MILBEMAX pro malé kočky a koťata

Balení:
2tbl, 5x10tbl
Léková forma:
Potahovaná tableta
Aktivní látka:
Praziquantelum, Milbemycinoximum
Detail:
Popis:
Kočky: léčba smíšených infekcí vývojovými stadii a dospělci tasemnic (cestoda) a hlístic (nematoda) následujících druhů: - tasemnice: Dipylidium caninum Taenia spp. Echinococcus multilocularis - hlístice: Ancylostoma tubaeforme Toxocara cati Přípravek lze použít rovněž k prevenci onemocnění dirofilariózy (Dirofilaria immitis), pokud je indikována současná léčba proti tasemnicím.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Kočka
  1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

MILBEMAX potahované tablety pro malé kočky a koťata

 

 

  1. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

 

Jedna tableta obsahuje:

 

Léčivé látky:

Milbemycinoximum               4 mg

Praziquantelum                                 10 mg

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

 

 

  1. LÉKOVÁ FORMA

 

Potahované tablety.

Podlouhlé, béžové až hnědé tablety, ochucené umělou hovězí příchutí, s rýhou na obou stranách. Jedna strana s výtiskem „BC“, druhá strana „NA“.

 

 

  1. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1       Cílové druhy zvířat

 

Kočky.

 

4.2       Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

 

Kočky: léčba smíšených infekcí vývojovými stadii a dospělci tasemnic (cestoda) a hlístic (nematoda) následujících druhů:

 

– tasemnice:

Dipylidium caninum

Taenia spp.

Echinococcus multilocularis

 

– hlístice:

Ancylostoma tubaeforme

Toxocara cati

 

Přípravek lze použít rovněž k prevenci onemocnění dirofilariózy (Dirofilaria immitis), pokud je indikována současná léčba proti tasemnicím.

 

4.3       Kontraindikace

 

Nepoužívat u koček ve stáří do 6 týdnů a/nebo s živou hmotností menší než 0,5 kg.

 

4.4       Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

 

Za účelem vypracování účinného odčervovacího programu je třeba vzít v úvahu místní epidemiologické informace a riziko expozice kočky.

Doporučuje se současně ošetřit všechna zvířata žijící v jedné domácnosti.

Pokud byla potvrzena infekce tasemnicí D. caninum, měla by se s veterinárním lékařem projednat i souběžná léčba proti mezihostitelům, jako jsou blechy a vši, aby se zabránilo reinfekci.

 

4.5       Zvláštní opatření pro použití

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

 

Dle správné veterinární praxe je vhodné zvíře zvážit, aby byla zajištěna přesná dávka.

 

Zajistěte, aby kočky a koťata o hmotnosti mezi 0,5 kg a ≤ 2 kg dostaly odpovídající sílu tablety (4 mg milbemycinoximu/10 mg prazikvantelu) a správnou dávku (½ nebo 1 tabletu) odpovídající jejich hmotnostnímu rozmezí (½ tablety pro kočku s hmotností 0,5–1 kg; 1 tableta pro kočku s hmotností 1–2 kg).

 

Echinokokóza představuje riziko pro člověka. V případě echinokokózy se musí dodržovat specifické pokyny pro léčbu a postupy s ohledem na bezpečnost lidí. Je nutno konzultovat tuto problematiku s experty nebo ústavy parazitologie.

 

Nebyly provedeny studie s velmi vysílenými kočkami nebo se zvířaty s vážně narušenými ledvinami nebo funkcí jater. Přípravek se nedoporučuje pro taková zvířata nebo pouze po zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

 

Po použití si umyjte ruce.

V případě náhodného pozření tablet, především dítětem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

 

4.6       Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

 

Ve velmi vzácných případech byly hlavně u mladých koček po podání tohoto veterinárního léčivého přípravku pozorovány reakce přecitlivělosti, systémové příznaky (jako letargie), neurologické příznaky (jako je ataxie a svalový třes) a/nebo gastrointestinální příznaky (jako zvracení a průjem).

 

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

– velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)

– časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)

– neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)

– vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat)

– velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení)

 

4.7       Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

 

MILBEMAX lze použít u chovných koček a rovněž u březích a laktujících koček.

 

4.8       Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

 

Současné použití přípravku MILBEMAX a selamektinu je velmi dobře snášeno. Nebyly pozorovány žádné interakce při současném podání makrocyklického laktonu selamektinu v doporučené dávce během léčby přípravkem MILBEMAX v doporučené dávce.

 

Ačkoli se to nedoporučuje, současné jednorázové použití přípravku MILBEMAX a spot on přípravku s obsahem moxidektinu s imidaklopridem v doporučeném dávkování bylo velmi dobře snášeno v jedné laboratorní studii s deseti koťaty.

Bezpečnost a účinnost současného použití těchto přípravků nebyla zkoumána v terénních studiích. Buďte opatrní v případě současného podání tohoto přípravku s jinými makrocyklickými laktony, jelikož s nimi nebyly vykonány další studie. Takové studie rovněž nebyly vykonány s chovnými zvířaty.

 

4.9       Podávané množství a způsob podání

 

Minimální doporučená dávka: 2  mg milbemycinoximu a 5 mg prazikvantelu na kg živé hmotnosti jednorázově perorálně.

Přípravek se podává s krmivem nebo po krmení. Tak lze zajistit optimální ochranu před dirofilariózou.

 

V závislosti na živé hmotnosti kočky je praktické následující dávkování:

 

Živá hmotnost Počet tablet
0,5–1 kg ½ tablety
> 1–2 kg 1 tableta

 

MILBEMAX by měl být začleněn do programu prevence dirofilariózy, je-li současně indikováno ošetření proti tasemnicím. MILBEMAX navozuje prevenci dirofilariózy po dobu jednoho měsíce. Pro běžnou prevenci dirofilariózy se doporučuje dát přednost monovalentnímu přípravku.

 

4.10     Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

 

V případě předávkování bylo pozorováno navíc od příznaků pozorovaných po podání doporučené dávky (viz bod 4.6) zvýšené slinění. Příznaky vymizí spontánně během jednoho dne.

 

4.11     Ochranná(é) lhůta(y)

 

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

 

  1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

Farmakoterapeutická skupina: antiparazitika, insekticidy a repelenty, endektocidy.

ATCvet kód: QP54AB51 (milbemycin, kombinace).

 

5.1       Farmakodynamické vlastnosti

 

Milbemycinoxim patří do skupiny makrocyklických laktonů, izolovaný z fermentace Streptomyces hygroscopicus var. aureolacrimosus. Je účinný proti roztočům, proti larválním stadiím a dospělcům hlístic a rovněž proti larvám Dirofilaria immitis.

Aktivita milbemycinu vychází z jeho účinku na neurotransmise bezobratlovců. Milbemycinoxim, podobně jako avermektiny a jiné milbemyciny, zvyšuje permeabilitu membrán hlístic a hmyzu pro chloridové ionty prostřednictvím chloridových kanálů řízených glutamátem (podobně jak jsou u obratlovců receptory na GABAA a glycin). To vede k hyperpolarizaci neuromuskulární membrány, slabé paralýze a k úhynu parazita.

 

Prazikvantel je acylovaný derivát pyrazinoisochinolinu. Prazikvantel je účinný proti tasemnicím a motolicím. Modifikuje permeabilitu membrán parazitů pro vápník (vtok Ca2+), dále navozuje nerovnováhu membránových struktur, což vede k depolarizaci membrán a k téměř okamžité kontrakci muskulatury (křeče), k rychlé vakuolizaci syncyciálního povrchu a dále k dezintegraci povrchu parazita (puchýřky), což končí snadným vypuzením parazita ze zažívacího ústrojí nebo úhynem parazita.

 

5.2       Farmakokinetické údaje

 

Po perorální aplikaci je u koček dosažena maximální koncentrace prazikvantelu v plazmě během jedné hodiny. Poločas eliminace je přibližně 3 hodiny.

U psů je rychlá biotransformace v játrech, zejména na monohydroxylované deriváty. U psa jsou hlavní cestou vylučování ledviny.

 

Po perorální aplikaci milbemycinoximu se dosahuje u koček maximální koncentrace látky v plazmě během 2 hodin. Biologický poločas je přibližně 13 hodin (± 9 hodin).

U potkanů dochází k metabolismu pomalu, protože nezměněný milbemycinoxim nebyl nalezen ani v moči, ani v trusu. Hlavní metabolity u potkanů jsou monohydroxylované deriváty, což se přisuzuje biotransformaci v játrech. Navíc k relativně vysoké koncentraci v játrech je tu i určitá koncentrace v tuku, vycházeje z lipofilní vlastnosti milbemycinu.

 

 

  1. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

 

6.1       Seznam pomocných látek

 

Jádro tablety:

Mikrokrystalická celulosa

Sodná sůl kroskarmelosy

Povidon

Monohydrát laktosy

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Magnesium-stearát

 

Potahová vrstva:

Hypromelosa

Makrogol

Mastek

Umělá hovězí příchuť

 

6.2       Hlavní inkompatibility

 

Neuplatňuje se.

 

6.3       Doba použitelnosti

 

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 6 měsíců.

 

6.4       Zvláštní opatření pro uchovávání

 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl chráněn před světlem.

 

6.5       Druh a složení vnitřního obalu

 

PVC/PE/PVdC/hliníkový blistr.

 

Dostupné velikosti balení:

Krabička se 2 tabletami v blistru.

Krabička se 4 tabletami v blistru.

Krabička s 10 tabletami v blistru.

Krabička s 20 tabletami v blistru.

Krabička s 50 tabletami v blistru.

Krabička se 100 tabletami v blistru.

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

6.6       Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

MILBEMAX nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní organismy.

 

 

  1. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

Elanco Europe Ltd.

Lilly House

Priestley Road

Basingstoke

RG24 9NL

Spojené království

 

 

  1. Registrační číslo(a)

 

96/038/05-C

 

 

  1. Datum registrace/prodloužení registrace

 

Datum registrace: 19. 9. 2005

Datum posledního prodloužení: 16. 11. 2007

 

 

  1. DATUM REVIZE TEXTU

 

Srpen 2018

 

 

DALŠÍ INFORMACE

 

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Hledat produkt

Zrušit filtr