Forceris 30 mg/ml + 133 mg/ml

Balení:
100, 250, 500 ml
Léková forma:
injekční suspenze
Aktivní látka:
Toltrazurilum, Ferrum
Detail:
Popis:
Souběžná prevence anémie způsobené nedostatkem železa a prevence klinických příznaků kokcidiózy(průjem) a snížení vylučování oocyst v chovech s potvrzenou anamnézou kokcidiózy vyvolanéCystoisospora suis.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:
Forceris 30 mg/ml + 133 mg/ml injekční suspenze pro selata

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE
POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE
NESHODUJE
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:
Ceva Santé Animale
10 av. de La Ballastière
33500 Libourne
Francie

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Forceris 30 mg/ml + 133 mg/ml injekční suspenze pro selata
toltrazurilum / ferrum (3+) (ut gleptoferronum)

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK
Každý ml obsahuje:
Léčivá(é) látka(y):
Toltrazurilum 30.0 mg
Ferrum (3+) 133.4 mg
(ut gleptoferronum 355.2 mg)
Pomocné látky:
Fenol 6.4 mg
Tmavě hnědá suspenze.

4. INDIKACE
Souběžná prevence anémie způsobené nedostatkem železa a prevence klinických příznaků kokcidiózy
(průjem) a snížení vylučování oocyst v chovech s potvrzenou anamnézou kokcidiózy vyvolané
Cystoisospora suis.

5. KONTRAINDIKACE
Nepodávat selatům, u kterých je podezření na nedostatek vitamínu E anebo selenu.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Velmi vzácně se u selat po podání parenterálních přípravků na bázi železa vyskytly úhyny. Tyto úhyny
jsou spojeny s genetickými faktory nebo nedostatkem vitamínu E anebo selenu.
Byly také hlášeny úhyny selat, které byly spojovány se zvýšenou vnímavostí k infekci v důsledku
dočasné blokády retikuloendotelového systému.
Mohou se objevit také reakce z přecitlivělosti.
Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:
– velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)
– časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)
– neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)
– vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat)
– velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení).
Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků a to i takové, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo nefunguje, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu
lékaři.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT
Prasata (selata 24 až 96 hodin po narození)

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ
Intramuskulární podání.
Před použitím dobře protřepejte (po dobu 20 sekund).
Každé sele by mělo byt léčeno v rozmezí 24 až 96 hodin po narození jednorázovou injekční dávkou
podanou intramuskulárně za ucho, v množství 45 mg toltrazurilu a 200 mg železa na jedno sele,
což odpovídá 1,5 ml injekční suspense Forceris na jedno sele.
U injekčních lahviček o objemu 100 ml, se pryžová zátka nesmí propíchnout více než 30krát.
U injekčních lahviček o objemu 250 ml a 500 ml se pryžová zátka nesmí propíchnout více než 20krát.
V případě vícenásobné aplikace se doporučuje použít vícedávkovou injekční stříkačku.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

10. OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)
Maso: 70 dní

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ
Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.
Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.
Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnost uvedené na krabičce
po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ
Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:
Stejně jako u jiných antiparazitik může časté a opakované podávání antiprotozoik ze stejné skupiny
vést k rozvoji rezistence.
Doporučuje se podávat veterinární přípravek všem selatům ve vrhu.
Jakmile se projeví klinické příznaky kokcidiózy, došlo již k poškození tenkého střeva. Proto by měla
být všechna zvířata ošetřena před očekávaným nástupem klinických příznaků, tj. v prepatentní
periodě.
Hygienická opatření mohou snížit riziko kokcidiózy. Proto se doporučuje současně zlepšit hygienické
podmínky v daném chovu, především zlepšováním podmínek co se týče sucha a čistoty.
Doporučuje se podávat u selat o hmotnosti v rozmezí od 0,9 do 3 kg.
Zvláštní opatření pro použití u zvířat:
Vzhledem k poměrně nízkému rozmezí bezpečnosti veterinárního léčivého přípravku, nepřekračujte
doporučenou dávku. Veterinární přípravek nesmí být podáván vice než jedenkrát.
Nedoporučuje se podávat veterinární léčivý přípravek selatům o hmotností nižší než 0,9 kg.
Tento veterinární přípravek by měl byt podáván pouze v chovech s potvrzenou anamnézou výskytu
kokcidiózy vyvolané Cystoisospora suis. Ošetřující veterinární lékař by měl vzít v úvahu výsledky
klinických vyšetření anebo koprologických vyšetření anebo histologických nálezů, které potvrdily
přítomnost C. suis v předchozí epizodě infekce na farmě.
Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:
Lidé se známou přecitlivělostí na železo (jako gleptoferron komplex) nebo toltrazuril nebo na některou
z pomocných látek by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.
Expozice veterinárním léčivým přípravkem může způsobit podráždění očí nebo může mít nežádoucí
účinky na pokožku. Zabraňte kontaktu přípravku s kůží a očima. V případě náhodného potřísnění kůže
nebo zasažení očí ihned postižené místo opláchněte vodou.
Náhodné sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem může u citlivých osob způsobit místní
reakce, jako jsou podráždění, granulomy, nebo těžké anafylaktické reakce. Je třeba dbát na to,
aby nedošlo k náhodnému samopodání. V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným
přípravkem okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu
praktickému lékaři.
Tento veterinární léčivý přípravek může být škodlivý pro nenarozené dítě. Těhotné ženy a ženy,
které mají v úmyslu otěhotnět, by se měly vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem,
zejména v případě náhodného samopodání.
Po použití si umyjte ruce.
Březost a laktace:
Neuplatňuje se.
Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce
Nejsou známy.
Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):
Během studií o bezpečnosti po jakémkoliv předávkování byla pozorovaná zvýšená náchylnost
k (systémovým) bakteriálním onemocněním, artritidě a tvorbě abscesů, přičemž nebylo možné
vyloučit na dávce závislé zvýšení mortality.
Studie bezpečnosti dokládají, že po 14 dnech po jednorázovém podání trojnásobku nejvyšší
doporučené dávky (v průměru 261mg toltrazurilu/sele a 1156 mg železa/sele) byl pozorován
přechodný snížený počet erytrocytů, hematokrit a koncentrace hemoglobinu bez klinických příznaků.
Po trojnásobném překročení doporučené dávky (135 mg toltrazurilu/sele a 600 mg železa/sele) byl
po 21 dnech pozorován pouze mírný přechodný snížený počet erytrocytů.
Dávky toltrazurilu vyšší než 150 mg/kg/den a dávky železa vyšší než 667 mg/kg/den, což je
trojnásobek nejvyšší doporučené dávky, nebyly hodnoceny ve studiích snášenlivosti pro cílové druhy
zvířat. Nebyla hodnocena snášenlivost po opakovaném podání.
Inkompatibility:
Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen
s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ
NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA
Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí
být likvidován podle místních právních předpisů.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE
Podrobné informace o tomto veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách
Evropské agentury pro léčivé přípravky (http://www.ema.europa.eu/).

15. DALŠÍ INFORMACE
Velikost balení:
Injekční lahvička o obsahu 100 ml v papírové krabičce.
Injekční lahvička o obsahu 250 ml v papírové krabičce.
Injekční lahvička o obsahu 500 ml v papírové krabičce.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Hledat produkt

Zrušit filtr