Libeo pro psy 10 mg

Balení:
20 tbl.
Léková forma:
žvýkací tableta
Aktivní látka:
Furosemidum
Detail:
Popis:
Léčba ascitu a otoků, zejména v důsledku srdečních onemocnění.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

 

Libeo 10 mg žvýkací tablety pro psy

 

1.       JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

 

Držitel rozhodnutí o registraci
Ceva Santé Animale

10 Avenue de La Ballastière

33500 Libourne

Francie

 

 

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

 

Ceva Santé Animale

200 avenue de Mayenne – Zone Industrielle des Touches

53000 Laval

Francie

 

Ceva Santé Animale

Boulevard de la Communication

Zone Autoroutière

53950 Louverne

Francie

 

 

 

2.       NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Libeo 10 mg žvýkací tablety pro psy

Furosemidum

 

3.       OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

Jedna tableta o hmotnosti 330 mg obsahuje:

 

Léčivá látka

Furosemidum…………………………………………………….. 10 mg

 

Žvýkací tableta

Béžová tableta tvaru jetelového listu. Tablety lze dělit na stejné čtvrtiny.

 

4.       INDIKACE

 

Léčba ascitu a otoků, zejména v důsledku srdečních onemocnění.

 

5.       KONTRAINDIKACE

 

Přípravek nepoužívejte u psů s hypovolémií, hypotenzí nebo dehydratací.

Nepoužívat v případě selhání ledvin provázeného anurií.

 

Nepoužívat v případě deficitu elektrolytů.

 

Nepoužívat v případě známé přecitlivělosti na furosemid, sulfonamidy nebo na některou z pomocných látek.

 

6.       NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Je možná zkřížená reaktivitana sulfonamidy.

 

Ve vzácných případech se může vyskytnout měkká stolice. Tyto příznaky jsou přechodné a mírné a nevyžadují přerušení léčby

V důsledku diuretického působení furosemidu může dojít k hemokoncentraci a k poruchám krevního oběhu. Dlouhodobá léčba může mít za následek deficit elektrolytů (včetně hypokalémie a hyponatrémie) a dehydrataci.

 

7.       CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Psi

 

8.       DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

 

Perorální podání.

1 až 5 mg furosemidu/ 1 kg ž.hm. denně, t.j.,pro přípravek LIBEO 10 mg, ½ až 2,5 tablety na 5 kg ž.hm., jednou až dvakrát denně podle závažnosti otoků či ascitu.

 

 

Příklad dávkování 1 mg/kg pro jedno podání:

 

     
 

Tablety pro jedno podání

 
 

LIBEO 10 mg

 
2 – 3,5 kg

1/4

 
3,6 – 5 kg

½

 
5,1 – 7,5 kg

3/4

 
7,6 –10 kg

 1

 
10,1 – 12,5 kg

1 1/4

 
12,6 – 15 kg

1 1/2

 

 

Pro psy 15,1 – 50 kg ž.hm. použijte   tablety Libeo 40 mg.

Pro udržovací léčbu musí být dávka veterinárním lékařem upravena na nejnižší účinnou dávku v závislosti na klinické odpovědi psa na léčbu.

 

Dávku a dávkovací schéma je v některých případech nutné upravit s ohledem na zdravotní stav zvířete.

 

9.       POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

 

Tablety jsou ochucené a mohou být smíchány s malým množstvím krmiva podaným před hlavním krmením, nebo je lze podat přímo do tlamy

 

Podání přípravku pozdě večer může vést k obtěžující produkci moče v průběhu noci.

 

Pokyny k dělení tablet: Položte tabletu na rovný povrch se stranou s rýhou dolů k povrchu (konvexní stranou nahoru). Lehkým vertikálním tlakem špičkou ukazováčku na střed tablety rozlomíte tabletu po šířce na dvě poloviny. Chcete-li tabletu rozdělit na čtvrtiny, lehkým tlakem ukazováčku na střed jedné poloviny ji rozlomíte po délce.

 

10.     OCHRANNÁ LHŮTA

 

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

11.     ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30°C

Všechny částečně použité tablety je nutno vrátit do otevřeného blistru a použít do 72 hodin

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“.

 

12.     ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

 

Terapeutická účinnost může být snížena zvýšeným příjmem vody. Pokud to stav zvířete dovolí, je nutno během léčby příjem vody omezit na fyziologicky běžné množství.

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

 

Protože jsou tablety ochucené, je nutno je uchovávat na bezpečném místě mimo dosah zvířat.

Furosemid je nutno používat opatrně v případě, že se u zvířete  vyskytuje porucha rovnováhy elektrolytů a vody, v případě porušené funkce jater (může vyvolat jaterní kóma) a  u zvířat s diabetes mellitus. V případě dlouhodobé léčby je nutno často monitorovat stav hydratace a sérové elektrolyty.

1-2 dny před a po zahájení léčby diuretiky a inhibitory ACE je nutno monitorovat renální funkce a stav hydratace.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Lidé se známou přecitlivělostí na furosemid by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem. Po použití si umyjte ruce.

Nemanipulujte s přípravkem, pokud víte, že jste citliví na sulfonamidy, neboť přecitlivělost na sulfonamidy může vést k přecitlivělosti na furosemid. Jestliže u vás dojde po expozici

k rozvoji příznaků, jako např. kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři toto upozornění. Otok obličeje, rtů nebo očí nebo potíže s dýcháním představují závažnější příznaky, které vyžadují bezodkladnou lékařskou péči.

 

V případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

 

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Laboratorní studie prokázaly teratogenní účinky.

Bezpečnost přípravku nebyla stanovena u březích a laktujících fen, furosemid se vylučuje mlékem.

 

U březích a laktujících zvířat použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

 

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Souběžné použití léčiv ovlivňujících elektrolytovou rovnováhu (kortikosteroidy, jiná diuretika, amphotericin B, srdeční glykosidy) vyžaduje pečlivé monitorování.

 

Souběžné použití aminoglykosidů nebo cefalosporinů může zvýšit riziko nefrotoxicity.

Furosemid může zvyšovat riziko alergie na sulfonamidy.

 

Furosemid může u diabetických zvířat měnit potřebnou dávku inzulinu.

Furosemid může snižovat vylučování nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID).

 

V závislosti na odpovědi zvířete na léčbu může být při dlouhodobé léčbě v kombinaci s inhibitory ACE nutné upravit dávkování.

 

 

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Dávky vyšší než doporučené mohou způsobit přechodnou hluchotu, problémy s elektrolytovou a vodní rovnováhou, účinky na CNS (letargie, koma, epileptické záchvaty) a kardiovaskulární kolaps.

Léčba je symptomatická

 

13.     ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

 

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

 

14.     DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

 

Říjen 2016

 

15.     DALŠÍ INFORMACE

 

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

 

Velikosti balení:

Krabička s 10 tabletami

Krabička s 20 tabletami

Krabička se 100 tabletami

Krabička se 120 tabletami

Krabička s 200 tabletami

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Hledat produkt

Zrušit filtr