Histodine

Balení:
100 ml
Léková forma:
injekční roztok
Aktivní látka:
Chlorphenamini maleas
Detail:
Popis:
Symptomatická léčba stavů spojených s uvolňováním histaminu.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Skot

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

 

Histodine 10 mg/ml injekční roztok pro skot

 

 

 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

 

Držitel rozhodnutí o registraci:

Le Vet Beheer B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Nizozemsko

 

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Produlab Pharma B.V.

Forellenweg 16

4941 SJ Raamsdonksveer

Nizozemsko

 

 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Histodine 10 mg/ml injekční roztok pro skot

Chlorphenamini maleas

 

 1. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

1 ml obsahuje:

 

Léčivá látka:

Chlorphenamini maleas          10 mg

(odpovídá 7,03 mg chlorphenaminum)

 

Pomocné látky:

Methylparaben (E 218)           1,0 mg

Propylparaben             0,2 mg

 

Čirý bezbarvý roztok.

 

 1. INDIKACE

 

Symptomatická léčba stavů spojených s uvolňováním histaminu.

 

 1. KONTRAINDIKACE

 

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku, nebo na některou z pomocných látek.

 1. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

 

Chlorfenamin má slabý sedativní účinek. Jestliže zaznamenáte jakékoliv nežádoucí účinky a to i takové, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, nebo si myslíte, že lék neúčinkuje, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu lékaři.

 

 1. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Skot.

 

 1. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA (Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

 

Intramuskulární nebo intravenózní podání.

Intravenózní podání by mělo být pomalé a v případě potřeby by se mělo přerušit na několik minut (viz bod 12).

 

Dospělá zvířata:

0,5 mg chlorfenamin maleinátu/kg živé hmotnosti (odpovídá 5 ml/100 kg živé hmotnosti) jednou denně po tři po sobě následující dny.

 

Telata:

1 mg chlorfenamin maleinátu/kg živé hmotnosti (odpovídá 10 ml/100 kg živé hmotnosti) jednou denně po tři po sobě následující dny.

 

 1. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

 

 1. OCHRANNÁLHŮTA

 

Maso: 1 den

Mléko: 12 hodin

 

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnost uvedené na krabičce a etiketě po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 56 dnů.

 1. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Nikdy nepodávat subkutánně.

Přestože má intravenózní podání bezprostřední terapeutický účinek, může mít i excitační účinky na CNS. Při použití této cesty podání podávejte pomalu a v případě potřeby podání na několik minut přerušte.

 

Upozornění pro uživatele:

Chlorfenamin může způsobit sedaci. Předcházejte náhodnému samopodání injekce. Chraňte jehlu až do okamžiku podání přípravku. V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. NEŘIĎTE MOTOROVÉ VOZIDLO.

 

Použití v průběhu březosti a laktace:

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti a laktace. Použít pouze po zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

 

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Souběžné podávání dalších antihistaminik nebo barbiturátů může zesílit sedativní účinek chlorfenaminu. Použití antihistaminik může zakrýt časné známky ototoxicity způsobené některými antibiotiky (např. aminoglykosidová a makrolidová antibiotika) a může snižovat účinek perorálních antikoagulancií.

 

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Dávky až do čtyřnásobku terapeutické dávky byly dobře snášeny. Ve velmi vzácných případech byly pozorovány lokální účinky v místě injekčního podání. Všechny účinky byly přechodné a spontánně odezněly.

 

Inkompatibility:

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

 

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

 1. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

 

Květen 2017

 

 1. DALŠÍ INFORMACE

 

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

 

Injekční lahvičky z čirého skla typu II obsahující 100 ml nebo 250 ml uzavřené potaženou bromobutylovou gumovou zátkou a hliníkovým uzávěrem v papírové krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Hledat produkt

Zrušit filtr