Eryseng PARVO inj. sicc. ad us. vet.

Balení:
25d., 50d.
Léková forma:
injekční suspenze pro prasata
Aktivní látka:
Erysipelothrix rhusiopathiae inactivatum, Parvovirus suis inaktivatum
Detail:
Erysipelothrix rhusiopathiae inactivatum, Parvovirus suis inaktivatum
Popis:
injekční suspenze pro prasata
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase

ERYSENG PARVO injekční suspenze pro prasata

 

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

ŠPANĚLSKO

 

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ERYSENG PARVO injekční suspenze pro prasata

 

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jedna dávka (2 ml) obsahuje:

Parvovirus suis inactivatum, kmen NADL-2 ………………………………………………….RP > 1,15*

Erysipelothrix rhusiopathiae inactivatum, kmen R32E11……. ……….ELISA > 3,34 IE50 % **

* RP – relativní účinnost (ELISA)

** IE50 % -inhibice ELISA 50%

Hydroxid hlinitý………………………………………………………………………………………5,29 mg (hliník)

Kolextran

Všehojový kořen

Bělavá injekční suspenze.

 

INDIKACE

K aktivní imunizaci samic prasat pro ochranu potomstva proti transplacentární infekci způsobené

prasečím parvovirem. Pro aktivní imunizaci samců a samic prasat, jejímž cílem je omezení klinických příznaků (kožních lézí a horečky) červenky způsobené bakterií Erysipelothrix rhusiopathiae sérotypu 1 a sérotypu 2.

Nástup imunity:

Prasečí parvovirus: od začátku období březosti.

E. rhusiopathiae: tři týdny po ukončení základního vakcinačního schématu.

Trvání imunity:

Prasečí parvovirus: vakcinace zajišťuje ochranu plodu po dobu březosti. Revakcinace má být

provedena před každou březostí, viz bod „Dávkování pro každý druh, cesta(y) a způsob podání“.

E. rhusiopathiae: vakcinace chrání před červenkou do doby doporučené revakcinace (asi šest měsíců

po základním vakcinačním schématu), viz bod „Dávkování pro každý druh, cesta(y) a způsob podání.

 

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivé látky, nebo některou z pomocných látek.

 

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Velmi časté nežádoucí reakce:

– Mírný až středně těžký zánět v místě vpichu, který obvykle odezní do čtyř dnů, ale v některých

případech může přetrvávat až 12 dní po vakcinaci.

Časté nežádoucí reakce:

– Přechodné zvýšení tělesné teploty během prvních 6 hodin po vakcinaci, které spontánně

odezní do 24 hodin.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

– velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)

– časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

– neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)

– vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)

– velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata

 

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Intramuskulární podání.

Aplikujte jednu dávku (2 ml) do krčních svalů podle následujícího schématu:

Základní vakcinace: Prasatům starším 6 měsíců, která nebyla dosud vakcinována tímto přípravkem, podejte dvě injekce v intervalu 3–4 týdny. Druhou injekci je nutné podat 3-4 týdny před připouštěním.

Revakcinace: Podejte jednorázovou injekci 2–3 týdny před každým dalším připouštěním (zhruba jednou za 6

měsíců).

 

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před podáním nechte vakcínu vytemperovat na pokojovou teplotu (15 až 25 °C). Před použitím pečlivě protřepejte.

 

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2 °C – 8 °C).

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě za

označením EXP.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: spotřebujte ihned.

 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat: Vakcinujte pouze zdravá zvířata.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům: V případě nežádoucích účinků v důsledku náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem ihned vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Březost a laktace: Lze použít během březosti a laktace.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň

s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv

jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Po podání dvojnásobné dávky vakcíny nelze očekávat žádné nežádoucí účinky kromě těch, jež jsou

popsány v bodu „Nežádoucí účinky“.

Inkompatibility:

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem

nebo lékárníkem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

 

Podrobné informace o veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webové stránce Evropské

lékové agentury http://www.ema.europa.eu/.

 

DALŠÍ INFORMACE

Velikosti balení:

Kartonová krabička s 1 skleněnou injekční lahvičkou o 10 dávkách (20 ml).

Kartonová krabička s 1 skleněnou injekční lahvičkou o 25 dávkách (50 ml).

Kartonová krabička s 1 skleněnou injekční lahvičkou o 50 dávkách (100 ml).

Kartonová krabička s 1 plastovou lahvičkou o 10 dávkách (20 ml).

Kartonová krabička s 1 plastovou lahvičkou o 25 dávkách (50 ml).

Kartonová krabička s 1 plastovou lahvičkou o 50 dávkách (100 ml).

Kartonová krabička s 1 plastovou lahvičkou o 125 dávkách (250 ml).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

 

Hledat produkt

Zrušit filtr