MICOSPECTONE

Balení:
250g
Léková forma:
Prášek pro perorální roztok
Aktivní látka:
Spectinomycinum, Lincomycinum
Detail:
Popis:
Infekce vyvolané Gram+ a Gram- mikroorganismy a mykoplasmaty. Prasata: pneumonie, hemoragické průjmy, septická artritida, bakteriální enteritida. Kur domácí - kuřata: mykoplasmóza, CRD.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase, Drůbež

SOUHRN  ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

 

 

 1. Název veterinárního přípravku

 

MICOSPECTONE plv. sol. ad us. vet.

 

 1. Kvalitativní a kvantitativní složení

 

1 g obsahuje:

Léčivé  látky:

Lincomycinum ( ut hydrochloridum)                                                  166,5 mg

Spectinomycinum ( ut hydrochloridum)                                             333,5 mg

 

 

Kompletní seznam pomocných látek viz. 6.1

 

 

 1. Léková forma

Prášek pro přípravu perorálního roztoku.

 

 1. Klinické údaje

4.1 Cílové druhy zvířat

Prasata, kur domácí.

 

 • Indikace s upřesněním pro každý cílový druh zvířat

Infekce vyvolané Gram+ a Gram- mikroorganismy a mykoplasmaty.

Prasata: pneumonie, hemoragické průjmy, septická artritida, bakteriální enteritida.

Kur domácí – kuřata: mykoplasmóza, CRD.

 

 • Kontraindikace

Nepodávat nosnicím, koním a králíkům.

Použití přípravku u druhů, které nejsou specifikovány v příbalové informaci, může vést k vedlejším účinkům, zejména ze strany gastrointestinálního traktu.

 

 

 • Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nepodávat přežvýkavcům s funkčním bachorem.

 

 • Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Neuplatňuje se.

 

Zvláštní  opatření určené osobám podávajícím veterinární léčivý přípravek zvířatům

Nejsou.

 

 • Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Aplikace může vyvolat u prasat průjem.

 

 

 • Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

MICOSPECTONE plv. sol.  není indikován během laktace a gravidity.

 

 • Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nepodávat společně s myorelaxanciemi.

 

4.9 Podávané množství a způsob podání

V pitné vodě.

Kuřata: V prvních 3 týdnech stáří: 3 g / 10 kg. ž. hm. po 3 dny;

Po 3 týdnech: 1 g / 10 kg ž. hm. po 3 dny.

Selata: 0,3 g / 10 kg  ž.hm.    po   3 dny

 

 • Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Specifická antidota pro případ předávkování nejsou známa.

 

 • Ochranné lhůty

Maso prasat 14 dnů, maso kuřat 7 dnů.

Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.

 

 

 1. Farmakologické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antibiotika   ACT vet kód: QJ01FF52

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

MICOSPECTONE je kombinace linkomycinu (antibiotikum linkosamidové skupiny) a spectinomycinu (aminocyklitol).

Tyto substance inhibují synthesu proteinu vazbou na ribosomální  subjednotky 50S (linkomycin) a 30S (spektinomycin).

Spektrum účinnosti linkomycinu zahrnuje hlavně  mykoplasmata a Gram – positivní mikroorganismy. Spektrum spektinomycinu je širší než linkomycinu, pùsobí zvláště na Gram-negativní mikroorganismy, některé Gram-positivní a mykoplasmata. Kombinace těchto dvou účinných látek je charakterisována zřetelným synergismem působícím proti mnoha bakteriálním pathogenům, včetně  Mycoplasma spp.

 

5.2 Farmakokinetické údaje

Po intramuskulární injekci je linkomycin rychle absorbován. Váže se pouze na plasmatické proteiny v omezeném rozsahu (5 – 20 %). Tak je distribuován do všech orgánù a tkání v nichž dosahuje vyšších koncentrací než v krvi.

Po orálním podání je absorpce rychlá, ale pouze  částečná (20 – 35 %).

Linkomycin, podaný parenterální cestou, je eliminován hlavně cestou žlučovodů a v menším rozsahu (20 %) renální exkrecí. Po orálním podání se vylučování močí  snižuje (10 %) ve prospěch žlučovodů.

Spektinomycin je rychle absorbován po intramuskulární aplikaci. Po orálním podání asi 90% léčiva zůstává v gastrointestinálním traktu. Spektinomycin  nesnadno proniká do tkání, ale je místo toho  distribuován hlavně vaskulárním a extravaskulárním aparátem.

Po parenterální aplikaci je vylučován v nezměněné formě hlavně močí (87 – 95 %).

Po orálním  podání je neabsorbovaná část vyloučena výhradně trusem

 

Environmentální vlastnosti

Přípravek nemá vliv na životní prostředí.

 

 

 1. Farmakologické vlastnosti

6.1 Seznam pomocných látek

Monohydrát laktosy

 

 • Inkompatibility

Myorelaxans.

 

 • Doba použitelnosti

4 roky. Po rozpuštění ve vodě 48 hodin. Roztok chránit před světlem.

 

 • Zvláštní opatření pro uchovávání

Při teplotě 15°C – 25 oC.

 

 • Druh a složení vnitřního obalu

Bílá PE dóza s víkem a pertlí, na boku s vyznačenou kalibrací. Společně s odměrkou

baleno do papírové skládačky. 1 x 250 g.

 

 

 • Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

 

 1. Držitel rozhodnutí o registraci

FATRO S.p.A. – Via Emilia, 285 – Ozzano Emilia (Bologna), Italy.

 

 1. Registrační číslo

96/125/98 – C

 

 1. Datum registrace a datum prodloužení registrace

Registrace 5. 11. 1998; 15. 8. 2007

 

 1. Datum revize textu

Červenec 2007

 

Hledat produkt

Zrušit filtr