Eravac

Balení:
10*1d, 10d
Léková forma:
injekční emulze
Aktivní látka:
Calicivirus septicemiae haemorrhagiae cuniculi inactivatum, typ 2 (RHDV2)
Detail:
Popis:
K aktivní imunizaci králíků od věku 30 dní ke snížení mortality způsobené virem hemoragického onemocnění králíků typu 2 (RHDV2).
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Králík

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:
ERAVAC injekční emulze pro králíky.

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:
Laboratorios Hipra, S.A.
Avda. la Selva, 135
17170 Amer (Girona)
ŠPANĚLSKO

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
ERAVAC
Injekční emulze pro králíky

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK
Každá 0,5 ml dávka obsahuje:
Léčivá látka:
Calicivirus septicemiae haemorrhagiae cuniculi inactivatum, typ 2 (RHDV2), kmen V-1037 ……≥70% cELISA40*
(*) ≥70 % vakcinovaných králíků má mít titr protilátek stanovených cELISOU minimálně 40.
Adjuvans:
Tekutý parafin: ………………..104,125 mg
Excipiens:
Thiomersal: ………………..0,05 mg
Bělavá emulze.

4. INDIKACE
K aktivní imunizaci králíků od věku 30 dní ke snížení mortality způsobené virem hemoragického onemocnění králíků typu 2 (RHDV2).
Nástup imunity: 1 týden.
Doba trvání imunity: 9 měsíců prokázáno čelenží

5. KONTRAINDIKACE
Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku, nebo na některou z pomocných látek.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Velmi časté: dva nebo tři dny po vakcinaci může dojít k přechodnému zvýšení teploty mírně nad 40 °C. Toto zvýšení samovolně a bez léčby vymizí do pátého dne po vakcinaci.
Velmi časté: V místě vpichu mohou být pozorovány uzliny nebo otok (< 2 cm), které mohou přetrvávat 24 hodin. Tyto lokální reakce se budou postupně zmenšovat a zmizí bez nutnosti léčby.
Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:
– velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)
– časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)
– neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)
– vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat)
– velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení).
Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků, a to i takové, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo nefunguje, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu lékaři.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT
Králíci

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ
Podkožní podání.
Podejte 1 dávku (0,5 ml) veterinárního léčivého přípravku subkutánní injekcí do boční hrudní stěny králíkům od 30 dnů věku.
Revakcinace: 9 měsíců po vakcinaci.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ
Před použitím nechejte vakcínu vytemperovat na pokojovou teplotu.
Před podáním pečlivě protřepejte.

10. OCHRANNÁ LHŮTA
Bez ochranných lhůt.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ
Uchovávat mimo dosah dětí.
Uchovávejte a přepravujte chlazené (2 °C – 8 °C).
Chraňte před mrazem.
Chraňte před světlem.
Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě po EXP.
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: Použijte ihned.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ
Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:
Vakcína poskytuje ochranu pouze proti RHDV2, zkřížená ochrana proti původnímu viru RHDV nebyla prokázána.
Vakcinovat pouze zdravá zvířat.
Zvláštní opatření pro použití u zvířat:
Vakcinace se doporučuje tam, kde je riziko nákazy RHDV2 epizootologicky relevantní.
Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:
Pro uživatele:
Tento veterinární léčivý přípravek obsahuje minerální olej. Náhodná injekce/náhodné sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem může způsobit silné bolesti a otok, zvláště po injekčním podání do kloubu nebo prstu, a ve vzácných případech může vést k ztrátě postiženého prstu, pokud není poskytnuta rychlá lékařská péče.
Pokud u vás došlo k náhodné injekci veterinárního léčivého přípravku, vyhledejte lékařskou pomoc, i když šlo jen o malé množství, a vezměte příbalovou informaci s sebou.
Pokud bolest přetrvává více než 12 hodin po lékařské prohlídce, obraťte se na lékaře znovu.
Pro lékaře:
Tento veterinární léčivý přípravek obsahuje minerální olej. I když bylo injekčně aplikované malé množství, náhodná injekce tohoto přípravku může vyvolat intenzivní otok, který může např. končit ischemickou nekrózou a dokonce i ztrátou prstu. Odborná a RYCHLÁ chirurgická péče je nutná a může vyžadovat včasné chirurgické otevření a výplach místa, kam byla injekce podána, zvláště tam, kde je zasažena pulpa prstu nebo šlacha.
Březost
Laboratorní studie u králičích samic v poslední třetině březosti nepodaly důkaz o teratogenním, fetotoxickém účinku a maternální toxicitě.
S březími králičími samicemi je třeba zacházet se zvláštní péčí, aby se zabránilo stresu a riziku potratu.
Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:
Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny při souběžném podání jiného veterinárního léčivého přípravku. Rozhodnutí o použití vakcíny v době před podáním libovolného veterinárního přípravku nebo po něm je proto třeba učinit na základě posouzení konkrétního případu.
Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):
Žádná data nejsou k dispozici.
Inkompatibility:
Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA
Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.
O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE
Podrobné informace o tomto veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky (http://www.ema.europa.eu/).

15. DALŠÍ INFORMACE
Lepenková krabička obsahující 10 skleněných injekčních lahviček po 1 dávce (0,5 ml).
Lepenková krabička s 1 skleněnou injekční lahvičkou o 10 dávkách (5 ml).
Lepenková krabička s 1 skleněnou injekční lahvičkou o 40 dávkách (20 ml).
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Österreich
HIPRA DEUTSCHLAND GmbH
Tel: (+49) 211 698236 – 0
België/Belgique/Belgien
HIPRA BENELUX NV
Tel: (+32) 9 324 21 58
Deutschland
HIPRA DEUTSCHLAND GmbH
Tel: (+49) 211 698236 – 0
Ελλάδα
HIPRA EΛΛAΣ A.E.
Tηλ: (+30) 210 4978660
España
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Tel: (34) 972 43 06 60
France
HIPRA FRANCE
Tél. – (+33) 02 51 80 77 91
Ireland
HIPRA UK AND IRELAND, Ltd.
Tel: (+44) 0115 912 4320
Italia
Hipra Italia S.r.l.
Tel: ( +39 ) 030 7241821
Luxembourg
HIPRA BENELUX NV
Tel: (+32) 9 324 21 58
Netherland
HIPRA BENELUX NV
Tel: (+32) 9 324 21 58
Polska
HIPRA POLSKA Sp.z.o.o.
Tel: (+48) 22 642 33 06
Portugal
ARBUSET, Produtos Farmacêuticos e Sanitários De Uso Animal, Lda
Tel: (+351) 219 663 450
United Kingdom
HIPRA UK AND IRELAND, Ltd.
Tel: (+44) 0115 912 4320

Hledat produkt

Zrušit filtr