povrchů, které by mohly být ovlivněny sprejem na bázi alkoholu.

 

 

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

 

Tento přípravek může způsobit podráždění sliznice a očí. Vyhněte se proto kontaktu přípravku s ústy a očima.

Lidé se známou přecitlivělostí na fipronil nebo na pomocné látky by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Zabraňte kontaktu přípravku s prsty. V případě potřísnění si umyjte ruce vodou s mýdlem.

V případě náhodného zasažení oka jej důkladně vypláchněte vodou.

 

Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud aplikovaný přípravek nezaschne. Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne, ale v podvečer, a nedovolit čerstvě ošetřeným zvířatům spát s jejich majiteli, zejména dětmi.

 

Přípravek aplikujte zvířatům na volném prostranství nebo v dobře větrané místnosti.

Sprej nevdechujte. Během aplikace nekuřte, nepijte ani nejezte.

Při ošetřování zvířat noste rukavice z PVC nebo nitrilu. Při aplikaci se doporučuje obléci si nepromokavou zástěru k ochraně oblečení. Pokud došlo k postříkání oblečení, mělo by být před opětovným nošením vypráno.

Rukavice po použití vyhoďte a umyjte si ruce vodou s mýdlem.

 

Postřik z kůže omyjte ihned vodou a mýdlem. Pokud se objeví podráždění, vyhledejte lékaře. Lidé se známou přecitlivělostí nebo astmatem mohou být k tomuto přípravku obzvlášť citliví. Přípravek nepoužívejte, pokud jste již jednou reakci na něj zaregistrovali.

 

Ošetření většího počtu zvířat: Dobré větrání je důležité především tam, kde se ošetřuje větší množství zvířat. Větší množství zvířat ošetřujte venku nebo zabraňte hromadění výparů alkoholu přemístěním ošetřených zvířat z prostor, kde dochází k aplikaci, a zajistěte, aby byla místnost, kde dochází k ošetření, mezi jednotlivými aplikacemi dobře větrána. Zajistěte také dobré větrání místnosti, kde zvířata schnou a vyhněte se umístění několika čerstvě ošetřených zvířat do jednoho prostoru.

 

Další opatření

 

Fipronil může nepříznivě působit na vodní živočichy. Psům by nemělo být dovoleno plavat ve vodních tocích po dobu 2 dnů po ošetření.

 

Použití v průběhu březosti a laktace

Laboratorní studie neprokázaly teratogenní nebo embryotoxický účinek fipronilu u potkana a králíka. Fipronil je velmi dobře snášen u štěňat  po ošetření laktující feny. Údaje ke specifickým studiím v průběhu březosti u fen a samic koček nejsou k dispozici. Bezpečnost veterinárního léčivého přípravku nebyla stanovena, proto jeho použití by mělo být provedeno pouze po zvážení poměru přínosů a rizik veterinárním lékařem.

 

Předávkování

Riziko vzniku nežádoucích účinků se může zvýšit v případech předávkování.

V případě předávkování zahajte adekvátní symptomatickou léčbu.

 

13.     DATUM EXSPIRACE

 

EXP {měsíc/rok}. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedeného na lahvi.

Doba pužitelnosti po 1. otevření: 1 rok

Po prvním otevření spotřebujte do:…

 

14.     ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Vysoce hořlavé.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

 

15.     ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÉHO PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní organismy. Nekontaminujte rybníky, vodní toky nebo stoky přípravkem nebo prázdnými obaly.

 

16.     SLOVA “POUZE PRO ZVÍŘATA” A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

 

Pouze pro zvířata.

Bez předpisu.

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek

 

17.     SLOVA “UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ”

 

Uchovávat mimo dosah dětí.

 

18.     JMÉNO A ADRESA DRŽITELE REGISTRAČNÍHO ROZHODNUTÍ

 

Držitel registračního rozhodnutí a výrobce zodpovědný za uvolnění šarže:

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – L.I.D.

06516 Carros

FRANCIE

+ 33 (0)4 92 08 73 04

+ 33 (0)4 92 08 73 48

 

19.     REGISTRAČNÍ ČÍSLO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

99/069/09-C

 

20.     ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

 

<Šarže> {číslo}

 

21.     DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU

 

Srpen 2014

 

22.     OSTATNÍ INFORMACE

 

Velikosti balení

100 ml, 250 ml, 500 ml.

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Po prvním otevření přípravku se musí zjistit datum použití dle etikety. Toto datum pak musí být napsáno na místě tomu určeném.

 

Označení na obalu = PI

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM A VNITŘNÍM OBALU

 

500 ml SPRAY

 

 

1.       NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

EFFIPRO 2,5 mg/ml kožní sprej, roztok pro kočky a psy

Fipronilum

 

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek

 

2.       OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

Léčivá látka:

Fipronilum                  2,5 mg/ml

 

3.       LÉKOVÁ FORMA

 

Kožní sprej, roztok

 

4.       VELIKOST BALENÍ

 

500 ml

 

5.       CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Psi a kočky.

 

6.       INDIKACE

 

 

Léčba infestací blechami (Ctenocephalides spp.) u psů a koček.

Léčba infestací klíšťaty (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) u psů a koček.

Léčba infestací všenkami u psů (Trichodectes canis) a koček (Felicola subrostratus).

Přípravek může být použit jako součást léčebné strategie  alergie na bleší kousnutí (FAD).

 

Insekticidní účinnost proti novým infestacím dospělci blech přetrvává až 6 týdnů u koček a až 3 měsíce u psů, v závislosti na promořenosti prostředí.

Přípravek má perzistentní akaricidní účinek proti klíšťatům po dobu až 4 týdnů, v závislosti na promořenosti prostředí.

 

7.       KONTRAINDIKACE

 

Nepoužívejte u nemocných zvířat (tj. celkové onemocnění, horečka…) nebo zvířatům v rekonvalescenci.

Nepoužívejte u králíků z důvodu nebezpečí nežádoucích reakcí až úhynu.

Nepoužívejte v případě přecitlivělosti k léčivé látce nebo kterékoliv pomocné látce.

 

 

 

 

8.       NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Pokud dojde k olíznutí, může se objevit krátkodobá hypersalivace způsobená povahou vehikula.  Mezi velmi vzácně očekávanými nežádoucími účinky byly po použití přípravku udávány přechodné kožní reakce v místě aplikace (vyblednutí a vypadávání srsti, svědění, zarudnutí kůže) a celkové svědění nebo vypadávání srsti. Výjimečně byly pozorovány hypersalivace, reversibilní neurologické symptomy (hyperesthesie, deprese, nervozita), zvracení nebo dýchací příznaky.

 

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

9.       DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

 

Cesta podání a dávkování:

Spray s mechanickou pumpičkou pouze k zevnímu podání.

Pumpička dávkuje 3 ml (láhev 500 ml) na jedno zmáčknutí.

 

Dávkování:

Aby se zvlhčila srst až na kůži, aplikujte 3 až 6 ml na kg ž.hm. (7,5 až 15 mg léčivé látky na kg ž.hm.) v závislosti na délce srsti.

Dávky může být dosaženo 1 až 2 stisky pumpičky u 500 ml balení.

 

V závislosti na délce srsti balení 500 ml umožňuje 2 až 4 ošetření 40 kg psa.

 

Způsob podání:

Nastavte trysku na “spray”.

Stříkejte na tělo zvířete ze vzdálenosti cca 10-20 cm. Stříkejte proti směru růstu srsti a zajistěte, aby byla veškerá srst zvlhčená. Načechrejte srst zejména u dlouhosrstých zvířat, aby mohl přípravek proniknout až na kůži. K ošetření hlavy a k ošetření mladých a neklidných zvířat nastříkejte přípravek na rukavici a jemně vetřete do srsti. Nechejte přirozeně zaschnout. Nevysušujte vytíráním ručníkem.

 

1    Nastavte trysku

2    Stříkejte proti směru růstu srsti, psa přidržujte

3    Široký střik na zadní část těla a boky, zvíře stojí

4    Široký střik na hruď a břicho, zvíře sedí anebo leží

5    Úzký střik na tlapy a záhyby kůže, zvíře stojí

6    Pro oblast tlamy nastříkejte přípravek na rukavici

 

Vlastnosti:

Přípravek obsahuje složku, která na srsti vytváří film a srst se může lesknout.

 

 

10.     POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

 

Program ošetření by měl být založen na místní epidemiologické situaci z důvodu nejvhodnějšího tlumení infestací blechami a/nebo klíšťaty.

 

Vzhledem k absenci studií týkajících se bezpečnosti přípravku je minimální interval mezi aplikacemi 4 týdny.

 

Štěňata a koťata od 2 dnů věku mohou být bezpečně ošetřena.

 

11.     OCHRANNÁ LHŮTA

 

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

12.     ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÁ

 

Speciální upozornění pro každý cílový druh

 

Pokud je přípravek používán jako součást léčebné strategie  alergie na bleší kousnutí, doporučuje se aplikovat měsíčně na alergického pacienta a ostatní kočky a psy v domácnosti

 

Pro dosažení optimálního účinku se nedoporučuje koupat nebo šamponovat zvířata v průběhu dvou dnů před nebo po ošetření. Koupání nebo šamponování čtyřikrát v průběhu dvou měsíců nevykázalo žádný podstatný účinek na reziduální účinnost přípravku. Při častějším šamponování se doporučuje měsíční ošetření.

 

Ošetření pelechů, koberců a vybavení bytu vhodným insekticidem redukuje promořenost prostředí a pomůže dosáhnout maximální ochrany poskytované přípravkem proti opětovnému napadení.

 

Pro optimální tlumení bleších infestací v domácnostech s více domácími zvířaty by měli být všichni psi a kočky ošetřeni vhodným insekticidem.

 

Jednotlivá klíšťata se mohou přichytit. Z tohoto důvodu není možné vyloučit přenos transmisivních infekčních onemocnění, pokud jsou podmínky nepříznivé.

 

Přípravek není vhodný k přímému ošetření prostředí.

 

 

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

 

Nepřekračujte doporučené dávkování.

Zamezte kontaktu přípravku s očima zvířete.

Neaplikujte přímo na poraněnou kůži.

Nechte zvířata oschnout v dobře větrané místnosti (viz. také bod 4.5).

Nenechávejte zvířata v uzavřených prostorech nebo transportních boxech dokud srst není zcela suchá.

 

Je důležité zabezpečit, aby se zvířata po ošetření navzájem neolizovala.

 

Udržujte ošetřená zvířata po dobu alespoň 30 minut po nastříkání a dokud není srst zcela suchá mimo dosah ohně, zdrojů tepla a povrchů, které by mohly být ovlivněny sprejem na bázi alkoholu.

 

 

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

 

Tento přípravek může způsobit podráždění sliznice a očí. Vyhněte se proto kontaktu přípravku s ústy a očima.

Lidé se známou přecitlivělostí na fipronil nebo na pomocné látky by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Zabraňte kontaktu přípravku s prsty. V případě potřísnění si umyjte ruce vodou s mýdlem.

V případě náhodného zasažení oka jej důkladně vypláchněte vodou.

 

Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud aplikovaný přípravek nezaschne. Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne, ale v podvečer, a nedovolit čerstvě ošetřeným zvířatům spát s jejich majiteli, zejména dětmi.

 

Přípravek aplikujte zvířatům na volném prostranství nebo v dobře větrané místnosti.

Sprej nevdechujte. Během aplikace nekuřte, nepijte ani nejezte.

Při ošetřování zvířat noste rukavice z PVC nebo nitrilu. Při aplikaci se doporučuje obléci si nepromokavou zástěru k ochraně oblečení. Pokud došlo k postříkání oblečení, mělo by být před opětovným nošením vypráno.

Rukavice po použití vyhoďte a umyjte si ruce vodou s mýdlem.

 

Postřik z kůže omyjte ihned vodou a mýdlem. Pokud se objeví podráždění, vyhledejte lékaře. Lidé se známou přecitlivělostí nebo astmatem mohou být k tomuto přípravku obzvlášť citliví. Přípravek nepoužívejte, pokud jste již jednou reakci na něj zaregistrovali.

 

Ošetření většího počtu zvířat: Dobré větrání je důležité především tam, kde se ošetřuje větší množství zvířat. Větší množství zvířat ošetřujte venku nebo zabraňte hromadění výparů alkoholu přemístěním ošetřených zvířat z prostor, kde dochází k aplikaci , a zajistěte, aby byla místnost, kde dochází k ošetření, mezi jednotlivými aplikacemi dobře větrána. Zajistěte také dobré větrání místnosti, kde zvířata schnou a vyhněte se umístění několika čerstvě ošetřených zvířat do jednoho prostoru.

 

Další opatření

 

Fipronil může nepříznivě působit na vodní živočichy. Psům by nemělo být dovoleno plavat ve vodních tocích po dobu 2 dnů po ošetření.

 

Použití v průběhu březosti a laktace

Laboratorní studie neprokázaly teratogenní nebo embryotoxický účinek fipronilu u potkana a králíka. Fipronil je velmi dobře snášen u štěňat  po ošetření laktující feny. Údaje ke specifickým studiím v průběhu březosti u fen a samic koček nejsou k dispozici. Bezpečnost veterinárního léčivého přípravku nebyla stanovena, proto jeho použití by mělo být provedeno pouze po zvážení poměru přínosů a rizik veterinárním lékařem.

 

Předávkování

Riziko vzniku nežádoucích účinků se může zvýšit v případech předávkování.

V případě předávkování zahajte adekvátní symptomatickou léčbu.

 

13.     DATUM EXSPIRACE

 

EXP {měsíc/rok}. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedeného na lahvi.

Doba pužitelnosti po 1. otevření: 1 rok

Po prvním otevření spotřebujte do:…

 

14.     ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Vysoce hořlavé.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

 

15.     ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÉHO PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní organismy. Nekontaminujte rybníky, vodní toky nebo stoky přípravkem nebo prázdnými obaly.

 

16.     SLOVA “POUZE PRO ZVÍŘATA” A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

 

Pouze pro zvířata.

Bez předpisu.

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek

 

17.     SLOVA “UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ”

 

Uchovávat mimo dosah dětí.

 

18.     JMÉNO A ADRESA DRŽITELE REGISTRAČNÍHO ROZHODNUTÍ

 

Držitel registračního rozhodnutí a výrobce zodpovědný za uvolnění šarže:

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – L.I.D.

06516 Carros

FRANCIE

+ 33 (0)4 92 08 73 04

+ 33 (0)4 92 08 73 48

 

19.     REGISTRAČNÍ ČÍSLO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

99/069/09-C

 

20.     ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

 

<Šarže> {číslo}

 

21.     DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU

 

Srpen 2014

 

22.     OSTATNÍ INFORMACE

 

Velikosti balení

100 ml, 250 ml, 500 ml.

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Po prvním otevření přípravku se musí zjistit datum použití dle etikety. Toto datum pak musí být napsáno na místě tomu určeném.

 

Hledat produkt

Zrušit filtr