Melovem 20 mg/ml

Balení:
100ml
Léková forma:
Injekční roztok
Aktivní látka:
Meloxicamum
Detail:
Popis:
Skot: K léčbě akutních respiratorních infekcí u skotu v kombinaci s příslušnou terapií antibiotiky ke snížení klinických příznaků. K léčbě diarei u telat starších jednoho týdne a u mladého, nelaktujícího skotu, v kombinaci s perorální rehydratační terapií ke snížení klinických příznaků. Na úlevu pooperačních bolestí následujících po odrohování telat. Prasata: K léčbě neinfekčních poruch pohybového aparátu ke snížení příznaků kulhání a zánětu. Ke zmírnění pooperačních bolestí po menších operacích měkkých tkání jako je např. kastrace.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase, Skot, Kůň
 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Melovem 20 mg/ml injekční roztok pro skot, prasata a koně

 

 1. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Každý ml obsahuje:

Léčivá látka: Meloxicamum 20 mg

Pomocné látky: Ethanol         150 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

 

 1. LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok.

Čirý, nažloutlý roztok.

 

 1. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1     Cílové druhy zvířat

Skot, prasata a koně

 

4.2     Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Skot:

K léčbě akutních respiratorních infekcí u skotu v kombinaci s příslušnou terapií antibiotiky ke zmírnění klinických příznaků.

K léčbě diarei u telat starších jednoho týdne a u mladého, nelaktujícího skotu, v kombinaci s perorální rehydratační terapií ke zmírnění klinických příznaků.

K podpůrné léčbě akutní mastitidy v kombinaci s terapií antibiotiky. Na úlevu pooperačních bolestí následujících po odrohování telat.

 

Prasata:

K léčbě neinfekčních poruch pohybového aparátu ke zmírnění příznaků kulhání a zánětu.

K podpůrné léčbě puerperální septikémie a toxémie (syndrom mastitis-metritis-agalakcie) s příslušnou terapií antibiotiky.

 

Koně:

Použití k tlumení zánětu a zmírnění bolesti při akutních a chronických onemocnění muskuloskeletálního aparátu.

K zmírnění bolesti způsobené kolikou u koní.

 

4.3     Kontraindikace

Viz bod 4.7

Nepoužívat u koní mladších 6 týdnů.

Nepoužívat u zvířat s narušenou funkcí jater, srdce nebo ledvin a s onemocněním s krvácením nebo kde jde o ulcerogenní gastrointestinální změny.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

K léčbě diarei u skotu nepoužívat u zvířat mladších než jeden týden.

 

4.4     Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Podání přípravku Melovem telatům 20 minut před odrohováním mírní pooperační bolesti.

Samotný přípravek Melovem neposkytne v průběhu procesu odrohování dostatečnou úlevu od bolesti. Pro dosažení adekvátní úlevy od bolesti během operace je zapotřebí souběžné medikace vhodnými analgetiky.

 

4.5     Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Dojde-li nežádoucím reakcím, je nutno léčbu přerušit a poradit se s veterinárním lékařem.

Nepoužívat k léčbě silně dehydratovaných, hypovolemických nebo hypotenzních zvířat, která vyžadují parenterální rehydrataci, protože je zde potenciální riziko renální toxicity.

V případě nedostatečného zmírnění bolesti při léčbě koliky u koní by měla být pečlivě přehodnocena diagnóza a zvážen chirurgický zákrok.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům Náhodné sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem může způsobit silné bolesti.

Lidé se známou přecitlivělostí na nesteroidní protizánětlivé přípravky (NSAID) by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

 

4.6     Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

U skotu a prasat je podkožní a intramuskulární, stejně jako intravenózní aplikace přípravku, dobře snášena; v klinických studiích došlo u méně než 10 % zvířat pouze k slabému přechodnému otoku v místě injekce po subkutánním podání.

U koní se může v místě aplikace objevit přechodný otok, který nevyžaduje zákrok.

Ve velmi vzácných případech se může objevit pseudoanafylaktická reakce, která může být vážná (i fatální) a je nutno ji léčit symptomaticky.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

– velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření) – časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

– neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat) – vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)

– velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

 

4.7     Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Skot a prasata: Lze použít během březosti a laktace.

Koně:              Nepoužívat u klisen během březosti a laktace.

 

Viz bod 4.3.

4.8     Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Neaplikovat současně s glukokortikosteroidy, s jinými nesteroidními protizánětlivými přípravky nebo s antikoagulačními látkami.

 

4.9     Podávané množství a způsob podání

Skot:

Jednorázová podkožní nebo intravenózní injekce v dávce 0,5 mg meloxikamu/kg živé hmotnosti (tj.2,5 ml na 100 kg živé hmotnosti), podle potřeby v kombinaci s léčbou antibiotiky nebo s odpovídající perorální rehydratační terapií.

Prasata:

Jednorázová intramuskulární injekce v dávce 0,4 mg meloxikamu/kg živé hmotnosti (tj. 2,0 ml na 100 kg živé hmotnosti), podle potřeby v kombinaci s příslušnou léčbou antibiotiky. Je-li to zapotřebí, lze za 24 hodin aplikovat druhou dávku meloxikamu.

Koně:

Jednorázová intravenózní injekce v dávce 0,6 mg meloxikamu/kg živé hmotnosti (tj.3 ml na 100 kg živé hmotnosti).

V průběhu použití zabraňte kontaminaci.

Při léčbě skupiny zvířat používejte odběrovou jehlu, aby se zabránilo nadměrnému propichování zátky. Maximální počet propíchnutí by měl být omezen na 20.

 

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

V případě předávkování je nutné zahájit symptomatickou léčbu.

 

4.11 Ochranné lhůty

Skot:

Maso: 15 dní Mléko: 5 dní

Prasata: Maso: 5 dní

Koně:

Maso: 5 dní

Nepoužívat u koní, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

 

 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Protizánětlivé a antirevmatické přípravky, nesteroidní (oxikamy) ATCvet kód: QM01AC06

 

5.1       Farmakodynamické vlastnosti

Meloxikam je nesteroidní protizánětlivé léčivo (NSAID) ze skupiny oxikamů, které inhibuje syntézu prostaglandinů a má tak protizánětlivé, antiexsudativní, analgetické a antipyretické účinky. Redukuje infiltraci leukocytů do zanícené tkáně. V menším rozsahu také inhibuje agregaci trombocytů indukovaných kolagenem. Bylo rovněž prokázáno, že meloxikam má antiendotoxické vlastnosti, protože inhibuje produkci thromboxanu B2 navozenou podáním endotoxinu E. coli u telat, laktujících krav a prasat.

 

5.2       Farmakokinetické údaje

Absorpce

Po jednorázové podkožní injekci meloxikamu v dávce 0,5 mg/kg podané mladému skotu a laktujícím kravám bylo hodnot Cmax 2,1 μg/ml, resp. 2,7 μg/ml dosahováno za 7,7, resp. za 4 hodiny.

Po opakovaném intramuskulárním podání meloxikamu v dávce 0,4 mg/kg u prasat byla hodnota Cmax 1,9 μg/ml dosažena za 1 hodinu.

 

Distribuce

Více než 98% meloxikamu je vázáno na proteiny plazmy. Nejvyšší koncentrace meloxikamu jsou nalézány v játrech a v ledvinách. Při porovnávání byly nejnižší koncentrace prokazovány v kosterní svalovině a v tuku.

 

Metabolismus

Meloxikam je nalézán převážně v plazmě. U skotu představuje rovněž hlavní součást vylučovanou mlékem a žlučí, zatím co moč obsahuje pouze stopy původní látky.

U prasat obsahuje žluč a moč pouze stopy původní látky. Meloxikam je metabolizován na alkohol, derivát kyseliny a na několik polárních metabolitů. Bylo prokázáno, že všechny hlavní metabolity jsou farmakologicky inaktivní.

Nebyl zkoumán metabolismus u koní.

 

Vylučování

Meloxikam je u mladého skotu a dojnic po podkožní injekci vylučován s biologickým poločasem 26 hodin, resp. 17,5 hodin.

 

U prasat je po intramuskulární aplikaci průměrný plazmatický poločas vylučování přibližně 2,5 hodin.

U koní je po intravenózní aplikaci konečný biologický poločas meloxikamu 8,5 hodin.

Přibližně 50 % aplikované dávky je vylučováno močí a zbytek trusem.

 

 1. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1     Seznam pomocných látek

Ethanol Glycin

Kyselina chlorovodíková/ hydroxid sodný Makrogol 300

Meglumin Poloxamer 188 Natrium-citrát Voda na injekci

 

6.2     Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

 

6.3     Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 30 měsíců. Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

 

6.4     Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem. Chraňte před chladem nebo mrazem. Chraňte před mrazem.

 

6.5     Druh a složení vnitřního obalu

Kartónová krabice s 1 bezbarvou skleněnou injekční lahvičkou typu I o objemu 50 ml, 100 ml nebo 250 ml, uzavřená bromobutylovou pryžovou zátkou a opatřená hliníkovou pertlí.

 

6.6     Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

 1. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Dopharma Research B.V. Zalmweg 24

4941 VX Raamsdonksveer NIZOZEMSKO

 

 1. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/2/09/098/002 EU/2/09/098/003 EU/2/09/098/004

 

 1. DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum registrace: 07-07-2009 Datum posledního prodloužení:

 

 1. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webové stránce Evropské lékové agentury (http://www.ema.europa.eu/).

 

ZÁKAZ PRODEJE, VÝDEJE A/NEBO POUŽITÍ

Neuplatňuje se.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Melovem 30 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

 

 

 1. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

 

Každý ml obsahuje:

 

Léčivá látka: Meloxicamum 30 mg

 

Pomocné látky: Benzylalkohol 20 mg

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

 

 

 1. LÉKOVÁ FORMA

 

Injekční roztok.

Čirý, nažloutlý roztok.

 

 

 1. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1     Cílové druhy zvířat

 

Skot a prasata

 

4.2     Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

 

Skot:

K léčbě akutních respiratorních infekcí u skotu v kombinaci s příslušnou terapií antibiotiky ke zmírnění klinických příznaků.

K léčbě diarei u telat starších jednoho týdne a u mladého, nelaktujícího skotu, v kombinaci s perorální rehydratační terapií ke zmírnění klinických příznaků.

K podpůrné léčbě akutní mastitidy v kombinaci s terapií antibiotiky. Na úlevu pooperačních bolestí následujících po odrohování telat.

 

Prasata:

K léčbě neinfekčních poruch pohybového aparátu ke zmírnění příznaků kulhání a zánětu.

K podpůrné léčbě puerperální septikémie a toxémie (syndrom mastitis-metritis-agalakcie) s příslušnou terapií antibiotiky.

 

4.3     Kontraindikace

 

Viz bod 4.7

Nepoužívat u zvířat s narušenou funkcí jater, srdce nebo ledvin a s onemocněním s krvácením nebo kde jde o ulcerogenní gastrointestinální změny.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek. K léčbě diarei u skotu nepoužívat u zvířat mladších než jeden týden.

 

4.4     Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

 

Podání přípravku Melovem telatům 20 minut před odrohováním mírní pooperační bolesti.

Samotný přípravek Melovem neposkytne v průběhu procesu odrohování dostatečnou úlevu od bolesti.

 

 

12

 

Pro dosažení adekvátní úlevy od bolesti během operace je zapotřebí souběžné medikace vhodnými analgetiky.

 

4.5     Zvláštní opatření pro použití

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Dojde-li nežádoucím reakcím, je nutno léčbu přerušit a poradit se s veterinárním lékařem.

Nepoužívat k léčbě silně dehydratovaných, hypovolemických nebo hypotenzních zvířat, která vyžadují parenterální rehydrataci, protože je zde potenciální riziko renální toxicity.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům Náhodné sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem může způsobit silné bolesti.

Lidé se známou přecitlivělostí na nesteroidní protizánětlivé přípravky (NSAID) by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

 

4.6     Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

 

U skotu a prasat je podkožní a intramuskulární aplikace přípravku, dobře snášena; v klinických studiích došlo u méně než 10 % zvířat pouze k slabému přechodnému otoku v místě injekce po subkutánním podání.

 

Ve velmi vzácných případech se může objevit pseudoanafylaktická reakce, která může být vážná (i fatální) a je nutno ji léčit symptomaticky.

 

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

– velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření) – časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

– neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat) – vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)

– velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení)

 

4.7     Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

 

Lze použít během březosti a laktace.

 

Viz bod 4.3.

 

4.8     Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

 

Neaplikovat současně s glukokortikosteroidy, s jinými nesteroidními protizánětlivými přípravky nebo s antikoagulačními látkami.

 

4.9     Podávané množství a způsob podání

 

Skot:

Jednorázová podkožní injekce v dávce 0,5 mg meloxikamu/kg živé hmotnosti (tj.2,5 ml na 150 kg živé hmotnosti), podle potřeby v kombinaci s léčbou antibiotiky nebo s odpovídající perorální rehydratační terapií.

 

Prasata:

Jednorázová intramuskulární injekce v dávce 0,4 mg meloxikamu/kg živé hmotnosti (tj. 2,0 ml na 150 kg živé hmotnosti), podle potřeby v kombinaci s příslušnou léčbou antibiotiky. Je-li to zapotřebí, lze za 24 hodin aplikovat druhou dávku meloxikamu.

 

V průběhu použití zabraňte kontaminaci.

 

 

13

 

 

Při léčbě skupiny zvířat používejte odběrovou jehlu, aby se zabránilo nadměrnému propichování zátky. Maximální počet propíchnutí by měl být omezen na 20.

 

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

 

V případě předávkování je nutné zahájit symptomatickou léčbu.

 

4.11 Ochranné lhůty

 

Skot:

Maso: 15 dní Mléko: 5 dní

 

Prasata: Maso: 5 dní

 

 

 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

Farmakoterapeutická skupina: Protizánětlivé a antirevmatické přípravky, nesteroidní (oxikamy) ATCvet kód: QM01AC06

 

5.1       Farmakodynamické vlastnosti

Meloxikam je nesteroidní protizánětlivé léčivo (NSAID) ze skupiny oxikamů, které inhibuje syntézu prostaglandinů a má tak protizánětlivé, antiexsudativní, analgetické a antipyretické účinky. Redukuje infiltraci leukocytů do zanícené tkáně. V menším rozsahu také inhibuje agregaci trombocytů indukovaných kolagenem. Bylo rovněž prokázáno, že meloxikam má antiendotoxické vlastnosti, protože inhibuje produkci thromboxanu B2 navozenou podáním endotoxinu E. coli u telat, laktujících krav a prasat.

 

5.2       Farmakokinetické údaje

 

Absorpce

Po jednorázové podkožní injekci meloxikamu v dávce 0,5 mg/kg podané mladému skotu a laktujícím kravám bylo Cmax 2,1 μg/ml, resp. 2,7 μg/ml dosahováno za 7,7, resp. za 4 hodiny.

Po opakovaném intramuskulárním podání meloxikamu v dávce 0,4 mg/kg u prasat byla hodnota Cmax 1,9 μg/ml dosažena za 1 hodinu.

 

Distribuce

Více než 98% meloxikamu je vázáno na proteiny plazmy. Nejvyšší koncentrace meloxikamu jsou nalézány v játrech a v ledvinách. Při porovnávání byly nejnižší koncentrace prokazovány v kosterní svalovině a v tuku.

 

Metabolismus

Meloxikam je nalézán převážně v plazmě. U skotu představuje rovněž hlavní součást vylučovanou mlékem a žlučí, zatím co moč obsahuje pouze stopy původní látky.

U prasat obsahuje žluč a moč pouze stopy původní látky. Meloxikam je metabolizován na alkohol, derivát kyseliny a na několik polárních metabolitů. Bylo prokázáno, že všechny hlavní metabolity jsou farmakologicky inaktivní.

 

Vylučování

Meloxikam je u mladého skotu a dojnic po podkožní injekci vylučován s biologickým poločasem 26 hodin, resp. 17,5 hodin.

 

U prasat je po intramuskulární aplikaci průměrný plazmatický poločas vylučování přibližně 2,5 hodin. Přibližně 50 % aplikované dávky je vylučováno močí a zbytek trusem.

 

 

14

 

 1. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

 

6.1     Seznam pomocných látek

 

Benzylalkohol

Kyselina chlorovodíková/hydroxid sodný Makrogol 1500

Meglumin Methylpyrrolidon Voda na injekci

 

6.2     Inkompatibility

 

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

 

6.3     Doba použitelnosti

 

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 30 měsíců. Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

 

6.4     Zvláštní opatření pro uchovávání

 

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

 

6.5     Druh a složení vnitřního obalu

 

Kartónová krabice s 1 bezbarvou skleněnou injekční lahvičkou typu I o objemu 50 ml, 100 ml nebo 250 ml, uzavřená bromobutylovou pryžovou zátkou a opatřená hliníkovou pertlí.

 

6.6     Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

 

 1. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

Dopharma Research B.V. Zalmweg 24

4941 VX Raamsdonksveer NIZOZEMSKO

 

 

 1. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

 

EU/2/09/098/005 EU/2/09/098/006 EU/2/09/098/007

 

 

 1. DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

 

Datum registrace: 07-07-2009 Datum posledního prodloužení:

 

 

 

15

 

 1. DATUM REVIZE TEXTU

 

 

 

Podrobné informace o veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webové stránce Evropské lékové agentury (http://www.ema.europa.eu/).

 

 

ZÁKAZ PRODEJE, VÝDEJE A/NEBO POUŽITÍ

 

Neuplatňuje se.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA II

 

 1. A. DRŽITEL POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÝ ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

 

 1. B. PODMÍNKY REGISTRACE NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE NEBO POUŽITÍ

 

 1. C. DEKLARACE HODNOT MRL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 1. A. DRŽITEL POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÝ ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

 

Jméno a adresa výrobce odpovědného za uvolnění šarže Dopharma B.V.

Zalmweg 24

4941 VX Raamsdonksveer NIZOZEMSKO

 

 

 1. B. PODMÍNKY REGISTRACE NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE NEBO POUŽITÍ

 

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

 

 

 1. C. DEKLARACE HODNOT MRL

 

Léčivá látka v Melovemu je povolenou látkou, která je charakterizována v tabulce 1 přílohy nařízení Komise (EU) č. 37/2010 tímto způsobem:

 

Farmakologicky účinná látka Indikátorové reziduum Druh zvířete MRL Cílové tkáně Další ustanovení Léčebné zařazení
Meloxikam Meloxikam Skot, kozy, prasata, králík, koňovití 20 μg/kg 65 μg/kg 65 μg/kg Svalovina Játra Ledviny Žádné Protizánětlivé látky/ Nesteroidní

antiflogistika

Skot, Kozy 15 μg/kg Mléko

 

Pomocné látky uvedené v SPC v bodě 6.1 jsou povolenými látkami, pro které buď tabulka 1 přílohy nařízení Komise (EU) č. 37/2010 uvádí, že nejsou požadovány MRL, nebo nespadají do působnosti nařízení (ES) č. 470/2009, pokud jsou použity pro tento veterinární léčivý přípravek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA III

 

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. A. OZNAČENÍ NA OBALU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

 

Kartonová krabice

 

 

 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Melovem 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata Meloxicamum

 

 

 1. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

Meloxicamum 5 mg/ml

 

 

 1. LÉKOVÁ FORMA

 

Injekční roztok

 

 

 1. VELIKOST BALENÍ

 

100 ml

 

 

 1. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Skot (telata a mladý skot) a prasata

 

 

 1. INDIKACE

 

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

 

 

 1. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

 

Skot: Podkožní injekce.

Prasata: Intramuskulární injekce.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

 

 

 1. OCHRANNÁ LHŮTA

 

Skot: Maso: 15 dní

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu. Prasata: Maso: 5 dní.

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

 

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

 

 

21

 

 1. DATUM EXSPIRACE

 

EXP: {měsíc/rok}

Po 1. otevření spotřebujte do 28 dnů.

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

 

Zneškodňování odpadu: čtěte příbalovou informaci.

 

 

 1. OZNAČENÍ “POUZE PRO ZVÍŘATA” A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

 

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

 

 

 1. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

 

Uchovávat mimo dosah dětí.

 

 

 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

Dopharma Research B.V. Zalmweg 24

4941 VX Raamsdonksveer – NL

 

 

 1. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

 

EU/2/09/098/001

 

 

 1. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

 

č.š.: {číslo}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

 

Skleněná injekční lahvička

 

 

 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Melovem 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata Meloxicamum

 

 

 1. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

Meloxicamum 5 mg/ml

 

 

 1. LÉKOVÁ FORMA

 

Injekční roztok

 

 

 1. VELIKOST BALENÍ

 

100 ml

 

 

 1. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Skot (telata a mladý skot) a prasata

 

 

 1. INDIKACE

 

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

 

 

 1. ZPŮSOB(Y) A CESTA(Y) PODÁNÍ

 

Skot: s.c. Prasata: i.m.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

 

 

 1. OCHRANNÁ LHŮTA

 

Skot: Maso: 15 dní

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu. Prasata: Maso: 5 dní

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

 

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

 

 

23

 

 1. DATUM EXSPIRACE

 

EXP: {měsíc/rok}

Po 1. propíchnutí spotřebujte do…

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

 

 

 

 

 

 1. OZNAČENÍ “POUZE PRO ZVÍŘATA” A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

 

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

 

 

 1. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

 

Uchovávat mimo dosah dětí.

 

 

 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

Dopharma Research B.V. Zalmweg 24

4941 VX Raamsdonksveer – NL

 

 

 1. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

 

EU/2/09/098/001

 

 

 1. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

 

č.š.: {číslo}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

 

Kartónová krabice

 

 

 

 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Melovem 20 mg/ml injekční roztok pro skot, prasata a koně Meloxicamum

 

 

 1. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

Meloxicamum 20 mg/ml

 

 

 1. LÉKOVÁ FORMA

 

Injekční roztok

 

 

 1. VELIKOST BALENÍ

 

50 ml 100 ml 250 ml

 

 

 1. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Skot, prasata a koně

 

 

 1. INDIKACE

 

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

 

 

 1. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

 

Skot: Subkutánní nebo intravenózní podání Prasata: Intramuskulární podání

Koně: Intravenózní podání

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

 

 

 1. OCHRANNÁ LHŮTA

 

Ochranná lhůta:

Skot: maso: 15 dní; mléko: 5 dní Prasata, koně: maso: 5 dní

Nepoužívat u koní, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

 

 

 

25

 

 1. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

 

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

 

 

 1. DATUM EXSPIRACE

 

EXP: {měsíc/rok}

Po 1. otevření spotřebujte do 28 dnů.

 

 1. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem. Chraňte před chladem nebo mrazem. Chraňte před mrazem.

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

 

Zneškodňování odpadu: čtěte příbalovou informaci.

 

 

 1. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

 

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

 

 

 1. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

 

Uchovávat mimo dosah dětí.

 

 

 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

Dopharma Research B.V. Zalmweg 24

4941 VX Raamsdonksveer NIZOZEMSKO

 

 

 1. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

 

EU/2/09/098/002 (50 ml)
EU/2/09/098/003 (100 ml) EU/2/09/098/004 (250 ml)

 

 

 1. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

 

Lot: {číslo}

 

 

 

 

 

 

26

 

 

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

 

Skleněná injekční lahvička 100 ml nebo 250 ml

 

 

 

 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Melovem 20 mg/ml injekční roztok pro skot, prasata a koně Meloxicamum

 

 

 1. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

Meloxicamum 20 mg/ml

 

 

 1. LÉKOVÁ FORMA

 

Injekční roztok

 

 

 1. VELIKOST BALENÍ

 

100 ml 250 ml

 

 

 1. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Skot, prasata a koně

 

 

 1. INDIKACE

 

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

 

 

 1. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

 

Skot: s.c. nebo i.v. Prasata: i.m. Koně: i.v.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

 

 

 1. OCHRANNÁ LHŮTA

 

Ochranná lhůta:

Skot: maso: 15 dní; mléko: 5 dní Prasata, koně: maso: 5 dní

Nepoužívat u koní, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

 

 

 

 

27

 

 1. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

 

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

 

 

 1. DATUM EXSPIRACE

 

EXP: {měsíc/rok}

Po 1. propíchnutí spotřebujte do…

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem. Chraňte před chladem nebo mrazem. Chraňte před mrazem.

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

 

 

 

 1. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

 

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

 

 

 1. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

 

Uchovávat mimo dosah dětí.

 

 

 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

Dopharma Research B.V. Zalmweg 24

4941 VX Raamsdonksveer NIZOZEMSKO

 

 

 1. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

 

EU/2/09/098/003 (100 ml)
EU/2/09/098/004 (250 ml)

 

 

 1. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

 

Lot: {číslo}

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

 

Skleněná injekční lahvička 50 ml

 

 

 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Melovem 20 mg/ml injekční roztok pro skot, prasata a koně Meloxicamum

 

 

 1. MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)

 

Meloxicamum 20 mg/ml

 

 

 1. OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

 

50 ml

 

 

 1. CESTA(Y) PODÁNÍ

 

Skot: s.c. nebo i.v. Prasata: i.m. Koně: i.v.

 

 

 1. OCHRANNÁ LHŮTA

 

Ochranná lhůta:

Skot: maso: 15 dní, mléko: 5 dní Prasata, koně: maso: 5 dní

Nepoužívat u koní, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

 

 

 1. ČÍSLO ŠARŽE

 

Lot: {číslo}

 

 

 1. DATUM EXSPIRACE

 

EXP: {měsíc/rok}

Po 1. propíchnutí spotřebujte do…

 

 

 1. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

 

Pouze pro zvířata.

 

 

 

 

 

 

29

 

 

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

 

Kartónová krabice

 

 

 

 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Melovem 30 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata Meloxicamum

 

 

 1. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

Meloxicamum 30 mg/ml

 

 

 1. LÉKOVÁ FORMA

 

Injekční roztok

 

 

 1. VELIKOST BALENÍ

 

50 ml 100 ml 250 ml

 

 

 1. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Skot a prasata

 

 

 1. INDIKACE

 

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

 

 

 1. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

 

Skot: Subkutánní podání Prasata: Intramuskulární podání

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

 

 

 1. OCHRANNÁ LHŮTA

 

Ochranná lhůta:

Skot: maso: 15 dní; mléko: 5 dní Prasata: maso: 5 dní

 

 

 

 

 

30

 

 1. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

 

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

 

 

 1. DATUM EXSPIRACE

 

EXP: {měsíc/rok}

Po 1. otevření spotřebujte do 28 dnů.

 

 1. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

 

Zneškodňování odpadu: čtěte příbalovou informaci.

 

 

 1. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

 

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

 

 

 1. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

 

Uchovávat mimo dosah dětí.

 

 

 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

Dopharma Research B.V. Zalmweg 24

4941 VX Raamsdonksveer NIZOZEMSKO

 

 

 1. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

 

EU/2/09/098/005 (50 ml)
EU/2/09/098/006 (100 ml) EU/2/09/098/007 (250 ml)

 

 

 1. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

 

Lot: {číslo}

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

 

Skleněná injekční lahvička 100 ml nebo 250 ml

 

 

 

 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Melovem 30 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata Meloxicamum

 

 

 1. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

Meloxicamum 30 mg/ml

 

 

 1. LÉKOVÁ FORMA

 

Injekční roztok

 

 

 1. VELIKOST BALENÍ

 

100 ml 250 ml

 

 

 1. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Skot a prasata

 

 

 1. INDIKACE

 

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

 

 

 1. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

 

Skot: s.c. Prasata: i.m.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

 

 

 1. OCHRANNÁ LHŮTA

 

Ochranná lhůta:

Skot: maso: 15 dní; mléko: 5 dní Prasata:maso: 5 dní

 

 

 

 

 

 

32

 

 1. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

 

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

 

 

 1. DATUM EXSPIRACE

 

EXP: {měsíc/rok}

Po 1. propíchnutí spotřebujte do…

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

 

 

 

 1. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

 

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

 

 

 1. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

 

Uchovávat mimo dosah dětí.

 

 

 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

Dopharma Research B.V. Zalmweg 24

4941 VX Raamsdonksveer NIZOZEMSKO

 

 

 1. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

 

EU/2/09/098/006 (100 ml)
EU/2/09/098/007 (250 ml)

 

 

 1. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

 

Lot: {číslo}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

 

Skleněná injekční lahvička 50 ml

 

 

 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Melovem 30 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata Meloxicamum

 

 

 1. MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)

 

Meloxicamum 30 mg/ml

 

 

 1. OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

 

50 ml

 

 

 1. CESTA(Y) PODÁNÍ

 

Skot: s.c. Prasata: i.m.

 

 

 1. OCHRANNÁ LHŮTA

 

Ochranná lhůta:

Skot: maso: 15 dní, mléko: 5 dní Prasata: maso: 5 dní

 

 

 1. ČÍSLO ŠARŽE

 

Lot: {číslo}

 

 

 1. DATUM EXSPIRACE

 

EXP: {měsíc/rok}

Po 1. propíchnutí spotřebujte do…

 

 

 1. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

 

Pouze pro zvířata.

 

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

 

Melovem 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

 

 

 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

 

Držitel rozhodnutí o registraci: Dopharma Research B.V. Zalmweg 24

4941 VX Raamsdonksveer Nizozemsko

 

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže: Dopharma B.V.

Zalmweg 24

4941 VX Raamsdonksveer Nizozemsko

 

 

 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Melovem 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata Meloxicamum

 

 

 1. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

Každý ml obsahuje:

 

Léčivá látka: Meloxicamum  5 mg

 

Pomocné látky: Benzylalkohol          50 mg

 

Čirý, nazelenale žlutý injekční roztok.

 

 

 1. INDIKACE

 

Skot:

K léčbě akutních respiratorních infekcí u skotu v kombinaci s příslušnou terapií antibiotiky ke snížení klinických příznaků.

K léčbě diarei u telat starších jednoho týdne a u mladého, nelaktujícího skotu, v kombinaci s perorální rehydratační terapií ke snížení klinických příznaků.

Na úlevu pooperačních bolestí následujících po odrohování telat.

 

Prasata:

K léčbě neinfekčních poruch pohybového aparátu ke snížení příznaků kulhání a zánětu.

Ke zmírnění pooperačních bolestí po menších operacích měkkých tkání jako je např. kastrace.

 

 

 

 

 

 

 

 

36

 

 1. KONTRAINDIKACE

 

Nepoužívat u zvířat s narušenou funkcí jater, srdce nebo ledvin a s onemocněním s krvácením nebo kde jde o ulcerogenní gastrointestinální změny.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku, nebo na některou z pomocných látek.

 

Nepoužívat k léčbě diarei u telat mladších než jeden týden. Nepoužívat u prasat mladších než dva dny.

 

 

 1. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

V klinických studiích byl po podkožním podání přípravku u skotu běžně hlášen přechodný otok v místě vpichu injekce. Otok v místě vpichu injekce může být bolestivý.

V klinických studiích byl po intramuskulárním podání přípravku u prasat pozorován přechodný otok v místě vpichu injekce.

 

Ve velmi vzácných případech se může objevit pseudoanafylaktická reakce, která může být vážná (i fatální) a je nutno ji léčit symptomaticky.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

– velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření) – časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

– neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat) – vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)

– velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

 

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

 

 1. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Skot (telata a mladý skot) a prasata

 

 

 1. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

 

Skot:

Jednorázová podkožní injekce v dávce 0,5 mg meloxikamu/kg živé hmotnosti (tj.10,0 ml na 100 kg živé hmotnosti) v kombinaci s léčbou antibiotiky nebo s odpovídající perorální rehydratační terapií.

 

Prasata: Lokomotorické poruchy:

Jednorázová intramuskulární injekce v dávce 0,4 mg meloxikamu/kg živé hmotnosti (tj. 2,0 ml/25 kg živé hmotnosti).

Je-li to zapotřebí, lze za 24 hodin aplikovat druhou dávku meloxikamu. Doporučuje se aplikovat druhou injekci do jiného místa, neboť snášenlivost přípravku v místě vpichu byla hodnocena pouze po podání jedné injekce.

 

Zmírnění pooperačních bolestí:

Jedna intramuskulární injekce v dávce 0,4 mg meloxikamu/kg živé hmotnosti (t.j. 0,4 ml/5 kg živé hmotnosti) před zákrokem.

Mimořádnou pozornost je nutno věnovat přesnému dávkování pomocí vhodného dávkovače a správnému stanovení tělesné hmotnosti.

 

 

 

 

37

 

 1. POKYN PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

 

V průběhu použití zabraňte kontaminaci.

 

 

 1. OCHRANNÁ LHŮTA

 

Skot: Maso: 15 dní

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu

 

Prasata: Maso: 5 dní.

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 28 dní.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti (EXP) uvedené na krabičce a lahvi.

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

 

Podání přípravku Melovem telatům 20 minut před odrohováním mírní pooperační bolesti. Samotný přípravek Melovem neposkytne v průběhu procesu odrohování dostatečnou úlevu od bolesti. Pro dosažení adekvátní úlevy od bolesti během operace je zapotřebí souběžné medikace vhodnými analgetiky.

 

Ošetření selat Melovem před kastrací zmírňuje pooperační bolesti. K eliminaci bolesti během chirurgického zákroku, je třeba současně aplikovat vhodné anestetikum resp. sedativum.

Pro dosažení co největší úlevy od bolesti po operaci by měl být Melovem podaný 30 minut před chirurgickým zákrokem.

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Dojde-li k nežádoucím reakcím, je nutno léčbu přerušit a poradit se s veterinárním lékařem. Nepoužívat k léčbě silně dehydratovaných, hypovolemických nebo hypotenzních zvířat, která vyžadují parenterální rehydrataci, protože je zde potenciální riziko renální toxicity.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Náhodné sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem může způsobit silné bolesti. Lidé se známou přecitlivělostí na NSAID by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

 

Březost a laktace

Skot: Lze použít během březosti.

Prasata: Lze použít během březosti a laktace.

 

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Neaplikovat současně s glukokortikoidy, s jinými nesteroidními protizánětlivými léky nebo s antikoagulačními látkami.

 

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota)

V případě předávkování je nutné zahájit symptomatickou léčbu.

 

 

 

 

38

 

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÉHO PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

 

Odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

 

 1. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

 

 

 

Podrobné informace o veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webové stránce Evropské lékové agentury http://www.ema.europa.eu/.

 

 

 1. DALŠÍ INFORMACE

 

Kartónová krabice s 1 bezbarvou skleněnou injekční lahvičkou typu I o objemu 100 ml, uzavřená bromobutylovou pryžovou zátkou a opatřená hliníkovou pertlí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

 

Melovem 20 mg/ml injekční roztok pro skot, prasata a koně

 

 

 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

 

Držitel rozhodnutí o registraci Dopharma Research B.V. Zalmweg 24

4941 VX Raamsdonksveer NIZOZEMSKO

 

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže Dopharma B.V.

Zalmweg 24

4941 VX Raamsdonksveer NIZOZEMSKO

 

 

 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Melovem 20 mg/ml injekční roztok pro skot, prasata a koně Meloxicamum

 

 

 1. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

Každý ml obsahuje:

 

Léčivá látka: Meloxicamum 20 mg

 

Pomocné látky: Ethanol150 mg

 

Čirý, nažloutlý roztok.

 

 

 1. INDIKACE

 

Skot:

K léčbě akutních respiratorních infekcí u skotu v kombinaci s příslušnou terapií antibiotiky ke zmírnění klinických příznaků.

K léčbě diarei u telat starších jednoho týdne a u mladého, nelaktujícího skotu, v kombinaci s perorální rehydratační terapií ke zmírnění klinických příznaků.

K podpůrné léčbě akutní mastitidy v kombinaci s terapií antibiotiky. Na úlevu pooperačních bolestí následujících po odrohování telat.

 

Prasata:

K léčbě neinfekčních poruch pohybového aparátu ke zmírnění příznaků kulhání a zánětu.

K podpůrné léčbě puerperální septikémie a toxémie (syndrom mastitis-metritis-agalakcie), s příslušnou terapií antibiotiky.

 

 

 

 

40

 

Koně:

Použití k tlumení zánětu a zmírnění bolesti při akutních a chronických onemocněních muskuloskeletálního aparátu.

K zmírnění bolesti způsobené kolikou u koní.

 

 

 1. KONTRAINDIKACE

 

Nepoužívat u koní mladších 6 týdnů. Nepoužívat u klisen během březosti a laktace.

 

Nepoužívat u zvířat s narušenou funkcí jater, srdce nebo ledvin a s onemocněním s krvácením nebo kde jde o ulcerogenní gastrointestinální změny.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

 

K léčbě diarei u skotu nepoužívat u zvířat mladších než jeden týden.

 

 

 1. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

U skotu a prasat je podkožní a intramuskulární, stejně jako intravenózní aplikace přípravku, dobře snášena; v klinických studiích došlo u méně než 10% zvířat pouze k slabému přechodnému otoku v místě injekce po subkutánním podání.

 

U koní se může v místě aplikace objevit přechodný otok, který nevyžaduje zákrok.

 

Ve velmi vzácných případech se může objevit pseudoanafylaktická reakce, která může být vážná (i fatální) a je nutno ji léčit symptomaticky.

 

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

– velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření) – časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

– neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat) – vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)

– velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

 

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

 

 1. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Skot, prasata a koně

 

 

 1. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

 

Skot:

Jednorázová podkožní nebo intravenózní injekce v dávce 0,5 mg meloxikamu/kg živé hmotnosti (tj.2,5 ml na 100 kg živé hmotnosti), podle potřeby v kombinaci s léčbou antibiotiky nebo s odpovídající perorální rehydratační terapií.

 

Prasata:

Jednorázová intramuskulární injekce v dávce 0,4 mg meloxikamu/kg živé hmotnosti (tj. 2,0 ml na 100 kg živé hmotnosti), podle potřeby v kombinaci s příslušnou léčbou antibiotiky. Je-li to zapotřebí, lze za 24 hodin aplikovat druhou dávku meloxikamu.

 

 

 

41

 

Koně:

Jednorázová intravenózní injekce v dávce 0,6 mg meloxikamu/kg živé hmotnosti (tj.3 ml na 100 kg živé hmotnosti).

 

 

 1. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

 

V průběhu použití zabraňte kontaminaci.

 

Při léčbě skupiny zvířat používejte odběrovou jehlu, aby se zabránilo nadměrnému propichování zátky. Maximální počet propíchnutí by měl být omezen na 20.

 

 

 1. OCHRANNÁ LHŮTA

 

Skot:

Maso: 15 dní Mléko: 5 dní

 

Prasata: Maso: 5 dní

 

Koně: Maso: 5 dní

Nepoužívat u koní, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem. Chraňte před chladem nebo mrazem. Chraňte před mrazem.

Po prvním otevření spotřebujte do 28 dní.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnost uvedené na krabičce a lahvi po EXP.

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

 

Podání přípravku Melovem telatům 20 minut před odrohováním mírní pooperační bolesti. Samotný přípravek Melovem neposkytne v průběhu procesu odrohování dostatečnou úlevu od bolesti. Pro dosažení adekvátní úlevy od bolesti během operace je zapotřebí souběžné medikace vhodnými analgetiky.

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Dojde-li nežádoucím reakcím, je nutno léčbu přerušit a poradit se s veterinárním lékařem.

Nepoužívat k léčbě silně dehydratovaných, hypovolemických nebo hypotenzních zvířat, která vyžadují parenterální rehydrataci, protože je zde potenciální riziko renální toxicity.

V případě nedostatečného zmírnění bolesti při léčbě koliky u koní by měla být pečlivě přehodnocena diagnóza a zvážen chirurgický zákrok.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům Náhodné sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem může způsobit silné bolesti.

Lidé se známou přecitlivělostí na nesteroidní protizánětlivé přípravky (NSAID) by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

 

 

42

 

Březost a laktace

Skot a prasata: Lze použít během březosti a laktace.

Koně:              Nepoužívat u klisen během březosti a laktace.

 

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Neaplikovat současně s glukokortikosteroidy, s jinými nesteroidními protizánětlivými přípravky nebo s antikoagulačními látkami.

 

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota)

V případě předávkování je nutné zahájit symptomatickou léčbu.

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

 

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

 

 

 1. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

 

 

 

Podrobné informace o veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webové stránce Evropské lékové agentury (http://www.ema.europa.eu/).

 

 

 1. DALŠÍ INFORMACE

 

Kartónová krabice s 1 bezbarvou skleněnou injekční lahvičkou typu I o objemu 50 ml, 100 ml nebo 250 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

 

Melovem 30 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

 

 

 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

 

Držitel rozhodnutí o registraci Dopharma Research B.V. Zalmweg 24

4941 VX Raamsdonksveer NIZOZEMSKO

 

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže Dopharma B.V.

Zalmweg 24

4941 VX Raamsdonksveer NIZOZEMSKO

 

 

 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Melovem 30 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata Meloxicamum

 

 

 1. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

Každý ml obsahuje:

 

Léčivá látka: Meloxicamum 30 mg

 

Pomocné látky: Benzylalkohol 20 mg

 

Čirý, nažloutlý roztok.

 

 

 1. INDIKACE

 

Skot:

K léčbě akutních respiratorních infekcí u skotu v kombinaci s příslušnou terapií antibiotiky ke zmírnění klinických příznaků.

K léčbě diarei u telat starších jednoho týdne a u mladého, nelaktujícího skotu, v kombinaci s perorální rehydratační terapií ke zmírnění klinických příznaků.

K podpůrné léčbě akutní mastitidy v kombinaci s terapií antibiotiky. Na úlevu pooperačních bolestí následujících po odrohování telat.

 

Prasata:

K léčbě neinfekčních poruch pohybového aparátu ke zmírnění příznaků kulhání a zánětu.

K podpůrné léčbě puerperální septikémie a toxémie (syndrom mastitis-metritis-agalakcie), s příslušnou terapií antibiotiky.

 

 

 

 

44

 

 1. KONTRAINDIKACE

 

Nepoužívat u zvířat s narušenou funkcí jater, srdce nebo ledvin a s onemocněním s krvácením nebo kde jde o ulcerogenní gastrointestinální změny.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

 

K léčbě diarei u skotu nepoužívat u zvířat mladších než jeden týden.

 

 

 1. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

U skotu a prasat je podkožní a intramuskulární aplikace přípravku, dobře snášena; v klinických studiích došlo u méně než 10% zvířat pouze k slabému přechodnému otoku v místě injekce po subkutánním podání.

 

Ve velmi vzácných případech se může objevit pseudoanafylaktická reakce, která může být vážná (i fatální) a je nutno ji léčit symptomaticky.

 

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

– velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření) – časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

– neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat) – vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)

– velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení)

 

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

 

 1. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Skot a prasata

 

 

 1. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

 

Skot:

Jednorázová podkožní injekce v dávce 0,5 mg meloxikamu/kg živé hmotnosti (tj.2,5 ml na 150 kg živé hmotnosti), podle potřeby v kombinaci s léčbou antibiotiky nebo s odpovídající perorální rehydratační terapií.

 

Prasata:

Jednorázová intramuskulární injekce v dávce 0,4 mg meloxikamu/kg živé hmotnosti (tj. 2,0 ml na 150 kg živé hmotnosti), podle potřeby v kombinaci s příslušnou léčbou antibiotiky. Je-li to zapotřebí, lze za 24 hodin aplikovat druhou dávku meloxikamu.

 

 

 1. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

 

V průběhu použití zabraňte kontaminaci.

 

Při léčbě skupiny zvířat používejte odběrovou jehlu, aby se zabránilo nadměrnému propichování zátky. Maximální počet propíchnutí by měl být omezen na 20.

 

 

 

 

 

 

45

 

 1. OCHRANNÁ LHŮTA

 

Skot:

Maso: 15 dní Mléko: 5 dní

 

Prasata: Maso: 5 dní

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Uchovávat mimo dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Po prvním otevření spotřebujte do 28 dní.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnost uvedené na krabičce a lahvi po EXP.

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

 

Podání přípravku Melovem telatům 20 minut před odrohováním mírní pooperační bolesti. Samotný přípravek Melovem neposkytne v průběhu procesu odrohování dostatečnou úlevu od bolesti. Pro dosažení adekvátní úlevy od bolesti během operace je zapotřebí souběžné medikace vhodnými analgetiky.

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Dojde-li nežádoucím reakcím, je nutno léčbu přerušit a poradit se s veterinárním lékařem.

Nepoužívat k léčbě silně dehydratovaných, hypovolemických nebo hypotenzních zvířat, která vyžadují parenterální rehydrataci, protože je zde potenciální riziko renální toxicity.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům Náhodné sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem může způsobit silné bolesti.

Lidé se známou přecitlivělostí na nesteroidní protizánětlivé přípravky (NSAID) by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

 

Březost a laktace

Lze použít během březosti a laktace.

 

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Neaplikovat současně s glukokortikosteroidy, s jinými nesteroidními protizánětlivými přípravky nebo s antikoagulačními látkami.

 

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota)

V případě předávkování je nutné zahájit symptomatickou léčbu.

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

 

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

 

 

 

 

 

46

 

 1. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

 

 

 

Podrobné informace o veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webové stránce Evropské lékové agentury (http://www.ema.europa.eu/).

 

 

 1. DALŠÍ INFORMACE

 

Kartónová krabice s 1 bezbarvou skleněnou injekční lahvičkou typu I o objemu 50 ml, 100 ml nebo 250 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Hledat produkt

Zrušit filtr