Fertagyl 0.10 mg/ml

Balení:
10 x 5 ml
Léková forma:
injekční roztok
Aktivní látka:
Gonadorelinum
Detail:
Popis:
U skotu k léčbě ovariálních cyst, k prevenci zpožděné ovulace, zlepšení plodnosti přebíhalek a k zlepšení plodnosti v poporodní fázi. U králíků k indukci ovulace.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Skot, Králík

 

Příbalová informace

 

Fertagyl 0,10 mg/ml injekční roztok

 

 

1. Jméno a adresa držitele rozhodnutí o registraci držitele povolení k výrobě 

odpovědného za uvolnění šarže pokud se neshoduje

 

Držitel rozhodnutí o registraci:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko

 

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Intervet International GmbH

Feldstrasse 1a

D-85716 Unterschleissheim

Německo

 

2. Název veterinárního léčivého přípravku

 

Fertagyl 0,10 mg/ml injekční roztok

Gonadorelinum

 

3. Obsah léčivých a ostatních látek

 

1 ml čitého, bezbarvého až slabě nahnědlého injekčního roztoku obsahuje

 

Léčivá látka:

Gonadorelinum                      0,10 mg

(ut gonadorelini acetas 0,105 mg)

 

Pomocné látky:

Benzylalkohol (E1519)            10,0 mg

 

4. Indikace

 

U skotu k léčbě ovariálních cyst, k prevenci zpožděné ovulace, zlepšení plodnosti přebíhalek a k zlepšení plodnosti v poporodní fázi. U králíků k indukci ovulace.

 

5. Kontraindikace

 

Nejsou.

 

6. Nežádoucí účinky

 

Žádné.

 

7. Cílový druh zvířat

 

Skot, králíci.

 

8. Dávkování pro každý druh, cesta(Y) způsob podání

 

Skot:    léčba ovariálních cyst 5 ml

prevence zpožděné ovulace 2,5 ml (aplikovat v den inseminace)

zlepšení plodnosti přebíhalek 2,5 ml (aplikovat uprostřed cyklu, 11-14 dnů po říji)

zlepšení plodnosti v poporodní fázi 2,5 ml (aplikace u vysokoprodukčních krav do 40 dní po porodu redukuje výskyt ovariálních poruch)

Králíci: indukce ovulace 0,2 ml (ramlice může být připuštěna bezprostředně po aplikaci)

 

 

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

 

Intramuskulární podání

 

Skot

1. Léčba ovariálních cyst

Jak folikulární, tak i luteální cysty reagují na aplikaci Fertagylu . Cysty ovulují nebo dále luteinizují a vyvíjí se corpus luteum. Během 18-23 dnů se u většiny zvířat objevuje říje a mohou být inseminována. Procento zabřezávání v této první říji je v normálu.

2. Zlepšení fertility

U přebíhalek se pro zlepšení procenta zabřezávání může Fertagyl  aplikovat při inseminaci nebo uprostřed cyklu (11-14 dnů po říji).

3. Zlepšení plodnosti po porodu

Aplikace Fertagylu  v časném postpartálním období (15-40 dnů post partum) stimuluje obnovení fyziologických říjových cyklů, redukuje výskyt ovariálních cyst a zkracuje interval od otelení do první říje.

 

Králík

U ramlic může být Fertagyl  využit k indukci ovulace při umělé inseminaci.

 

10. Ochranná lhůta

 

Bez ochranných lhůt.

 

11. zvláštní opatření pro uchovávání

 

Uchovávat mimo dosah dětí.

 

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C).

Chraňte před světlem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 24 hodin

 

12. Zvláštní upozornění

 

Těhotné ženy by se měly vyhnout přímému kontaktu s tímto veterinárním léčivým přípravkem.

Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou a očima. V případě zasažení pokožky nebo očí opláchněte exponovanou část ihned po expozici proudem vody.

Zabraňte náhodnému sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem. V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

 

13. Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitých přípravků nebo odpadu,

pokud je jich třeba

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

 

14. Datum poslední revize přibalové informace

 

Listopad 2016

 

15. další informace

 

Balení: 1 x 5 ml, 10 x 5 ml.

Na trhu nemusí být včechny velikosti balení

 

Interakce:

Žádné.

 

Pouze pro zvířata.

 

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

 

Charakteristika

Aktivní složkou přípravku je gonadorelin, syntetický dekapeptid identický s přirozeným gonadotropin releasing hormonem (GnRH) vylučovaným hypotalamem. Proto má Fertagyl přesně stejný účinek jako endogenní GnRH: řízení produkce a sekrece luteinizačního hormonu (LH) a folikuly stimulujícího hormonu (FSH) hypofýzou.

Krátce po aplikaci Fertagylu dochází k současnému uvolnění LH a FSH, které přímo působí na vaječníky. FSH stimuluje růst folikulů a LH indukuje ovulaci a luteinizaci.

 

Farmakokinetické údaje

Po intramuskulární aplikaci se maximální koncentrace v krvi dosahuje během 17,5 minuty. GnRH je dekapeptid, který se po aplikaci v těle velmi rychle metabolizuje na menší polypeptidy a aminokyseliny. Metabolity se vylučují močí. Poločas rozpadu je velmi krátký, u krav asi 20 minut. Po intramuskulární aplikaci 500 mg gonadorelinu se u krav již během 2 hodin plazmatické hladiny vrací do stavu před aplikací (k přirozeným hladinám).

 

 

 

Hledat produkt

Zrušit filtr