Engemycin 3.84 % Spray

Balení:
200 ml
Léková forma:
kožní sprej, suspenze
Aktivní látka:
Oxytetracyclini hydrochloridum
Detail:
Popis:
Léčba infekcí vyvolaných nebo souvisejících s organismy citlivými na oxytetracyklin u skotu, ovcí a prasat.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase, Skot, Ovce

  B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

 

U přípravku není příbalová informace. Všechny informace jsou uvedeny přímo na vnitřním obalu, proto struktura převzatá z QRD odpovídá struktuře stanovené pro příbalovou informaci
PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

(Tlaková hliníková sprejová nádobka obsahující 200 ml přípravku)

              Engemycin Spray, 25 mg/ml kožní sprej, suspenze pro skot, ovce a prasata

 

1.       JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

 

Držitel rozhodnutí o registraci:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko

 

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Intervet Productions S.r.l.

Via Nettunense, Km 20,300

04011 Aprilia (LT)

Itálie

 

2.       NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Engemycin Spray, 25 mg/ml kožní sprej, suspenze pro skot, ovce a prasata

Oxytetracyclini hydrochloridum

 

3.       OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

Každý ml obsahuje:

 

          Léčivá látka:

Oxytetracyclini hydrochloridum                                25,00 mg

(odpovídá oxytetracyclinum                                      23,15 mg)

 

Pomocné látky:

Patentní modř V (E131) jako barvivo                       1,25 mg

 

4.       LÉKOVÁ FORMA

 

Kožní sprej, suspenze.

Zelená až zelenomodrá suspenze.

 

5.       INDIKACE

 

Léčba následujících infekcí vyvolaných nebo souvisejících s organismy citlivými na oxytetracyklin u skotu, ovcí a prasat:

 

q  Léčba infekcí končetin způsobených především: Dichelobacter nodosus, Fusobacterium necrophorum a ostatními zástupci rodu Fusobacterium spp. a Bacteroides spp.

q  Podpůrná léčba povrchových infekcí ran po operačních zákrocích či v případech tělesných poranění, např. okusování ocasů u prasat, škrábance a oděrky.

 

6.       KONTRAINDIKACE

 

Nepoužívejte na léčbu struků z důvodu zamezení proniknutí přípravku do mléka.

Nepoužívejte u zvířat, o nichž je známo, že jsou přecitlivělá na oxyteracyklin nebo na některou pomocní látku.

 

 

7.       NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Nejsou známy.

 

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, Vašemu veterinárnímu lékaři.

 

8.       CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Skot, ovce a prasata.

 

9.       DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

 

Pouze pro lokální podání.

 

Před použitím řádně protřepejte. Sprejovou nádobku lze používat v poloze s aplikátorem nahoru nebo i dnem vzhůru. Před aplikací řádně očistěte povrch, který má být ošetřen, sprej aplikujte po dobu 1-2 sekund ze vzdálenosti 15-20 cm až bude mít ošetřovaná oblast homogenní barvu. Ošetření opakujte každých 12 hodin po dobu 1 až 3 dní v závislosti na hojení.

 

10.     POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

 

K dosažení nejlepších výsledků v případě lézí na končetinách se doporučuje dodržovat následující pokyny:

q  očistěte zcela oblasti prstů končetin úplným odstraněním cizích těles, výpotků a nekrotické tkáně

q  držte zvíře na suchém povrchu po dobu 12 hodin po každém podání..

11.     OCHRANNÁ LHŮTA

 

Skot, ovce:

Maso: Bez ochranných lhůt.

Mléko: Bez ochranných lhůt.

Prasata:

Maso: Bez ochranných lhůt.

Obarvené části prasečí kůže musí být odstraněny dříve, než bude zbytek zvířete použit k lidské

spotřebě.

 

12.     ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Uchovávat mimo dosah dětí.

Nádobka je pod tlakem: chraňte před přímým slunečním zářením a nevystavujte teplotám

nad 50 °C.

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – zákaz kouření.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

 

13.     ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

 

Pouze k lokálnímu  použití.

Zvířata musí být ošetřována v dobře větraném prostoru.

Nestříkat do očí nebo v jejich blízkosti.

          Použití přípravku by mělo být založeno na základě výsledků testů citlivosti bakterií izolovaných

ze zvířat. Pokud to není možné, terapie má byt zahájena na základěznalostí  lokálních

(regionálních, farmových) epidemiologických informací o citlivosti cílových bakterií.

Nejsou známy žádné negativní účinky v důsledku použití přípravku v průběhu březosti a laktace.

 

Zabraňte kontaktu přípravku s kůží vzhledem k možnosti její senzibilizace a kontaktní dermatitidě.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem používejte nepropustné rukavice.

Zabraňte kontaktu přípravku s očima, náhodná expozice očí může vyvolat jejich podráždění.

Chraňte oči a obličej.

Sprej neaplikujte do otevřeného ohně nebo na rozpálený materiál.

Prázdnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně.

Zamezte vdechování par přípravku.

Sprej používejte pouze na volném prostranství nebo v dobře větraných prostorách.

Po použití si umyjte ruce.

Při aplikaci přípravku nejezte a nekuřte.

V případě náhodného pozření nebo v případě zasažení očí přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte etiketu praktickému lékaři.

 

14.     ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

15.     DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

 

Listopad  2014

 

16.     DALŠÍ INFORMACE

 

          Pouze jednavelikost balení: nádobka o objemu 200 ml.

 

17.     OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

 

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

 

  1. 18.        REGISTRAČNÍ ČÍSLO

 

            96/059/10-C

 

19.     ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

 

Šarže: {číslo}

 

20.     DATUM EXPIRACE

 

EXP: {měsíc/rok}

Hledat produkt

Zrušit filtr