Metricure 500 mg

Balení:
Metricure 500 mg
Léková forma:
Intrauterinní suspenze
Aktivní látka:
Cefapirinum
Detail:
Popis:
Léčba subakutních a chronických endometritid u krav po 14. dni po porodu a léčba krav - přebíhalek (3 a více neúspěšných připuštění), pokud je podezření, že jejich příčinou je bakteriální infekce.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Skot

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO

Metricure 500 mg intrauterinní suspenze pro krávy

 

 

1.       JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

 

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko

 

2.       NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Metricure 500 mg intrauterinní suspenze pro krávy

Cefapirinum

 

3.       OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

Přípravek je krémová olejovitá suspenze obsahující v jednom aplikátoru (19 g):

Cefapirinum (ut Benzathini cefapirinum) 500 mg

 

4.       INDIKACE

 

Léčba subakutních a chronických endometritid u krav po 14. dni po porodu a léčba krav – přebíhalek (3 a více neúspěšných připuštění), pokud je podezření, že jejich příčinou je bakteriální infekce.

 

5.       KONTRAINDIKACE

 

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na cefalosporiny nebo jiné beta-laktamy, nebo na některou z pomocných látek.

 

6.       NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Ve velmi vzácných případech byly pozorovány alergické reakce.

 

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

 

– velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)

– časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

– neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)

– vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)

– velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

 

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

7.       CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Skot – krávy.

 

8.       DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Intrauterinní podání.

 

Obsah jednoho aplikátoru se aplikuje intrauterinně.

Jedna aplikace je obvykle postačující k úplnému vyléčení. V nezbytných případech (při přetrvání klinických příznaků) lze aplikaci jedenkrát zopakovat po 14 dnech, aby byl dostatek času na regeneraci endometria.

 

9.       POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

 

Obsah jednoho aplikátoru se aplikuje do dělohy prostřednictvím přiloženého jednorázového katetru:

1. Nasaďte katetr na aplikátor.

2. Uchopte per rectum děložní krček a zaveďte katetr krčkem do lumina dělohy tak, že krčkem jemně oscilujete.

3. Aplikujte přípravek.

 

10.     OCHRANNÁ LHŮTA

 

Maso 24 hodin, mléko bez ochranné lhůty.

 

11.     ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

 

Nepoužívat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce.

 

12.     ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

 

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Zvířatům, která byla inseminována, včetně přebíhalek, lze přípravek aplikovat jeden den po inseminaci.

Při pyometře se doporučuje nejprve aplikovat prostaglandiny, které navodí luteolýzu. Při následné říji je možné evakuovat nahromaděný patologický obsah dělohy a aplikovat tento veterinární léčivý přípravek.

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Při použití přípravku je nutno vzít v úvahu oficiální a místní pravidla antibiotické politiky.

Přípravek by se měl používat na základě výsledku vyšetření citlivosti bakterie izolované ze zvířete. Pokud to není možné, měla by být léčba založena na místních (region, farma) epidemiologických informacích o citlivosti cílové bakterie.

Použití přípravku, které je odlišné od pokynů uvedených v souhrnu údajů o přípravku (SPC), může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních k cefapirinu a snížit účinnost terapie ostatními beta-laktamy.

Protože nemusí být dosaženo eradikace cílových patogenů, je zapotřebí léčbu kombinovat s dobrou zoohygienickou praxí, např. dobrou hygienou, správným větráním a dostatkem prostoru pro zvířata.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Osoby alergické na cefalosporiny by se měly vyhnout přímému kontaktu s přípravkem. Používejte rukavice.

 

Březost:

Nepoužívat během březosti.

 

Laktace:

Lze používat v průběhu laktace.

 

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Neaplikovat do dělohy společně s jinými antibiotickými přípravky.

 

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Neaplikuje se, baleno v jednodávkovém aplikátoru.

 

Inkompatibility:

Studie inkompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být smíchán s jinými veterinárními léčivými přípravky.

 

13.     ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

14.     DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

 

Květen 2017

 

15.       DALŠÍ INFORMACE

 

Pouze pro zvířata.

 

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Hledat produkt

Zrušit filtr