Fortekor Plus

Balení:
1,25/2,5mg, 5/10mg x 30tbl
Léková forma:
Tableta
Aktivní látka:
Pimobendanum, Benazeprili hydrochloridum
Detail:
Popis:
K léčbě městnavého srdečného selhání v důsledku nedostatečnosti atrioventrikulární chlopně nebo dilatační kardiomyopatie u psů. FORTEKOR PLUS je kombinací fixní dávky a měl by se používat pouze u pacientů, jejichž klinické příznaky jsou úspěšně kontrolovány současným podáváním individuálních složek (pimobendan a benazepril-hydrochlorid) ve stejných dávkách.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes
 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mg tablety pro psy FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg tablety pro psy

 

 

 1. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

 

Každá tableta obsahuje:

 

Léčivé látky:

 

 PimobendanumBenazeprili
  hydrochloridum
FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mg tablety1,25 mg2,5 mg
FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg tablety5 mg10 mg
Pomocné látky:  
   
 Hnědý oxid železitý 
 E172 
FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mg tablety0,5 mg 
FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg tablety2 mg 

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

 

 

 1. LÉKOVÁ FORMA

 

Tablety.

 

Bílé a světle hnědé oválné dvouvrstvé tablety s dělicí rýhou na obou stranách.

 

Tablety lze rozdělit na dvě stejné poloviny.

 

 

 1. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Cílové druhy zvířat

 

Psi.

 

4.2     Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

 

K léčbě městnavého srdečného selhání v důsledku nedostatečnosti atrioventrikulární chlopně nebo dilatační kardiomyopatie u psů. FORTEKOR PLUS je kombinací fixní dávky a měl by se používat pouze u pacientů, jejichž klinické příznaky jsou úspěšně kontrolovány současným podáváním individuálních složek (pimobendan a benazepril-hydrochlorid) ve stejných dávkách.

 

4.3    Kontraindikace

 

Nepoužívat v případech hypertrofických kardiomyopatií nebo klinických stavů, kde není zvýšení srdečního výdeje možné z funkčních nebo anatomických důvodů (např. aortální nebo pulmonální stenóza).

 

Nepoužívat v případech hypotenze, hypovolémie, hyponatrémie nebo akutního renálního selhání.

 

Nepoužívat během březosti a laktace (viz bod 4.7).

 

Nepoužívat v případech přecitlivělosti na léčivé látky nebo na některou z pomocných látek.

 

 

 

2

 

4.4     Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

 

Nejsou.

 

4.5     Zvláštní opatření pro použití

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

 

V případech chronického onemocnění ledvin se před zahájením léčby doporučuje zkontrolovat stav hydratace psa a během léčby u něho sledovat hladinu kreatininu v plazmě a počet erytrocytů v krvi.

 

Protože se pimobendan metabolizuje v játrech, přípravek by se neměl podávat psům se závažnou jaterní insuficiencí.

 

Účinnost a bezpečnost přípravku nebyla stanovena u psů vážících méně než 2,5 kg nebo mladších než 4 měsíce.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům Po použití si umyjte ruce.

 

Lidé se známou přecitlivělostí na pimobendan nebo benazepril-hydrochlorid by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

 

V případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

 

Těhotné ženy by měly dbát zvýšené opatrnosti, aby se vyhnuly náhodnému pozření přípravku, protože u lidí bylo zjištěno, že inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) mají vliv v průběhu těhotenství na nenarozené dítě.

 

4.6     Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

 

Pimobendan

 

Ve vzácných případech se může vyskytnout mírně pozitivní chronotropní účinek a zvracení. Nicméně tyto účinky jsou závislé na dávce a lze se jim v takových případech vyhnout snížením dávek.

 

Ve vzácných případech byl pozorován přechodný průjem, nechutenství nebo letargie. Benazepril-hydrochlorid

 

U malého počtu psů může dojít k přechodnému zvracení, poruchám koordinace nebo známkám únavy. U psů s chronickým onemocněním ledvin se mohou na začátku léčby zvýšit koncentrace kreatininu v plazmě. Mírné zvýšení koncentrací kreatininu v plazmě po podání ACE inhibitorů je v souladu se snížením glomerulární hypertenze vyvolané těmito látkami, a proto není v případě absence dalších příznaků nezbytným důvodem k ukončení léčby.

 

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

 

 • velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)

 

 • časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

 

 • neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)

 

 • vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)

 

 • velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení)

 

4.7     Použití v průběhu březosti nebo laktace

 

Nepoužívat během březosti nebo laktace.

 

3

 

Bezpečnost přípravku FORTEKOR PLUS nebyla stanovena u chovných zvířat, březích a laktujících fen.

 

Laboratorní studie s pimobendanem u potkanů a králíků prokázaly fetotoxické účinky při maternálně toxických dávkách. Laboratorní studie s pimobendanem u potkanů a králíků neprokázaly účinky na fertilitu. Laboratorní studie u potkanů prokázaly, že se pimobendan vylučuje do mléka.

 

Laboratorní studie s benazeprilem u potkanů prokázaly fetotoxické účinky (fetální malformace močového traktu) při maternálně netoxických dávkách. Není známo, zda se benazepril vylučuje do mléka laktujících fen.

 

4.8     Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

 

U psů s městnavým srdečním selháním byly benazepril -hydrochlorid a pimobendan podávány v kombinaci s digoxinem a diuretiky bez prokazatelných nežádoucích interakcí.

 

Ve farmakologických studiích nebyly zjištěny žádné interakce mezi srdečním glykosidem ouabainem a pimobendanem. Zvýšená kontraktilita srdce vyvolaná pimobendanem je oslabena přítomností

 

antagonisty vápníku verapamilu a β-antagonisty propranololu.

 

U lidí může vést kombinace inhibitorů angiotensin konvertujícího enzymu (ACE) s nesteroidními antiflogistiky (NSAID) ke snížené antihypertenzní účinnosti či k narušení funkce ledvin. Proto je zapotřebí pečlivě zvážit současné podávání přípravku FORTEKOR PLUS s NSAID a jinými léčivy s hypotenzním účinkem, než se takové kombinace použijí.

 

Kombinace přípravku FORTEKOR PLUS a dalších antihypertenzních léčiv (např. blokátorů kalciového kanálu, β-blokátorů nebo diuretik), anestetik nebo sedativ může vést k zvýšeným hypotenzním účinkům. Renální funkce a příznaky hypotenze (letargie, slabost atd.) by se měly pečlivě sledovat a podle potřeby léčit.

 

Nelze vyloučit interakce s draslík šetřícími diuretiky jako je spironolakton, triamteren nebo amilorid. Vzhledem k riziku hyperkalémie se proto doporučuje monitorovat hladiny draslíku v plazmě při použití přípravku FORTEKOR PLUS v kombinaci s draslík šetřícím diuretikem.

 

4.9     Podávané množství a způsob podání

 

Pro perorální podání.

 

Dávkovací schéma a léčba

 

FORTEKOR PLUS je fixní kombinovaný přípravek, který by se měl používat pouze u psů, u kterých je nezbytné podávání obou léčivých látek současně v této fixní dávce.

 

Doporučený rozsah dávek přípravku FORTEKOR PLUS je 0,25 – 0,5 mg pimobendanu na kg živé hmotnosti a 0,5 – 1 mg benazepril-hydrochloridu na kg živé hmotnosti, rozdělených do dvou denních dávek. Tablety FORTEKOR PLUS by se měly užívat perorálně, dvakrát denně po 12 hodinách (ráno a večer) a to přibližně 1 hodinu před krmením.

 

Tablety lze rozlomit podél dělicí rýhy.

 

Níže uvedenou tabulku můžete použít jako návod k podávání.

 

Živá hmotnost  Síla a počet tablet k podání  
FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mgFORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg
(kg) psa tablety tablety
 Ráno VečerRáno Večer

 

 

 

4

 

2,5-50,50,5  
5-1011  
10-20  0,50,5
20-40  11
> 40 kg  22

 

4.10  Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

 

V případě předávkování je třeba psa léčit symptomaticky. V případě náhodného předávkování může dojít k přechodné vratné hypotenzi. Léčba by měla dle potřeby spočívat v podání intravenózní infuze teplého fyziologického roztoku.

 

4.11  Ochranné lhůty

 

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

 

 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

Farmakoterapeutická skupina: inhibitory ACE, kombinace.

 

ATCvet kód: QC09BX90

 

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

 

Benazepril-hydrochlorid je prodrug (lékový prekurzor) hydrolyzovaný in vivo na svůj aktivní metabolit benazeprilát. Benazeprilát je vysoce potentní selektivní inhibitor ACE, a proto brání konverzi neaktivního angiotensinu I na aktivní angiotensin II, a tím také redukuje syntézu aldosteronu. Proto benazepril blokuje účinky zprostředkované angiotensinem II a aldosteronem, včetně vazokonstrikce tepen a žil, retence sodíku a vody ledvinami a remodelačních účinků (včetně patologické srdeční hypertrofie a degenerativních změn ledvin).

 

U psů s městnavým srdečním selháním snižuje benazepril-hydrochlorid krevní tlak a objemovou zátěž srdce. Benazepril prodloužil dobu do zhoršení srdečního selhání a dobu do smrti, zlepšil klinický stav, omezil kašel a zlepšil toleranci k zátěži u psů se symptomatickým městnavým srdečním selháním způsobeným onemocněním chlopní nebo dilatační kardiomyopatií.

 

Pimobendan, derivát benzimidazol pyridazinonu, je non-sympatomimetická, non-glykosid inotropní látka se silnými vazodilatačními vlastnostmi. Zvyšuje citlivost srdečních myofilamentů k vápníku a inhibuje fosfodiesterázu (typ III). Působí také vazodilatačně prostřednictvím inhibice aktivity fosfodiesterázy typu III.

 

5.2    Farmakokinetické údaje

 

Absorpce

 

Po perorálním podání pimobendanu samotného je absolutní biologická dostupnost léčivé látky 60 – 63 %. Protože se biologická dostupnost významně snižuje, když se pimobendan podává s potravou nebo krátce poté, doporučuje se podávat lék zvířatům asi 1 hodinu před krmením.

 

Po perorálním podávání benazepril-hydrochloridu samotného je systémová biologická dostupnost u psů neúplná (~ 13 %) v důsledku neúplné absorpce (38 %) a metabolismu při prvním průchodu játry. Hladiny benazeprilu se rychle snižují, protože je léčivo částečně metabolizováno jaterními enzymy na benazeprilát. Ve farmakokinetice benazeprilátu není žádný významný rozdíl, když se benazepril-hydrochlorid podává psům nakrmeným nebo na lačno.

 

 

 

 

 

5

 

Po perorálním podání tablet FORTEKOR PLUS v dvojnásobku doporučené dávky pro psy byly rychle dosaženy maximální plazmatické hladiny obou sloučenin (Tmax 0,5 h pro benazepril-hydrochlorid a 0,85 h pro pimobendan) s maximálními koncentracemi (Cmax) 35,1 ng/ml pro benazepril-hydrochlorid a 16,5 ng/ml pro pimobendan. Maximální hladiny benazeprilátu jsou pozorovány po 1,9 hodinách

 

s maximálními koncentracemi (Cmax) 43,4 ng/ml.

 

Distribuce

 

Distribuční objem v rovnovážném stavu je 2,6 l/kg po intravenózním podání samotného pimobendanu, což ukazuje na to, že je pimobendan distribuován přímo do tkání. In vitro průměrně dosahuje vazba na proteiny v plazmě 93 %.

 

Koncentrace benazeprilátu se snižují ve dvou fázích: počáteční rychlá fáze (t1/2 = 1,7 hod.) představuje eliminaci volného léku, zatímco konečná fáze (t1/2 = 19 hod.) odráží uvolňování benazeprilátu, který byl vázán na ACE, zejména ve tkáních. Benazepril a benazeprilát se ve velké míře vážou na plazmatické proteiny (85 – 90 %) a ve tkáních se nacházejí zejména v plicích, játrech a ledvinách.

 

Opakované podávání benazepril-hydrochloridu vede k mírné bioakumulaci benazeprilátu (R = 1,47), přičemž stabilizovaného stavu je dosaženo během několika dnů (4 dny).

 

Metabolismus

 

Pimobendan je oxidačně demetylován na svůj hlavní aktivní metabolit O-desmetyl pimobendan.

 

Dalšími metabolickými cestami jsou fáze II, glukuronidy a sulfáty.

 

Benazepril-hydrochlorid se částečně metabolizuje jaterními enzymy na aktivní metabolit benazeprilát. Eliminace

 

Poločas eliminace pimobendanu v plazmě po podávání ve formě tablet FORTEKOR PLUS je 0,5 hodiny v souladu s vysokou clearance této látky. Hlavní aktivní metabolit pimobendanu se vylučuje s poločasem eliminace v plazmě 2,6 hodin. Pimobendan se vylučuje zejména stolicí a v menší míře močí.

 

Poločas eliminace benazepril-hydrochloridu a benazeprilátu v plazmě po podávání ve formě tablet FORTEKOR PLUS je 0,36 hodiny a 8,36 hodiny v daném pořadí. Benazeprilát se u psů vylučuje žluč í (54 %) a močí (46 %). Clearance benazeprilátu není u psů s narušenou funkcí ledvin ovlivněna; proto u psů s ledvinovou nedostatečností není třeba žádné úpravy dávky léku FORTEKOR PLUS.

 

 

 1. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek

 

Specifické umělé suché aroma

 

Bazický butylovaný metakrylátový kopolymer

 

Kopovidon

 

Sodná sůl kroskarmelosy

 

Krospovidon

 

Dibutyl-sebakát

 

Hypromelosa

 

Hnědý oxid železitý E172

 

Monohydrát laktosy

 

Magnesium-stearát

 

Kukuřičný škrob

 

Mikrokrystalická celulosa

 

Polysorbát 80

 

Povidon

 

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

 

Bezvodý oxid křemičity

 

 

6

 

Nátrium-lauryl-sulfát

 

Předbobtnalý škrob

 

Kyselina jantarová

 

Sacharosa

 

6.2    Inkompatibility

 

Neuplatňuje se.

 

6.3    Doba použitelnosti

 

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 18 měsíců.

 

Jakékoliv zbývající poloviny tablet se musí po 1 dnu zlikvidovat.

 

6.4     Zvláštní opatření pro uchovávání

 

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

 

Uchovávejte blistr ve vnější krabičce, aby byl chráněn před vlhkostí.

 

Zbylé nepoužité poloviny tablet vraťte zpět do otevřeného místa blistru a uchovávejte (maximálně 1 den) v původní kartonové krabičce mimo dosah dětí.

 

6.5     Druh a složení vnitřního obalu

 

Tablety o obou silách jsou balené v aluminium/aluminium blistrech balených do vnější kartonové krabičky.

 

1,25 mg/2,5 mg tablety: velikosti balení 30 nebo 60 tablet.

 

5 mg/10 mg tablety: velikosti balení 30 nebo 60 tablet.

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

6.6     Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

 

 1. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

Elanco GmbH

 

Heinz-Lohmann-Str. 4

 

27472 Cuxhaven

 

Německo

 

 

 1. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

 

EU/2/15/185/001 (1 x 30 tablet, 1,25 mg/2,5 mg)

 

EU/2/15/185/002 (1 x 60 tablet, 1,25 mg/2,5 mg)

 

EU/2/15/185/003 (1 x 30 tablet, 5 mg/10 mg)

 

EU/2/15/185/004 (1 x 60 tablet, 5 mg/10 mg)

 

 

 

 

 

 

7

 

 1. DATUM REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

 

Datum registrace: 08/09/2015

 

Podrobné informace o veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webové stránce Evropské lékové agentury http://www.ema.europa.eu/.

 

 

 1. DATUM REVIZE TEXTU

 

 

ZÁKAZ PRODEJE, VÝDEJE A/NEBO POUŽITÍ Neuplatňuje se.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA II

 

 1. DRŽITEL POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÝ ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

 

 1. PODMÍNKY REGISTRACE NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE NEBO POUŽITÍ

 

 1. DEKLARACE HODNOT MRL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 1. DRŽITEL POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÝ ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

 

Jméno a adresa výrobce odpovědného za uvolnění šarže

 

Elanco France S.A.S

 

26 Rue de la Chapelle

 

F-68330 Huningue

 

FRANCIE

 

 

 1. PODMÍNKY REGISTRACE NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE NEBO POUŽITÍ

 

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

 

 

 1. DEKLARACE HODNOT MRL

 

Neuplatňuje se.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA III

 

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. OZNAČENÍ NA OBALU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Papírová krabička

 

 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mg tablety pro psy FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg tablety pro psy

 

Pimobendanum/benazeprili hydrochloridum

 

 

 1. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

Každá tableta obsahuje 1,25 mg pimobendanum a 2,5 mg benazeprili hydrochloridum.

 

Každá tableta obsahuje 5 mg pimobendanum a 10 mg benazeprili hydrochloridum.

 

 

 1. LÉKOVÁ FORMA

 

Tablety.

 

 

 1. VELIKOST BALENÍ

 

 • tablet

 

 • tablet

 

 

 1. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Psi.

 

 

 1. INDIKACE

 

 

 

 

 1. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

 

Perorální podání.

 

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

 

 

 1. OCHRANNÁ LHŮTA

 

 

 

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

 

13

 

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

 

 

 1. DATUM EXSPIRACE

 

EXP: {měsíc/rok}

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

 

Uchovávejte blistr ve vnější krabičce, aby byl chráněn před vlhkostí.

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

 

Zneškodňování odpadu: čtěte příbalovou informaci.

 

 

 1. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ

 

SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

 

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

 

 

 1. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

 

Uchovávat mimo dosah dětí.

 

 

 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

Elanco GmbH

 

Heinz-Lohmann-Str. 4

 

27472 Cuxhaven

 

Německo

 

 

 1. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

 

EU/2/15/185/001 (1 x 30 tablet, 1,25 mg/2,5 mg tablety)

 

EU/2/15/185/002 (1 x 60 tablet, 1,25 mg/2,5 mg tablety)

 

EU/2/15/185/003 (1 x 30 tablet, 5 mg/10 mg tablety)

EU/2/15/185/004 (1 x 60 tablet, 5 mg/10 mg tablety)

 

 

 1. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

 

Šarže: {číslo}

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

 

Blistr

 

14

 

 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mg tablety pro psy FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg tablety pro psy

 

Pimobendanum/benazeprili hydrochloridum

 

 

 1. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

Elanco

 

 

 1. DATUM EXSPIRACE

 

EXP: {měsíc/rok}

 

 

 1. ČÍSLO ŠARŽE

 

Lot: {číslo}

 

 

 1. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

 

Pouze pro zvířata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO

 

FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mg tablety pro psy

 

FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg tablety pro psy

 

 

 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

 

NESHODUJE

 

Držitel rozhodnutí o registraci:

 

Elanco GmbH

 

Heinz-Lohmann-Str. 4

 

27472 Cuxhaven

 

Německo

 

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

 

Elanco France S.A.S

 

26 Rue de la Chapelle

 

F-68330 Huningue

 

Francie

 

 

 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mg tablety pro psy FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg tablety pro psy

 

Pimobendanum/benazeprili hydrochloridum

 

 

 1. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

Každá tableta obsahuje:

 

Léčivé látky:

 

 PimobendanumBenazeprili
  hydrochloridum
FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mg tablety1,25 mg2,5 mg
FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg tablety5 mg10 mg
Pomocné látky:  
   
 Hnědý oxid železitý 
 E172 
FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mg tablety0,5 mg 
FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg tablety2 mg 

 

Tablety jsou dvouvrstvé, oválné, bílé a světle hnědé a lze je rozdělit na poloviny podél dělicí rýhy.

 

 

 1. INDIKACE

 

 

 

 

 

17

 

K léčbě městnavého srdečného selhání v důsledku nedostatečnosti atrioventrikulární chlopně nebo dilatační kardiomyopatie u psů. FORTEKOR PLUS je kombinací fixní dávky a měl by se používat pouze u pacientů, jejichž klinické příznaky jsou úspěšně kontrolovány současným podáváním individuálních složek (pimobendan a benazepril-hydrochlorid) ve stejných dávkách.

 

 

 1. KONTRAINDIKACE

 

Nepoužívat v případech selhání minutového srdečního výdeje v důsledku aortální nebo pulmonální stenózy.

 

Nepoužívat v případech hypotenze (nízkého krevního tlaku), hypovolémie (nízkého objemu krve), hyponatrémie (nízké hladiny sodíku v krvi) nebo akutního renálního (ledvinového) selhání. Nepodávat březím fenám nebo fenám v laktaci (viz bod „ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ“). Nepoužívat v případech přecitlivělosti na pimobendan, benazepril-hydrochlorid nebo jakékoliv jiné složky tablet.

 

 

 1. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Pimobendan

 

Ve vzácných případech se může vyskytnout mírně pozitivní chronotropní účinek a zvracení. Nicméně tyto účinky jsou závislé na dávce a lze se jim v takových případech vyhnout snížením dávek.

 

Ve vzácných případech byl pozorován přechodný průjem, nechutenství nebo letargie. Benazepril-hydrochlorid

 

U malého počtu psů může dojít k přechodnému zvracení, poruchám koordinace nebo známkám únavy. U psů s chronickým onemocněním ledvin se mohou na začátku léčby zvýšit koncentrace kreatininu v plazmě. Mírné zvýšení koncentrací kreatininu v plazmě po podání ACE inhibitorů je v souladu se snížením glomerulární hypertenze vyvolané těmito látkami, a proto není v případě absence dalších příznaků nezbytným důvodem k ukončení léčby.

 

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

 

 • velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)

 

 • časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

 

 • neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)

 

 • vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)

 

 • velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení)

 

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

 

 1. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Psi.

 

 

 1. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

 

Perorální podání.

 

FORTEKOR PLUS je fixní kombinovaný přípravek, který by se měl používat pouze u psů, u kterých je nezbytné podávání obou léčivých látek současně v této fixní dávce.

 

Doporučený rozsah dávek přípravku FORTEKOR PLUS je 0,25 – 0,5 mg pimobendanu na kg živé hmotnosti a 0,5 – 1 mg benazepril-hydrochloridu na kg živé hmotnosti, rozdělených do dvou denních

 

 

18

 

dávek. Tablety FORTEKOR PLUS by se měly užívat perorálně, dvakrát denně po12 hodinách (ráno a večer) a to přibližně 1 hodinu před krmením.

 

Tablety lze rozlomit podél dělicí rýhy.

 

Níže uvedenou tabulku můžete použít jako návod k podávání.

 

Živá hmotnost  Síla a počet tablet k podání  
FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mgFORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg
(kg) psa tablety tablety
 Ráno VečerRáno Večer
2,5-50,5 0,5   
5-101 1   
10-20   0,5 0,5
20-40   1 1
> 40 kg   2 2

 

 

 1. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

 

FORTEKOR PLUS tablety lze podle potřeby rozdělit na poloviny.

 

 

 1. OCHRANNÁ LHŮTA

 

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Uchovávat mimo dosah dětí.

 

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

 

Uchovávejte blistr ve vnější krabičce, aby byl chráněn před vlhkostí.

 

Zbylé nepoužité poloviny tablet vraťte zpět do otevřeného místa blistru a uchovávejte (maximálně 1 den) v původní kartonové krabičce mimo dosah dětí.

 

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce po „EXP“.

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

 

V případech chronického onemocnění ledvin se před zahájením léčby doporučuje zkontrolovat stav hydratace psa a během léčby u něho sledovat hladinu kreatininu v plazmě a počet erytrocytů v krvi.

 

Protože se pimobendan metabolizuje v játrech, přípravek by se neměl podávat psům se závažnou jaterní insuficiencí.

 

Účinnost a bezpečnost přípravku nebyla stanovena u psů vážících méně než 2,5 kg nebo mladších než 4 měsíce.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

 

 

19

 

Po použití si umyjte ruce.

 

Lidé se známou přecitlivělostí na pimobendan nebo benazepril-hydrochlorid by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

 

V případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

 

Těhotné ženy by měly dbát zvýšené opatrnosti, aby se vyhnuly náhodnému pozření přípravku, protože u lidí bylo zjištěno, že inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) mají vliv v průběhu těhotenství na nenarozené dítě.

 

Použití v průběhu březosti a laktace

 

Nepoužívat během březosti nebo laktace. Bezpečnost přípravku FORTEKOR PLUS nebyla stanovena u chovných zvířat, březích a laktujících fen.

 

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

 

Informujte veterinárního lékaře, pokud zvíře užívá nebo v nedávné době užívalo jakékoliv jiné léky.

 

U psů s městnavým srdečním selháním byly benazepril -hydrochlorid a pimobendan podávány v kombinaci s digoxinem a diuretiky bez prokazatelných nežádoucích interakcí.

 

U lidí může vést kombinace inhibitorů angiotensin konvertujícího enzymu (ACE) s nesteroidními antiflogistiky (NSAID) ke snížené antihypertenzní účinnosti či k narušení funkce ledvin. Proto je zapotřebí pečlivě zvážit současné podávání přípravku FORTEKOR PLUS s NSAID a jinými léčivy s hypotenzním účinkem, než se takové kombinace použijí.

 

Kombinace přípravku FORTEKOR PLUS a dalších antihypertenzních léčiv (např. blokátorů kalciového kanálu, β-blokátorů nebo diuretik), anestetik nebo sedativ může vést k zvýšeným hypotenzním účinkům. Váš veterinární lékař může doporučit pečlivé monitorování funkce ledvin a příznaků hypotenze (letargie, slabost atd.) a podle potřeby je léčit.

 

Nelze vyloučit interakce s draslík šetřícími diuretiky jako je spironolakton, triamteren nebo amilorid. Váš veterinární lékař může doporučit monitorování koncentrací draslíku v plazmě při použití přípravku FORTEKOR PLUS v kombinaci s draslík šetřícím diuretikem z důvodu rizika hyperkalémie (vysoký obsah draslíku v krvi).

 

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota)

 

V případě předávkování je třeba psa léčit symptomaticky. V případě náhodného předávkování může dojít k přechodné vratné hypotenzi (nízký krevní tlak). Léčba by měla dle potřeby spočívat v podání intravenózní infuze teplého fyziologického roztoku.

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

 

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

 

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem nebo lékárníkem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

 

 

 1. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

 

 

 

 

 

 

 

20

 

Podrobné informace o veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webové stránce Evropské lékové agentury http://www.ema.europa.eu/.

 

 

 1. DALŠÍ INFORMACE

 

Farmakodynamické vlastnosti

 

FORTEKOR PLUS je kombinace 2 léčivých látek: pimobendanu a benazepril-hydrochloridu.

 

Pimobendan je non-sympatomimetická, non-glykosid inotropní látka se silnými vazodilatačními vlastnostmi.

 

Benazepril-hydrochlorid je prodrug (lékový prekurzor) hydrolyzovaný in vivo na svůj aktivní metabolit benazeprilát. Benazeprilát je inhibitor ACE, a proto snižuje krevní tlak a objemovou zátěž srdce u psů s městnavým srdečním selháním. Benazepril prodloužil dobu do zhoršení srdečního selhání a dobu do smrti, zlepšil klinický stav, omezil kašel a zlepšil toleranci k zátěži u psů se symptomatickým městnavým srdečním selháním způsobeným onemocněním chlopní nebo dilatační kardiomyopatií.

 

Velikosti balení

 

FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mg tablety: 30 nebo 60 tablet.

 

FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg tablety: 30 nebo 60 tablet.

 

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

 

Hledat produkt

Zrušit filtr