LINCO-SPECTIN 222/444,7 mg/g prášek

Balení:
150g
Léková forma:
Bílý prášek pro podání v pitné vodě
Aktivní látka:
Lincomycinum (ut Lincomycini hydrochloridum) 222 mg Spectinomycinum (ut Spectinomycini sulfas) 444,7 mg
Detail:
Antibakteriální léčiva pro systémové podání, kombinace s linkomycinem. Charakteristika: Linco-spectin 222 mg/g + 444,7 mg/g je kombinací dvou antibiotik, linkomycinu a spektinomycinu, jejichž spektrum účinnosti se doplňuje.
Popis:
Prasata: Léčba a prevence dyzentérie vyvolané Brachyspira hyodysenteriae a proliferativní enteropatie (ileitis) vyvolané Lawsonia intracellularis a přidruženými enteropatogenními druhy (Escherichia coli). Před použitím přípravku musí být potvrzena přítomnost nákazy v dané skupině zvířat. Kur domácí:Léčba a prevence chronické respiratorní choroby (CRD) vyvolané Mycoplasma gallisepticum a Escherichia coli spojené s nízkou mortalitou. Před použitím přípravku musí být potvrzena přítomnost nákazy v celém hejnu.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase, Drůbež

 

Příbalová informace

 

Linco-spectin 222/444,7 mg/g prášek pro podání v pitné vodě pro prasata a kura domácího

 

 

 

Držitel registračního rozhodnutí: Zoetis Česká republika, s.r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika

 

 

Složení: Každý 1 g obsahuje:

Léčivé látky:

Lincomycinum (ut Lincomycini hydrochloridum)                       222 mg

Spectinomycinum (ut Spectinomycini sulfas)                           444,7 mg

Pomocné látky: Natrium-benzoát, Laktosa

 

 

Cílový druh zvířat: Prasata a kur domácí.

 

Popis přípravku: Bílý prášek pro podání v pitné vodě.

Druh obalu: Bílá láhev HDPE

Balení: Bílá HDPE láhev obsahující 150 g nebo 1,5 kg vodorozpustného prášku s bílým LDPE víkem zajištěným proti neoprávněné manipulaci. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Farmakoterapeutická skupina: Antibakteriální léčiva pro systémové podání, kombinace s linkomycinem

Charakteristika: Linco-spectin 222 mg/g + 444,7 mg/g je kombinací dvou antibiotik, linkomycinu a spektinomycinu, jejichž spektrum účinnosti se doplňuje.

Linkomycin

Linkomycin je linkosamidové antibiotikum produkované bakterií druhu Streptomyces lincolnensis, které inhibuje proteosyntézu. Váže se na 50 S ribozomální podjednotku v blízkosti peptidyl transferázového místa, ovlivňuje elongaci peptidového řetězce inhibicí asociace 50 S podjednotky a stimulací disociace peptidyl-tRNA.

Linkomycin působí na grampozitivní bakterie, některé anaerobní gramnegativní bakterie (např. Brachyspira hyodysenteriae) a mykoplazmata. Má malý nebo žádný vliv na proliferaci gramnegativních bakterií jako je Escherichia coli.

Ačkoliv jsou linkosamidy obecně považovány za bakteriostatické, jejich účinnost závisí na citlivosti mikroorganizmu a koncentraci antibiotika. Linkomycin tak může být považován buď za baktericidní, nebo bakteriostatický.

Rezistence k linkomycinu je většinou zprostředkována geny (erm geny) na plazmidech, které kódují metylázy, jež modifikují vazebné místo linkomycinu na ribozomu. Tyto metylázy často způsobují zkříženou rezistenci k dalším antibiotikům skupiny MLSb. Naproti tomu rezistence u B. hyodysenteriae a mykoplazmat je většinou způsobena mutacemi vazebného místa (chromozomální rezistence). Byla rovněž popsána rezistence k linkomycinu v důsledku působení efluxních  pump a linkomycin inaktivujících enzymů. Existuje zkřížená rezistence linkomycinu a klindamycinu.

U B. hyodysenteriae se rezistence k linkomycinu může vyvinout velmi rychle. Většina studovaných izolátů vykazuje sníženou citlivost in vitro.

 

Spektinomycin

Spektinomycin je aminocyklitolové antibiotikum produkované bakterií Streptomyces spectabilis s bakteriostatickou aktivitou, které působí proti Mycoplasma spp. a některým gramnegativním bakteriím jako je Escherichia coli.

Mechanismus systémového účinku perorálně podaného spektinomycinu na cílové patogeny není pro slabou absorpci plně objasněn, a může částečně záviset na nepřímých účincích na střevní mikroflóru nebo účinku některého/ých metabolitu/ů.

Jednostupňová chromozomální mutace vede u mnoha enterobakterií (např. E. coli) k vysokému stupni rezistence na spektinomycin. Méně častá je rezistence přenášená plazmidy. Kmeny s chromozomální rezistencí nevykazují zkříženou rezistenci vůči aminoglykosidům.

U E. coli a rodu Salmonella spp.je distribuce MIC (minimální inhibiční koncentrace) bimodální. Velký počet kmenů vykazuje vysoké hodnoty MIC, což zřejmě částečně odpovídá přirozenému výskytu rezistence.

Podle in vitro studií a údajů z klinických testů účinnosti je kombinace linkomycin-spektinomycin účinná proti Lawsonia intracellularis. Testování in vitro je však kvůli technickým problémům velmi obtížné provést, proto přesné údaje o citlivosti Lawsonia intracellularis nejsou známy.

 

Indikace: Prasata:

Léčba a prevence dyzentérie vyvolané Brachyspira hyodysenteriae a proliferativní enteropatie (ileitis) vyvolané Lawsonia intracellularis a přidruženými enteropatogenními druhy (Escherichia coli).

Před použitím přípravku musí být potvrzena přítomnost nákazy v dané skupině zvířat.

 

Kur domácí:

Léčba a prevence chronické respiratorní choroby (CRD) vyvolané Mycoplasma gallisepticumEscherichia coli spojené s nízkou mortalitou.

Před použitím přípravku musí být potvrzena přítomnost nákazy v celém hejnu.

 

Kontraindikace: Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku, nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat v případě jaterní dysfunkce.

Nedovolte, aby králíci, hlodavci (např. činčily, křečci, morčata), koně nebo přežvýkavci měli přístup k vodě nebo krmivu obsahujícímu linkomycin. Při požití jmenovanými druhy může dojít k těžkým zažívacím potížím.

Nepoužívat u nosnic.

 

Nežádoucí účinky: V počátku léčby byly u zdravých prasat zaznamenány případy diarei, řidších faeces anebo perianálního zánětu. Tyto příznaky zmizely po 5 až 8 dnech bez přerušení léčby.

Vzácně bylo zaznamenáno podráždění pokožky, vyrážka a svědění.

Vzácně se může objevit alergická/hypersensitivní reakce vyžadující přerušení léčby. Příznaky by měly být léčeny symptomaticky.

 

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

– velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)

– časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

– neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)

– vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z  10000 zvířat)

– velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

 

 

Interakce: Všeobecně by přípravek neměl být míchán s jinými veterinárními léčivými přípravky.

Kombinace linkosamidů a makrolidů je antagonistická kvůli jejich kompetitivnímu vázání na stejné cílové místo. Kombinace s anestetiky může vést k neuromuskulárnímu bloku.

Nepodávejte souběžně s kaolinem nebo pektinem, které ovlivňují absorpci linkomycinu. Pokud je souběžné podání nutné, dodržujte časový odstup 2 hodiny.

 

 

Březost a laktace:

Upozornění: Mnoho kmenů E.coli vykazuje vysoké hodnoty MIC (minimální inhibiční koncentrace) pro kombinaci linkomycinu a spektinomycinu a mohou tedy být klinicky rezistentní, hraniční koncentrace (breakpoint) nicméně není definován. Citlivost L. intracellularis vůči antibiotikům je obtížné testovat in vitro, údaje o rezistenci ke kombinaci linkomycinu a spektinomycinu proto u tohoto druhu chybí.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat: Rezistence B. hyodysenteriae k linkomycinu je velmi rozšířená, což může vést k selhání léčby. Použití přípravku by mělo být založeno na výsledcích testů citlivosti bakterií izolovaných z konkrétního zvířete. Pokud to není možné, použití přípravku by mělo být založeno na lokálních (regionálních, na úrovni farmy) epidemiologických informacích o citlivosti cílových bakterií.

Použití přípravku v rozporu s pokyny uvedenými v SPC může vést ke zvýšenému riziku vývoje a selekce rezistentních kmenů a snížení účinnosti léčby makrolidovými antibiotiky kvůli potenciálním zkříženým rezistencím.

Perorální použití přípravků obsahujících linkomycin je indikováno pouze pro prasata a kura domácího. Zamezte přístupu jiných zvířat k medikované vodě. Požití jinými druhy může vyvolat vážné zažívací potíže.

Zamezte opakovanému nebo prodlouženému použití přípravku zlepšeným řízením chovu nebo postupy dezinfekce. Pokud nedojde ke zlepšení po 5 dnech, je vhodné zvážit přehodnocení diagnózy.

Nemocná zvířata mají sníženou chuť přijímat krmivo a mají jiný pitný režim než zdravá, u těžce nemocných zvířat může proto být nutná parenterální léčba. Tento prášek je určen pouze pro použití v pitné vodě a před podáním se musí rozpustit.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Lidé se známou přecitlivělostí na linkomycin, spektinomycin nebo sojovou mouku by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem. Předcházejte zvíření a inhalaci prášku. Zabraňte kontaktu přípravku s kůží a očima. Při manipulaci a míchání přípravku by se měly používat osobní ochranné prostředky skládající se z respirátoru (buď jednorázový respirátor vyhovující Evropské normě EN149, nebo respirátor pro více použití vyhovující Evropské normě EN140 vybavený filtrem podle normy EN143), rukavic a ochranných brýlí.

Po použití si ihned umyjte ruce a zasaženou kůži mýdlem a vodou. Pokud příznaky jako vyrážka nebo podráždění očí přetrvávají, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

 

Dávkování: Doporučené dávkování:

 

Prasata: 3,33 mg linkomycinu a 6,67 mg spektinomycinu/kg ž.hm./den po dobu 7 dnů. To odpovídá 15 mg přípravku/kg ž.hm./den po dobu 7 dnů.

 

Kur domácí: 16,65 mg linkomycinu a 33,35 mg spektinomycinu/kg ž.hm./den po dobu 7 dnů. To odpovídá 75 mg přípravku/kg ž.hm./den po dobu 7 dnů.

 

Léčba by měla být zahájena co nejdříve při projevech prvních příznaků.

Koncentrace přípravku v v medikované pitné vodě závisí na živé hmotnosti zvířat a jejich denní spotřebě vody.

K zajištění správného dávkování a zabránění poddávkování je třeba co nejpřesněji zjistit průměrnou živou hmotnost zvířat ve skupině a jejich denní spotřebu vody.

Medikovaná pitná voda by měla být jediným zdrojem pitné vody po dobu léčby. Nespotřebovanou medikovanou vodu zlikvidovat po 24 hodinách.

Jestliže v důsledku onemocnění dojde u zvířete k velkému snížení spotřeby vody, může být nutné použití parenterální léčby.

Postupujte podle následujících instrukcí pro určení přesného množství veterinárního léčivého přípravku ke smíchání s pitnou vodou:

 

Prasata:

Ke stanovení objemu pitné vody pro rozpuštění 150 g přípravku použijte vzorec:

 

Objem (l)   pro 150 g

veterinárního   léčivého přípravku

= 10 000 x   [denní spotřeba vody na zvíře (l)]
průměrná   živá hmotnost jednoho zvířete (kg)

 

U prasat odpovídá 150 g veterinárního léčivého přípravku denní dávce pro 10 000 kg ž.hm.

 

Běžná spotřeba vody u prasat je asi 0,15 l/kg ž.hm./den. Tabulka níže uvádí objem vody potřebný pro rozpuštění 150 g přípravku.

 

Spotřeba   vody 150 g   prášku = 100 g antibiotické aktivity rozpuštěné v…
0,1 l/kg   ž.hm./den 1 000 l   pitné vody
0,15 l/kg   ž.hm./den 1 500 l   pitné vody
0,2 l/kg   ž.hm./den 2 000 l   pitné vody
0,25 l/kg   ž.hm./den 2 500 l   pitné vody

 

Kur domácí:

Ke stanovení objemu pitné vody pro rozpuštění 150 g přípravku použijte vzorec:

 

Objem (l)   pro 150 g

veterinárního   léčivého přípravku

= 2 000 x   [denní spotřeba vody na zvíře (l)]
průměrná   živá hmotnost jednoho zvířete (kg)

 

U kura domácího odpovídá 150 g veterinárního léčivého přípravku denní dávce pro 2 000 kg ž.hm.

 

 

Způsob použití:  Pro podání v pitné vodě.

 

Ochranná lhůta:

Prasata: Maso: Bez ochranných lhůt.

Kur domácí: Maso: 5 dnů

Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu, včetně kuřic určených k produkci vajec pro lidskou spotřebu.

Během léčby nesmí být zvířata porážena pro lidskou spotřebu.

 

Prasata: Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti a laktace.

Laboratorní studie u psů a potkanů nepodaly důkaz o teratogenním, fetotoxickém účinku a maternální toxicitě linkomycinu a spektinomycinu. Linkomycin je vylučován mlékem. Používejte pouze po zhodnocení rizika a přínosů veterinárním lékařem.

Kur domácí: Nepoužívat u nosnic ve snášce.

 

Použití, exspirace: Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 5 let.

Doba použitelnosti po otevření vnitřního obalu: 6 měsíců.

Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu: 24 hodin.

 

Způsob skladování: Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

 

Datum zpracování: Leden 2015

Autor článku: ÚSKVBL Brno

 

Hledat produkt

Zrušit filtr