Eryseng

Balení:
10d, 50d.
Léková forma:
injekční suspenze pro prasata
Aktivní látka:
Erysipelothrix rhusiopathiae inactivatum
Detail:
Erysipelothrix rhusiopathiae inactivatum
Popis:
injekční suspenze pro prasata
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU: ERYSENG injekční suspenze pro prasata

 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna 2ml dávka obsahuje:

 

Léčivé látky:          

Erysipelothrix rhusiopathiae inactivatum,, kmen R32E11 ……….……. ELISA > 3,34 IE50 % *

* IE50 % inhibice ELISA 50%

Adjuvans:

Hydroxid hlinitý ……………………. ………………………………………………….. 5,29 mg (hliníku)

Kolextran

Všehojový kořen

 

LÉKOVÁ FORMA

Injekční suspenze, Bělavá suspenze

 

KLINICKÉ ÚDAJE

 

Cílové druhy zvířat

Prasata

 

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Pro aktivní imunizaci samců a samic prasat, jejímž cílem je omezení klinických příznaků (kožních lézí

a horečky) červenky způsobené bakterií Erysipelothrix rhusiopathiae sérotypu 1 a sérotypu 2.

Nástup imunity: tři týdny po ukončení základního vakcinačního schématu.

Trvání imunity: šest měsíců.

 

Kontraindikace

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na éčivé látky, nebo na některou z pomocných látek.

 

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

 

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat: Vakcinujte pouze zdravá zvířata.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

V případě nežádoucích účinků v důsledku náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným

přípravkem ihned vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu

praktickému lékaři.

 

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Velmi časté nežádoucí reakce:

– Mírný až středně těžký zánět v místě vpichu, který obvykle odezní do čtyř dnů, ale v některých

případech může přetrvávat až 12 dní po vakcinaci.

Časté nežádoucí reakce:

– Přechodné zvýšení tělesné teploty během prvních 6 hodin po vakcinaci, které spontánně

odezní do 24 hodin.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

– velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)

– časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

– neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)

– vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)

– velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

 

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Lze použít během březosti a laktace

 

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň

s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv

jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

 

Podávané množství a způsob podání

Intramuskulární podání. Před podáním nechte vakcínu vytemperovat na pokojovou teplotu (15 až 25 °C). Před použitím pečlivě protřepejte. Aplikujte jednu dávku (2 ml) do krčních svalů podle následujícího schématu:

Základní vakcinace:

Prasatům starším 6 měsíců, která nebyla dosud vakcinována tímto přípravkem, podejte dvě injekce v

intervalu 3–4 týdny. Druhou injekci je nutné podat 3-4 týdny před připouštěním.

Revakcinace:

Podejte jednorázovou injekci 2–3 týdny před každým dalším připouštěním (zhruba jednou za 6

měsíců).

 

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Po podání dvojnásobné dávky vakcíny nebyly zjištěny žádné nežádoucí účinky.

 

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

 

IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Inaktivované bakteriální vakcíny pro prasata, Erysipelothrix.

ATCvet kód: QI09AB03

Pro stimulaci aktivní imunizace proti července u prasat.

 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

 

Seznam pomocných látek

Hydroxid hlinitý, Kolextran, Dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, Všehojový kořen, Chlorid draselný, Dihydrogenfosforečnan draselný, Simetikon, Chlorid sodný, Hydroxid sodný, Voda na injekci

 

Inkompatibility

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

 

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: spotřebujte ihned.

 

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2 °C – 8 °C).

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

 

Druh a složení vnitřního obalu

Injekční lahvičky 20, 50 a 100 ml z bezbarvého skla I. typu

Polyethylenové (PET) lahvičky 20, 50, 100 a 250 ml

Injekční lahvičky jsou uzavřeny pryžovou zátkou a hliníkovou pertlí.

Velikosti balení:

Kartonová krabička s 1 skleněnou injekční lahvičkou o 10 dávkách (20 ml).

Kartonová krabička s 1 skleněnou injekční lahvičkou o 25 dávkách (50 ml).

Kartonová krabička s 1 skleněnou injekční lahvičkou o 50 dávkách (100 ml).

Kartonová krabička s 1 plastovou lahvičkou o 10 dávkách (20 ml).

Kartonová krabička s 1 plastovou lahvičkou o 25 dávkách (50 ml).

Kartonová krabička s 1 plastovou lahvičkou o 50 dávkách (100 ml).

Kartonová krabička s 1 plastovou lahvičkou o 125 dávkách (250 ml).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

Španělsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/2/14/166/001-007

 

Podrobné informace o veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webové stránce Evropské

lékové agentury http://www.ema.europa.eu/.

ZÁKAZ PRODEJE, VÝDEJE A/NEBO POUŽITÍ

Neuplatňuje se.

Hledat produkt

Zrušit filtr