FORTEKOR Flavour 5 mg tablety pro kočky a psy 5,0 mg

Balení:
14tbl
Léková forma:
Tableta
Aktivní látka:
Benazeprili hydrochloridum
Detail:
Popis:
Psi: Léčba městnavého srdečního selhání. Kočky: Redukce proteinurie spojené s chronickým onemocněním ledvin.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes, Kočka
 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

FORTEKOR Flavour 5 mg tablety pro kočky a psy

 

 

 1. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

 

Každá tableta obsahuje:

 

Léčivá látka:

Benazeprili hydrochloridum   5 mg

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

 

 

 1. LÉKOVÁ FORMA

 

Tablety.

Béžová až světle hnědá tableta oválného tvaru, dělitelná, s půlící rýhou na obou stranách.

Tablety je možno dělit na poloviny.

 

 

 1. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1     Cílové druhy zvířat

 

Psi a kočky.

 

4.2     Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

 

Psi:

Léčba městnavého srdečního selhání.

 

Kočky:

Redukce proteinurie spojené s chronickým onemocněním ledvin.

 

4.3     Kontraindikace

 

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo některou z pomocných látek.

Nepoužívat v případě hypotenze, hypovolemie, hyponatrémie nebo akutního selhání ledvin.

Nepoužívat v případě snížení srdečního výdeje v důsledku aortální nebo pulmonální stenózy.

Nepoužívat během březosti nebo laktace (viz bod 4.7.)

 

4.4     Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

 

Nejsou.

 

4.5     Zvláštní opatření pro použití

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

 

V průběhu klinických hodnocení nebyly pozorovány žádné známky renální toxicity přípravku (u psů a koček), avšak vzhledem k tomu, že se jedná v případě chronického onemocnění ledvin o rutinní postup, doporučuje se v průběhu léčby sledovat kreatinin a močovinu v plazmě a počet erytrocytů.

 

Účinnost a bezpečnost přípravku FORTEKOR Flavour nebyla stanovována u psů a koček s živou hmotností nižší než 2,5 kg.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

 

Po použití si umyjte ruce.

V případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Těhotné ženy by měly dbát zvýšené opatrnosti, aby se vyhnuly náhodnému pozření přípravku, protože bylo zjištěno, že inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) mají vliv na lidský plod v průběhu těhotenství.

 

4.6     Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

 

Ve dvojitě zaslepených klinických studiích na psech s městnavým srdečním selháním byl FORTEKOR Flavour dobře tolerován s nižším výskytem nežádoucích reakcí než bylo pozorováno u psů léčených placebem.

 

U malého počtu psů může dojít k přechodnému zvracení, inkoordinaci nebo známkám únavy.

 

U psů a koček s chronickým onemocněním ledvin může FORTEKOR Flavour na začátku léčby zvýšit koncentrace kreatininu v plazmě. Mírné zvýšení koncentrací kreatininu v plazmě po podání inhibitorů ACE je kompatibilní se snížením glomerulární hypertenze, vyvolaným těmito látkami, a proto není v případě absence dalších příznaků nezbytným důvodem k zastavení léčby.

 

FORTEKOR Flavour může zvyšovat příjem stravy a hmotnost u koček.

 

Ve vzácných případech bylo u koček hlášeno zvracení, nechutenství, dehydratace, letargie a průjem.

 

4.7     Použití v průběhu březosti a laktace

 

Bezpečnost přípravku FORTEKOR Flavour nebyla stanovována u chovných zvířat, březích a laktujících fen a koček.

 

Březost:

Nepoužívat během březosti nebo laktace.

Benazepril snížil hmotnost vaječníků a vejcovodů u koček při podávání denní dávky 10 mg/kg živé hmotnosti po dobu 52 týdnů.

Klinické studie na laboratorních potkanech prokázaly embryotoxické účinky (malformace močového ústrojí plodu) při maternálně netoxických dávkách.

 

4.8     Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

 

U psů s městnavým srdečním selháním byl FORTEKOR Flavour podáván v kombinaci s digoxinem, diuretiky, pimobendanem a antiarytmickými veterinárními léčivými přípravky bez prokazatelných nežádoucích interakcí.

 

U lidí může vést kombinace ACE inhibitorů s nesteroidními antiflogistiky (NSAID) ke snížené antihypertenzní účinnosti či k narušení funkce ledvin. Kombinace přípravku FORTEKOR Flavour a dalších antihypertenzních léčiv (např. blokátorů kalciového kanálu, b-blokátorů nebo diuretik), anestetik nebo sedativ může vést k zvýšeným hypotenzním účinkům. Proto je zapotřebí pečlivě zvážit současné podávání NSAID a jiných léčiv s hypotenzním účinkem. Renální funkce a příznaky hypotenze (letargii, slabost, atd.) je třeba pečlivě sledovat a léčit podle potřeby.

 

Nelze vyloučit interakce s draslík šetřícími diuretiky jako je spironolakton, triamteren nebo amilorid. Doporučuje se sledovat hladiny draslíku v plazmě při užívání přípravku FORTEKOR Flavour v kombinaci s draslík šetřícími diuretiky vzhledem k riziku hyperkalemie.

 

4.9     Podávané množství a způsob podání

 

FORTEKOR Flavour se podává perorálně jednou denně s potravou nebo bez ní. Délka léčby je neomezená.

 

FORTEKOR Flavour 5 mg tablety jsou ochucené a jsou užívány dobrovolně většinou psů a koček.

 

Psi:

FORTEKOR Flavour se podává perorálně v minimální dávce 0,25 mg (rozmezí 0,25 – 0,5) benazepril hydrochloridu/kg živé hmotnosti jednou denně podle následující tabulky:

 

Hmotnost psa

(kg)

FORTEKOR Flavour 5 mg
Standardní dávka Dvojnásobná dávka
> 5 – 10 0,5 tablety 1 tableta
> 10 – 20 1 tableta 2 tablety

 

Dávku lze zdvojnásobit při podávání jednou denně na minimální dávku 0,5 mg/kg (rozmezí 0,5 – 1,0), pokud je tento krok posouzen jako klinicky nezbytný a doporučí ho veterinární lékař.

 

Kočky:

FORTEKOR Flavour se podává perorálně v minimální dávce 0,5 mg (rozmezí 0,5 – 1,0) benazepril hydrochloridu/kg živé hmotnosti jednou denně podle následující tabulky:

 

 

 

Hmotnost kočky (kg) FORTEKOR Flavour 5 mg
  2,5 – 5 0,5 tablety
  > 5 – 10 1 tableta

 

4.10            Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

 

FORTEKOR Flavour snižoval počet erytrocytů u normálních koček při dávkování 10 mg/kg jednou denně po dobu 12 měsíců a u normálních psů při dávkování 150 mg/kg jednou denně po dobu 12 měsíců, tento účinek však nebyl pozorován při doporučeném dávkování během klinických hodnocení na kočkách či psech.

V případech náhodného předávkování může dojít k přechodné vratné hypotenzi. Léčba by měla spočívat v podání intravenózní infuze teplého fyziologického roztoku.

 

4.11   Ochranné lhůty

 

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

 

 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

Farmakoterapeutická skupina: ACE inhibitory, samotné.

ATCvet kód: QC09AA07

 

5.1     Farmakodynamické vlastnosti

 

Benazepril hydrochlorid je prodrug (lékový prekurzor) hydrolyzovaný in vivo na svůj aktivní metabolit benazeprilát. Benazeprilát je vysoce potentní selektivní inhibitor ACE, a proto brání konverzi inaktivního angiotensinu I na aktivní angiotensin II a tím také redukuje syntézu aldosteronu. Proto blokuje účinky zprostředkované angiotenzinem II a aldosteronem včetně vazokonstrikce tepen i žil, retence sodíku a vody ledvinami a remodelačních účinků (včetně patologické srdeční hypertrofie a degenerativních změn ledvin).

 

FORTEKOR Flavour způsobuje dlouhotrvající inhibici aktivity ACE v plazmě u psů a koček s vyšší než 95 % inhibicí při maximálním účinku a významnou účinností (> 80 % u psů a > 90 % u koček) přetrvávající 24 hodin po dávce.

 

FORTEKOR Flavour snižuje krevní tlak a objemovou zátěž srdečního svalu u psů s městnavým srdečním selháním.

 

U koček s experimentální renální nedostatečností FORTEKOR Flavour normalizoval zvýšený glomerulární kapilární tlak a snížil systémový krevní tlak.

 

Snížení glomerulární hypertenze může zpomalit progresi onemocnění ledvin inhibicí dalšího poškození ledvin. Placebem kontrolované klinické terénní studie u koček s chronickým onemocněním ledvin prokázaly, že FORTEKOR Flavour významně redukuje hladiny proteinu v moči a poměr proteinu a kreatininu v moči (UPC). Tento účinek je patrně vyvolán sníženou glomerulární hypertenzí a příznivými účinky na bazální glomerulární membránu.

 

Nebyl prokázán žádný vliv přípravku FORTEKOR Flavour na přežití u koček s chronickým onemocněním ledvin, avšak přípravek FORTEKOR Flavour zvyšoval chuť k jídlu u koček, zejména v pokročilejších případech.

 

5.2     Farmakokinetické údaje

 

Po perorálním podáním benazepril hydrochloridu byly rychle dosaženy maximální plazmatické koncentrace benazeprilu (Tmax 0,5 hodiny u psů a do 2 hodin u koček) a rychle klesaly, protože je přípravek částečně metabolizován jaterními enzymy na benazeprilát. Systémová biologická dostupnost je neúplná (~ 13 % u psů) vzhledem k neúplné absorpci (38 % u psů, < 30 % u koček) a metabolismu prvního průchodu játry.

U psů byly maximální plazmatické koncentrace benazeprilátu (Cmax 37,6 ng/ml po dávce 0,5 mg/kg benazepril hydrochloridu) dosaženy v čase Tmax 1,25 hodiny.

U koček byly maximální plazmatické koncentrace benazeprilátu (Cmax 77,0 ng/ml po dávce 0,5 mg/kg benazepril hydrochloridu) dosaženy v čase Tmax 2 hodiny.

 

Koncentrace benazeprilátu se snižovaly dvoufázově: počáteční rychlá fáze (t1/2 = 1,7 hodiny u psů a t1/2 = 2,4 hodiny u koček) představuje eliminaci volného léčiva, zatímco konečná fáze (t1/2 = 19 hodin u psů a t1/2 = 29 hodin u koček) odráží uvolňování benazeprilátu, který byl vázán na ACE, zejména ve tkáních. Benazepril a benazeprilát jsou ve velké míře vázány na plazmatické proteiny (85 – 90 %) a ve tkáních byly nalezeny zejména v játrech a v ledvinách.

 

Ve farmakokinetice benazeprilátu není žádný významný rozdíl, je-li benazepril podán psům po jídle nebo nalačno. Opakované podání přípavku FORTEKOR Flavour vede k mírné bioakumulaci benazeprilátu (R = 1,47 u psů a R = 1,36 u koček při 0,5 mg/kg), stabilizovaného stavu je dosaženo během několika dní (4 dny u psů).

 

Benazeprilát je vylučován z 54 % žlučí a ze 46 % močí u psů a z 85 % žlučí a z 15 % močí u koček. Clearance benazeprilátu není u psů a koček s poškozenou renální funkcí ovlivněna a proto není zapotřebí v případě renální nedostatečnosti upravovat dávku přípravku FORTEKOR Flavour u žádného z druhů.

 

 

 1. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

 

6.1     Seznam pomocných látek

 

Mikrokrystalická celulosa

Krospovidon

Povidon

Bazický butylovaný methakrylátový kopolymer

Bezvodý oxid křemičitý

Natrium-lauryl-sulfát

Dibutyl-sebakát

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Kyselina stearová

Kvasnicový prášek

Umělé práškové aroma hovězího masa

 

6.2     Inkompatibility

 

Neuplatňuje se.

 

6.3     Doba použitelnosti

 

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

Doba použitelnosti polovin tablet: 2 dny.

 

6.4     Zvláštní opatření pro uchovávání

 

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

 

Vždy, když se skladuje nepoužitá polovina tablety, je třeba ji vrátit do otevřeného místa v blistru, vložit zpět do kartonové krabičky a uchovat na bezpečném místě mimo dosah dětí.

 

6.5     Druh a složení vnitřního obalu

 

14 tablet v aluminiu/aluminiovém blistru. Kartonová krabička s:

 

 • 1 blistrem (14 tablet)
 • 2 blistry (28 tablet)
 • 4 blistry (56 tablet)
 • 10 blistry (140 tablet)

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

6.6     Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

 

 1. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

Elanco GmbH

Heinz-Lohmann-Str. 4

27472 Cuxhaven

Německo

 

 

 1. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

 

96/030/10-C

 

 

 1. DATUM REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

 

Datum registrace: 18. 5. 2010

Datum posledního prodloužení: 13. 4. 2015

 

 

 1. DATUM REVIZE TEXTU

 

Říjen 2018

 

 

DALŠÍ INFORMACE

 

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Hledat produkt

Zrušit filtr