Effipro Duo 402/120 mg

Balení:
4 pipety
Léková forma:
Roztok pro nakapání na kůži - spot-on
Aktivní látka:
Pyriproxyfenum, fipronilum
Detail:
Popis:
Léčba napadení blechami samostatně nebo ve spojení s klíšťaty.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

 

Effipro duo 67 mg/20 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro malé psy

Effipro duo 134 mg/40 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro střední psy

Effipro duo 268 mg/80 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro velké psy

Effipro duo 402 mg/120 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro velmi velké psy

 

1.         JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

VIRBAC

1ère avenue – 2065m – L.I.D.

06516 Carros

Francie

 

 

2.         NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Effipro duo 67 mg/20 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro malé psy

Effipro duo 134 mg/40 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro střední psy

Effipro duo 268 mg/80 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro velké psy

Effipro duo 402 mg/120 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro velmi velké psy

 

 

3.         OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

Každá pipeta obsahuje:

Léčivé látky

Ostatní látky

Objem pipety

(jedna dávka)

Fipronilum

Pyriproxyfenum

BHA

BHT

0,67 ml

67 mg

20,1 mg

0,134 mg

0,067 mg

1,34 ml

134 mg

40,2 mg

0,268 mg

0,134 mg

2,68 ml

268 mg

80,4 mg

0,536 mg

0,268 mg

4,02 ml

402 mg

120,6 mg

0,804 mg

0,402 mg

 

Čirý, bezbarvý až nažloutlý roztok.

 

 

4.         INDIKACE

 

Léčba napadení blechami samostatně nebo ve spojení s klíšťaty.

 

Proti blechám:

Léčba a prevence napadení blechami (Ctenocephalides felis). Jedno ošetření zabrání další infestaci po dobu 7 týdnů.

Prevence množení blech prostřednictvím přerušení vývoje vajíček v dospělé blechy po dobu 12 týdnů po aplikaci.

Přípravek může být použit jako součást léčebné strategie při zvládání alergické dermatitidy po bleším kousnutí (FAD), která byla předtím diagnostikována veterinárním lékařem.

Proti klíšťatům:

Léčba napadení klíšťaty (Ixodes ricinus).

Jedno ošetření poskytuje trvalý akaricidní účinek po dobu 2 týdnů v případě napadení druhem Ixodes ricinus a po dobu 4 týdnů v případě druhů Dermacentor reticulatusaRhipicephalus sanguineus.

Pokud jsou v době aplikace přítomna klíšťata určitých druhů (Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus), je možné, že nebudou všechna v průběhu 48 hodin usmrcena.

 

5.         KONTRAINDIKACE

 

Nepoužívat u králíků z důvodu možného výskytu nežádoucích účinků nebo až úhynu.

Nepoužívat v případě známé přecitlivělosti na léčivé látky nebo na některou z pomocných látek.

6.         NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

V místě aplikace se mohou objevit přechodné kosmetické změny, jako například mokrý vzhled srsti nebo mírná tvorba lupů.

Nashromážděné údaje o těchto léčivých látkách ve formě spot-on přípravků ukazují, že se po použití mohou v místě aplikace objevit přechodné kožní reakce (tvorba šupin na kůži, lokální alopecie, pruritus, erytém, změny barvy srsti) a celkový pruritus nebo alopecie. Výjimečně byly pozorovány hypersalivace, reversibilní neurologické symptomy (hyperesthesie, deprese, nervové příznaky), dýchací příznaky nebo zvracení.   Pokud zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

7.         CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Psi

 

 

8.         DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

 

Dávkování:

 

Hmotnost psa

Objem pipety (jedna dávka)

Fipronil (mg)

Pyriproxyfen (mg)

2 – 10 kg

0,67 ml

67

20

10 – 20 kg

1,34 ml

134

 40

20 – 40 kg

2,68 ml

268

80

40 – 60 kg

4,02 ml

402

120

Pro psy o hmotnosti vyšší než 60 kg použijte příslušnou kombinaci pipet.

 

Způsob podání:

Vyjměte pipetu z blistru. Držte pipetu svisle. Poklepejte na zúženou část pipety, abyste se ujistili, že obsah je uvnitř hlavní části pipety. Odlomte hrot pipety ve vyznačené linii.

Rozhrňte srst zvířete na bázi krku před lopatkami tak, aby byla viditelná kůže. Přiložte hrot pipety přímo na kůži a několikrát pozvolna stiskněte tak, aby se obsah vyprázdnil. V případě nutnosti může být obsah pipety aplikován na jedno až dvě další místa podél páteře psa, aby nedošlo ke  stečení přípravku nebo povrchové aplikaci na srst, zejména u velkých psů.

 

 

 

Systém „drop stop“ (obsah vyteče pouze po zmáčknutí těla pipety).

 

 

 

9.         POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

 

Jedna pipeta poskytuje jednorazové ošetření. Aplikaci je možné opakovat každý měsíc.

Pro optimální zvládnutí napadení blechami a klíšťaty a množení blech by měl být režim ošetření založen na místní epidemiologické situaci.

 

10.      OCHRANNÁ LHŮTA

 

. Není určeno pro potravinová zvířata.

 

 

 

11.      ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Uchovávat mimo dosah dětí.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a etiketě po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v suchu.

Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl chráněn před světlem.

 

12.      ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

 

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

 

Šamponování nebo namáčení zvířete do vody bezprostředně po ošetření může zkrátit účinnost přípravku. Je-li pes po ošetření šamponován jednou měsíčně, zůstává přípravek účinný proti blechám po dobu 5 týdnů. Pokud je nutno psa šamponovat, je lepší učinit tak před ošetřením tímto přípravkem.

Ponoření zvířete do vody dvakrát po ošetření neovlivnilo adulticidní účinnost přípravku proti blechám ani účinnost v prevenci vývoje vajíček v dospělé blechy.

 

Vliv ponoření psa do vody nebo jeho šamponování na účinnost přípravku proti klíšťatům nebyl hodnocen.

 

Na počátku léčebných opatření, v případě infestace by měly být přepravky zvířat a místa, kde zvířata spí a odpočívají, jako jsou koberce a bytové zařízení, pravidelně ošetřovány vhodným insekticidem a vysávány.

 

Aby se snížilo množství blech v prostředí, je třeba ošetřit vhodným přípravkem proti blechám veškerá zvířata žijící ve stejné domácnosti.

 

Přípravek nebrání přichycení klíšťat ke zvířeti. V případě nepříznivých podmínek nelze zcela vyloučit přenos infekčních chorob klíšťaty. Byla prokázána okamžitá účinnost proti klíšťatům Ixodes ricinus, což ukazuje, že klíšťata tohoto druhu budou pravděpodobně usmrcena do 48 hodin po aplikaci přípravku. Pokud jsou v době aplikace přípravku přítomna klíšťata Dermacentor reticulatus nebo Rhipicephalus sanguineus, nemusejí být usmrcena během prvních 48 hodin.

Uhynulá klíšťata většinou sama odpadávají ze zvířete. Jakákoliv zbylá klíšťata by měla být opatrně odstraněna tak, aby jejich ústní ústrojí nezůstala v kůži zvířete.

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

 

Jen pro zevní použití.

Před ošetřením by měla být zvířata přesně zvážena.

Vzhledem k absenci údajů o bezpečnosti nepoužívejte  u štěňat mladších 10 týdnů a/nebo o hmotnosti nižší  než 2 kg.

Zabraňte kontaktu obsahu pipety s očima nebo tlamou ošetřených psů.

Především zabraňte perorálnímu příjmu přípravku olizováním místa aplikace ošetřeným zvířetem nebo zvířetem, které je s ním v kontaktu.

Neaplikujte přípravek na rány nebo poraněnou kůži.

Vzhledem k absenci dalších studií týkajících se bezpečnosti přípravku neopakujte ošetření v intervalech kratších než 4 týdny.

 

Nebylo zkoumáno použití u nemocných nebo oslabených psů.

 

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

 

Přípravek může působit neurotoxicky.

Přípravek může být škodlivý v případě spolknutí.

Zabraňte kontaktu s kůží a ústy.

Zabraňte pozření, včetně kontaktu rukou s ústy.

Nekuřte, nepijte ani nejezte během aplikace přípravku.

Po použití si umyjte ruce.

Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud místo aplikace nezaschne. Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne, ale v podvečer,
a nedovolit čerstvě ošetřeným zvířatům spát s jejich majiteli, zejména s dětmi.

Uchovávejte pipety v původním obalu až do jejich použití a poté je ihned zlikvidujte.

V případě náhodného kontaktu s kůží opláchněte postižené místo vodou.

V případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

 

Pouze pro zvířata.

 

Další opatření

Fipronil a pyriproxyfen mohou nepříznivě působit na vodní organismy. Psům by nemělo být dovoleno plavat ve vodních tocích po dobu 48 hodin po ošetření.

Přípravek může mít nepříznivý vliv na natřené, lakované nebo jiné plochy v domácnosti nebo vybavení bytu. Před kontaktem s takovýmito materiály nechte místo aplikace uschnout.

 

Březost a laktace:

Laboratorní studie s fipronilem a pyriproxyfenem neprokázaly teratogenní nebo embryotoxický účinek. U březích a laktujících fen nebyly studie s tímto přípravkem provedeny. Ošetření v březosti a laktaci by mělo být provedeno pouze po zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

 

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Nejsou známy.

 

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Ve studiích bezpečnosti vykonaných na 10 – týdenních štěňatech, která byla léčena dávkou 5-ti násobně převyšující doporučenou dávku 3x v intervalech 4 týdnů a maximální doporučenou dávkou 6x v intervalech 4 týdnů, nebyly pozorovány žádné závažné nežádoucí účinky.

Nebezpečí vzniku nežádoucích účinků (viz. bod 6) se může zvýšit v případě předávkování, tudíž by zvířata měla být vždy ošetřena správnou velikostí pipety v závislosti na jejich živé hmotnosti.

 

Inkompatibility:

Nejsou známy.

 

 

13.      ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní organismy. Nekontaminujte rybníky, vodní toky nebo stoky přípravkem nebo prázdnými obaly.

 

 

14.      DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

 

Srpen 2016

 

15.      DALŠÍ INFORMACE

 

Pyriproxyfen je regulátor růstu hmyzu (IGR) ze skupiny látek známých jako analogy juvenilních hormonů. Kontakt s molekulou brání vzniku dospělců tím, že blokuje vývoj vajíček (ovicidní účinek), larev a kukel (larvicidní účinek), které jsou následně odstraněny.

 

Kombinace fipronilu a pyriproxyfenu zajišťuje insekticidní a akaricidní účinek proti blechám (Ctenocephalides felis) a klíšťatům (Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus) a navíc zabraňuje vývoji dospělých blech z vajíček.

 

 

Velikost balení po 1 a 4 pipetách: Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

Velikost balení po 24 nebo 60 pipetách: Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

 

Krabičky po 1, 4, 24 nebo 60 pipetách (velké krabičky s obaly určenými pro umístění menšího počtu pipet).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Hledat produkt

Zrušit filtr