Meloxidolor 5 mg/ml

Balení:
20 ml
Léková forma:
injekční roztok
Aktivní látka:
Meloxicamum
Detail:
Popis:
injekční roztok pro psy, kočky, skot a prasata
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes, Kočka, Prase, Skot

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:
Meloxidolor 5 mg/ml injekční roztok pro psy, kočky, skot a prasata

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE
POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE
NESHODUJE
Držitel rozhodnutí o registraci:
Le Vet Beheer B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater
Nizozemsko
Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:
Produlab Pharma B.V.
Forellenweg 16
4941 SJ Raamsdonksveer
Nizozemsko

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Meloxidolor 5 mg/ml injekční roztok pro psy, kočky, skot a prasata
meloxicamum

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK
Jeden ml obsahuje:
Léčivá látka:
Meloxicamum 5 mg
Pomocné látky:
Ethanol 150 mg
Čirý, žlutý roztok.

4. INDIKACE
Psi:
K tlumení zánětu a zmírnění bolesti při akutních a chronických muskuloskeletálních poruchách.
Zmírnění pooperační bolesti a zánětu po ortopedických chirurgických zákrocích a operacích měkkých
tkání.
Kočky:
Ke zmírnění pooperační bolesti po ovariohysterektomii a po menších operacích měkkých tkání.
Skot:
K léčbě akutních respiratorních infekcí v kombinaci s příslušnou terapií antibiotiky ke zmírnění
klinických příznaků.
K léčbě diarei u telat starších jednoho týdne v kombinaci s perorální rehydratační terapií ke zmírnění
klinických příznaků.
Na úlevu pooperačních bolestí následujících po odrohování telat.
Prasata:
Při léčbě neinfekčních poruch pohybového aparátu ke zmírnění příznaků kulhání a zánětu.
K úlevě od pooperační bolesti po menších operacích měkkých tkání jako je např. kastrace.

5. KONTRAINDIKACE
Nepoužívat v případech přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.
Nepoužívat u psů a koček trpících gastrointestinálními poruchami, jako jsou podráždění a hemoragie,
s narušenou funkcí jater, srdce nebo ledvin a s onemocněním s krvácením.
Nepoužívat u psů a koček mladších 6 týdnů a s hmotností nižší než 2 kg.
Nepoužívat u skotu a prasat s narušenou funkcí jater, srdce nebo ledvin, s onemocněním s krvácením
nebo s prokázanými ulcerogenními gastrointestinálními lézemi.
Nepoužívat k léčbě diarei u telat mladších než jeden týden.
Nepoužívat u prasat mladších než dva dny.
Viz také bod 12.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
U psů a koček:
Vzácně byly popsány nežádoucí reakce typické pro nesteroidní NSAID, jako jsou ztráta chuti k příjmu
potravy, zvracení, diarea, skrytá krev v trusu, skleslost a selhání ledvin. Ve velmi vzácných případech
bylo zaznamenáno zvýšení hodnot jaterních enzymů.
Ve velmi vzácných případech byl pozorován hemoragický průjem, hemateméza a gastrointestinální
ulcerace.
Tyto nežádoucí účinky se dostavují obvykle v průběhu prvního týdne léčby, jsou ve většině případů
přechodné, vymizí po ukončení léčby a jen ve zcela vzácných případech mohou být vážné nebo končit
fatálně.
Ve velmi vzácných případech se mohou objevit pseudoanafylaktické reakce, které je nutno léčit
symptomaticky.
U skotu a prasat:
V klinických studiích došlo po podkožním podání u méně než 10 % zvířat pouze k slabému
přechodnému otoku v místě injekce.
Ve velmi vzácných případech se mohou objevit anafylaktické reakce, které mohou být vážné (i fatální)
a je nutno je léčit symptomaticky.
Dojde-li k nežádoucím reakcím, je nutno léčbu přerušit a poradit se s veterinárním lékařem.
Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:
– velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)
– časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)
– neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)
– vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10 000 ošetřených zvířat)
– velmi vzácné (u méně než 1 z 10 000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení).
Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků a to i takové, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo nefunguje, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu
lékaři.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT
Psi, kočky, skot (telata) a prasata

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ
Dávkování pro každý druh
Psi:
Muskuloskeletální poruchy:
Jednorázová podkožní injekce v dávce 0,2 mg meloxikamu/kg živé hmotnosti (tj. 0,4 ml / 10 kg živé
hmotnosti).
Perorální suspenze meloxikamu pro psy se může používat v rámci pokračování léčby v dávce 0,1 mg
meloxikamu/kg živé hmotnosti 24 hodin po podání injekce.
Zmírnění pooperační bolesti (po dobu 24 hodin):
Jednorázová intravenózní nebo podkožní injekce v dávce 0,2 mg meloxikamu / kg živé hmotnosti
(tj. 0,4 ml / 10 kg živé hmotnosti) před operací, například v době navození anestezie.
Kočky:
Zmírnění pooperační bolesti:
Jednorázová podkožní injekce v dávce 0,3 mg meloxikamu / kg živé hmotnosti (tj. 0,06 ml / kg živé
hmotnosti) před operací, například v době navození anestezie.
Skot:
Jednorázová podkožní nebo intravenózní injekce v dávce 0,5 mg meloxikamu / kg živé hmotnosti (tj.
10 ml na 100 kg živé hmotnosti) v kombinaci s terapií antibiotiky nebo s odpovídající perorální
rehydratační terapií.
Prasata:
Poruchy pohybového aparátu:
Jednorázová intramuskulární injekce v dávce 0,4 mg meloxikamu / kg živé hmotnosti (tj. 2 ml / 25 kg
živé hmotnosti). Je-li to zapotřebí, lze za 24 hodin aplikovat druhou dávku meloxikamu.
Zmírnění pooperační bolesti:
Jednorázová intramuskulární injekce v dávce 0,4 mg meloxikamu / kg živé hmotnosti (tj. 0,4 ml / 5 kg
živé hmotnosti) před zákrokem.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ
Mimořádnou pozornost je nutno věnovat přesnému dávkování pomocí vhodného dávkovače
a správnému stanovení živé hmotnosti.
V průběhu použití zabraňte kontaminaci. Zátka by neměla být propichována víc než 20krát.

10. OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)
Skot: maso: 15 dní.
Prasata: maso: 5 dní.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ
Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.
Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.
Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnost uvedené na etiketě po
EXP.
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ
Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:
Ošetření selat přípravkem Meloxidolor před kastrací zmírňuje pooperační bolesti. K úlevě od bolesti
během chirurgického zákroku je třeba současně aplikovat vhodné anestetikum resp. sedativum. Pro
dosažení úlevy od bolesti během chirurgického zákroku u skotu a prasat je zapotřebí souběžné
medikace vhodnými anestetiky/sedativy/analgetiky.
Pro dosažení co největší úlevy od pooperační bolesti by měl být přípravek Meloxidolor podán
30 minut před chirurgickým zákrokem.
Podání přípravku Meloxidolor telatům 20 minut před odrohováním mírní pooperační bolesti. Samotný́
přípravek Meloxidolor neposkytne v průběhu procesu odrohování dostatečnou úlevu od bolesti.
Zvláštní opatření pro použití u zvířat:
Dojde-li k nežádoucím reakcím, je nutno léčbu přerušit a poradit se s veterinárním lékařem.
Nepoužívat u dehydratovaných, hypovolemických nebo hypotenzních zvířat, protože by zde mohlo
být potenciální riziko renální toxicity.
Monitorování a hydratace po dobu anestezie by měly být součástí standardní praxe.
Nepoužívat u koček následnou perorální terapii s použitím meloxikamu nebo jiného NSAID, protože
nebylo dosud stanoveno bezpečné dávkování pro opakované perorální podání.
Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:
Náhodné sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem může způsobit bolesti. Lidé se známou
přecitlivělostí na NSAID by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.
V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou
pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.
Veterinární léčivý přípravek by neměly podávat těhotné ženy nebo ženy, které mohou otěhotnět,
protože meloxikam může být škodlivý pro plod a nenarozené děti.
Březost a laktace:
Psi a kočky: Nepoužívat u březích nebo laktujících fen a koček.
Skot: Lze použít během březosti.
Prasata: Lze použít během březosti a laktace.
Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:
U psů a koček:
Jiná nesteroidní antiflogistika (NSAID), diuretika, antikoagulancia, aminoglykosidová antibiotika a
látky s vysokou schopností vazby na proteiny mohou vazebně konkurovat a navodit toxické účinky.
Přípravek Meloxidolor se nesmí aplikovat současně s jinými NSAID nebo s glukokortikoidy. Je nutno
vyvarovat se současné aplikaci potenciálně nefrotoxických léčiv. U zvířat s riziky při anestezii (např. u
starých zvířat) je nutno v průběhu anestezie počítat s intravenózní nebo podkožní aplikací tekutin. Při
souběžné anestezii a aplikaci NSAID nelze vyloučit riziko alterace funkce ledvin.
Předchozí léčba protizánětlivými látkami může navodit další nebo zesílené nežádoucí účinky, proto je
nutno před zahájením aplikace začlenit období nejméně 24 hodin zcela bez léčby obdobnými
veterinárními přípravky. Délka tohoto období bez léčby však musí zohlednit farmakologické vlastnosti
předchozího použitého přípravku.
U skotu a prasat:
Neaplikovat současně s glukokortikoidy, s jinými nesteroidními protizánětlivými přípravky nebo
s antikoagulačními látkami.
Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):
V případě předávkování je nutné zahájit symptomatickou léčbu.
Inkompatibility:
Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen
s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ
NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA
Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí
být likvidován podle místních právních předpisů.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE
Podrobné informace o tomto veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách
Evropské agentury pro léčivé přípravky (http://www.ema.europa.eu/).

15. DALŠÍ INFORMACE
Velikost balení:
Bezbarvá skleněná injekční lahvička typu I o obsahu 10, 20 nebo 100 ml uzavřená pryžovou zátkou a
opatřená hliníkovou pertlí.
Multi-balení 5 x 20 ml a 10 x 20 ml.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím
příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Hledat produkt

Zrušit filtr