Kesium 500/125 mg

Balení:
6, 12, 96, 144, 240 tbl.
Léková forma:
žvýkací tableta
Aktivní látka:
Acidum clavulanicum, Amoxicillinum trihydricum
Detail:
Popis:
Léčba infekcí způsobených kmeny bakterií, které produkují beta-laktamázu a jsou citlivé na amoxicilin v kombinaci s kyselinou klavulanovou, a dále v případech, kdy klinické zkušenosti a/nebo testování citlivosti indikují tento přípravek jako lék volby.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

 

Kesium 500 mg / 125 mg žvýkací tablety pro psy

 

 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

 

Držitel rozhodnutí o registraci:
Ceva Santé Animale

10 Avenue de La Ballastière

33500 Libourne

Francie

 

 

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

 

Ceva Santé Animale

Boulevard de la Communication

Zone Autoroutière

53950 Louverné

Francie

 

 

 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Kesium 500 mg / 125 mg žvýkací tablety pro psy

Amoxicillinum (ut Amoxicillinum trihydricum)

Acidum clavulanicum (ut Kalii clavulanas)

 

 1. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

Každá tableta obsahuje:

Léčivá(é) látka(y):

Amoxicillinum (ut Amoxicillinum trihydricum)                       500,00 mg

Acidum clavulanicum (ut Kalii clavulanas)                           125,00 mg

 

Žvýkací tableta

Béžová tableta ve tvaru čtyřlístku s dělící rýhou.

Tabletu lze dělit na čtyři stejné čtvrtiny.

 

 1. INDIKACE

 

Léčba níže uvedených infekcí způsobených kmeny bakterií, které produkují beta-laktamázu a jsou citlivé na amoxicilin v kombinaci s kyselinou klavulanovou, a dále v případech, kdy klinické zkušenosti a/nebo testování citlivosti indikují tento přípravek jako lék volby:

 

 • kožní infekce (včetně povrchové a hluboké pyodermie) vyvolané kmeny Staphylococcus,
 • infekce močových cest vyvolané kmeny Staphylococcus, Streptococcus spp., Escherichia coliProteus mirabilis.
 • infekce dýchacího traktu vyvolané kmeny Staphylococcus spp., Streptococcus spp. a Pasteurella ,
 • infekce zažívacího traktu vyvolané kmeny Escherichia coli,
 • infekce dutiny ústní (sliznice) spojené s kmeny Pasteurella spp., Streptococcus spp., Escherichia coli.

 

 1. KONTRAINDIKACE

 

Nepoužívat u zvířat se známou přecitlivělostí na penicilin či jiné látky skupiny beta-laktamových antibiotik anebo na kteroukoliv pomocnou látku.

Nepoužívat u zvířat se závažnou dysfunkcí ledvin doprovázenou anurií a oligurií.

Nepodávat pískomilům, morčatům, křečkům, králíkům a činčilám.

Nepoužívat u koní a přežvýkavců.

Nepoužívat v případě potvrzené rezistence na tuto kombinaci.

 

 1. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Podání přípravku může vyvolat mírné gastrointestinální potíže (průjem a zvracení). Léčbu lze ukončit v závislosti na závažnosti nežádoucích účinků a na základě vyhodnocení rizik / přínosů veterinárním lékařem.

 

Občas se mohou vyskytnout alergické reakce (kožní reakce, anafylaxe). V těchto případech musí být podávání přerušeno a poskytnuta symptomatická léčba.

 

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

 1. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Psi

 

 1. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

 

Perorální podání

Doporučená dávka přípravku u psů při perorálním podání je 10 mg amoxicilinu / 2,5 mg kyseliny klavulanové na jeden kg živé hmotnosti dvakrát denně, tj. 1 tableta na 50 kg živé hmotnosti každých 12 hodin – viz následující tabulka:

 

Hmotnost (kg) Počet tablet podávaných dvakrát denně
> 9 do 12,5 ¼
12,6 do 20 použití 250 mg
20,1 do 25 ½
25,1 do 37,5 ¾
37,6 do 50 1
50,1 do 62,5
62,6 do 75

 

V závažných případech může být dávka podle uvážení ošetřujícího lékaře zdvojnásobena na 20 mg amoxicilinu / 5 mg kyseliny klavulanové / kg živé hmotnosti dvakrát denně.

 

Délka léčby

Většina běžných případů odpovídá na 5-7 denní léčbu.

V chronických případech je doporučována delší léčba. Za těchto okolností musí být celková délka léčby stanovena ošetřujícím lékařem, avšak měla by být dostatečně dlouhá, aby zajistila úplné vyléčení bakteriálního onemocnění.

 

Pro zajištění správného dávkování je nezbytné zjistit co nejpřesněji živou hmotnost zvířete, aby nedošlo k poddávkování.

 

 1. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

 

Žvýkací tablety jsou ochucené a jsou přijímány většinou psů. Žvýkací tablety mohou být podávány přímo do ústní dutiny zvířete nebo přidávány do malého množství jídla.

 

 1. OCHRANNÁ LHŮTA

 

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Zbylé nepoužité části tablet vraťte zpět do blistru.

Doba použitelnosti zbylých částí tablet: 36 hodin.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce.

 

 1. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Musí být respektována oficiální, národní a regionální antibiotická politika s ohledem na používání širokospektrých antibiotik.

Nepoužívat v případě bakterií s prokázanou citlivostí na peniciliny s úzkým spektrem účinku nebo samotný amoxicilin.

Před zahájením iniciální terapie by měl být odebrán vzorek na kultivaci a stanovení citlivosti

a v léčbě by se mělo pokračovat, pouze pokud se prokázala citlivost k dané kombinaci

účinných látek.

Používání přípravku způsobem, které je odlišné od pokynů uvedených v tomto SPC, může zvýšit výskyt bakterií rezistentních na kombinaci amoxicilin/ klavulanát a snížit účinnost léčby beta-laktamovými antibiotiky.

U zvířat s dysfunkcí jater a ledvin musí být režim dávkování pečlivě zvážen a použití přípravku založeno na vyhodnocení rizik / přínosů veterinárním lékařem.

V případě používání u malých býložravců, kteří nejsou uvedeni v části 4.3, je doporučována zvýšená opatrnost.

 

Je nezbytné zvážit možnost zkřížené alergické reakce s jinými penicilinovými deriváty a cefalosporiny.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo po kožním kontaktu vyvolat hypersensitivitu (alergii). Hypersensitivita na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím
s cefalosporiny a naopak. Příležitostně mohou být alergické reakce na tyto látky i vážné.

 

Lidé se známou přecitlivělostí na peniciliny a/nebo cefalosporiny by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

 

S přípravkem manipulujte obezřetně a dodržujte veškerá doporučená opatření. Vyhněte se jakémukoliv přímému kontaktu s přípravkem.

 

Pokud se u Vás rozvinou postexpoziční příznaky jako kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu ošetřujícímu lékaři. Otok obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné symptomy a je doporučeno v těchto případech vyhledat lékařské ošetření.

 

Po manipulaci s přípravkem si vždy umyjte ruce.

 

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Laboratorní studie na potkanech a myších neprokázaly teratogenní, fetotoxické a maternotoxické účinky.

Nebyla stanovena bezpečnost přípravku pro březí a laktující feny.

U březích a kojících zvířat používat pouze na základě vyhodnocení prospěchu / rizik příslušným veterinárním lékařem.

 

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Chloramfenikol, makrolidy, sulfonamidy a tetracykliny mohou inhibovat antibakteriální účinek penicilinů z důvodu rychlého nástupu bakteriostatického účinku.

Peniciliny mohou zvyšovat účinek aminoglykosidů.

 

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

V případě předávkování se může objevit průjem, alergická reakce či jiné příznaky, jako jsou projevy podráždění centrálního nervového systému nebo křeče. V případě potřeby by měla být zahájena symptomatická léčba.

 

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD  JE JICH TŘEBA

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

 1. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

 

Květen 2018

 

 1. DALŠÍ INFORMACE

 

Velikosti balení:

Krabička po 6 tabletách

Krabička po 12 tabletách

Krabička po 96 tabletách

Krabička po 144 tabletách

Krabička po 240 tabletách

 

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

 

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Místní zástupce:

Hledat produkt

Zrušit filtr