Feligen CRP

Balení:
10x1d
Léková forma:
Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi
Aktivní látka:
Virus rhinotracheitidis felis attentatum, Virus panleucopeniae felis attentatum, Calicivirus felis attentatum
Detail:
Popis:
Aktivní imunizace koček proti rinotracheitidě, panleukopenii a kaliciviróze.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Kočka

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

FELIGEN CRP

Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi

 

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

 

VIRBAC S.A., 06516 Carros, Francie

 

 

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

FELIGEN CRP

Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi

 

 

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

Přípravek obsahuje v 1 dávce (1 dávka = 1ml)

 

Lyofilizovaná složka

 

Calicivirus felis attenuatum104.6 -106.1 TCID50
Virus rhinotracheitidis felis attenuatum105.0 -106.6 TCID50
Virus panleucopeniae felis attenuatum103.7 -104.5 TCID50

* TCID= 50% infekční dávka pro tkáňovou kulturu

 

Tekutá složka (rozpouštědlo)

 

Voda na injekci

 

 

4. INDIKACE

 

Aktivní imunizace koček proti rinotracheitidě, panleukopenii a kaliciviróze.

 

Nástup imunity byl prokázán tři týdny po primovakcinaci u panleukopenie a čtyři týdny po primovakcinaci u kalicivirózy a rinotracheitidy.

Doba trvání imunity je jeden rok po primovakcinaci u všech složek.

 

 

5. KONTRAINDIKACE

 

Nejsou.

 

 

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Do 24 hodin po vakcinaci může být pozorováno přechodné zvýšení teploty a apatie. V prvních dnech po vakcinaci

se může objevit slabý výtok z očí, který však během několika dní samovolně odezní.

U malé části zvířat byla po vakcinaci v místě vpichu zaznamenána přechodná bolest a svědění. Může se také objevit mírný a přechodný otok, který spontánně vymizí bez nutnosti léčby.

Ve velmi vzácných případech může dojít k anafylaktické reakci. V případě anafylaktického šoku je třeba zahájit adekvátní symptomatickou léčbu.

 

Jestliže zaznamenáte jakýkoliv vážný nežádoucí účinek nebo jiný účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

 

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Kočky.

 

 

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

 

Podávejte subkutánně jednu dávku Feligenu CRP dle následujícího schématu:

 

Primovakcinace:

První injekce u koťat od stáří 9 týdnů

Druhá injekce za 3-4 týdny.

 

V případech, kdy je očekávána přítomnost vysokých hladin mateřských protilátek, by měla být druhá injekce aplikována po dovršení 12 týdnů věku.

Přítomnost mateřských protilátek může nepříznivě ovlivnit imunitní odpověď na vakcinaci. V takových případech, kde lze očekávat vysoké hladiny mateřských protilátek, je vhodné podat třetí dávku vakcíny od věku 15 týdnů věku.

 

Revakcinace:

Jednou ročně.

 

 

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

 

Po rozředění lyofilizátu s tekutou složkou obsah dobře protřepejte a celý obsah (1 ml) naředěného přípravku ihned aplikujte.

 

 

10. OCHRANNÁ LHŮTA

 

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

 

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Uchovávat mimo dosah dětí.

 

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2°C–8°C).

Chraňte před světlem. Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě za EXP.

Použijte ihned po naředění.

 

 

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Vakcinovat lze pouze zdravá zvířata.

Doporučuje se provést odčervení alespoň 10 dnů před vakcinací.

 

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Vysoké hladiny mateřských protilátek (MDA), zejména proti kočičí panleukopenii, mohou negativně ovlivnit imunitní odpověď na vakcinaci.

 

 

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky:

Nepoužívat během březosti a laktace.

 

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce:

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem, vyjma Rabigenu Mono od Virbac SA. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

 

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Předávkování Feligenem CRP nezpůsobilo žádné jiné nežádoucí účinky, než ty které jsou uvedeny v bodě 6 (Nežádoucí účinky), kromě zvýšené teploty přetrvávající 1-2 dny.

 

Inkompatibility:

Nemísit zároveň s jinou vakcínou nebo imunologickým přípravkem vyjma poskytnutého rozpouštědla pro rekonstituci a Rabigenu Mono od Virbac SA.

 

 

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

.

 

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

 

Listopad 2016

 

 

15. DALŠÍ INFORMACE

 

Pouze pro zvířata.

 

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

 

Velikosti balení:

10×1 dávka, 25x1dávka, 50×1 dávka

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Hledat produkt

Zrušit filtr