Libromide 325mg

Balení:
100 a 500 tablet
Léková forma:
Tablety
Aktivní látka:
Bromid draselný 325mg
Detail:
Bromid draselný 325mg
Popis:
Antiepileptikum
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes

Příbalová informace

 

LIBROMIDE 325 mg tablety pro psy
Kalii bromidum

 

Výrobce:

Surepharm Services Limited, Bretby Business Park, Ashby Road, Bretby, Burton on Trent, Staffordshire, DE15 0YZ, Velká Británie.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Dechra Limited, Dechra House, Jamage Industrial Estate, Talke Pits, Stoke-on-Trent, Staffordshire, ST7 1XW, Velká Británie.

 

Složení:

Každá tableta obsahuje: Kalii bromidum 325 mg.

 

Popis přípravku:

Hladké bílé kulaté bikonvexní tablety s dělící rýhou na jedné straně.
Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

 

Cílový druh zvířat:

Psi.

 

Indikace:

Přídatné antikonvulzivum k fenobarbitalu při zvládání refrakterních případů epilepsie u psů.

 

Kontraindikace:

Nejsou.

 

Nežádoucí účinky:

Mezi běžně hlášené nežádoucí účinky patří polyurie / polydipsie, polyfagie, zvracení, somnolence, ataxie (slabost zadních končetin a ztráta koordinace), nauzea a erytematózní dermatitida (bromidová vyrážka).

Psi, kterým je podáván bromid draselný v kombinaci s fenobarbitalem, obvykle vykazují zvýšené imunoreaktivní koncentrace pankreatické lipázy v séru (cPLI), které mohou a nemusí být spojeny s klinickými známkami pankreatitidy. V případech pankreatitidy nebo dermatitidy může být zapotřebí symptomatická léčba. Mezi méně časté nežádoucí účinky také patří změny chování, jako je podrážděnost nebo neklid.

Nežádoucí klinické příznaky, které se mohou projevit u psů při vyšších dávkách přípravku, obvykle vymizí po snížení dávek. Je-li pes příliš utlumený sedativy, posuďte koncentrace bromidu i fenobarbitalu v séru a určete, zda nemají být dávky některého z nich sníženy.

Je-li dávka snížena, stanovte koncentraci bromidu v séru pro kontrolu, zda zůstává v terapeutickém rozsahu.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

Interakce:

Bromid a chlorid si konkurují při reabsorpci ledvinami. Zvýšený příjem chloridu (soli) v dietě snižuje renální reabsorpci bromidu a způsobuje snížené koncentrace bromidu v séru, což může vést k záchvatům. Naopak, přechod na dietu s nízkým obsahem chloridu zvýší koncentrace bromidu v séru, což může vyvolat intoxikaci bromidem.

Kličková diuretika (např. furosemid) mohou zvýšit vylučování bromidu a snížit koncentraci bromidu v séru.

Podávání tekutin nebo léčivých přípravků obsahujících chlorid může snížit koncentrace bromidu v séru.

Inkompatibility: nejsou známé.

 

Těhotenství a laktace:

Nebyla stanovena bezpečnost pro použití během březosti či laktace u psů. Přestože nebyla prokázána reprodukční toxicita u laboratorních zvířat, může bromid procházet placentou. U lidí byly hlášeny případy neonatální toxicity bromidu. Pokud nejsou k dispozici specifické údaje, je zapotřebí, aby další používání v průběhu březosti či laktace posoudil odpovědný veterinární lékař na základě zhodnocení poměru přínosů a rizik.

 

Upozornění:

Není vhodné během léčby měnit dietu psa vzhledem k vlivu příjmu chloridu na koncentraci bromidu v séru, viz bod 4.8.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Nepřerušujte náhle léčbu, protože by to mohlo přivodit záchvaty.

Při podávání tohoto přípravku zvířatům s renální nedostatečností se mohou projevit známky intoxikace. Pokud nastanou, je zapotřebí snížit dávku.

Snížení příjmu chloridu může způsobit intoxikaci bromidem.

Podání nalačno může vyvolat zvracení.

U psů o hmotnosti nižší než 11 kg nelze přesně určit dávkování, s doporučenou počáteční dávkou 15 mg/kg dvakrát denně, protože minimální dávka dosažitelná rozdělením tablety přípravku Liobromide 325 mg je 162,5 mg.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Nenakládejte s tímto přípravkem, pokud jste těhotná, myslíte si, že jste těhotná nebo kojíte.

Nepoužívejte tento výrobek, pokud máte známou citlivost na bromid.

Po lámání tablet či nakládání s tabletami si okamžitě důkladně umyjte ruce.

Přestaňte nakládat s tímto přípravkem, pokud se u vás vyvinou jakékoli známky podráždění kůže, včetně svědivosti, vyrážky, olupování kůže nebo zčervenání. V případě podráždění kůže nebo očí či v případě náhodného požití se neprodleně obraťte na lékaře a ukažte lékaři příbalovou informaci nebo štítek.

Pro lékaře: Intoxikaci bromidem lze léčit podáním chloridu sodného nebo vhodného chloruretického činidla.

 

Dávkování:

Podávejte psům s refraktorní epilepsií, pokud je kontrola záchvatů neuspokojivá přes patřičnou terapii fenobarbitalem, když jsou koncentrace fenobarbitalu v séru stabilní v terapeutickém rozsahu.

Dávku je zapotřebí titrovat pro individuálního psa, protože potřebné dávkování závisí na povaze a závažnosti základní choroby.

Podávejte s krmivem v počátečním dávkování 15 mg/kg živé hmotnosti dvakrát denně (ekvivalentní celkové denní dávce 30 mg/kg). Doporučuje se podávání dvakrát denně pro snížení rizika gastrointestinálních poruch.

Vzhledem k 24dennímu biologickému poločasu bromidu může dosažení stabilní koncentrace v séru trvat několik týdnů.

Po dobu nejméně prvních tří měsíců po zahájení terapie stanovujte každé 4 týdny koncentrace bromidu v séru. Terapeutická koncentrace bromidu v séru (při použití v kombinaci s fenobarbitalem) je 800-2000 mikrogramů/ml.

Úpravy dávkování je zapotřebí provádět s ohledem na frekvenci záchvatů, biologický poločas bromidu a koncentraci bromidu v séru. Dlouhodobé monitorování koncentrace bromidu (a asociovaného fenobarbitalu) v séru je zapotřebí provádět v klinicky odůvodněných individuálních případech.

Při vyšších koncentracích bromidu v séru je vhodné podrobné monitorování nežádoucích účinků.

Při použití u psů s živou hmotností nižší než 11 kg je zapotřebí posoudit poměr rizik a přínosů.

 

Způsob použití:

Perorální podání. Podávejte s krmivem.

 

Předávkování:

Při podání vysoké dávky mohou nastat u psů klinické příznaky toxicity jako je ataxie, somnolence, nauzea a pankreatitida.

Pokud existuje podezření na předávkování, okamžitě dávkování snižte. Podrobně monitorujte koncentraci bromidu v séru pro stanovení vhodné terapeutické koncentrace.

V případech předávkování, pokud je to nezbytné a vhodné, podejte 0,9% chloridu sodného intravenózně pro snížení koncentrace bromidu v séru.

 

Uchovávání:

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky pro uchovávání.

Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu, aby byl chráněn před vlhkostí.

 

Poznámka:

Další informace o tomto veterinárním léčivém přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Cymedica spol. s.r.o., Pod Nádražím 853, CZ 268 01 Hořovice.

 

Varování:

Uchovávat mimo dosah dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě po EXP.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

Balení:

Velikosti balení: 100 a 500 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Ochranná lhůta:

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

Použití, exspirace:

Rozpůlené tablety použijte do 12 hodin.

 

Datum zpracování: 21.2.2012

Autor článku: ÚSKVBL, Brno

 

Hledat produkt

Zrušit filtr