EQUIPALAZONE 200 mg/ml inj. ad us. vet.

Balení:
50 ml
Léková forma:
Injekční roztok
Aktivní látka:
Phenylbutazonum 200 mg/ml
Detail:
Phenylbutazonum 200 mg/ml
Popis:
Analgetikum, antipyretikum a antiflogistikum. Léčba muskuloskeletálních onemocnění koní a poníků (laminitidy, bursitidy, karpitidy), omezení postchirurgického edemu měkkých tkání.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Kůň

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

 

 

Equipalazone 200 mg/ml

 

1.         JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

 

Držitel rozhodnutí o registraci

Dechra Limited, Dechra House, Jamage Industrial Estate, Talke Pits, Stoke-on-Trent, Staffordshire, ST7 1XW, Velká Británie

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže

Dales Pharmaceuticals,  Snaygill Industrial Estate,  Keighley Road, Skipton, North Yorkshire,

BD23 2RW, Velká Británie

 

2.         NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Equipalazone 200 mg/ml injekční roztok

Phenylbutazonum  

 

3.         OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml obsahuje:

Léčivá látka:

Phenylbutazonum   200 mg

Pomocné látky:

Benzylalkohol     0,015 ml

 

4.         INDIKACE

 

Léčba muskuloskeletálních onemocnění koní a poníků tam, kde protizánětlivý a analgetický účinek fenylbutazonu může přispět úlevě od zánětu a bolesti (např.osteoartritida, akutní a chronická laminitida, bursitida, karpitida).

 

5.         KONTRAINDIKACE

 

Terapeutický index fenylbutazonu je nízký. Nepřekračujte uvedené dávkování ani délku terapie. Neaplikujte spolu s jinými nesteroidními protizánětlivými prostředky ani do 24 hodin.

Onemocnění srdce, ledvin a jater, dyskrazie krve, hypersenzitivita, gastrointestinální ulcerace a krvácení.

 

6.         NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Nesteroidní antiflogistika inhibují fagocytózu, proto v případě bakteriálního zánětu je třeba léčbu doplnit o odpovídající antibiotika.

Nebezpečí lokálního podráždění v případě náhodné aplikace do podkoží při intravenózním podání.

Zřídka je referován kolaps po aplikaci. Aplikaci je třeba provádět pokud možno pomalu a při prvních příznacích intolerance je třeba aplikaci přerušit.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři

 

7.         CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Koně, poníci.

 

8.         DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

 

Kůň 450 kg.ž.hm.(1000 lb).Maximálně 10 ml (4,4 mg fenylbutazonu/kg ž.hm.)

Poník 225 kg ž.hm.(500 lb).Maximálně 5 ml (4,4 mg fenylbutazonu/kg ž.hm.)

 

9.         POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

 

 

Pomalé i.v. podání v jediné dávce. Může být pokračováno, je-li to nutné, p.o. aplikací           po 24 hod.od injekčního podání.

U akutních případů a u hospitalizovaných zvířat může být přípravek podáván po dobu    max.5 dnů jedenkrát denně.

Dodržujte aseptické podmínky.

 

10.       OCHRANNÁ LHŮTA

 

Nepoužívat u koní a poníků, jejichž maso a mléko je určeno k lidskému konzumu.

 

 

11.       ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C).

Chraňte před světlem

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu

Doba použitelnosti po prvním otevření balení 28 dní

 

12.       ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

 

S přípravkem je třeba zacházet opatrně, aby se předešlo náhodnému požití, styku s pokožkou nebo náhodné injekční aplikaci. V případě kontaktu s pokožkou nebo vniknutí do oka je třeba zasažené místo řádně opláchnout vodou. V případě sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem nebo pokud dojde k náhodnému požití, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Doporučení lékaři:Výplach žaludku (vomitus u dětí) je třeba provést okamžitě. Vhodná je aplikace živočišného uhlí. Dále se doporučuje symptomatická léčba.

 

13.       ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU,  POKUD  JE JICH TŘEBA

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

14.       DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Březen 2010

 

15.       DALŠÍ INFORMACE

 

Ukončete léčbu, pokud nenastane zlepšení během 4 až 5 dnů. Efekt léčby přetrvává po dobu minimálně tří následujících dnů. To je třeba vzít v úvahu při posuzování zdravotního stavu

Použití u zvířat ve věku do 6 týdnů a u starých jedinců může vyvolat další rizika. Jestliže se použití nemůžeme vyhnout,  dávkování by mělo být sníženo a měl by být sledován zdravotní stav.

Nepoužívejte u dehydratovaných, hypovolemických a hypotenzních zvířat z důvodu možnosti zvýšené toxicity.

Nedoporučuje se používat žádná léčiva s obsahem nesteroidních antiflogistik, jež inhibují syntézu prostaglandinů u zvířat v celkové narkóze až do jejího úplného odeznění.

Reakce na dlouhodobou terapii je třeba monitorovat v pravidelných intervalech veterinárním lékařem.

Bezpečnost použití fenylbutazonu v březosti nebyla stanovena. Nebyl zjištěn žádný efekt na nepravidelnost cyklu u klisen.

Byl prokázán prostup fenylbutazonu placentou.

Použití fenylbutazonu by se mělo zabránit, pokud je to možné, zvláště v prvním trimestru.

 

Některá nesteroidní antiflogistika se mohou silně vázat na plasmatickou bílkovinu a působit tak konkurenčně vůči jiným substancím se stejnou vlastností. Výsledkem může být změna poměrů v krvi, jež může vést až k toxicitě.

U zvířat, kterým jsou podávána nesteroidní antiflogistika může další podávání kortikosteroidů zvýšit možnost ulcerace GI.

Nepodávejte současně látky s potenciálně neurotoxickým účinkem (aminoglykosidy)

 

Některé organizace (vč. Jockey Clubu) považují fenylbutazon za nepovolenou látku z pohledu dostihového. Proto použití fenylbutazonu u dostihových koní může být použito pouze v souladu s odpovídajícími dostihovými orgány.

 

Pouze pro zvířata

 

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

www.cymedica.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hledat produkt

Zrušit filtr