GENTAMOX 150 mg/40 mg

Balení:
100ml
Léková forma:
Injekčná suspenzia
Aktivní látka:
Gentamicín a amoxicilín
Detail:
Popis:
Liečba infekčných ochorení spôsobených grampozitívnymi (Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Corynebacterium spp.) a gramnegatívnymi (E.coli, Pasteurella spp., Salmonella spp., Pseudomonas spp.) baktériami. Hovädzí dobytok: pneumónia, hnačka, kožné abscesy Ošípané: pneumónia, kolibacilózy, metritída, hnačka, mastitída
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase, Skot
1.NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
GENTAMOX 150 mg/40 mg injekčná suspenzia
Gentamicín a amoxicilín
2.KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
1 ml obsahuje:
Účinné látky:
Amoxicillium trihydricum 150,00 mg
Gentamicinun (ut sulfas) 40,00 mg
Pomocné látky:
Benzylakohol (E-1519) 52,5 mg
Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.
3.LIEKOVÁ FORMA
Injekčná suspenzia.
Takmer biela viskózna suspenzia.
4.KLINICKÉ ÚDAJE
4.1Cieľový druh
Hovädzí dobytok, ošípané.
4.2Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu
Liečba infekčných ochorení spôsobených grampozitívnymi (Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Corynebacterium spp.) a gramnegatívnymi (E.coli, Pasteurella spp., Salmonella spp., Pseudomonas spp.) baktériami.
Hovädzí dobytok: pneumónia, hnačka, kožné abscesy
Ošípané: pneumónia, kolibacilózy, metritída, hnačka, mastitída
4.3Kontraindikácie
Nepoužívať v prípade precitlivenosti na penicilíny a beta-laktámové antibiotiká.
Nepoužívať počas gravidity a laktácie.
4.4Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh
Nie sú.
4.5Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat
Veterinárny liek má indikačné obmedzenie, t. z. môže byť predpísaný len na liečbu závažných infekcií na základe klinického vyšetrenia podporeného diagnostikou pôvodcu ochorenia a zistenia jeho
citlivosti na danú účinnú látku a rezistencie k bežným antibiotikám.
Pred použitím liek dôkladne pretrepať.
Pri aplikácii väčšieho množstva lieku (u hovädzieho dobytka), odporúča sa rozdeliť dávku do dvoch aplikačných miest na podporu absorpcie.
Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám
V prípade náhodného samopodania vyhľadať ihneď lekársku pomoc a ukázať písomnú informáciu alebo obal lekárovi. Ľudia so známou precitlivenosťou na gentamicín sa musia vyhýbať kontaktu s týmto veterinárnym liekom. V prípade náhodného poliatia kože alebo zasiahnutia očí, opláchnuť exponované miesto veľkým množstvom vody.
Liek by nemali podávať tehotné ženy.
4.6 Nežiaduce účinky (frekvencia výskytu a závažnosť)

Predĺženie liečby s vyššími dávkami ako sú odporučené, môže spôsobiť poškodenie funkcie obličiek.
Ototoxické účinky.
4.7Použitie počas gravidity a laktácie
Nepoužívať počas gravidity a laktácie.
4.8Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia
Liek nepoužívať súčasne s bakteriostatickými antibiotikami (tetracyklíny, chloramfenikol…).
4.9Dávkovanie a spôsob podania lieku
Všeobecná dávka:
15 mg amoxicilín trihydrátu a 4 mg gentamicínu/kg ž.hm. (t.j. 1 ml lieku/10 kg ž.hm./deň) počas 3 dní.
Na zaistenie podania správnej dávky stanoviť živú hmotnosť zvierat tak presne ako je to možné, aby sa predišlo poddávkovaniu.
Ošípané:
Dávka v mieste vpichu by nemala byť vyššia ako 3 ml. Väčší objem by sa mal použiť len po zvážení pomeru prínos/riziko zodpovedným veterinárnym lekárom.
Hovädzí dobytok:
Dávka v mieste vpichu by nemala byť vyššia ako10 ml. Väčší objem by sa mal použiť len po zvážení pomeru prínos/riziko zodpovedným veterinárnym lekárom.
Spôsob podania: hlboko intramuskulárne
4.10Predávkovanie (príznaky, núdzové postupy, antidotá) ak sú potrebné
V prípade intoxikácie z predávkovania prerušiť liečbu a začať symptomatickú liečbu.
Nepodávať viac ako 3 ml lieku/10 kg ž. hm.
4.11Ochranná (-é) lehota (-y)
Ošípané:
Mäso: 82 dní
Hovädzí dobytok:
Mäso: 146 dní
Nie je registrovaný na použitie u zvierat produkujúcich mlieko na ľudskú spotrebu.
5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
Farmakoterapeutická skupina: kombinácie antibakteriálnych látok
ATCvet. kód: QJ01RA01
5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Amoxicilín je bakteriálne antibiotikum, ktoré patrí do skupiny penicilínov. Inhibuje syntézu mukopeptidov, jednej zo zložiek pevnej bakteriálnej bunkovej steny, ktorá určuje mechanickú stabilitu baktérie, ničí baktérie v rastovej fáze.
Gentamicín je aminoglykozidové antibiotikum, ktoré pôsobí priamo na ribozóm, kde inhibuje biosyntézu bielkovín a znižuje presnoť prenosu genetického kódu.
Prechod gentamicínu do bunky sa zvýši, keď je permeabilita bakteriálnej bunkovej steny narušená amoxicilínom. Tento synergizmus umožňuje použiť menšie množstvo aminoglykozidu.
Spojenie amoxicilínu a gentamicínu má široké antibakteriálne spektrum, ktoré zahŕňa grampozitívne baktérie (hlavne streptokoky, stafylokoky a korynebaktérie) a gramnegatívne baktérie (hlavne E. coli, Pasteurella spp., Salmonella spp. a Pseudomonas spp.). Toto spojenie zlepšuje liečebný účinok týchto antibiotík v porovnaní s individuálnou aplikáciou.
5.2 Farmakokinetické vlastnostiAmoxicilín je dobre absorbovaný po parenterálnom podaní. 17-20% účinnej látky sa viaže na plazmatické bielkoviny. Je vylučovaný nezmenený hlavne močom a menej úmerne mliekom a žlčou.ç
Gentamicín nie je významne absorbovaný z gastrointestinálneho traktu, avšak dobre sa absorbuje po parenterálnom podaní. Je široko distribuovaný do obličiek, pečene, pľúc, endometria a mliečneho parenchýmu. Vylučuje sa dvojfázovo: prvá rýchla fáza korešponduje s rozdelením účinnej látky do tkanív a druhá pomalá fáza korešponduje s uvoľnením účinnej látky z tkanív do plazmy a jej následným vylučovaním z plazmy.

6.FARMACEUTICKÉ ÚDAJE
6.1Zoznam pomocných látok
Sorbitanoleát (E-494)
Benzylalkohol (E-1519)
Triglyceroly, stredné nasýtené
6.2Inkompatibility
Liek nepoužívať súčasne s bakteriostatickými antibiotikami (tetracyklíny, chloramfenikol…).
6.3Čas použiteľnosti
Čas použiteľnosti veterinárneho lieku v neporušenom obale: 2 roky.
Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného obalu: 28 dní.
6.4Osobitné bezpečnostné opatrenia na uchovávanie
Uchovávať pri teplote do 25°C, chrániť pred svetlom.
6.5Charakter a zloženie vnútorného obalu
Sklená liekovka s gumenou prepichovacou zátkou a hliníkovým uzáverom.
Vonkajší obal: papierová škatuľka. Priložená písomná informácia pre používateľov.
Veľkosť balenia: 1 x 100 ml.
6.6Osobitné bezpečnostné opatrenia na zneškodňovanie nepoužitých veterinárnych liekov, prípadne odpadových materiálov vytvorených pri používaní týchto liekov
Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto lieku musia byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi.
7.DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. la Selva, 135
17170 Amer (Girona) Španielsko
8.REGISTRAČNÉ ČÍSLO(-A)
96/095/99-S
9.DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE
17.11.1999 / 28.02.2007
10.DÁTUM REVÍZIE TEXTU
1.2.2013
Vydáva sa len na veterinárny predpis.
ZÁKAZ PREDAJA, DODÁVOK A/ALEBO POUŽÍVANIA
Neuplatňuje sa.

Hledat produkt

Zrušit filtr