Meloxoral 0,5 mg/ml

Balení:
5, 10 ml
Léková forma:
perorální suspenze
Aktivní látka:
Meloxicamum
Detail:
Popis:
Zmírnění bolesti a zánětu při chronických poruchách muskuloskeletálního systému u koček.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Kočka

PŘÍBALOVÁ INFORMACE
Meloxoral 0,5 mg/ml perorální suspenze pro kočky

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE
POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE
NESHODUJE
Držitel rozhodnutí o registraci:
Le Vet B.V
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater
NIZOZEMSKO
Výrobce odpovědný za propouštění šarží:
Produlab Pharma B.V.
Forellenweg 16
4941 SJ Raamsdonksveer
NIZOZEMSKO

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Meloxoral 0,5 mg/ml perorální suspenze pro kočky
Meloxicamum

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK
Jeden ml obsahuje:
Meloxicamum 0,5 mg
Žlutozelená suspenze.

4. INDIKACE
Zmírnění bolesti a zánětu při chronických poruchách muskuloskeletálního systému u koček.

5. KONTRAINDIKACE
Nepoužívat u koček trpících gastrointestinálními poruchami, jako jsou podráždění a hemoragie,
s narušenými funkcemi jater, srdce nebo ledvin a onemocněním s krvácením.
Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku, nebo na některou z pomocných látek.
Nepoužívat u koček mladších 6 týdnů.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Příležitostně byly popsány typické nežádoucí účinky na nesteroidní protizánětlivé přípravky (NSAID),
jako jsou ztráta chuti k příjmu potravy, zvracení, diarea, skrytá krev v trusu, skleslost a selhání ledvin.
Ve velmi vzácných případech byly hlášeny zvýšené hodnoty jaterních enzymů. Tyto nežádoucí účinky
jsou ve většině případů přechodné a vymizí po ukončení léčby a jen ve velmi vzácných případech
mohou být vážné nebo i fatální.
Dojde-li k nežádoucím účinkům, je nutno léčbu přerušit a poradit se s veterinárním lékařem.
Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:
– Velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho
ošetření)
– Časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)
– Neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)
– Vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10 000 zvířat)
– Velmi vzácné (u méně než 1 z 10 000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).
Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT
Kočky

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ
Perorální použití.
Podávat zamíchané v krmivu nebo přímo do tlamy.
Dávkování
Léčba se první den zahajuje jednorázovou perorální dávkou 0,1 mg meloxikamu/kg živé hmotnosti.
Léčba pokračuje perorálním podáváním udržovací dávky 0,05 mg meloxikamu/kg živé hmotnosti
jednou denně (ve 24hodinových intervalech).
Klinickou odpověď lze obvykle pozorovat v průběhu 7 dní. Nedojde-li ke klinickému zlepšení, je
třeba nejpozději za 14 dní léčbu přerušit.

9. POKYN PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ
Před použitím dobře protřepat.
Suspenzi přípravku lze aplikovat pomocí odměrné stříkačky Meloxoral přiložené v balení.
Stříkačka je připojena k lékovce, zapadá do dávkovače lahvičky a má stupnici podle kg živé
hmotnosti, která odpovídá udržovací dávce. Proto je zapotřebí první den jako úvodní dávku podat
dvojnásobek udržovací dávky.
Po každé dávce je třeba špičku injekční stříkačky otřít a uzávěr lahvičky pevně zašroubovat zpět. Mezi
jednotlivými použitími by měla být injekční stříkačka uchována v papírové krabičce.
Aby se zabránilo kontaminaci v průběhu používání, používejte poskytnuté stříkačky pouze pro tento
přípravek.
Zvláštní pozornost je nutno věnovat přesnému dávkování. Dodržujte prosím pečlivě pokyny
veterinárního lékaře.

10. OCHRANNÁ LHŮTA
Není určeno pro potravinová zvířata.

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ
Uchovávat mimo dosah dětí.
Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.
Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 6 měsíců.
Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti (uvedené na
krabičce a lahvi po EXP.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ
Zvláštní opatření pro použití u zvířat:
Nepoužívat u dehydratovaných, hypovolemických nebo hypotenzních zvířat, protože je zde
potenciální riziko zvýšené renální toxicity.
Odpověď na dlouhodobou terapii musí být v pravidelných intervalech monitorována veterinárním
lékařem.
Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:
Lidé se známou přecitlivělostí na nesteroidní protizánětlivé přípravky (NSAID) by se měli vyhnout
kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.
V případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo
etiketu praktickému lékaři.
Březost a laktace:
Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti a laktace.
Nepoužívat u březích nebo laktujících zvířat.
Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:
Jiná NSAID, diuretika, antikoagulancia, aminoglykosidová antibiotika a látky vázající ve vysokém
stupni proteiny mohou vazebně konkurovat a navodit toxické účinky. Meloxoral se nesmí aplikovat
současně s jinými NSAID nebo s glukokortikosteroidy. Je nutno vyvarovat se současné aplikaci
potenciálně nefrotoxických veterinárních léčivých přípravků.
Předchozí léčba protizánětlivými látkami může navodit další nebo zesílené nežádoucí účinky, proto je
nutno před zahájením aplikace začlenit období nejméně 24 hodin zcela bez léčby obdobnými
veterinárními přípravky. Délka tohoto období bez léčby se však musí řídit podle farmakologických
vlastností předchozího použitého přípravku.
Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):
Meloxikam má u koček úzkou bezpečnostní terapeutickou šíři a klinické příznaky předávkování se
objeví již při relativně nízké úrovni předávkování.
V případě předávkování jsou očekávané nežádoucí účinky vyjmenované v bodě 6 „Nežádoucí
účinky“ více závažné a častější. V případě předávkování je nutné zahájit symptomatickou léčbu.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÉHO PŘÍPRAVKU
NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA
O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem.
Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE
Podrobné informace o tomto přípravku jsou k dispozici na webové stránce Evropské lékové agentury:
(http://www.ema.europa.eu/).

15. DALŠÍ INFORMACE
Lahev 5, 10 nebo 25 ml
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím
příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Hledat produkt

Zrušit filtr